1 Ιουλ 2000

ΑΥΓ. 2000 - Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Ακράτα για τις πυρκαγιές

Ήλθαν, είδαν ... έδωσαν και απήλθαν
*Αντιδράσεις γιατί αγνοήθηκε ο Δήμος Αιγείρας
Ό­πως εί­χα­με γρά­ψει στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο του “Φ”, ή­ταν ε­πι­βε­βλη­μέ­νη η κά­θο­δος κυ­βερ­νη­τι­κού κλι­μα­κί­ου στην πε­ριο­χή προ­κει­μέ­νου να κα­τα­γρα­φούν τα τε­ρά­στια προ­βλή­μα­τα που δη­μιούρ­γη­σε η πυρ­κα­γιά της 12ης Ιου­λί­ου.
Λί­γες βδο­μά­δες αρ­γό­τε­ρα ο “Φ” ε­πα­λη­θεύ­θη­κε και το κυ­βερ­νη­τι­κό κλιμά­κιο με ε­πι­κε­φα­λής τον Υ­πουρ­γό Γε­ωρ­γί­ας
Γε­ώρ­γιο Α­νω­με­ρί­τη και τους Υ­φυπουρ­γούς, Ε­σω­τε­ρι­κών Κώ­στα Κα­ϊ­σαρ­λή, Οι­κο­νο­μι­κών Γιώρ­γο Δρυ, Πρό­νοιας Δημή­τρη Θά­νο και Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Θά­νο Α­λευ­ρά, ε­πι­σκέ­φθη­κε το Δή­μο Α­κρά­τας.
Στη σύ­σκε­ψη που α­κο­λού­θη­σε, στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν οι Δή­μαρ­χοι των πληγέ­ντων α­πό τη φω­τιά Δή­μων, πα­ρευ­ρέ­θη­καν και οι Βου­λευ­τές Α­χα­ΐ­ας Γιώρ­γος Θω­μάς, Μα­ρί­α Θω­μά, Σπή­λιος Σπη­λιω­τό­που­λος και Θε­ό­φι­λος Βα­σι­λεί­ου.
Τα μέ­τρα που ε­ξαγ­γέλ­θη­καν α­φο­ρού­σαν κυ­ρί­ως τις κα­μέ­νες α­γρο­τι­κές ε­κτάσεις κα­θώς και αυ­τούς που κά­η­καν τα σπί­τια τους.
Σε γε­νι­κές γραμ­μές τα ε­ξαγ­γελ­θέ­ντα πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα ε­ξής:
Για ε­κρί­ζω­ση - ε­πα­να­φύ­τευ­ση: Ε­λαιό­δεν­δρα - ε­σπε­ρι­δο­ει­δή μέ­χρι 4000 το δέν­δρο, Α­μπέ­λια μέ­χρι 150000 το στρέμ­μα.
Για α­πώ­λεια πα­ρα­γω­γής: Ε­λαιό­δεν­δρα - ε­σπε­ρι­δο­ει­δή 12000 το δέν­δρο, Α­μπέ­λια 300000 το στρέμ­μα.
Για κα­μέ­νες α­γρο­το­α­πο­θή­κες πο­σό έ­ως το 40% της δα­πά­νης α­πο­κα­τά­στα­σης.
Α­πο­κα­τά­στα­ση κα­τε­στραμ­μέ­νων δι­κτύ­ων ύ­δρευ­σης και άρ­δευ­σης.
Για τις δα­σι­κές ε­κτά­σεις: Α­να­δά­σω­ση - προ­στα­σί­α α­πό ξυ­λο­κό­πους.
Ε­πι­πρό­σθε­τα μέ­τρα για τους α­γρό­τες: Για ζη­μιές πά­νω α­πό 50% στις α­γρο­τι­κές καλ­λιέρ­γειες θα δι­πλα­σια­σθούν οι οι­κο­νο­μι­κές ε­νι­σχύ­σεις. Ε­πί­σης, οι φετι­νές ε­πι­δο­τή­σεις καλ­λιερ­γειών θα α­πο­δο­θούν στο α­κέ­ραιο με βά­ση τα συ­γκρι­τι­κά στοι­χεί­α της πα­ρα­γω­γής των τριών τε­λευ­ταί­ων ε­τών.
Πο­λύ ση­μα­ντι­κό κρί­νε­ται και το μέ­τρο της εκ­πό­νη­σης α­να­πτυ­ξια­κής με­λέτης για τους Δή­μους Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού.
Ό­σο α­φο­ρά τις κα­τε­στραμ­μέ­νες οι­κί­ες α­να­κοι­νώ­θη­καν: Οι­κο­νο­μι­κή ε­νί­σχυση 200000 δρχ α­νά οι­κο­γέ­νεια. Πο­σό 2 ε­κα­τομ. για οι­κο­σκευές. Ε­νί­σχυ­ση 200000 δρχ για πο­λύ­τε­κνους και ά­το­μα με ει­δι­κές α­νά­γκες και 120000 δρχ για συ­ντα­ξιού­χους. Θα υπάρ­ξει α­να­στο­λή πλη­ρω­μής χρε­ών στις ΔΟΥ, κα­θώς και δια­γρα­φή των λη­ξι­πρόθε­σμων λο­γα­ρια­σμών της ΔΕ­Η στα κα­μέ­να σπί­τια.
Η ε­πί­σκε­ψη πά­ντως του κυ­βερ­νη­τι­κού κλι­μα­κί­ου στην Α­κρά­τα, δη­μιούρ­γη­σε έ­ντα­ση και αρ­κε­τούς δια­ξι­φι­σμούς κα­τά τη διάρ­κεια πρό­σφα­της συ­νε­δρί­ασης του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ό­ταν ο Δή­μαρ­χος Δη­μήτρης Μυ­λω­νάς προ­χώ­ρη­σε στην ε­νη­μέ­ρω­ση του Σώ­μα­τος για τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα της σύ­σκε­ψης δέ­χτη­κε τα πυ­ρά, τό­σο του Δη­μή­τρη Κο­λο­βού, ό­σο και του Αν­δρέ­α Οι­κο­νό­μου, για το ό­τι δεν υ­πήρ­ξε κα­μί­α ε­νη­μέ­ρω­ση στους Δη­μο­τι­κούς Συμ­βούλους πε­ρί της ε­πί­σκε­ψης των υ­πουρ­γών στην πε­ριο­χή. Α­πα­ντώ­ντας ο Δή­μαρ­χος, εί­πε ό­τι και ο ί­διος δεν γνώ­ρι­ζε τί­πο­τα μέ­χρι την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή. Το ε­πει­σό­διο έ­λη­ξε με την α­πο­χώ­ρη­ση α­πό τη συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μή­τρη Κο­λο­βού, ο οποί­ος δια­φώ­νη­σε ε­πί­σης και για τον τρό­πο που τη­ρού­νται τα πρα­κτι­κά της συνε­δρί­α­σης.
Τέ­λος, το θέ­μα της ε­πί­σκε­ψης του Υ­πουρ­γι­κού κλι­μα­κί­ου μό­νο στον Δή­μο Ακρά­τας, πα­ρά τα θε­τι­κά μέ­τρα που ε­ξαγ­γέλ­θη­καν, συ­νά­ντη­σε και τα αρ­νη­τι­κά σχό­λια πολ­λών δη­μο­τών, για το ό,τι δηλ. α­γνο­ή­θη­κε πα­ντε­λώς ο Δή­μος Αι­γεί­ρας α­πό το πρό­γραμ­μα της ε­πί­σκε­ψης.