28.8.21

Ανόρυξη εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 343 / 2021
 «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη- εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό την διερεύνηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων»
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Αιγιαλείας, 27) Αυγούστου 2021,  συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας,
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Δημήτρη Καλογερόπουλο (Δήμαρχο – Πρόεδρο), 2) Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 3) Νικόλαο Καραΐσκο, 4) Μαρία Σταυροπούλου, 5) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 6) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, μετά από την αριθ. 33159/23-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7.6.2010) σε τακτική συνεδρίαση διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις αριθ. 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 & 426/77233/13.11.2020 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν προσήλθαν και νόμιμα εκλήθησαν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2) Βασίλειος Τομαράς & 3) Γεώργιος Κουβαράς. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9) μελών της Ο.Ε. συμμετείχαν στην συνεδρίαση τα έξι (6) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την συζήτηση του 1 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθαν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 1) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2) Βασίλειος Τομαράς και 3) Γεώργιος Κουβαράς.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη- εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό την διερεύνηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων». Ο Πρόεδρος - Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14 ο ) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και θέτει υπόψη των Μελών το από 17.08.2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανόρυξη- εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό την διερεύνηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων», απόσπασμα του οποίου έχει ως ακολούθως: «Των υπό του εργολάβου ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΤΟΥ εκτελεσμένων εργασιών του έργου: «Ανόρυξη- εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό την διερεύνηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων». 
Οι υπογεγραμμένοι: 1. κ. Νικόλαος Σελαλματζίδης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ως Πρόεδρος 2. κ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ως μέλος 3. κ. Νικόλαος Καραΐσκος, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος Αποτελούντες σύμφωνα με την 109 /2021 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αιγιαλείας, την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου του θέματος, που εγκρίθηκαν με την αριθ. 310/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μεταβήκαμε σήμερα στις 17 του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα ημέρα Τρίτη παρουσία και του αναδόχου κ. Ναπολέων Ζώτου επί τόπου του έργου, και αφού λάβαμε υπ’ όψιν την από 01.03.2019 Τελική Επιμέτρηση εργασιών υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα τεχνικό Ηλία Ντόκο και θεωρημένη από τον Διευθυντή της Δ.Τ.Υ. Δ. Αιγιαλείας Ανδρέα Τσιγκρή, παραλάβαμε 2 τις εργασίες όπως αυτές αναφέρονται στις επόμενες σελίδες του παρόντος και εκτελέσθηκαν σύμφωνα με την Σύμβαση και τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Π.Δ. 171/87 άρθρο 16, "όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις".
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΡΧΙΚΑ: 72.166,07 € με Φ.Π.Α. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡ/ΚΑ: 4.887,52 € με Φ.Π.Α. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑ ΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 77.053,59 € με Φ.Π.Α. Β. ΜΕΛΕΤΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΥΠΗΡ. ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ: Δ.Τ.Υ.-Δ. Αιγιαλείας – 98/2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.398,02 € με Φ.Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.: 310/2018 ΟΙΚ. ΕΠ. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΤΟΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,00% ΕΡΓΟΛΑΒ. ΣΥΜΦ/ΚΟ (ημερ/νία – ποσό): 13-12-2018, 72.166,07 € με Φ.Π.Α. Σ. ΣΥΜΒΑΣΗ € με Φ.Π.Α. Γ. Α.Π.Ε. 1 ος ΑΠΕ Α.Σ. α. Είδος, ολική δαπάνη: 72.166,07 € (με Φ.Π.Α.) β. Απόφαση έγκρισης: 89/2019 Δ. Σ. Δ.Αιγιαλείας ΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 1. Συμβατική προθεσμίας περαίωσης: 02/ 01/ 2019 2. 1 η παράταση προθεσμίας, μέχρι 28/02/2019, απόφαση Δ.Σ. - 73 /2019 3. Περαίωση εργασιών: 20/ 02/2019 ΙΙΙ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών και τις βρήκε όπως στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και την Τελική Επιμέτρηση του έργου αναγράφονται και όπως αναλυτικά παρατίθενται στη σελίδα 2 του παρόντος, παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά. ΙV. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις ισχύουσες προδιαγραφές, η γενική δε εικόνα του έργου κρίθηκε ικανοποιητική και χωρίς κατασκευαστικά προβλήματα, παραλαμβάνει τούτο και ποιοτικά. V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
 Τέλος η επιτροπή παραλαβής δεδομένου του ότι έχει ήδη συμπληρωθεί ο συμβατικός χρόνος των δέκα πέντε (15) μηνών από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, κάνει δεκτό το προφορικά διατυπωθέν προς την Επιτροπή αίτημα του αναδόχου και παραλαμβάνει το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, ένα δε από αυτά έλαβε ο ανάδοχος του έργου». Μετά λοιπόν από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος και έλαβε υπόψη της, το από 17.08.2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανόρυξη εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό την διερεύνηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του του Π.Δ.171/1987, καθώς επίσης και τις 3 διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/τ.Α/12.10.2020), μετά από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα Αποφασίζει Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανόρυξη- εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό την διερεύνηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο του έργου. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 343/2021. 
Ο Πρόεδρος - Δήμαρχος Τα Μέλη