1.12.01

ΔΕΚ. 2001 - "Τα χέρια ψηλά… στη σύγχρονη πολιτική άποψη"

Τα χέρια ψηλά… στη σύγχρονη πολιτική άποψη. 
Επίκαιρο" άρθρο Κώστα Ρόζου
Πρόσφατα, έτυχε να συμ­με­τέ­χω σε μί­α “θυελ­λώ­δη” συ­ζή­τη­ση γύ­ρω α­πό τα το­πι­κά πο­λι­τι­κά δρώ­με­να. Στην προ­σπά­θεια των συ­νο­μι­λη­τών να α­να­λύ­σουν τη τρέ­χου­σα κα­τά­στα­ση, α­κού­στη­καν πολ­λές και α­ντι­κρουό­με­νες α­πό­ψεις.
Τη στιγμή εκείνην θυ­μήθη­κα κάτι που είχα μάθει στα τέλη της δε­κα­ε­τί­ας του ’70 ως δευ­τερο­ε­τής φοιτητής του Τμήματος Πο­λι­τι­κών Ε­πι­στη­μών της Νομικής Σχο­λής Αθηνών και α­φο­ρού­σε το μάθημα της Πο­λι­τι­κής Ε­πι­κοι­νω­νί­ας (της κατ’ ε­ξο­χήν ε­πι­στή­μης που α­να­λύ­ει τη σχέ­ση ε­ξου­σί­ας – πο­λί­τη και πολί­τη – ε­ξου­σί­ας. Η έννοια της ε­ξου­σί­ας περιέχει όλα τα είδη: Κεντρική – Πε­ρι­φε­ρεια­κή και στο προ­κεί­με­νο την Τοπική).
Όταν όμως άρχισα να τους α­φη­γού­μαι την ε­πι­στη­μο­νι­κή ά­πο­ψη που είχε κα­τα­γρα­φεί πριν 25 πε­ρί­που χρό­νια

1.11.01

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 - Μάχη για το νερό

Άγνωστο παραμένει αν η δίωρη συζήτηση στην συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου του Δημοτικού συμβουλίου Αιγείρας με θέματα γύρω από τα νερά της περιοχής, επίλυσε τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις που υπήρχαν ή περιέπλεξε περαιτέρω το ζήτημα.
Μιλάμε αφ’ ενός για την επερώτηση που κατέθεσαν οι επτά δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και αφορούσε διαμαρτυρίες ομάδας δημοτών για το ενδεχόμενο να στερέψουν διάφορες πηγές με τις οποίες αρδεύουν τα κτήματά τους από την ανόρυξη γεώτρησης του Δήμου στους Αμπελοκήπους και αφ’ ετέρου για το θέμα της ημερήσιας διάταξης όπου εζητείτο η έγκριση τροποποίησης και επέκτασης της μελέτης για τις ανορυχθείσες γεωτρήσεις στους Αμπελοκήπους, Συνεβρό και Αιγές. Γεωτρήσεις που δεν περιλαμβάνονταν σε προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου.

1.1.01

ΙΑΝ. 2001 “Μπάχαλο” ο παραλιακός της Αιγείρας

Με τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις μπήκε το νέο έτος στην Αιγείρα. Ποτέ δεν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τις πρώτες φράσεις του 2002.Γεγονός είναι όμως ότι όσο και να προσπαθείς να το αποφύγεις δεν μπορείς. Όποιον δρόμο και να ακολουθήσεις θα σε βγάλει στην παραλία. Και το θέαμα είναι ανατριχιαστικό! Η γραφική παραλιακή οδός έγινε ‘‘μπάχαλο’’...