1.3.05

ΜΑΡ. 2005 - Υπουργός Μιχάλης Λιάπης: Δεν τίθεται θέμα νέας χάραξης

Την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής σε μή­κος 500 μέ­τρων, στο ύ­ψος του Δια­κο­πτού, αλ­λά και την πα­ρά­καμ­ψη του οι­κι­σμού του Ε­λαιώ­να, α­να­κοί­νω­σε ο υ­πουργός Με­τα­φο­ρών Μι­χά­λης Λιά­πης κα­τά την συ­νά­ντη­ση που εί­χε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας 7 Μαρ­τί­ου με τους εκ­προ­σώπους της Α­χα­ΐ­ας στο γρα­φεί­ο του στην Α­θή­να.
“Ή­ταν μια πο­λύ θε­τι­κή συ­νά­ντη­ση. Ο υ­πουρ­γός έ­σκυ­ψε πά­νω στο πρό­βλη­μα, κα­τέ­γρα­ψε ό­λες τις πα­ρα­τη­ρή­σεις και δε­σμεύ­τη­κε πως τις ε­πό­με­νες 15 - 30 μέ­ρες θα μπο­ρέ­σει να το­πο­θε­τη­θεί ε­πί συ­γκε­κρι­μέ­νων προ­τά­σε­ων ή διεκ­δι­κή­σε­ων” δή­λω­σε σχε­τι­κά ο κ. Καβ­βα­δάς.
Στην αρ­χή της συ­νά­ντη­σης, που έ­γι­νε σε πο­λύ κα­λό κλί­μα, ο υ­πουρ­γός Μι­χά­λης Λιά­πης ξε­κα­θά­ρι­σε πως δεν τί­θε­ται θέ­μα νέ­ας χά­ρα­ξης της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, κα­θώς ό­πως ε­ξή­γη­σε, δεν υ­πάρ­χουν τα χρο­νι­κά πε­ρι­θώ­ρια για κά­τι τέ­τοιο, ε­πει­δή η χώ­ρα μας έ­χει α­να­λά­βει δε­σμεύ­σεις προς την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νωση και πρέ­πει να α­πορ­ρο­φή­σει τα κον­δύ­λια μέ­σα σε συ­γκε­κρι­μέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα.
Στην συ­νέ­χεια τό­νι­σε πως α­πό την ε­ξέ­τα­ση των αι­τη­μά­των των το­πι­κών κοι­νωνιών προς την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, μπο­ρεί να πα­ρα­καμ­φθεί ο οι­κι­σμός του Ε­λαιώ­να, αλ­λά και να υ­πο­γειο­ποι­η­θεί η γραμ­μή σε μή­κος 500 μέ­τρων στο Δια­κο­πτό για να μην κοπεί στα δύ­ο ο οι­κι­στι­κός ι­στός.
Σύμ­φω­να με το Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας, Δ. Κα­τσι­κό­που­λο, ο κ. Λιά­πης “έ­πε­σε α­πό τα σύν­νε­φα” μα­θαί­νο­ντας α­πό εκ­πρό­σω­πο της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ πως υ­πήρ­ξε πο­λι­τι­κή πα­ρέμ­βα­ση του Κο­ρίν­θιου υ­πουρ­γού, Αν. Πα­πα­λη­γού­ρα, για πα­ρά­καμ­ψη του Δερ­βε­νί­ου (το γε­γο­νός προ­κά­λε­σε σά­λο στην το­πι­κή κοι­νω­νί­α, α­φού πολ­λοί έ­κα­ναν λό­γο για με­ρο­λη­πτι­κή εύ­νοια της Κο­ριν­θί­ας έ­να­ντι της Α­χα­ΐ­ας), ε­νώ ε­ξέ­φρα­σε την ελπί­δα πως τε­λι­κά θα ε­πι­τευ­χθούν ο­ρι­σμέ­νες διεκ­δι­κή­σεις των το­πι­κών φο­ρέων.
Πλην των προ­α­να­φε­ρο­μέ­νων, στην σύ­σκε­ψη με­τεί­χαν οι Βου­λευ­τές Απ. Κατσι­φά­ρας, Θ. Βα­σι­λεί­ου, Κ. Σπη­λιό­που­λος και Μ. Μπε­κί­ρης, ο Α­ντι­νο­μάρ­χης Α. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, υ­πη­ρε­σια­κά στε­λέ­χη της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, οι δή­μαρ­χοι Πα­τρέ­ων Αν­δρέ­ας Κα­ρά­βο­λας, Ρί­ου Βα­σί­λης Ζέρ­βας, Ε­ρι­νε­ού Λευ­τέ­ρης Κλη­ρο­νό­μος, Συ­μπολι­τεί­ας Δη­μή­τρης Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Δια­κο­πτού Γιώρ­γος Μα­κρής, Αι­γεί­ρας Δημή­τρης Μυ­λω­νάς, Α­κρά­τας Πα­να­γιώ­της Με­λής, ο πρό­ε­δρος της ΤΕΔ­ΚΝΑ Γρη­γό­ρης Α­λε­ξό­που­λος και α­ντι­προ­σω­πεί­α κα­τοί­κων α­πό τα Α­ρα­χω­βί­τι­κα – Δρέ­πα­νο.