1.5.07

ΜΑΪΟΣ 2007 - Ο υψηλότερος ιστός τής Δ.Ε.Η. στο Λαμπινό!

Με μί­α γι­γα­ντιαί­α ε­πι­χεί­ρη­ση, που δι­ήρ­κε­σε πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό δύο ε­βδο­μά­δες, τα συ­νερ­γεί­α τής ΔΕ­Η προ­χώ­ρη­σαν στην α­ντι­κα­τά­στα­ση των πυλώ­νων υ­πε­ρυ­ψη­λής τά­σης σε ό­λο το μή­κος του Δή­μου Αι­γεί­ρας. 
Ό­πως εί­χαν προ δι­μή­νου ε­νη­με­ρω­θεί κατ’ α­πο­κλει­στι­κό­τη­τα οι α­να­γνώ­στες της ε­φη­με­ρί­δας μας, πρό­κει­ται για το έρ­γο που βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη ε­δώ και πο­λύ και­ρό και με το ο­ποί­ο προ­στί­θε­νται δύο γραμμές (150.000 Volt), στη γραμ­μή Κο­ρίν­θου Πα­τρών.
Στις 27 Α­πρι­λί­ου συ­ζη­τήθη­κε στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο Α­χα­ΐ­ας η έ­γκρι­ση της Με­λέ­της Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων «Υ­φι­στά­με­νων Γραμ­μών με­τα­φο­ράς Πε­ρι­φε­ρεια­κού Το­μέ­α Νο­τίου Ελ­λά­δος» στο Νο­μό Α­χα­ΐ­ας.
Η α­ξιο­πρό­σε­κτη ι­διαι­τε­ρό­τη­τα στην ε­ξέ­λι­ξη των ερ­γα­σιών για την πε­ριο­χή του Δή­μου Αι­γεί­ρας, ή­ταν η α­ντι­κα­τά­στα­ση του πυ­λώ­να στο κέ­ντρο του οι­κισμού των Α­γών (Λα­μπι­νό) με έ­ναν «πα­νά­κρι­βο» πα­νύ­ψη­λο ι­στό με τον ο­ποί­ο τα ηλε­κτρο­φό­ρα κα­λώ­δια «α­πο­γειώ­θη­καν» κα­τά 14 μέ­τρα περίπου α­πό τα σπί­τια του οι­κι­σμού (σε σύ­γκρι­ση με τους άλ­λους πυ­λώ­νες).
Ό­πως έ­γι­νε γνω­στό η το­πο­θέ­τη­ση του συγκεκριμένου ι­στού εί­ναι α­πό τους πρώ­τους που χρησι­μο­ποιεί η ΔΕ­Η για το σκο­πό αυ­τό, α­ντα­πο­κρι­νό­με­νη «κατ’ ε­ξαί­ρε­ση» στις δια­μαρ­τυ­ρί­ες πε­ριοί­κων.
Στις 8 Μαΐου, ε­ντυ­πω­σια­κή ή­ταν η ό­λη ε­πι­χεί­ρη­ση μο­ντα­ρί­σμα­τος (που την πα­ρα­κο­λού­θη­σε με­γά­λο πλή­θος δη­μο­τών), με τε­ρά­στια α­νυ­ψω­τι­κά μη­χα­νήμα­τα, στην ο­ποί­α πα­ρευ­ρί­σκο­ντο α­νώ­τα­τα τε­χνι­κά στε­λέ­χη τής ΔΕ­Η, κα­θώς και με­γά­λο κλι­μά­κιο τε­χνι­κών και υ­παλ­λή­λων τής Ε­πι­χεί­ρη­σης. Ο ι­στός ει­σή­χθη α­πό την Ι­τα­λί­α και γι’ αυ­τό συμ­με­τεί­χαν και Ι­τα­λοί τε­χνι­κοί.
Το διά­στη­μα που δι­ήρ­κε­σαν οι ερ­γα­σί­ες έ­γι­ναν με­γά­λες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή τού Δή­μου, α­φού η «α­πο­κα­θή­λω­ση» των κα­λω­δί­ων σε πολλές πε­ρι­πτώ­σεις άγ­γι­ζε το έ­δα­φος και τις υ­πο­κεί­με­νες γραμ­μές δια­νο­μής οι­κια­κού ρεύ­μα­τος.
Η ι­στο­ρι­κή διά­στα­ση του θέ­μα­τος:
Τον Αύ­γου­στο του 1950 ι­δρύ­ε­ται η Δη­μό­σια Ε­πι­χεί­ρη­ση Η­λε­κτρι­σμού, για να λει­τουρ­γή­σει “χά­ριν του δη­μο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος” με σκο­πό τη χά­ρα­ξη και ε­φαρ­μο­γή μιας ε­θνι­κής ε­νερ­γεια­κής πο­λι­τι­κής, η ο­ποί­α μέ­σα α­πό την ε­ντα­τι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση των εγ­χώ­ριων πό­ρων, να κά­νει το η­λε­κτρι­κό ρεύ­μα κτή­μα και δι­καί­ω­μα του κά­θε Έλ­λη­να πο­λί­τη, στη φθη­νό­τε­ρη δυ­να­τή τι­μή.
Α­μέ­σως με την ί­δρυ­σή της, η ΔΕΗ άρ­χι­σε να κα­τα­σκευά­ζει το δί­κτυο υ­πε­ρυ­ψη­λής τάσης α­πό Κό­ριν­θο προς Πά­τρα το ο­ποί­ο ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε το 1954.
Οι πα­λαιό­τε­ροι θυμού­νται πε­ρί το 1952 στην Αι­γεί­ρα τούς Ι­τα­λούς τε­χνι­κούς, που εί­χαν α­να­λά­βει την ε­κτέ­λε­ση του με­γά­λου (για την ε­πο­χή του) έρ­γο που εί­χε α­να­λά­βει η χώ­ρα τους στα πλαί­σια των πο­λε­μι­κών α­πο­ζη­μιώ­σε­ων (Β΄ Πα­γκό­σμιος Πό­λε­μος), να εργά­ζο­νται επί μή­νες με «πρω­τό­γο­να» τε­χνι­κά μέ­σα και σε δύ­σβα­τα ση­μεί­α χωρίς κα­μί­α ο­δι­κή πρό­σβα­ση.
Πρέ­πει ε­πί­σης να ση­μειω­θεί ό­τι η η­λε­κτρο­φό­ρα εκεί­νη γραμ­μή σχε­διά­στη­κε να πε­ρά­σει μα­κριά α­πό οι­κι­σμούς, η οι­κι­στι­κή όμως έ­κρη­ξη των δε­κα­ε­τιών του 70 και του 80 «έ­φε­ρε» τα σπί­τια χω­ρίς κα­νέ­ναν προβλη­μα­τι­σμό (αρ­μο­δί­ων και οι­κι­στών) κά­τω α­πό τους πυ­λώ­νες…