1.7.07

ΙΟΥΛ. 2007 - Πάλι από την αρχή ο ΧΥΤΑ Αιγείρας…


 Εί­χαν πε­ρά­σει μό­λις 4 μή­νες λει­τουρ­γί­ας του Χώ­ρου Υ­γειο­νο­μι­κής Τα­φής των Α­πορ­ριμ­μά­των στην Αι­γείρα και το α­πο­με­σή­με­ρο της 9ης Ιου­λί­ου, μί­α τε­ρά­στια στή­λη πυ­κνού μαύ­ρου κα­πνού, έ­δει­χνε σε με­γά­λες α­πο­στά­σεις το μέ­γε­θος της κα­τα­στροφής που α­κο­λού­θη­σε. Η φω­τιά ά­να­ψε στο κέ­ντρο της λε­κά­νης ε­να­πό­θε­σης, αρ­κετά μα­κριά α­πό τα μέ­χρι στιγ­μής ε­να­πο­τι­θέ­με­να σκου­πί­δια των Δή­μων Δια­κο­πτού, Α­κρά­τας και Αι­γεί­ρας. Γι’ αυ­τό, πολ­λοί μί­λη­σαν (και ο Δή­μαρ­χος Αι­γεί­ρας Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς) για ε­μπρη­σμό.
Η φω­τιά σύμ­φω­να με την α­να­κοί­νω­ση της πυρο­σβε­στι­κής ξε­κί­νη­σε στις 16,30 και α­μέ­σως πή­ρε τε­ρά­στιες δια­στά­σεις α­φού το υ­λι­κό που ή­ταν στρω­μέ­νο σε ό­λη τη λε­κά­νη α­πο­τε­λεί­το α­πό χι­λιά­δες τε­μαχι­σμέ­να λά­στι­χα αυ­το­κι­νή­των, τα ο­ποί­α χρη­σί­μευαν ως προ­στα­τευ­τι­κό τού «γε­ω­υ­φά­σμα­τος» συλ­λο­γής των ε­πι­κίν­δυ­νων, για τον υ­δρο­φό­ρο ο­ρί­ζο­ντα, υ­γρών υ­πο­λυ­μά­των.
Η μά­χη που δό­θη­κε α­πό τους πυ­ρο­σβέ­στες, τους αν­θρώ­πους τού Δή­μου Αι­γεί­ρας και της Νο­μαρ­χί­ας ή­ταν τε­ρά­στια, αλ­λά ή­ταν ά­νι­ση και αρ­γά το βρά­δυ το μό­νο που εί­χε α­πο­μεί­νει ή­ταν έ­να μι­κρό κομ­μά­τι στο κα­τώ­τε­ρο ση­μεί­ο, το οποίο εί­χαν κα­τα­φέ­ρει τα σκα­πτι­κά μη­χα­νή­μα­τα να ε­πι­χω­μα­τώ­σουν.  Έ­να «κα­ναντέρ» έ­κα­νε πτή­ση πά­νω α­πό την “Κα­κή Χού­νη”, απο­χώ­ρη­σε ό­μως α­μέ­σως, α­φού η ρίψη νε­ρού στο ε­πι­κλι­νές ε­κεί­νο μέ­ρος θα κα­τά­στρε­φε ο­τι­δή­πο­τε η φω­τιά ά­φηνε… Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, πά­ντως, οι φλό­γες προ­ξέ­νη­σαν σχε­δόν ο­λο­κλη­ρω­τι­κή κατα­στρο­φή στο «κύτ­τα­ρο» του ΧΥ­ΤΑ (γε­ω­ύ­φα­σμα, η­λε­κτρο­λο­γι­κές, υ­δραυ­λι­κές εγκα­τα­στά­σεις κλπ). 
 Α­μέ­σως με­τά το πο­λύ σο­βα­ρό αυ­τό γε­γο­νός ο Νο­μάρ­χης Δ. Κα­τσι­κό­που­λος ε­πικοι­νώ­νη­σε με τον Υ­πουρ­γό Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, ζη­τώ­ντας του την ά­με­ση χρη­ματο­δό­τη­ση της α­πο­κα­τά­στα­σης του ΧΥ­ΤΑ.
Πα­ράλ­λη­λα στο προ­σκή­νιο ήρ­θε και το θέ­μα της τή­ρη­σης ό­λων των προ­δια­γρα­φών φύ­λα­ξης και προ­στα­σί­ας ε­νός τόσο ση­μα­ντι­κού και πο­λυ­δά­πα­νου ΧΥ­ΤΑ, που εί­ναι α­πό τα πρώ­τα που λει­τούρ­γησε σε ο­λό­κλη­ρη την Α­χα­ΐ­α. Για το λόγο αυ­τό η πυ­ρο­σβε­στι­κή ε­ξέ­δω­σε α­να­κοίνω­ση με το τι προ­βλέ­πει η νο­μο­θε­σί­α για την προ­στα­σία των ΧΥ­ΤΑ. Πα­ρέμβα­ση με α­να­κοί­νω­σή του κα­θώς και με μη­νυ­τή­ρια α­να­φο­ρά στον ει­σαγ­γε­λέ­α κατά πα­ντός υ­πευ­θύ­νου, έ­κα­νε ο αρ­χη­γός τής α­ντι­πο­λί­τευ­σης Πά­νος Γιαν­νού­λης, ενώ κα­τά τη διάρ­κεια συ­νε­δρί­ασης του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου, δη­μιουρ­γή­θη­κε έ­ντο­νο φρα­στι­κό ε­πει­σόδιο με­τα­ξύ τού Πά­νου Γιαν­νού­λη και του αρ­μό­διου Α­ντι­νο­μάρχη, ό­ταν ο πρώ­τος ε­νη­μέ­ρω­σε το σώ­μα ό­τι προ­σέ­φυ­γε στη δι­καιο­σύ­νη.
Τις ε­πό­με­νες μέ­ρες α­κο­λού­θη­σε έ­να μπα­ράζ συ­σκέ­ψε­ων και συ­νε­δριά­σε­ων  και α­πό τους δύ­ο βαθ­μούς αυ­το­διοί­κη­σης για το τι μέλ­λει γε­νέ­σθαι, ε­νώ αρ­κετές ε­πι­σκέ­ψεις πο­λι­τι­κών πα­ρα­γό­ντων έ­γι­ναν στον χώ­ρο.
Σύμ­φω­να, τέ­λος, με τον τε­χνι­κό σύμ­βου­λο του έρ­γου, ό­πως α­να­λύ­θη­κε στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο, για το έργο τής α­πο­κα­τά­στα­σης – ε­πα­να­λει­τουρ­γί­ας τού ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, θα α­παι­τηθούν πε­ρί­που 1.300.000 Ευ­ρώ, πο­σό αρ­κε­τά με­γά­λο, αν α­να­λο­γι­στεί κα­νείς ό­τι το έρ­γο με ό­λες τις ε­γκα­τα­στά­σεις (βιο­λο­γι­κός κα­θα­ρι­σμός, δε­ξα­με­νές λημ­μά­των, κτη­ρια­κές υ­πο­δο­μές κλπ) α­νήλ­θε στο πο­σό των 3 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ. Ε­πι­πρό­σθετα πρέ­πει να το­νι­στεί ό­τι τα νέ­α αυ­τά κον­δύ­λια πρέ­πει να ε­κτα­μιευ­τούν από ε­θνι­κούς πό­ρους, α­φού η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση δεν μπο­ρεί να ε­πα­να­χρη­μα­το­δο­τήσει το ί­διο έρ­γο, το ο­ποί­ο α­κό­με δεν εί­χε πα­ρα­δο­θεί.
Τα σκου­πί­δια, πά­ντως, των τριών Δή­μων ε­ξα­κο­λου­θούν να ε­να­πο­τί­θε­νται στον ί­διο χώ­ρο, α­φού σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς το κα­τώ­τα­το ση­μεί­ο τής λε­κά­νης δεν έ­χει υ­πο­στεί ζη­μιά και δεν κιν­δυ­νεύ­ει ο υ­δρο­φό­ρος ο­ρί­ζο­ντας. Σί­γου­ρα ή­ταν μια λύ­ση «α­νά­γκης». Σε α­ντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση τα α­πορ­ρίμ­μα­τα, θα έ­πρε­πε να με­τα­φέ­ρο­ντα αλ­λού, με τε­ρά­στιο λει­τουρ­γι­κό κό­στος για τους ε­ξυ­πη­ρε­τού­με­νους δή­μους, μιας και οι πα­λιές χω­μα­τε­ρές έ­χουν «σφρα­γι­στεί» ο­ρι­στι­κά.