28 Αυγ 2021

Ανόρυξη εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 343 / 2021

Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι επτά (27) Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 14:00΄, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Δημήτρη Καλογερόπουλο (Δήμαρχο – Πρόεδρο), 2) Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 3) Νικόλαο Καραΐσκο, 4) Μαρία Σταυροπούλου, 5) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 6) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, μετά από την αριθ. 33159/23-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7.6.2010) σε τακτική συνεδρίαση διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις αριθ. 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 & 426/77233/13.11.2020 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν προσήλθαν και νόμιμα εκλήθησαν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
1) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2) Βασίλειος Τομαράς & 3) Γεώργιος Κουβαράς. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9) μελών της Ο.Ε. συμμετείχαν στην συνεδρίαση τα έξι (6) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την συζήτηση του 1 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθαν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 1) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2) Βασίλειος Τομαράς και 3) Γεώργιος Κουβαράς.

23 Αυγ 2021

Η Αιγιάλεια στους πρώτους Δήμους της χώρας που εκπονεί Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Με απόφαση του ΥΠΕΝ, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, εγκρίθηκε η πρώτη ομάδα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού, που αφορά σε 12 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και 5 μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), με τις περιοχές, από τις οποίες ανοίγει ο κύκλος για να μπει τάξη στο χώρο, να καθοριστούν χρήσεις γης, όροι δόμησης για νέες οικοδομές και επενδύσεις, δίκτυα και υποδομές, καθεστώς προστασίας των οικολογικά ευαίσθητων συστημάτων, και να αντιμετωπιστεί το διαχρονικό πρόβλημα της άναρχής και αυθαίρετης δόμησης στο 70% της ελληνικής επικράτειας έως το 2025. Ανάμεσα στους Δήμους που κατέθεσαν αίτημα για χρηματοδότηση μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου και που εγκρίθηκε, είναι και ο Δήμος Αιγιαλείας. Η εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων θεωρείται απαραίτητη ώστε να περιοριστεί το σημερινό χάος με τη διαχείριση της γης στη χώρα μας, καθώς μέσω αυτών θα καθοριστούν οι χρήσεις γης, τα όρια οικισμών, οι περιορισμοί δόμησης, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, οι δρόμοι, τα προβλήματα με τους κατολισθησιμους οικισμούς κ.α..