1.10.06

ΟΚΤ. 2006: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Επανεξελέγη ο Δημήτρης Μυλωνάς 
Την τρί­τη τε­τρα­ε­τί­α του στο τι­μό­νι του Δή­μου Αι­γεί­ρας θα δια­νύ­σει ο κ. Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς και ο συν­δυα­σμός του, ύ­στε­ρα α­πό το νι­κη­φό­ρο απο­τέ­λε­σμα των ε­κλο­γών της 15ης Ο­κτω­βρί­ου.
Μια νί­κη «καρ­μπόν» της προ­η­γού­με­νης ε­κλο­γι­κής α­να­μέ­τρη­σης του 2002, α­φού ο συν­δυα­σμός του Δη­μάρ­χου αύ­ξη­σε τη δύ­να­μή του κα­τά 8 ψή­φους (1386), ε­νώ ο συν­δυα­σμός του κ. Πά­νου Γιαν­νού­λη μεί­ω­σε κα­τά 4 ψή­φους (1089) τη δύ­να­μη που εί­χε πά­ρει ο συν­δυα­σμός Α­να­γνω­στό­που­λου το 2002.