1.12.07

ΔΕΚ. 2007 - Πληρέστατη ενημέρωση στο Δερβένι από την ΕΡΓΟΣΕ για την πορεία των εργασιών


Σε ρυθ­μούς ερ­γο­τα­ξί­ου κινεί­ται πλέ­ον ό­λη η πε­ριο­χή (Δυ­τι­κή Κο­ριν­θί­α - Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α) αφού βρί­σκο­νται σε πλή­ρη ε­ξέ­λι­ξη τα έρ­γα κα­τα­σκευ­ής της Νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής, α­πό Κιά­το έ­ως Αί­γιο.
Πολ­λές οι α­πο­ρί­ες του κό­σμου για το πώς θα ε­ξε­λι­χθούν οι ερ­γα­σί­ες. Για το σκο­πό αυ­τό ο γει­το­νι­κός Δή­μος Ευ­ρω­στί­νης προ­σκά­λε­σε το ε­πι­τε­λεί­ο τής ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ στο Δερ­βέ­νι σε μί­α εκ­δή­λω­ση - πα­ρου­σί­α­ση του συ­νο­λι­κού έρ­γου μέ­χρι την Πά­τρα.
Στις 4 Δε­κεμ­βρί­ου, λοι­πόν, ο Διευ­θυ­ντής έρ­γων Νί­κος Σω­τη­ρό­που­λος, πα­ρου­σία του Δη­μάρ­χου, των Α­ντι­δη­μάρ­χων, του προ­έ­δρου του Δ.Σ και πλή­θους κό­σμου του δή­μου Ευ­ρω­στί­νης, πε­ριέ­γρα­ψε με κά­θε λε­πτο­μέ­ρεια ό­λες τις πτυ­χές τής υ­πό ε­ξέ­λι­ξη ερ­γο­λα­βί­ας α­πό την ε­ται­ρί­α «Μη­χα­νι­κή».
Με­τα­ξύ άλ­λων α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ πα­ρί­στα­ντο, η ε­πι­βλέ­που­σα μη­χα­νι­κός Ε­λέ­νη Πλα­κιά, ο Τρύ­φω­νας Γκουβάς, τε­χνι­κοί και ο ερ­γο­τα­ξιάρ­χης τής «Μη­χα­νι­κής».
Ο κ. Σω­τη­ρό­που­λος α­πά­ντη­σε και στα ε­ρω­τή­μα­τα του «Φ», στο πό­τε δηλ. θα προχω­ρή­σουν τα έρ­γα στο κέ­ντρο τής Αι­γεί­ρας.
Η α­πά­ντη­ση που λά­βα­με ή­ταν: «μέ­σα στους πρώ­τους μή­νες του νέ­ου έ­τους».
Σύμ­φω­να πά­ντως με δη­μο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες τής ε­φη­με­ρί­δας μας, αυ­τό το διά­στη­μα εκ­πο­νεί­ται με­λέ­τη α­πό τη ΔΕ­Η για με­τα­φο­ρά τού η­λε­κτρι­κού δι­κτύ­ου ε­κα­τέ­ρω­θεν της γραμ­μής, προ­κειμέ­νου να ξε­κι­νή­σουν οι δια­πλα­τύν­σεις μέ­σα στην Αι­γεί­ρα.
Ε­ντυ­πω­σια­κά ό­λα τα στοι­χεί­α που α­να­φέρ­θη­καν κα­τά τη διάρ­κεια της πο­λύ­ωρης πα­ρου­σί­α­σης, ε­νώ αί­σθη­ση έ­κα­νε η α­να­φο­ρά στο κό­στος του έρ­γου, που το «πέ­ρα­σμά» του α­πό τον Δή­μο Ευ­ρω­στί­νης θα α­πορ­ρο­φή­σει το 43% του συ­νο­λι­κού κόστους τής σύμ­βα­σης.