14.11.19

Παρελήφθη ύστερα από 7 παρατάσεις το "μονοπάτι" του Otto Valter...

Στις 13-11-2019 έγινε η οριστική παραλαβή από τον Δήμο Αιγιαλείας του μονοπατιού OTTO WALTER, δώδεκα χρόνια μετά την "άγνωστη" απόφαση του τέως Δήμου Αιγείρας για το έργο ανάπλασης του (αχαρτογράφητου) μονοπατιού πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα - έργο στο οποίο δόθηκε η ονομασία της παρακείμενης Οδού Otto Walter
ΣΗΜ 1: Η ονοματοθεσία των οδών έγινε το 1996 από την Κοινότητα Αιγείρας, η οποία λόγω του Καποδίστρια δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δυστυχώς όμως επί 22 χρόνια ούτε οι "Καποδιστριακοί", ούτε οι "Καλλικρατικοί" προέβησαν σε κάποια ενέργεια ολοκλήρωσης... 
ΣΗΜ. 2: Κατά την 12ετή Καποδιστριακή διοίκηση Αιγείρας, αγνοήθηκε πλήρως η υπάρχουσα ονοματοθεσία, καθώς πολλοί δρόμοι της έδρας του δήμου χαρακτηρίζονταν ως "ανώνυμοι"... Το μόνο όνομα που "αναγνωρίστηκε" ήταν του Otto Walter, ώστε να χρηματοδοτηθεί ως "αρχαιολογικό" το ανώνυμο μονοπάτι  !
ΑΠΟΦΑΣΗ 350 / 2019
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Δημήτρη Καλογερόπουλο (Δήμαρχο – Πρόεδρο), 2) Νικόλαο Καραΐσκο, 3) Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 4) Δημήτριο Καλαμίδα, 5) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Βασίλειο Τομαρά, 8) Γεώργιο Κουβαρά & 9) Παναγιώτη Μαρινόπουλο (αναπλ. μέλος) μετά από την αριθ. 27446/08-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7.6.2010) σε τακτική συνεδρίαση. Δεν προσήλθε αν και νόμιμα εκλήθη το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλική Ψυχράμη – Σταυροπούλου. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9) μελών της Ο.Ε. παραβρέθηκαν τα εννέα (9) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Για το αντικείμενο:
 «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού OTTO WALTER του Δήμου Αιγιαλείας». Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος ανακοινώνει το πρώτο (1 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει απόσπασμα του από 22.10.2019 Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού OTTO WALTER του Δήμου Αιγιαλείας», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο εταιρεία και από τον επιβλέποντα μηχανικό, το οποίο έχει ως εξής: 
«Οι υπογράφοντες: 1. κ. Γεώργιος Γιοβάς του Παύλου, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος 2. κ. Ηλίας Τσάκαλης του Βασιλείου, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως μέλος και 3. κ. Χρήστος Λιοφάγος του Εμμανουήλ, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του μονοπατιού OTTO WALTER», που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 176/03–04–2019 Απόφ. Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (ΑΔΑ: 6ΕΨΧΩ6Χ-5ΧΟ), μεταβήκαμε σήμερα την 22η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019 και ημέρα Τριτη στον τόπο του έργου, και προβήκαμε παρουσία και του εκπροσώπου της αναδόχου, στην παραλαβή των εργασιών της παραπάνω εργολαβίας. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. 206/2015 (Α.Δ.Α.: 75Κ5Ω6Χ–Χ1Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, την α.π. 43259/20–11–2015 Σύμβαση Κατασκευής για την εκτέλεση των εργασιών του έργου, τα θεωρημένα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών, και την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση, όπως ελέγχθηκε από τον Επιβλέποντα Μηχανικό κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό του Δ. Αιγιαλείας, ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ τις παρακάτω εργασίες, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και όπως οι εργασίες αυτές ηαι αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο «Ανάπλαση του μονοπατιού OTTO WALTER» συνολικού προϋπολογισμού €136.290,38 (με Φ.Π.Α.), εκτελέστηκε σύμφωνα με τη Μελέτη υπ’ αριθ. ΔΥ/21-12-2010 του Έργου της Σύμβασης αυτής, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Αιγιάλειας, θεωρήθηκε από τον κ. Ανδρέα Θ. Τσιγκρή Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας. Το έργο αποτελούσε το μοναδικό υποέργο της ομότιτλης πράξης, η οποία εντάχθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25702/15–12–2014 Απόφαση του αρμοδίου Πολιτικού Προϊσταμένου του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και η πίστωση προήλθε από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. Η κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας του έργου έγινε με την υπ’ αριθ. 111/2015 (ΑΔΑ: Ω06ΦΩ6Χ-ΗΞΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 30–06–2015. Ανάδοχος του Έργου αναδείχθηκε κατά τον εν λόγω διαγωνισμό η «ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.», με προσφερθείσα μέση έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμού. Με την υπ’ αριθ. 206/2015 (Α.Δ.Α.: 75Κ5Ω6Χ–Χ1Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 105543/11525/10–09–2015 (Α.Δ.Α.: ΩΨΜΩΟΡ1Φ–ΛΥΩ) Απόφαση της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., κατακυρώθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του Έργου στον Ανάδοχο. 
Η Σύμβαση με τον Ανάδοχο υπογράφηκε στις 20–11–2015 και έλαβε αριθ. πρωτ. 43259, ανήλθε δε σε συνολικό ποσό €132.201,65 εκ των οποίων €78.010,45 για δαπάνη εργασιών, €14.042,24 για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), €13.808,20 για απρόβλεπτες δαπάνες (15%), €1.618,13 για αναθεώρηση, και €24.720,63 για Φ.Π.Α. (23%). Συγχρόνως έγινε και η εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο, με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και εγκατάστασης του αναδόχου, ήτοι έως την 20–02–2016. 
2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – Με την υπ’ αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΚΗΟΩ6Χ-ΒΑΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) για συνολικό ποσό €132.994,95 με Φ.Π.Α. (24%), ισοσκελισμένος ως προς την αρχική Σύμβαση όσον αφορά τις εργασίες και η μεταβολή της συνολικής δαπάνης του έργου προκύπτει λόγω προσαύξησης του Φ.Π.Α., για την ανάλωση των Απροβλέπτων δαπανών και λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της Μελέτης και απαιτήσεων της κατασκευής, ώστε να συμπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες να πραγματοποιηθούν για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται σε ποσό € 89.710,94 για εργασίες, €16.147,97 για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, €3,98 για Απρόβλεπτα, €1.618,13 για Αναθεώρηση και €25.513,93 για δαπάνη Φ.Π.Α.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 39336/1–12–2017 Βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί περαιώσεως των εργασιών, το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 30–11–2017, αφού χορηγήθηκαν παρατάσεις όπως παρακάτω: – 
Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 112/29–02–2016 απόφ. Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: ΩΖΨΡΩ6Χ–ΑΨΟ) αποφασίστηκε η χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, ως τις 31–05–2016, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. – Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 287/25–05–2016 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: 7Φ52Ω6Χ–Φ2Λ) αποφασίστηκε η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ως τις 31–08–2016, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. – Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 506/21–09–2016 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: Ω38ΣΩ6Χ–ΝΘΞ) αποφασίστηκε η χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ως τις 31–12–2016, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. – Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 44/30–01–2017 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: ΩΟ43Ω6Χ–ΣΞΨ) αποφασίστηκε η χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ως τις 30–04–2017, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. – Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 193/10–05–2017 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: ΩΥΞΒΩ6Χ–Ι64) αποφασίστηκε η χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ως τις 30–06–2017, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. – Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 329/10–07–2017 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: Ω86ΨΩ6Χ –ΝΛΝ) αποφασίστηκε η χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ως τις 29–09–2017, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. – Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 467/04–10–2017 απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.:ΩΝΓΘΩ6Χ-ΓΒΛ) αποφασίστηκε η χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος ως τις 30–10–2017, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. 
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη του έργου, βάσει της Τελικής Επιμέτρησης των εκτελεσμένων εργασιών, ανήλθε συνολικά στο ποσό των €130.763,49, εκ των οποίων €105.681,46 για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), και €25.082,03 για Φ.Π.Α. (24%). 
5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε, κατά το δυνατόν, τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης, παραλαμβάνει αυτές, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. 
6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Επιτροπή Παραλαβής προέβηκε, κατά το δυνατόν, στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, την εγκεκριμένη Μελέτη του Έργου και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης. 
7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη την ημερομηνία περαίωσης του έργου (30–09– 2017) προβαίνει στην παρούσα οριστική παραλαβή του έργου, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) Το Πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Ένα από αυτά πήρε ο Ανάδοχος». 
Μετά λοιπόν από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της, το απόσπασμα του από 22.10.2019 Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού OTTO WALTER του Δήμου Αιγιαλείας», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο εταιρεία και από τον επιβλέποντα μηχανικό, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α/09.08.2019) και από την παρ.9Α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 (Φ.Ε.Κ. 139/τ.Α/ 31.08.2019) και συμπληρώθηκε με τις παρ.1 & 1Δ του άρθρου 177 του Ν 4635/2019 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α/30.10.2019), μετά από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα Αποφασίζει Την έγκριση του από 22.10.2019 Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού OTTO WALTER του Δήμου Αιγιαλείας», όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο εταιρεία και από τον επιβλέποντα μηχανικό. 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 350/2019.    Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

----------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η μελέτη αυτή με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ OTTO WALTER» ανατέθηκε με την με αρ. 6604/ υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του μελετητή κ. Γεωργίου Φράγκου και του δημάρχου Αιγείρας κ. Δημήτρη Μυλωνά στον μελετητή: - Γεώργιο Φράγκο, διπλ. πολιτικό μηχανικό, κάτοχο του με αρ. μητρώου 4280 πτυχίου μελετητή Β τάξης στην κατηγορία 10 μελετών οδοποιίας για το αντικείμενο οδοποιίας συγκοινωνιακών έργων με έδρα την Πάτρα, (οδός Κορίνθου 293, ΤΚ ), ο οποίος είναι μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης του Γραφείου Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών μελετών Χρύσα Διονυσοπούλου και συνεργάτες. Η ομάδα που εκπόνησε την μελέτη ήταν: Ανάδοχος μελετητής : Γεώργιος Φράγκος διπλ. πολιτικός μηχανικός Συνεργάτες : Μαρία Τερέζα Ακίνο Ελλούλ διπλ. αρχιτέκτων Φωτεινή Σαμαντά διπλ. πολιτικός μηχανικός Ανδρέας Γουβέτας διπλ. μηχανικός Π.Χ.Π.Α. Ερατώ Μοσχόβου διακοσμήτρια Ελένη Κοτσώνη σχεδιάστρια Η/Υ Βασιλική Καρέλα τεχνολόγος έργων υποδομής Ειδική Σύμβουλος Χρύσα Διονυσοπούλου αρχιτέκτων 
Σημαντική στην οριστικοποίηση της μελέτης και την έγκρισή της, ήταν η συμβολή του δημάρχου Αιγιαλείας κ. Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου και του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης κ. Λεωνίδα Μαυρουδή, Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα LEADER και θα εκτελεστεί μετά από δημοπρασία (Πρόχειρος ιαγωνισμός) και σύμφωνα με τις διατάξεις εκτελέσεως ημοσίων Έργων
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι: Τα έργα διαμόρφωσης και ανάπλασης του κοινόχρηστου μονοπατιού Otto Walter, μέσα στο παλαιό σχέδιο του κεντρικού πυρήνα του οικισμού Αιγείρας, συνολικού μήκους 212,00μ., το οποίο αποτελείται ουσιαστικά από δύο επιμέρους τμήματα μήκους 77,00μ. και 135,00μ., από την οδό Αγ. Παντελεήμονος έως την διασταύρωση με την οδό Άρχωνος και από την Άρχωνος έως την Ξενάρχου αντίστοιχα. Πρόκειται ουσιαστικά για μονοπάτι που ανήκει στον ήμο Αιγείρας, διασχίζει τα Ο.Τ. 7 και 9, είναι ενταγμένο στο παλαιό Σχέδιο Πόλης Αιγείρας αλλά μη εγκεκριμένο και είναι πλήρως διανοιγμένο σε όλο το μήκος του. Ο συνολικός χώρος προς διαμόρφωση έχει επιφάνεια 580,00μ 2. 
Ο υφιστάμενος χώρος του μονοπατιού είναι παραμελημένος και υποβαθμισμένος, χωρίς σημαντικές υψομετρικές διαφορές και εφάπτεται εκατέρωθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών. Η όλη διαμόρφωση περιλαμβάνει τις απαιτούμενες βελτιώσεις του κοινόχρηστου μονοπατιού, με επιστρώσεις και συμπληρωματικές παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται: - Η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση και αναβάθμιση του χώρου. - Η ασφαλής κυκλοφορία των αυτοκινήτων, όπου απαιτείται και επιτρέπεται από το πλάτος του μονοπατιού. - Η ασφαλής και ανεμπόδιστη κίνηση και στάση των πεζών. - Η εξυπηρέτηση των λοιπών χρήσεων κύριας και δευτερεύουσας πρόσβασης στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν του μονοπατιού. - Η αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής ομβρίων υδάτων. Σκοπός της μελέτης είναι: Η ανάπλαση και η βελτίωση της μορφής και της λειτουργίας του μονοπατιού Otto Walter του κεντρικού πυρήνα του οικισμού Αιγείρας ώστε να αναβαθμιστεί η περιοχή λειτουργικά και αισθητικά. Η λειτουργική και αισθητική βελτίωση του κοινοχρήστου αυτού μονοπατιού θα συνεισφέρει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής.
5 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο έργο ανάπλασης του μονοπατιού Otto Walter και περιλαμβάνει έργα συμπληρωματικής διαμόρφωσης και επίστρωσης του χώρου. Το μονοπάτι Otto Walter αρχίζει από τη δημοτική οδό Αγ. Παντελεήμονος, διασταυρώνεται με την ασφαλτοστρωμένη οδό Άρχωνος σε απόσταση 77,00μ. και εκτείνεται νοτιοανατολικά για μήκος 135,00μ. έως την οδό Ξενάρχου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μονοπάτι μέσου πλάτους 2,70μ. χωρίς σημαντικές υψομετρικές διαφορές που εφάπτεται και στις δύο πλευρές του με ιδιοκτησίες και οριοθετείται, κατά τμήματα, με περιτοιχίσεις από τοιχεία λιθοδομής, σκυροδέματος και τσιμεντόπλινθων. Συνδέει τις ιδιοκτησίες, οι οποίες βρίσκονται επ αυτού με τους επιμέρους κοινοχρήστους χώρους του οικισμού, γι αυτό η αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της καλής βατότητάς του, είναι απαραίτητη για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Το πρώτο τμήμα του μονοπατιού συνολικού μήκους 77,00 μ. που διασχίζει το Ο.Τ. 7 είναι εντελώς αδιαμόρφωτο στην αρχή του, από τη διασταύρωση με την οδό Αγ. Παντελεήμονος και για μήκος 32,00μ. και διαστρωμένο με σκυρόδεμα μη επιμελημένης επιφάνειας για μήκος 45,00μ. στην κατάληξή του στην οδό Άρχωνος. Στην βόρεια πλευρά του, στη θέση όπου εφάπτεται με το οικόπεδο της τετραώροφης πολυκατοικίας, υπάρχει ακάλυπτος υδραύλακας σε επαφή με την πυλωτή της πολυκατοικίας για την απορροή των ομβρίων υδάτων, ο οποίος, λόγω των ακατάλληλων κλίσεων τόσο του μονοπατιού όσο και του ακάλυπτου χώρου της πολυκατοικίας, δεν εξυπηρετεί το σκοπό του και τα όμβρια καταλήγουν στην ιδιοκτησία. Το δεύτερο τμήμα του μονοπατιού, μήκους 135,00μ., που διασχίζει το Ο.Τ. 9 είναι διαμορφωμένο και διαστρωμένο με σκυρόδεμα μη επιμελημένης επιφάνειας και η απορροή των ομβρίων υδάτων γίνεται με τη φυσική κλίση του εδάφους. Η συνολική επιφάνεια του χώρου που διαμορφώνεται είναι 580,00μ 2. Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες διαμορφώνεται με έργα ανάπλασης, που αποσκοπούν στην αισθητική αποκατάσταση της διαμορφωμένης περιοχής και στην αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής ομβρίων, φαίνεται στα σχέδια της μελέτης και θα λειτουργήσει ως οδός ήπιας κυκλοφορίας. Αναλυτικότερα με την διαμόρφωση της περιοχής προβλέπονται τα ακόλουθα: Το μονοπάτι αναδιαμορφώνεται με μικροτροποποιήσεις των κλίσεων και επιστρώνεται με χυτό βοτσαλωτό σκυρόδεμα σε συνδυασμό με φυσικούς κυβολίθους
6 διαστάσεων 10x10x8εκ και λωρίδες πλάτους 30εκ. από φυσική πέτρα τοπικής προέλευσης ή σχετική, χρώματος γκρι για να λειτουργήσει ως οδός ήπιας κυκλοφορίας. Επιστρώνεται αφού προηγουμένως κατασκευαστεί η βάση του από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. Στις θέσεις τοποθέτησης των εσχαρών ομβρίων, κάθετα στο μήκος της οδού, ενσωματώνονται στην επίστρωση κράσπεδα με τη μορφή λιθοδομής με διαμόρφωση λωρίδων πλάτους 30εκ., στο επίπεδο του οδοστρώματος, τα οποία λειτουργούν και ως αρμοί συστολής διαστολής. Κατά διαστήματα και σε επιλεγμένες θέσεις, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης κάθετα στο μήκος του μονοπατιού, διαμορφώνονται στην επίστρωση λωρίδες πλάτους 20εκ. με φυσικούς κυβολίθους διαστάσεων 10x10x8εκ από πέτρα τοπικής προέλευσης ή σχετική, χρώματος γκρι σε συνδυασμό με λωρίδες φυσικής πέτρας πλάτους 30εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, που λειτουργούν και ως αρμοί συστολής διαστολής. Εκατέρωθεν του μονοπατιού, σε όλο το μήκος του και με υψομετρική διαφορά 5εκ. πάνω από το επίπεδο του μονοπατιού, τοποθετούνται πέτρινα κράσπεδα με τη μορφή λιθοδομής πλάτους 30εκ. για τον καθορισμό του σε σχέση με τις όμορες ιδιοκτησίες. Όμοιας μορφής κράσπεδα λιθοδομής τοποθετούνται και περιμετρικά των υπαρχόντων δένδρων. Κατασκευάζεται λιθοδομή με τη μορφή τοιχείου μίας ορατής όψης πλάτους 30εκ. και μέσου ύψους 1,00μ. με πέτρα ορθογωνικής κατά το δυνατόν διατομής, πλακοειδούς χωρικού τύπου από φυσική πέτρα τοπικής προέλευσης, νότια του μονοπατιού, κατά μήκος ιδιοκτησίας χωρίς περίφραξη, η οποία βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο από το μονοπάτι (ελαιώνας) στο Ο.Τ. 9 για τον καθορισμό της και την συγκράτηση του υπερκείμενου εδάφους λόγω υψομετρικής διαφοράς που προκύπτει από την υπάρχουσα διαμόρφωση, κατόπιν συναίνεσης του ιδιοκτήτη, στη θέση που προβλέπεται από τη μελέτη. ιαμορφώνεται η επίστεψη του νέου τοιχείου με πλάκα άοπλου σκυροδέματος C16/20, πάχους 8εκ. με ιδιαίτερα επιμελημένη και επεξεργασμένη λεία την τελική επιφάνεια, με χρήση τριβείου. Κατασκευάζεται δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, το οποίο προβλέπεται να καλύψει όλο τον διαμορφούμενο χώρο του μονοπατιού. Συγκεκριμένα τοποθετούνται φωτιστικά σώματα κορυφής σε χυτοσιδηρούς στύλους στις θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη, και συγκεκριμένα στις εισόδους εξόδους του μονοπατιού σε κάθε Ο.Τ. Επί πλέον τοποθετούνται:
7 - χαμηλά στεγανά φωτιστικά σώματα εξωτερικού χώρου επί των τοιχείων των ιδιοκτησιών, στις θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη. Καταργούνται οι υπάρχοντες ανοικτοί αγωγοί πρόχειρες συνδέσεις με τα φρεάτια ομβρίων και κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, το οποίο προβλέπεται να καλύψει τον διαμορφούμενο χώρο, σε όλο το μήκος του. Το δίκτυο αποτελείται από κεντρικό υπόγειο αγωγό ομβρίων από PVC Φ40, ο οποίος συνδέεται με τα επιμήκη φρεάτια πλάτους 20εκ. με χυτοσιδηρές εσχάρες, τα οποία τοποθετούνται κάθετα με τον άξονα του μονοπατιού. Ο κεντρικός αγωγός του μονοπατιού συνδέεται με τους αγωγούς του υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης ομβρίων που διέρχεται από τις οδούς Άρχωνος και Αγ. Παντελεήμονος. Ο χώρος εξοπλίζεται: με καλάθια αχρήστων, στις θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη. Όλοι οι χώροι που διαμορφώνονται, επιστρώνονται αφού προηγουμένως έχουν κατασκευαστεί όλα τα έργα υποδομής.
8 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στο έργο «Ανάπλαση μονοπατιού Otto Walter», το οποίο περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης του κοινοχρήστου χώρου του μονοπατιού συνολικής επιφανείας 580,00 μ 2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την προτεινόμενη διαμόρφωση καταγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια και ομαδοποιούνται στις εξής ενότητες εργασιών: 1. Εργασίες καθαιρέσεων - χωματουργικών 2. Εργασίες οικοδομικών εργασιών και λοιπών τεχνικών έργων 3. Εργασίες οδοποιίας - επιστρώσεων 4. Εργασίες δικτύων (υδραυλικά - ηλεκτρικά) 4.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Για την προετοιμασία του προς διαμόρφωση χώρου με την προβλεπόμενη μορφή θα απαιτηθούν οι ακόλουθες εργασίες καθαιρέσεων - αποξηλώσεων: 1. Αποξήλωση - καθαίρεση υπάρχουσας βάσης οδοστρωσίας με σκυρόδεμα σε όλο το μήκος του μονοπατιού, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε μικροκατασκευών υπάρχουν σε αυτό. Οι χωματουργικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την προετοιμασία και διαμόρφωση του χώρου, σύμφωνα με την μελέτη και με τα προβλεπόμενα υψόμετρα, περιλαμβάνουν μικρής κλίμακας εκσκαφές και επιχώσεις με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικά και χειρωνακτικά): 1. Για την προετοιμασία και διαμόρφωση των τελικών επιπέδων του εδάφους, όπως προβλέπονται από την μελέτη. 2. Για τη διαμόρφωση των διαφόρων επιπέδων και κλίσεων του εδάφους για να είναι δυνατή η κατασκευή της υποδομής των δικτύων στους χώρους που προβλέπονται από τη μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων. 3. Για την κατασκευή των θεμελίων των κρασπέδων, του νέου τοιχείου λιθοδομής και λοιπών μικροκατασκευών. 4. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία που προβλέπεται από την μελέτη αλλά δεν περιγράφεται αναλυτικά. Από την περιοχή θα απομακρυνθούν όλα τα περιττά προϊόντα που θα προκύψουν από τις προεργασίες, αποξηλώσεις και χωματουργικές εργασίες, καθώς και κάθε ξένο και πλεονάζον στοιχείο και θα μεταφερθούν στις θέσεις απόρριψης ή επίχωσης που θα καθορίσει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
9 4.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται: 1. Η κατασκευή της βάσης των επιστρώσεων και των κρασπέδων από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, S 500, πάχους 0,10 μ. Της βάσης αυτής έχει προηγηθεί η εξομάλυνση της υπόβασης με θραυστά υλικά μεταβλητού πάχους. 2. Η κατασκευή της βάσης του θεμελίου του νέου τοιχείου λιθοδομής που κατασκευάζεται για τον καθορισμό και τη συγκράτηση του φυσικού υλικού της ιδιοκτησίας στο νότιο όριο του μονοπατιού στο Ο.Τ. 9 από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, S 500, πάχους 0,20 μ., στη θέση που προβλέπεται από τη μελέτη. 3. Η κατασκευή της επίστεψης του νέου τοιχείου λιθοδομής, σε όλο το μήκος του με πλάκα πάχους 8εκ. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με ιδιαίτερα επεξεργασμένη και επιμελημένη λεία την τελική επιφάνεια με επίπαση τσιμέντου και χρήση τριβείου. 4. H κατασκευή λιθοδομής με τη μορφή τοιχείου μίας ορατής όψης με πέτρα ορθογωνικής κατά το δυνατόν διατομής πλακοειδούς χωρικού τύπου, πλάτους 0,30μ. και κυμαινόμενου ύψους από 0,80μ. έως 1,15μ. Αυτό κατασκευάζεται μέσα στο όριο της ιδιοκτησίας (ελαιώνας), όπως αυτή έχει περιγραφεί για την οριοθέτηση της, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. 5. Η κατασκευή και τοποθέτηση κρασπέδων με τη μορφή λιθοδομής από λαξευτή φυσική πέτρα πλάτους 30εκ. και ύψους 15εκ., ενσωματωμένων στην επίστρωση κατά μήκος και εκατέρωθεν του μονοπατιού, καθώς και περιμετρικά των υπαρχόντων δένδρων, στο πρώτο τμήμα του μονοπατιού που διασχίζει το Ο.Τ. 7, με υψομετρική διαφορά 5εκ. πάνω από το επίπεδό των επιστρώσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά σχέδια της μελέτης. Ανάλογης μορφής κράσπεδα με τη μορφή λωρίδων πλάτους 30εκ. τοποθετούνται στο επίπεδο του μονοπατιού, εκατέρωθεν των εσχαρών ομβρίων σύμφωνα με τα αναλυτικά σχέδια της μελέτης. Θεμελιώνονται πάνω σε βάση από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10εκ.. 6. Η κατασκευή και τοποθέτηση λίθινων βάσεων φωτιστικών επί στύλου, τετράγωνου σχήματος εξωτερικής πλευράς 30 εκ. και ύψους 35εκ. με κυκλική οπή διαμέτρου 15εκ στο κέντρο τους για τη τοποθέτηση του στύλου του φωτιστικού, με λεία επεξεργασμένη την επιφάνειά τους με βελόνι και καμπύλη απόληξη στην εξωτερική τους γωνία. Τοποθετούνται με υψομετρική διαφορά 25 εκ. πάνω από το επίπεδο του μονοπατιού στις θέσεις τοποθέτησης φωτιστικών επί στύλου, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
10 Οι βάσεις λιθοδομής φέρουν κατάλληλες οπές για τη σύνδεση του στύλου του φωτιστικού σώματος με τη βάση σκυροδέματος, στην οποία ενσωματώνονται οι μεταλλικές στηρίξεις του στύλου. Θεμελιώνονται πάνω σε αφανή βάση σκυροδέματος C16/20 διαστάσεων 50x50x50εκ.. 7. Η προμήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις, χυτοσιδηρών καλυμμάτων διαμέτρου 80εκ., απλού σχεδίου, επιλογής του επιβλέποντος, περιμετρικά των υπαρχόντων δένδρων. Αυτά αποτελούνται από τέσσερα τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους και κεντρικά φέρουν οπή για τον κορμό του δένδρου. 8. Η προμήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις, καλαθιών αχρήστων τελικής επιλογής του επιβλέποντος. Αυτά αποτελούνται από έναν ή δύο μεταλλικούς ανοξείδωτους σωλήνες διαμέτρου έως 15 εκ. ο καθένας, με μεταλλική ανοξείδωτη βάση, η οποία ενσωματώνεται με ειδικές υποδοχές στη βάση σκυροδέματος C16-20 που έχει προηγηθεί των επιστρώσεων. Επάνω στους κατακόρυφους μεταλλικούς σωλήνες στηρίζεται με μεταλλικούς συνδέσμους καλάθι ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 30 εκ. και ύψους μέχρι 50 εκ., κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα ή άλλο σχετικό και ανθεκτικό υλικό ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Στην συνολική διαμόρφωση του χώρου της μελέτης καθοριστικό ρόλο παίζουν οι επιστρώσεις, για τον καθορισμό και τη διασφάλιση της συνεχούς, ασφαλούς και χωρίς εμπόδια κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στα επί μέρους τμήματα, όπως καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης. Η επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση του χώρου της μελέτης, έγινε με βασικό κριτήριο, το αισθητικό αποτέλεσμα, το μειωμένο κόστος, τον σωστό συνδυασμό και την προσπάθεια διατήρησης, κατά το δυνατόν, της φυσικότητας του χώρου. Στις επιφάνειες όπου προβλέπονται από την μελέτη επιστρώσεις, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα υλικά: 1. Υπόβαση μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150, πάνω σε ισοπεδωμένο και συμπυκνωμένο έδαφος. 2. Βάση ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, S 500, πάχους 10εκ. 3. Χυτό βοτσαλωτό σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
11 4. Φυσικοί κυβόλιθοι ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 10x10x8εκ. από γκρι πέτρα τοπικής προέλευσης ή σχετική. 5. Λωρίδες πλάτους 20εκ. φυσικών κυβολίθων διαστάσεων 10x10x8εκ., από γκρι πέτρα τοπικής προέλευσης ή σχετική, 6. Λωρίδες από φυσική πέτρα πλάτους 30εκ., τοπικής προέλευσης ή σχετικής, ορθογωνικών διαστάσεων. Οι διαστάσεις και η μορφή των χώρων που επιστρώνονται καθώς και τα σχέδια και ο συνδυασμός των υλικών, φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Συγκεκριμένα: Το μονοπάτι επιστρώνεται, σε όλη την επιφάνειά του, με χυτό βοτσαλωτό σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, χρώματος γκρι, που εφαρμόζεται επί επιφανείας οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 S500 με προηγούμενη διαβροχή και επάλειψη με ρητίνη. Η επίστρωση διαφοροποιείται στη θέση των υπαρχόντων δένδρων, στο πρώτο τμήμα του μονοπατιού, του οποίου η θέση και η διάσταση φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια. Αυτό επιστρώνεται με κυβολίθους φυσικής πέτρας διαστάσεων 10x10x8 εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, χρώματος γκρι. Στις θέσεις διασταύρωσης του μονοπατιού με τις λοιπές δημοτικές οδούς και στην είσοδο του μονοπατιού επιστρώνονται κυβόλιθοι φυσικής πέτρας διαστάσεων 10x10x8 εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, χρώματος γκρι, σε διαγώνια διάταξη. Στο κεντρικό τμήμα των επιστρώσεων αυτών διαμορφώνονται ειδικά κυκλικά διακοσμητικά σχέδια διαμέτρου 1,20μ. με χρήση σκυροδέματος επιμελημένης επιφάνειας, πλακών μαρμάρου και φυσικών πλακών χρώματος γκρι σε συνδυασμούς. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των σχεδίων φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης. Κατά διαστήματα και σε επιλεγμένες θέσεις, κάθετα στο μήκος του μονοπατιού, διαμορφώνονται λωρίδες στην επιφάνεια επίστρωσης, πλάτους 80εκ., αποτελούμενες από συνδυασμό κυβολίθων πλάτους 20εκ. από φυσική πέτρα διαστάσεων 10x10x8 εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, χρώματος γκρι και φυσικών πλακών πλάτους 30εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, εκατέρωθεν των κυβολίθων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Των εργασιών επιστρώσεων έχει προηγηθεί:
12 1. Η κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και η τοποθέτηση των βάσεων φωτιστικών δαπέδου. 2. Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης των όμβριων υδάτων. 3. Η διαμόρφωση των κλίσεων των χώρων για την απομάκρυνση των ομβρίων με φυσική απορροή. 4. Η κατασκευή των βάσεων εξοπλισμού, όπου απαιτείται ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΤΥΩΝ (Υ ΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων εξασφαλίζεται με την φυσική απορροή τους προς τους υπάρχοντες αποδέκτες. Σε όλους τους επί μέρους χώρους εξασφαλίζονται οι κατάλληλες κλίσεις με την απαιτούμενη διαμόρφωση του εδάφους, ώστε η απορροή των ομβρίων υδάτων να γίνεται προς τις εξόδους των χώρων προς τις οδούς ή προς τους χώρους φύτευσης, παράλληλα με τη συγκέντρωση τους σε επιμήκη φρεάτια ομβρίων κάθετα τοποθετημένα στο μήκος της οδού. Τα φρεάτια που κατασκευάζονται είναι επιμήκη, βάθους 0,40μ. και διαφόρων μηκών και καλύπτονται με εσχάρα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη μήκους αντίστοιχου των φρεατίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος. Στο πρώτο τμήμα του μονοπατιού από την οδό Αγ. Παντελεήμονος έως την οδό Αρχωνος, όπου από την ακατάλληλη κλίση των επιφανειών συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες ομβρίων με κίνδυνο εισροής τους στις όμορες ιδιοκτησίες, κατασκευάζονται επιμήκη φρεάτια, σε όλο το πλάτος της οδού, εσωτερικών διαστάσεων 0,20x2,35μ., 0,20x1,75μ., 0,20χ3,00μ. και 0,20χ2,60μ. που συλλέγουν τα νερά και τα διοχετεύουν στους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης ομβρίων, με υπόγειους πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC-100, Φ400ΓΤΙΓΤΙ. Επιμήκη φρεάτια, εσωτερικών διαστάσεων 0,20x2,15μ., 0,20x2,50μ., 0,20x1,95μ. και 0,20χ2,30μ. κατασκευάζονται και στο δεύτερο τμήμα του μονοπατιού από την οδό Αρχωνος έως την οδό Ξενάρχου. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού του χώρου που διαμορφώνεται, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας και τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. Το δίκτυο που προβλέπεται να κατασκευαστεί, φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης φωτισμού. Στα σχέδια φαίνεται επίσης τόσο η θέση των φωτιστικών σωμάτων, όσο και η πορεία και το είδος των καλωδιώσεων, τα φρεάτια επισκέψεως, κ.λ.π. Το δίκτυο του μονοπατιού τροφοδοτείται από υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα.
13 Κατασκευάζεται όλο το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με υπόγειο καλώδιο τύπου ΝΥΥ, τετραπολικό διατομής 4χ10mm 2. Τα καλώδια οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες 6 atm από σκληρό PVC-100 και διαμέτρου 110mm, οι οποίοι είναι κατάλληλα τοποθετημένοι, σε βάθος περίπου 50εκ. Οι πλαστικοί σωλήνες εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα και καταλήγουν πάντα σε φρεάτια καλωδίων. Φρεάτια, διαστάσεων 30x30εκ. και 20x20εκ. τοποθετούνται στη βάση κάθε φωτιστικού σώματος επί στύλου και επί τοίχου αντίστοιχα, για τη σύνδεση τους με το δίκτυο. Παράλληλα με τα καλώδια τροφοδοσίας θα εγκατασταθεί και θα οδεύει μέσα στο έδαφος και γυμνός αγωγός χαλκού, (γείωση) διατομής 16 mm 2. Τα φωτιστικά σώματα που τοποθετούνται είναι διαφορετικών τύπων και συγκεκριμένα: Ψηλά φωτιστικά σώματα επί απλών χυτοσιδηρών στύλων, με φανό, ύψους 3,50 μ., ενδεικτικού τύπου Classic Pali serie 8000 της NERI ή οποιουδήποτε σχετικού τύπου, ο οποίος θα επιλεγεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία, και στύλου, ύψους 3,50 μ. περίπου, με λαμπτήρα μικτού φωτισμού 125W (HWL), στεγανού τύπου, κατάλληλα δια συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, με πλήρη προστασία από την σκόνη και την βροχή. Αυτά τοποθετούνται στο χώρο του μονοπατιού, στις θέσεις που καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, αφού προηγουμένως τοποθετηθεί και λειτουργήσει επί τόπου δείγμα. Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα αποτελείται από ενιαίο τμήμα, από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου, βαμμένο με πολυεστερική πούδρα, κάλυμμα χώρου τοποθέτησης του συστήματος έναυσης από πλαστικό ανθεκτικό στη γήρανση, ανταυγαστήρα από στιλπνό αλουμίνιο καθαρότητος 99,8%, κάλυμμα διαφανές από πολυκαρβονικό, σταθεροποιημένο στην ακτινοβολία UV, με λάστιχο στεγανοποίησης και κλίπς στερέωσης, λυχνιολαβή Ε 27 ή Ε 40 από πορσελάνη, κλέμα με γείωση, δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm 2, καλώδιο σιλικόνης θερμικής αντοχής Τ C διατομής 1,5 mm 2, πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος cοsφ > 0,9. Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον κανονισμό CE και με βαθμό προστασίας IP 65. Τοποθετούνται επί λίθινης βάσης, η οποία στηρίζεται επί της κύριας βάσης του στύλου από σκυρόδεμα με κάλυμμα των στοιχείων στήριξης του στύλου του φωτιστικού, επί της βάσης. Φωτιστικά σώματα επί των επιφανειών των υπαρχόντων τοιχείων σε όλο το μήκος του μονοπατιού, με λυχνία μικτού φωτισμού, ισχύος 26W και πλήρη προστασία από την σκόνη και την βροχή.