1.6.06

ΙΟΥΝ. 2006: “ Θείο Δώρο; ” για την παραλιακή Αιγιαλεία

Κε­ντρι­κός Απο­χε­τευ­τι­κός Α­γω­γός
Σί­γου­ρα ή­ταν α­να­με­νό­με­νο, το να πουν έ­να με­γά­λο ΝΑΙ τα Δη­μο­τι­κά Συμ­βού­λια των Δήμων της Αι­για­λεί­ας, στη Με­λέ­τη κα­τα­σκευ­ής κε­ντρι­κών α­πο­χε­τευ­τι­κών α­γω­γών πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών α­πό Αι­γεί­ρα έ­ως Ε­ρι­νε­ό και ε­πέ­κτα­σης του Ε.Ε.Α. Αι­γίου.
Ει­δι­κό­τε­ρα δε, στην Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α, το έρ­γο θε­ω­ρεί­ται ως “Θεί­ο Δώ­ρο”, λό­γω της γνω­στής πο­λύ­χρο­νης ε­μπλο­κής της ο­ριο­θέ­τη­σης του Βιο­λο­γι­κού της Α­κρά­τας. Ο­μό­φω­νη φυ­σι­κά και η α­πό­φα­ση της Αι­γεί­ρας που ε­λή­φθη στις 2 Ιου­νί­ου α­πό το Δ.Σ.
Με την α­πό­φα­ση αυ­τή έ­κλει­σε ο κύ­κλος των ε­γκρί­σε­ων α­πό τους Δή­μους, που είχε τε­θεί ως προ­α­παι­τού­με­νο α­πό τον Γεν. Γραμ­μα­τέ­α Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας προ­κει­μέ­νου να δρο­μο­λο­γη­θούν  οι δια­δι­κα­σί­ες για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της. (Υ­πο­βο­λή τε­χνι­κού δελ­τί­ου α­πό τη Διεύ­θυν­ση Δη­μο­σί­ων έρ­γων της Πε­ρι­φέρειας κ.λπ).
“Πο­λι­τι­κή ε­μπλο­κή” δια­φαί­νε­ται, πά­ντως, με την, κα­τά “ο­ρια­κή” πλειο­ψη­φί­α, έ­γκρι­ση της με­λέ­της α­πό το Δ.Σ. του Αι­γί­ου, που έ­χει να κά­νει τό­σο με τις α­ντι­δρά­σεις οι ο­ποί­ες ε­στιά­ζο­νται στο για­τί να πά­ρει το Αί­γιο τα λύμα­τα της Αι­γεί­ρας και της Α­κρά­τας (αρ­κε­τοί θέ­τουν και ε­ρώ­τη­μα πε­ρί α­νταλ­λαγ­μά­των), όσο και με την α­πό­φα­ση για τη δια­χεί­ρι­ση του έρ­γου α­πό την Δη­μο­τική Ε­πι­χεί­ρη­ση Ύδρευ­σης Αι­γί­ου κά­τι που έρ­χε­ται σε α­ντί­θε­ση με την πρό­θεση της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας για κα­τα­σκευ­ή α­πό αυ­τήν του έρ­γου. 
Α­να­μέ­νε­ται, τέ­λος, να διευ­κρινι­σθεί αν οι δή­μοι θα συμ­με­τέ­χουν στην κατα­σκευή του κε­ντρι­κού α­γω­γού με το όχι ευ­κα­ταφρό­νη­το πο­σό του 17% πλέ­ον ΦΠΑ.
Ε­ξυ­πα­κού­ε­ται, ό­τι οι συνδέ­σεις των οι­κι­σμών κά­θε δή­μου με τον κε­ντρι­κό α­γω­γό θα βα­ρύ­νουν τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς τους.