19.3.74

Ιαν. 1974: παλιές "πονεμένες" Αιγειράτικες ιστορίες...

Ο ΑΙΓΙΩΤΗΣ -Εβδομαδιαία Εφημερίδα- Πέμπτη 24 - 01 - 1974
ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Τα ξένα κεφάλαια δια οικονομική ανάπτυξιν και όχι υποδούλωσιν
Ο κ. Ανδρέας Μεντζελόπουλος εγενήθη εις Πάτρας απ’ όπου και ξεκίνησε. Σημείωσε εις αλλοδαπή μίαν κατακόρυφο άνοδο εις τον επιχειρηματικό τομέα και δι’ αυτό του αξίζουν έπαινοι.
 Εκ Γαλλίας όπου διέμενε μονίμως έφθασε εις Αιγείραν πατρίδα του πατρός του και ανήγειρε έπαυλη με την οποία βεβαίως συμβάλει στην αξιοποίηση της περιοχής και δι’ αυτό του αξίζει επίσης έπαινος.
Έκαμε δωρεές προς την κοινότητα Αιγείρας, για τις οποίες η Κοινότητα τον ευγνωμονεί. Ως δείγμα της ευγνωμοσύνης της η κοινότητα προέβη και εις παραχωρήσεις υπέρ του κ. Μεντζελόπουλου και εις βάρος των συμφερόντων της.
Παραλλήλως προς τις ανωτέρω ευπρόσδεκτες δραστηριότητές του ο κ. Μεντζελόπουλος ενεπνεύσθη και τη δημιουργία μιας επιχειρήσεως και προς τούτο προέβη στην γορά 15 στρεμάτων στην περιοχή παραλίας Αιγείρας. Κατά την αγοράν έκανε έντεχνον επιλογήν κτημάτων και εν συνεχεία ομιλεί -απειλεί- περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των υπολοίπων που του χρειάζονται, περίπου 40 στρεμμάτων.
Ουδείς γνωρίζει τι περί των σχεδίων της ιδρυθησόμενης παρά του κ. Μεντζελόπουλου επιχειρήσεως.
Πιστεύουμε στα ευνοϊκά από οικονομικής απόψεως αποτελέσματα, εκ της ιδρύσεως εις επαρχία αξιολόγου επιχειρήσεως. Ποτέ όμως δεν εννοούμε επιχειρήσεις εις βάρος της υγείας και της ζωής των κατοίκων της περιοχής, επιχειρήσεως ήτις θα εμόλυνε με τυχόν αεριούχα ή υγρά απόβλητά της, το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα και ιδιαίτερα θα αφάνιζε και από οικονομικής πλευράς την ωραιοτέραν παραλία της Αιγείρας, έτι δε και τα γειτονικά προς την επιχείρηση κτήματα.
Αν επρόκειτο περί μιας επιχειρήσεως μικροτέρας σημασίας μειονεκτήματα και όχι με τας σοβαράς ως ανωτέρω επιπτώσεις επί της υγείας και ζωής των κατοίκων, αν επρόκειτο λέγομεν, με τα μειονεκτήματα απλώς της τεχνικής προόδου, θα εδεχόμεθα βεβαίως ότι, δεν πρέπει να ανακοπεί προς ζημιάν του ανθρώπου η τεχνική πρόοδος.
Ναι: Να μην ανακοπεί, αλλά όχι τούτο να γίνει εις βάρος ορισμένων κτημάτων. Να αποζημιωθούν πλήρως και τα βάρος να υποστεί το σύνολο.
Ο κ. Μεντζελόπουλος, οφείλει να μας πει τι ακριβώς θα κάνει εις τα αγορασθέντα παρ΄ αυτού κτήματα. Οφείλει να συζητήσει μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να όλοι μαζί να βοηθήσουμε εις την ανάπτυξη της περιοχής μας και όχι εις τον αφανισμόν μας.
Η τυχόν εμμονή του κ. Μεντζελόπουλου εις την σιωπήν περί το είδος της μελλοντικής του επιχειρήσεως και οι συνεχιζόμενες περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, απειλές του, θα αποτελέσουν πρόκλησην ταυτόσημον με συμπεριφοράν εισβολέως και κατακτητού, και μία τοιαύτη συμπεριφορά θα αντιμετωπισθεί όπως επιβάλλεται με τους νόμους της Πατρίδος μας και με το ανεπτυγμένο αγωνιστικό μας αίσθημα προστασίας του δικαίου μας.-
Μετά Τιμής - ΝΙΚΟΣ ΡΟΖΟΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στις 14 Ιανουαρίου 1975, εκδικάστηκε η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του υπογράφοντος το δημοσίευμα 


Ιανουάριος 1999: Η "πρώτη" δικαίωση του δημοσιεύματος Νίκου Ρόζου...

5 Μαΐου 2017: H πλήρης επαλήθευση 43 χρόνια αργότερα !