4.11.19

Και εγένετο φως...(!) εν αρχαίω θεάτρω Αιγείρας...

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ            31/10/2019
ΘΕΜΑ : «Έγκριση δαπάνης εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης παροχής για την ηλεκτροδότηση του αρχαίου θεάτρου Αιγείρας, στο πλαίσιο της ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Αιγείρας, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας (Αρ. παροχής: 30562461)»
Αποφασίζουμε...

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, εγκρίνεται το αριθμ. 1731/29-10-2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των παραπάνω εργασιών από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την ανωτέρω αρ. 28 απόφαση και β) Εγκρίνουμε την συνολική δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (3.027,04 €) για την εκτέλεση εργασιών σύνδεσης παροχής για την ηλεκτροδότηση του αρχαίου θεάτρου Αιγείρας, στο πλαίσιο της ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Αιγείρας (Αρ. παροχής: 30562461), αρμοδιότητας της Εφορείας μας, όπως αυτή περιγράφεται στο τιμολόγιο με Νο 40856/29-10-2019, από την «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», που θα πληρωθεί σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. της Εφορείας μας, του Φορέα / Ειδικού Φορέα 1021-201-0000000, στον ΑΛΕ 3110901001 «Έξοδα δημόσιων μνημείων» οικονομικού έτους 2019, με την έκδοση αντιστοίχου χρηματικού εντάλματος.