1 Μαρ 1997

ΜΑΡ. 1997 - ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Ο Βιολογικός καθαρισμός ένα από τα σημαντικότερα έργα – ίσως το σπουδαιότερο της περιοχής Ακράτας - Αιγείρας και γενικότερα της Ανατολικής Αιγιαλείας, μετά από 6 χρόνια συζητήσεων, μελε­τών, αντιδράσεων "προχωρά" (σύμφωνα με τα λεγόμενα των αρμο­δίων) στην υλοποίησή του.
Επιτακτική ανάγκη κατά γενική ομολο­γία η εγκατάστασή του για την παραπέρα αναπτυξιακή και περιβαλ­λοντική πορεία της περιοχής. Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων όπως συνηθίζεται να λέγεται ο βιολογικός καθαρισμός, είναι επιβεβλημένη και από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και την γενικότε­ρη περιβαλλοντική πολιτική όλων των αναπτυγμένων και αναπτυσ­σόμενων χωρών. Η αλματώδης αύ­ξηση του πληθυσμού, η συγκέν­τρωση του περισσότερο στην πα­ράκτια ζώνη (ζωντανό παράδειγ­μα η ραγδαία ανάπτυξη την τε­λευταία δεκαπενταετία της Ανατολικής Αιγιαλείας), έχει ως αποτέ­λεσμα την σημαντική αύξηση των οικιακών αποβλήτων, μεταβολή που προξένησε και συνεχίζει να προξενεί τη ρύπανση του θαλάσ­σιου περιβάλλοντος. Το υπαρκτό αυτό πρόβλημα είναι αναγνωρι­σμένο από όλους, πολιτεία - φορείς - κατοίκους και ο Κορινθιακός Κόλπος που περιβάλλεται από εκατοντάδες πόλεις και χωριά, όπως παραδέχονται οι ειδικοί, ευρίσκεται στα όρια της αντοχής του.
Οι εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών είναι σε άμεση προ­τεραιότητα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης; όμως μεγάλες καθυστερήσεις πα­ρατηρούνται από τις αντιδράσεις για τα σημεία που θα εγκατασταθούν οι δεξαμενές επεξεργασίας των λυμάτων
Ηδη υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για την εγκατάσταση του βιολογικού στον Κράθη και η ημερομηνία εκδίκα­σης προσδιορίσθηκε, μετά από αναβολή, στις 4 Ιουνίου.
Στην ευρύτερη περιοχή, εκα­τέρωθεν της Ανατολικής Αιγια­λείας, λειτουργεί πλήρως ο βιο­λογικός καθορισμός του Ξυλο­κάστρου, ενώ σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στο Αίγιο.