11.3.21

Προς Ολοκλήρωση (...) η υπόγεια διάβαση "ΚΟ19" της Σ.Γ.Υ.Τ., στην Αιγείρα

Από "σαράντα κύματα" έχει περάσει και εξακολουθεί να περνάει, η εικονιζόμενη κάτω διάβαση, η οποία έγινε ύστερα από αίτημα της Αιγείρας προς την ΕΡΓΟΣΕ τον Απρίλιο του 2004. Κατασκευάσθηκε πριν μερικά χρόνια με προδιαγραφές για διέλευση μόνο μικρών οχημάτων. Η εμπλοκή που υπήρξε, όμως, με τη "ακύρωση" της διάβασης Κριού και το ότι ήταν σε εξέλιξη τα παράπλευρα έργα της "Ολυμπίας" ανάγκασε την ΕΡΓΟΣΕ να προχωρήσει σε προσωρινή "εκβάθυνση" της διάβασης αυτής έως ότου δοθεί στην κυκλοφορία η (κανονικού βάθους) διάβαση στο Άγιο Παντελεήμονα.
Για τον λόγο αυτό λοιπόν συνεδρίασε στις 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας και ενέκρινε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση εργασιών της κάθετης οδού ΚΟ19 στη Χ.Θ 58+390,12 της ΣΓΥΤ στην περιοχή της Αιγείρας», προκειμένου να επανέλθει η συγκεκριμένη διάβαση στις προδιαγραφές της μελέτης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο είχε αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής: Κυρίες και κύριοι Το τμήμα Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 5125/15-2-2021 έγγραφό του με συνημμένη Τεχνική Έκθεση, σχετικά με το ανωτέρω θέμα που έχει ως κάτωθι:
«Με το υπ’ αριθ. Α-671/ΧΚ/29-1-2021 έγγραφό της η εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε μας υπέβαλε Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση εργασιών του τεχνικού ΚΔ24.5 στην περιοχή της Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε επ’ αυτής. Σκοπός της μελέτης είναι η κυκλοφοριακή ρύθμιση για την διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών στις οδούς Κ019 και ASR32N στην περιοχή του τεχνικού της κάτω διάβασης ΚΔ23 στην Χ.Θ 58+390,12 της ΣΓΥΤ των οδών Κ019 και ASR32 στην περιοχή της Αιγείρας.
Η μελέτη στηρίχθηκε στο σχέδιο οδηγιών Εργοταξιακής Σήμανσης της τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7- 2003 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003), επίσης στο τεύχος 7 των οδηγιών Μελετών οδικών Έργων σε οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 2010) καθώς και στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση.
Σύμφωνα με την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην υφιστάμενη κάθετη οδό ΚΟ19Ν (Χ.Θ 58+390,12), που συνδέει την Π.Ε.Ο με τα ορεινά χωριά που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά του ποταμού Κριού στις περιοχές του Μοναστηρίου και του Χρυσανθίου αντίστοιχα.
Τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν την υφιστάμενη οδό που κλείνει, θα εκτρέπονται από την ΠΕΟ στην οδό Κ019 και τη νέα Κάτω Διάβαση ΚΔ24, ελεύθερου ύψους 4,50μ. που βρίσκεται δυτικά των προς 3 εκτέλεση έργων στην Χ.Θ 58+771 της γραμμής, δηλαδή διαμέσου της 18ης Επαρχιακής οδού. Στη συνέχεια τα οχήματα κατευθύνονται ανατολικά και σε μία απόσταση 150 μ. από την συμβολή των οδών ASR32 και Κ019, κατευθύνονται στην διασταύρωση δεξιά και κάτω από την νέα Κάτω Διάβαση του Αυτοκινητοδρόμου προς τα χωριά της ευρύτερης περιοχής των χωριών Χρυσανθίου & Αμπελοκήπων, ενώ όσοι κατευθύνονται προς τα χωριά της περιοχής Μοναστηρίου ακολουθούν ανατολικά την οδό Κ019Ν και την οδό ASR32N και μέσω της υφιστάμενης κάτω διάβασης του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση την Πάτρα και της γεφύρωσης του ποταμού Κριού, που έχουν κατασκευαστεί από την Ολυμπία οδό (Ο.Ο).
Η κυκλοφορία προς την Π.Ε.Ο από τα παραπάνω ορεινά χωριά που βρίσκονται νότια της ΝΕΟ, θα επιτυγχάνεται με την αντίθετη κίνηση μέσω των ίδιων οδών. Η παραπάνω διάταξη της κυκλοφοριακής ρύθμισης φαίνεται στο σχέδιο με αριθμό ΚΡΘ-ΟΔΔ-ΟΡΙΖ.001. Το μέγεθος των βασικών πινακίδων σήμανσης προτείνεται να είναι μεσαίου μεγέθους. Η στήριξη τους θα είναι με πάκτωση στο έδαφος και στις θέσεις όπου με επαρκή αιτιολόγηση δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες στηρίξεις αντοχής σε ανεμοπίεση με ορθογωνικές ή κυκλικές βάσεις μέγιστου ύψους 12εκ. έτσι ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο. Το κάτω άκρο της πινακίδας να απέχει τουλάχιστον 1,20μ. σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κίνηση πεζών και 2,30μ εφόσον υπάρχει. Οι πινακίδες που ενσωματώνουν δυο αντίστοιχες του ΚΟΚ ή έχουν ύψος μεγαλύτερο του 1,5μ, και βρίσκονται σε περιοχή που κινούνται πεζοί, να τοποθετούνται σε θέση που δεν εμποδίζουν την παραπάνω κίνηση και σε ύψος της άκρης τους στο 1,20μ. Στα τμήματα που κλείνουν λόγω των έργων θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ιδιαίτερο διάδρομο κίνησης πεζών ελάχιστου πλάτους 1,50μ. ο οποίος θα οριοθετείτε με κατάλληλο πλέγμα. Για τις πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων προτείνεται βασικό ύψος γράμματος τα 100χιλ. και σε θέσεις όπου δεν υπάρχει επαρκής χώρος να χρησιμοποιηθεί μικρότερο(πχ. 75χιλ).
Η Υπηρεσία μας διενέργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή παρουσία εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας έλεγξε κατά το δυνατόν τον υποβληθέντα φάκελο (Τεχνική έκθεση &σχέδια οριζοντιογραφίας) και δεν έχει αντίρρηση στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων (με την διάταξη της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης) ενώ έλαβε και τις σχετικές διαβεβαιώσει ότι θα παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την πρόσβαση στις κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της νύχτας. Παρακαλούμε το τοπικό Συμβούλιο Αιγείρας όπως εκφράσει τις απόψεις του επί του θέματος και στη συνέχεια προωθήσει ταχέως το ζήτημα στα λοιπά 4 συλλογικά όργανα του Δήμου για την λήψη της προβλεπόμενης από το αρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ – ΦΕΚ 57Α /23-3-1999) απόφασης».
Επίσης το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγείρας με την υπ’ αριθ. 2/2021 απόφαση του συμφωνεί να γίνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών της κάθετης οδού ΚΟ19 σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)το έγγραφο το τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με συνημμένη Τεχνική Εκθεση (που είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), Β)την αριθ. 2/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγείρας, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας για την ολοκλήρωση των εργασιών του τεχνικού ΚΔ24.5 στην περιοχή (κάθετη οδό ΚΟ19 στη Χ.Θ 58+390,12 της ΣΓΥΤ) και συγκεκριμένα: 
1) Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υφιστάμενη κάθετη οδό ΚΟ19Ν (Χ.Θ 58+390,12), που συνδέει την Π.Ε.Ο με τα ορεινά χωριά που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά του ποταμού Κριού στις περιοχές του Μοναστηρίου και του Χρυσανθίου αντίστοιχα. 
2) Τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν την υφιστάμενη οδό που κλείνει, θα εκτρέπονται από την ΠΕΟ στην οδό Κ019 και τη νέα Κάτω Διάβαση ΚΔ24, ελεύθερου ύψους 4,50μ. που βρίσκεται δυτικά των προς εκτέλεση έργων στην Χ.Θ 58+771 της γραμμής, δηλαδή διαμέσου της 18ης Επαρχιακής οδού. 
3) τα οχήματα θα κατευθύνονται ανατολικά και σε μία απόσταση 150 μ. από την συμβολή των οδών ASR32 και Κ019, κατευθύνονται στην διασταύρωση δεξιά και κάτω από την νέα Κάτω Διάβαση του Αυτοκινητοδρόμου προς τα χωριά της ευρύτερης περιοχής των χωριών Χρυσανθίου & Αμπελοκήπων, ενώ όσοι κατευθύνονται προς τα χωριά της περιοχής Μοναστηρίου ακολουθούν ανατολικά την οδό Κ019Ν και την οδό ASR32N και μέσω της υφιστάμενης κάτω διάβασης του κλάδου του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση την Πάτρα και της γεφύρωσης του ποταμού Κριού, που έχουν κατασκευαστεί από την Ολυμπία οδό (Ο.Ο). 
4) Η κυκλοφορία προς την Π.Ε.Ο από τα παραπάνω ορεινά χωριά που βρίσκονται νότια της ΝΕΟ, θα επιτυγχάνεται με την αντίθετη κίνηση μέσω των ίδιων οδών 5) Η σήμανση θα είναι όπως ακριβώς περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και στο έγγραφο της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 5 6) θα παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την πρόσβαση στις κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της νύχτας Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2021.
.......................................
.............................................