1.6.10

ΙΟΥΝ. 2010: Σαββατοκύριακα ...“ελευθέρας” στον παραλιακό τής Αιγείρας

Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα ...“ε­λευ­θέ­ρας” στον πα­ρα­λια­κό τής Αι­γεί­ρας
Το θέ­μα γνω­στό α­πό το προ­η­γού­με­νο (και ό­χι μό­νο) κα­λο­καί­ρι, α­φού συ­νε­χί­ζει να προ­κα­λεί ε­ντά­σεις και δι­χο­γνω­μί­ες.
Ό­λες οι πλευ­ρές α­ντι­τάσ­σουν τα ε­πι­χει­ρή­μα­τά τους.
-Για­τί να αλ­λά­ξει το κα­θιε­ρω­μέ­νο ε­δώ και σχε­δόν 30 χρό­νια κα­θε­στώς τής πε­ζο­δρό­μη­σης του πα­ρα­λια­κού κα­τά τους μή­νες Ιού­λιο και Αύ­γου­στο, που έ­δι­νε τον τό­νο ε­νός ή­συ­χου και α­σφα­λούς χώ­ρου ό­μορ­φων κα­λο­και­ρι­νών πε­ρι­πά­των και α­θλο­παι­διών, υ­πε­ρα­μύ­νο­νται οι ε­ρα­στές τής η­συ­χί­ας και της α­σφά­λειας.
-Η του­ρι­στι­κή κί­νη­ση μειώ­νε­ται κά­θε χρό­νο στην Αι­γεί­ρα, πρέ­πει λοι­πόν να α­νοί­γει ο δρό­μος για τους ε­πο­χού­με­νους τα­ξι­διώ­τες, ώ­στε να έ­χουν ά­με­ση πρό­σβα­ση και να δε­λε­ά­ζο­νται α­πό την ό­μορ­φη πα­ρα­λί­α μας ε­πι­λέ­γο­ντάς την για τις δια­κο­πές τους, ε­πι­ση­μαί­νει η άλ­λη πλευ­ρά.
Με αυ­τά και με αυ­τά, αυ­τοί που ε­πι­μέ­νουν στον κα­θιε­ρω­μέ­νο πε­ζό­δρο­μο, προ­σέ­φυ­γαν κα­τά τής (προ διε­τί­ας) α­πό­φα­σης του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου πε­ρί α­νοίγ­μα­τος τού δρό­μου. Το τμή­μα α­να­στο­λών τού ΣτΕ α­κύ­ρω­σε την α­πό­φα­ση του Δ.Σ. και διέ­τα­ξε, με­τα­ξύ άλ­λων, το κλεί­σι­μο του δρό­μου τις κα­θη­με­ρι­νές και το ά­νοιγ­μά του τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα.
Πρό­σφα­τα, ήρ­θε πά­λι τα θέ­μα στο Δ.Σ. α­πό την α­ντι­πο­λί­τευ­ση, η οποία ζή­τη­σε να λη­φθεί α­πό­φα­ση πε­ρί κλει­σί­μα­τος τού δρό­μου το κα­λο­καί­ρι. Πα­ρά το γε­γο­νός, ό­μως, ό­τι πλειο­ψη­φού­σε η ά­πο­ψη για πε­ζο­δρό­μη­ση, το­νί­σθη­κε ό­τι η α­πό­φα­ση του ΣτΕ εί­ναι δε­σμευ­τι­κή και δεν μπο­ρεί να αλ­λά­ξει.
Έ­τσι, α­πό τη Δευ­τέ­ρα 12 Ιου­λί­ου, ο Δή­μος το­πο­θέ­τη­σε στον πα­ρα­λια­κό α­πα­γο­ρευ­τι­κές πι­να­κί­δες για τα αυ­το­κί­νη­τα, ε­κτός α­πό τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα (α­πό 8 πμ έ­ως 6 μμ.) που θα ε­πι­τρέ­πε­ται η κυ­κλο­φο­ρί­α ο­χη­μά­των...
Αποτέλεσμα: Και η πίτα ολόκληρη, και ο σκύ­λος χορτάτος!
Κίνηση μόνο δεν είδαμε ακό­μα στο χωριό μας και σίγουρα δεν μας φταίει ο δρόμος...