1 Φεβ 1997

ΦΕΒ. 1997 - «ΛΙΜΑΝΙ» η Αιγείρα...

Ο "Φ" στην προσπάθειά του να ερευνήσει το θέμα επικοινώνησε με τον καθηγητή ακτομηχανικής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου κ. Μουντζούρη...
Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια στην Αιγείρα. αλλά και στις περισσότερες περιοχές του νότιου κορινθιακού
κόλπου. Πρόκειται για τη διάβρωση των ακτών. όπως το ονομάζουν οι επιστήμονες. Γεωλογικό φαινόμενο ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ;
Είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ήδη από το περυσινό καλοκαίρι η παραλία της Αιγείρας με­ταξύ του Κριού ποταμού και του Θολοπόταμου θυμίζει προβλήτα λιμανιού. Αδιάψευστος μάρτυρας αυ­τής τής κατάστασης η σύγκριση παλαιών και σημερι­νών φωτογραφιών, αλλά και οι μαρτυρίες γεροντο­τέρων που μιλάνε για πολλά μέτρα παραλίας, σε α­vτίθεση με τα σημερινά ένα ως δύο μέτρα ακτής δί­πλα στην παραλιακή πλατεία.
Κύρια συνέπεια αυτού του φαι­νομένου είναι η σχεδόν ολοκλη­ρωτική καταστροφή της οδού παράλληλα της ακτής, που παρά τις συνεχείς επιδιορθώσεις έχει γί­νει πολύ επικίνδυνη για πεζούς και οχήματα. Δύο τουλάχιστον α­τυχήματα έχουν καταγραφεί με φορτηγά που έπεσαν στη θάλασ­σα. Ταυτόχρονα συχνές είναι και οι διατρήσεις του αγωγού ύδρευ­σης σ' όλο το μήκος της παραλίας, ο οποίος βρίσκεται στον αέ­ρα λόγω της καθίζησης του εδά­φους, με άμεσο κίνδυνο τη μό­λυνση του πόσιμου ύδατος, πρό­βλημα που θα ενταθεί με την μελ­λοντική διέλευση του αγωγού των λημμάτων.
Η διάβρωση, που δεν έχει παρατηρηθεί στην υπόλοιπη παρα­λία της Αιγείρας (Αρχόντισσα), έ­χει δημιουργήσει πολλά προβλή­ματα στους κατοίκους της παρα­λιακής ζώνης (η απαγόρευση διέ­λευσης του απορριμματοφόρου τους αναγκάζει να μεταφέρουν τους κάδους στους κάθετους δρό­μους), και έχει σοβαρές επιπτώ­σεις στην τουριστική κίνηση. Ήδη στην κοινότητα Αιγείρας υπάρχει επιστολή πολλών κατοίκων με την οποία εκφράζουν την διαμαρτυ­ρία τους και την ανησυχία τους για τις καταστροφές που έχουν γίνει Από την πλευρά της Κοινό­τητας, όπως πληροφορηθήκαμε, σε αναμονή του αποτελέσματος των ερευνών του Πανεπιστημίου, προχωρά στην αποκατάσταση τμήματος του δρόμου και στην οριο­θέτηση του αιγιαλού (όρια μεταξύ κοινότητας και Υπουργείου Ε­θνικής Αμύνης).
Ο "Φ" στην προσπάθειά του να ερευνήσει το θέμα επικοινώνησε με τον καθηγητή ακτομηχανικής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου κ. Μουντζούρη ο οποίος έκανε τις παρακάτω αποκλειστικές δηλώσεις: Τμήμα των νοτίων ακτών τού Κορινθιακού αλοιούται από τη δράση θαλάσσιων μηχανισμών, με εμφανέστερη τη διάβρωση της παράκτιας ζώνης, η οποία είναι τοπικά ιδιαίτερα έντονη με αποτέλεσμα την απώλεια ή καταστροφή τμημάτων έργων υποδομής, φυσικών πόρων, περιουσιών (παράκτιες οδοί, αμμώδεις εκτάσεις, τμήματα οικοπέδων κ.α.). Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του προβλήματος είχε η ανατροπή των εισροών υλικού, που η μείωση οφείλεται στις διευθετήσεις χειμάρρων, τις αμμοληψίες, αλλά και την ανεπίτρεπτη δόμηση σε κρίσιμα για την ισορροπία τής ακτής παράκτια τμήματα. Η δόμηση αυτή, που έγινε ή γίνεται από ιδιώτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση, ανατρέπει τι ισοζύγιο υλικών (κατασκευή λιμενοβραχιόνων – κατακόρυφα τοιχία στήριξης οδών(, ενισχύει τους διαβρωτικούς κυματογενείς μηχανισμούς.Όσον αφορά την Αιγείρα ο κ. Μουντζούρης μας απάντησε ότι δεν μπορεί να πει κάτι συγκεκριμένο, αν δεν μελετηθεί η περιοχή, ώστε οι λύσεις που θα προταθούν να είναι οι σωστότερες.
Ειδικότερα στην Αιγιάλεια το πρόβλημα επιτάθηκε μετά τον σει­σμό του Αιγίου και το παλιρροια­κό κύμα της Πρωτοχρονιάς του '96. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας ζήτησε από το Εργαστήριο θαλάσσιας Γεωλογίας του Πα­νεπιστημίου της Πάτρας την εκ­πόνηση μελέτης. Οι έρευνες ε­κτείνονται από τα Νικολέϊκα έως την Αιγείρα και περιλαμβάνουν μια σειρά γεωτρήσεων στον θαλάσ­σιο χώρο. Ο καθηγητής κ. Φερε­ντίνος σε παλαιότερες δηλώσεις του στον τοπικό τύπο επισημαί­νει την δικαιολογημένη ανησυχία των κατοίκων παραλιακών περιο­χών και εκτιμά ότι η κατασκευή προβόλων (μπαστουνιών), που ζη­τούν Πρόεδροι παραλιακών κοι­νοτήτων, θα επιφέρουν λάθος α­ποτελέσματα δημιουργώντας προ­βλήματα στις απέναντι ακτές.
Σε άλλα μέρη του Κορινθια­κού ο εντοπισμός της διάβρω­σης και η αναζήτηση λύσεων έχει προχωρήσει αρκετά, όπως και στο Ξυλόκαστρο. Η μελέ­τη και η επίλυση του προβλή­ματος που απασχολεί την πο­λιτεία και την τοπική αυτοδιοί­κηση έχει να κάνει κατά πολύ με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Εκτός του ότι πρέ­πει να ληφθεί υπόψη ότι είναι ένα εξελισσόμενο φυσικό φαι­νόμενο, η αναζήτηση σε πρώ­τη φάση των μηχανισμών προ­στασίας των ακτών θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο άκρως επιστημονικό, πλήρως εξειδικευ­μένο, με μέτρο και σοβαρότη­τα. Εμπειρισμοί, καινοφανείς θεωρίες και επιστημονικοί νεο­λογισμοί δεν έχουν θέση. Οι αλλοιούμενες ακτές τού Κο­ρινθιακού είναι τεράστιο θέμα του οποίου η επίλυση έχει να κάνει με την περαιτέρω ανά­πτυξη του τόπου - αν όχι την επιβίωσή του.