1 Δεκ 2002

ΔΕΚ. 2002 - Χωρίς Ταχυδρομείο η Αιγείρα το 2003

Ή­ταν γνω­στό ε­δώ και δέ­κα μή­νες. Α­πό τό­τε δηλ. που πρώ­τος ο “Φ” εί­χε πα­ρου­σιά­σει (πε­ρα­σμέ­νος Μάρ­τιος) την εί­δη­ση της πρό­θε­σης των Ελ­λη­νι­κών Τα­χυ­δρο­μεί­ων να προ­χω­ρή­σει σε ρι­ζι­κές αλ­λα­γές αναδιοργάνωσης των γρα­φεί­ων τους στην Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α.
Τώ­ρα πλέ­ον η πρό­θε­ση έ­γι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Τα ΕΛ.ΤΑ. προ­χώ­ρη­σαν σε ε­νοικί­α­ση κα­τα­στή­μα­τος στην πα­ρα­λί­α της Α­κρά­τας, που ευ­ρί­σκε­ται ε­πί της Πα­λαιάς Ε­θνι­κής Ο­δού, δί­πλα στα “φα­νά­ρια”.
Πριν με­ρι­κές μέ­ρες το κτί­ριο πα­ρα­δό­θη­κε και σύ­ντο­μα θα ο­λο­κλη­ρω­θούν οι ερ­γα­σί­ες δια­μόρ­φω­σης – ε­πί­πλω­σης, ώ­στε στις αρ­χές του νέ­ου έτους να εί­ναι έ­τοι­μο προς πλή­ρη λει­τουρ­γί­α.
Ο­ρι­στι­κά λοι­πόν κλί­νει το Τα­χυ­δρο­μι­κό Γρα­φεί­ο της Αι­γεί­ρας, ε­νώ σύμ­φωνα με πλη­ρο­φο­ρί­ες, λο­γα­ρια­σμοί ΔΕ­Η – Ο­ΤΕ κλπ. θα μπο­ρούν να ε­ξο­φλού­νται και σε ι­διω­τι­κό πρα­κτο­ρεί­ο, ε­φό­σον βέ­βαια εκ­δη­λω­θεί εν­δια­φέ­ρον λει­τουργί­ας του α­πό ι­διώ­τη.
Η α­πό δε­κα­ε­τί­ες, πάντως, συ­νή­θεια των αι­γει­ρα­τών (και ό­χι μό­νο) να παίρνουν τα τα­χυ­δρο­μι­κά τους μη­νύ­μα­τα πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας τα τρέ­να που έρχο­νται, σύ­ντο­μα θα εί­ναι α­νά­μνη­ση.
Ο τα­χυ­δρό­μος θα ‘ρχε­ται πλέ­ον α­πό μακριά…