1.2.23

Χορήγηση άδειας στο Αυστριακό Ινστιτούτο για συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας στην Αιγείρα


Χορήγηση άδειας στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο για συνέχιση, κατά το  έτος 2023, της αρχαιολογικής έρευνας στην Αιγείρα Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, στο πλαίσιο  πενταετούς προγράμματος (2022 – 2026).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
11. Την υπ’ αριθμ. 586364/6.5.2022 ΑΔΑ: 940Π4653Π4-Μ2Θ Απόφαση.
12. Το υπ ́αρίθμ. 595549/9.12.2022 έγγραφο της ΕΦΑ Αχαϊας.
13. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ 595549 έγγραφο της ΔΒΜΑ.
14. Το από 26/2022/24.11.2022 αίτημα του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.
Αποφασίζουμε:  Χορηγούμε στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών άδεια για συνέχιση, κατά το έτος 2023, της αρχαιολογικής έρευνας στην Αιγείρα Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2022 – 2026), υπό τη διεύθυνση του Dr. Walter Gauss.
Το ερευνητικό πρόγραμμα του έτους 2023 θα περιλάβει συνολικά τα εξής:
1. Συνέχιση ανασκαφής στο οροπέδιο κάτω από την Ακρόπολη και στη θέση “Σόλων”.
2. Διενέργεια δειγματοληψίας εδάφους στην περιοχή ανασκαφών (οροπέδιο και θέση Σόλων) για ιζηματολογική, γεωχημική και παλαιοπεριβαλλοντική ανάλυση και λήψη εδαφικών δειγμάτων από τις τομές της ανασκαφικής περιοχής του 2011-2016.
3. Συνέχιση καθαρισμού, τελικής τεκμηρίωσης, μετρήσεων, τρισδιάστατης φωτογραμμετρίας, φωτογράφισης με drone στην περιοχή ανασκαφής της ακρόπολης στις ανασκαφές 2011-2016 της πλαγιάς και του κάτω οροπεδίου της ακρόπολης και στις ανασκαφές “Σόλων”.
4. Τελική τεκμηρίωση και τρισδιάστατη φωτογραμμετρία στο μωσαϊκό του ανδρώνα του κτιρίου “Σόλων”.
5. Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης (αφαίρεση ανεξέλεγκτης βλάστησης) στην περιοχή του θεάτρου, της ακρόπολης και της θέσης “Σόλων”.