1.4.02

ΑΠΡ. 2002 - Θετική εξέλιξη για τον Αιγιαλό

Στην τε­λι­κή ευ­θεί­α φαί­νε­ται ό­τι βρί­σκε­ται η υ­πό­θε­ση της ο­ριο­θέ­τη­σης του αι­για­λού στην Αι­γεί­ρα. Σε αυ­τό το συ­μπέ­ρα­σμα ο­δη­γεί πρό­σφα­το έγ­γρα­φο του Γε­νι­κού Ε­πι­τε­λεί­ου Ναυ­τι­κού προς την Κτη­μα­τι­κή Υ­πη­ρε­σί­α Α­χα­ΐ­ας, το ο­ποί­ο κοι­νο­ποιεί­ται με­τα­ξύ των άλ­λων και στον Δή­μο Αι­γεί­ρας. Το θέ­μα του εγ­γρά­φου, με η­με­ρο­μη­νί­α 14 Μαρ­τί­ου 2002, εί­ναι: Α­κτές, Αι­για­λός – Πα­ρα­λία – πα­λαιός Αι­για­λός στην πε­ριο­χή Δή­μου Αι­γεί­ρας / Υπ. 4046. Στη συ­νέ­χεια ανα­φέ­ρο­νται και τα ε­ξής:
“…Σας γνω­ρί­ζου­με ό­τι το ΓΕΝ… συμ­φω­νεί με τα ό­ρια αι­για­λού, πα­ραλί­ας και πα­λαιού αι­για­λού στην πε­ριο­χή του θέ­μα­τος, ό­πως τα κα­θό­ρι­σε η αρ­μό­δια Ε­πι­τρο­πή με την α­πό 6/3/2001 έκ­θε­ση στο α­πό Α­πρί­λιο – Ιού­νιο 1997 τοπο­γρα­φι­κό διά­γραμ­μα του Τμή­μα­τος Το­πο­γρα­φή­σε­ων της Ν.Α. Α­χα­ΐ­ας… το ο­ποί­ο έ­χει θε­ω­ρη­θεί α­πό τον Διευ­θυ­ντή της Διεύ­θυν­σης Έρ­γων της Ν.Α. Α­χα­ΐας την 13/2/2001, με τις ε­ξής προ­ϋ­πο­θέ­σεις.”
Α­κο­λου­θούν τε­χνι­κές πε­ρι­γρα­φές της χά­ρα­ξης ο­ριο­γραμμής και συ­νε­χί­ζει: “… ε­πί της αρ­χι­κής πρό­τα­σης του ΓΕΝ για τη θέση της ο­ριο­γραμ­μής πα­λαιού αι­για­λού, προ­κει­μέ­νου αυ­τή να προ­σαρ­μο­στεί κα­λύ­τε­ρα στο φυ­σι­κό ό­ριο βλα­στή­σε­ως, ό­πως α­να­γνω­ρί­ζε­ται στις α­ερο­φω­το­γρα­φί­ες φω­το­λη­ψί­ας ε­τών 1945 & 1960.
Κα­τό­πιν των α­νω­τέ­ρω και χω­ρίς η υ­πό­θε­ση να ε­πα­νυ­πο­βλη­θεί στο ΓΕΝ, δύ­να­ται να ε­πα­κο­λου­θή­σει η δια­δι­κα­σί­α έκ­δο­σης ε­πι­κυ­ρω­τι­κής α­πό­φα­σης, α­ντί­γραφο της ο­ποί­ας να στα­λεί στην Υ­δρο­γρα­φι­κή Υ­πη­ρε­σί­α, κα­θώς και α­ντίγρα­φο του ΦΕΚ στο ο­ποί­ο θα δη­μο­σιευ­θεί…”