1.6.02

ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 - Χ.Υ.Τ.Α. Τρέχουν και δεν …φτάνουν! Δήμοι - Νομαρχία - Περιφέρεια - Υ­πουργεία

Σε μεί­ζον κοι­νω­νι­κό αλ­λά και πο­λι­τι­κό ζήτη­μα ε­ξε­λίσ­σε­ται το πρό­βλημα της ε­ξεύ­ρε­σης των α­παι­τού­με­νων χώ­ρων υ­γειο­νο­μι­κής τα­φής των στε­ρεών α­πο­βλή­των στο Νο­μό Α­χα­ΐ­ας, α­φού πλέον ο “κό­μπος έ­φτα­σε στο χτέ­νι”!
Γνω­στό ε­δώ και αρ­κε­τά χρό­νια το θέ­μα, α­φού η συ­νο­λι­κή ε­πί­λυ­σή του σε ε­πίπε­δο Νο­μού, σκο­ντά­φτει συ­νε­χώς σε διά­φο­ρα “κοι­νω­νι­κο­τε­χνι­κο­νο­μι­κά” θέ­μα­τα (α­ντι­δρά­σεις πο­λι­τών κλπ), με α­πο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρεί μέ­χρι τώ­ρα να υ­λο­ποι­η­θεί το πρό­γραμ­μα στο σύ­νο­λό του.
Τη στιγ­μή μά­λι­στα που η δη­μιουρ­γί­α ΧΥ­ΤΑ θε­ω­ρεί­ται “σχε­δόν ξε­πε­ρασμέ­νη μέ­θο­δος” σε προ­ηγ­μέ­νες χώ­ρες της βό­ρειας Ευ­ρώ­πης, ό­που ο προ­σανα­το­λι­σμός εί­ναι πλέ­ον για λι­πα­σμα­το­ποί­η­ση, α­να­κύ­κλω­ση, καύ­ση, πα­ρα­γω­γή ε­νέρ­γειας κ.π.α. (υ­πεν­θυ­μί­ζου­με την προ δύ­ο πε­ρί­που ε­τών α­να­λυ­τι­κή πα­ρου­σί­α­ση του “Φ”, της με­λέ­της της γνω­στής τσι­με­ντο­βιο­μηχα­νί­ας ΤΙ­ΤΑΝ για καύ­ση ο­ρι­σμέ­νου τύ­που α­πορ­ριμ­μά­των στους κλι­βά­νους της. Με­λέ­της που μέ­χρι τώ­ρα δεν έ­χει τύ­χει της α­νά­λο­γης προ­σο­χής), εδώ ακόμα ψάχνουμε για Χ.Υ.Τ.Α!
Την ε­πί­λυ­ση του τε­ρά­στιου αυ­τού θέ­μα­τος προ­σπά­θη­σαν να βρουν οι ε­μπλε­κόμε­νοι φο­ρείς σε ευ­ρεί­α σύ­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 12 Ιου­νί­ου στην Α­θή­να.
Στην σύ­σκε­ψη συμ­με­τεί­χαν ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ κ. Στ. Κα­μπέλης, ο κ. Κ. Κα­ϊ­σερ­λής α­πό το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ, ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, ο Νο­μάρ­χης Α­χα­ΐ­ας, ο πρό­ε­δρος της ΤΕΔ­Κ Α­χα­ΐ­ας, ο α­ντι­δή­μαρ­χος Πα­τρών, ο Δή­μαρ­χος Αι­γί­ου, ο Δή­μαρ­χος Δύ­μης, ο Δή­μαρ­χος Αι­γεί­ρας και ο Δή­μαρ­χος Ρί­ου. Πα­ρα­βρέ­θη­κε ε­πί­σης ο βου­λευ­τής Α­χα­ΐ­ας κ. Γ. Θω­μάς. Οι συσκευ­θέ­ντες ο­μό­φω­να συμ­φώ­νη­σαν και ανα­κοί­νω­σαν τα ε­ξής:
Α. Ο σχε­δια­σμός δια­χεί­ρι­σης των στε­ρε­ών α­πο­βλή­των στο Νο­μό Α­χα­ΐ­ας πρέπει να πε­ρι­λαμ­βά­νει:
1.Έ­να κε­ντρι­κό Χώ­ρο Υ­γειο­νο­μι­κής Τα­φής Α­πορ­ριμ­μά­των (Χ.Υ.Τ.Α.) και τρεις πε­ρι­φε­ρεια­κούς (Φλό­κα, Αι­γεί­ρα, πε­ριο­χή Αι­για­λεί­ας). Ο κε­ντρι­κός Χ.Υ.Τ.Α. θα εξυ­πη­ρε­τεί το Δή­μο της Πά­τρας και τους ό­μο­ρους Δή­μους με δυ­νατό­τη­τα κα­τα­σκευ­ής ερ­γο­στα­σί­ου ε­πε­ξερ­γα­σί­ας α­πορ­ριμ­μά­των.
2. Εί­ναι α­να­γκαί­ο να υ­λο­ποι­η­θούν έρ­γα α­πο­κα­τά­στα­σης των χω­μα­τε­ρών.
Β. Στο Τα­μεί­ο Συ­νο­χής θα προ­τα­θούν σε πρώ­τη φά­ση οι τρεις πε­ρι­φε­ρεια­κοί Χ.Υ.Τ.Α. και σε δεύ­τε­ρη φά­ση (μέ­χρι τέ­λους του έ­τους) τα έρ­γα που α­φο­ρούν τον κε­ντρι­κό Χ.ΥΤ.Α.
Γ. Εί­ναι θέ­μα με­γά­λης α­να­γκαιό­τη­τας να ε­ξυ­πη­ρε­τη­θούν ά­με­σα οι Δή­μοι Αι­γί­ου και Ρί­ου α­πό τους υ­φι­στά­με­νους Χ.Υ.Τ.Α. ή ορ­γα­νω­μέ­νους χώ­ρους ταφής α­πορ­ριμ­μά­των.
Συνοπτικά η απόφαση: Ο κε­ντρι­κός ΧΥ­ΤΑ, που θα κα­λύ­πτει την Πά­τρα και τους ό­μο­ρους Δή­μους, και δί­πλα του θα βρίσκε­ται το ερ­γο­στά­σιο ε­πε­ξερ­γα­σί­ας στε­ρε­ών α­πο­βλή­των.
Δύ­ο ΧΥ­ΤΑ, του Φλό­κα και της Αι­γεί­ρας ό­πως έ­χουν σχε­δια­στεί και με­λε­τη­θεί και έ­να α­κό­μα στη Δυ­τι­κή Αι­γιά­λεια για να κα­λυ­φθούν το Αί­γιο, ο Ε­ρι­νε­ός κ.λ.π. Πα­ράλλη­λα θα γί­νει Σταθ­μός Με­τα­μόρ­φω­σης για να κα­λυ­φθεί η πε­ριο­χή Κα­λα­βρύτων που δεν πα­ρά­γει με­γά­λο ό­γκο σκου­πι­διών, ε­νώ θα α­πο­κα­τα­στα­θούν περι­βαλ­λο­ντι­κά και οι πα­λιές χω­μα­τε­ρές (Πε­τρο­χω­ρί­ου κ.λ.π.).
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ