31.1.23

Εργαστηριακές Αναλύσεις ΧΥΤΑ Αιγείρας, κόστους 7.024,60 €

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις: α.του άρθρου 66 του ν.4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) περί δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις"(Α143) κλπ.
2.Την ανάγκη Εργαστηριακές Αναλύσεις ΧΥΤΑ Αιγείρας.
3.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
4. Το γεγονός ότι το προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ειδικό φορέα και
στον ΚΑΕ 20-7413.0010 ανέρχεται σωρευτικά στα ποσά ανα έτος όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Αποφασίζουμε και Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 7.024,60 € σε βάρος του 20-7413.0010 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για  Εργαστηριακές Αναλύσεις ΧΥΤΑ Αιγείρας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν.ΑΧΑΪΑΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους επτά χιλιάδες είκοσι
τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (7.024,60) € είναι εντος του διαθέσιμου
ποσοστού της υπό Φορέα "ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΑΧΑΪΑΣ" και δεσμεύεται ισόποση
πίστωση για την πληρωμή της συγα0κεκριμένης δαπάνης και υπάρχει πίστωση
20-7413.0010 του προϋπολογισμού έτους 2023 και β) υφίσταται η συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ. 1Α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α Α17 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :€ 2.975,40
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Ο.Υ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ