5.5.10

Κατεδαφίσεις Γεφυρών Λαδοπόταμου και Κράθη

5-5-10 Κράθης Ποταμός
Στις 4 το α­πό­γευ­μα της Τε­τάρ­της 5 Μα­ΐ­ου 2010 πραγ­μα­το­ποιή­θηκε η κα­τε­δά­φι­ση του βόρειου κλά­δου της γέ­φυ­ρας του Πο­τα­μού Κρά­θη. Εί­χε μά­λι­στα δη­μιουρ­γη­θεί και ει­δι­κή ε­ξέ­δρα δί­πλα στο πο­τά­μι, ώ­στε ό­λοι να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν σε α­πό­στα­ση α­σφα­λεί­ας την δια­δι­κα­σί­α κα­τε­δά­φι­σης.
Πο­λύ πιο νω­ρίς α­πό την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη α­να­τί­να­ξη, πλή­θος κό­σμου συ­γκε­ντρώ­θη­κε στο ση­μεί­ο, ε­νώ πα­ρα­βρέ­θη­καν τε­χνι­κοί και διοι­κη­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες α­πό ό­λες τις ε­ται­ρεί­ες που με­τέ­χουν στην κα­τα­σκευα­στι­κή κοι­νο­πρα­ξί­α Α­ΠΙΟΝ ΚΛΕ­ΟΣ.
Ε­ντυ­πω­σια­κό το θέ­α­μα, α­φού χρειά­στη­καν μό­νο λί­γα δευ­τε­ρό­λε­πτα για να γί­νει έ­να “σύν­νε­φο” σκό­νης η με­γά­λη αυ­τή γέ­φυ­ρα, η η­λι­κί­α τής ο­ποί­ας δεν ξε­περ­νού­σε τα 40 χρό­νια.
28-4-10 Λαδοπόταμος (κόμβος Καλαβρύτων) 
Εντυπωσιακές εικόνες από την ανατίναξη της γέφυρας της Ν.Ε.Ο στον κόμβο τον Καλαβρύτων, το μεσημέρι τής Τετάρτης 28 Απριλίου 2010. Η κατεδάφιση έγινε προκειμένου να κατασκευαστεί η καινούργια στο πλαίσιο των εργασιών του νέου αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών. Έπεται συνέχεια, αφού σε λίγο καιρό θα δούμε ανάλογα στιγμιότυπα και στη γέφυρα του Κράθη.

1.5.10

Μάιος 2010: “ Άνθρακες” η ...διαβούλευση! - “Θυμωμένη” η κοινωνία τής Ανατολικής Αιγιαλείας


Εί­ναι βέ­βαιο ό­τι για πο­λύ με­γά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα θα ευ­ρί­σκε­ται στο ε­πί­κε­ντρο τής “ε­πι­στη­μο­νι­κής” πο­λι­τι­κής έ­ρευ­νας, η συ­ζή­τη­ση για το τι α­κρι­βώς συ­νέ­βη με την πε­ρί­φη­μη δια­βού­λευ­ση για τη δη­μιουρ­γί­α Δή­μου α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας και έ­δρα το Δια­κο­πτό.