1.12.10

ΔΕΚ. 2010 -Δήμος Αιγιαλείας, Η γέφυρα στον Κριό, Το Αρχαίο Θέατρο

  • Στο “φουλ” οι μηχανές τής Δημοτικής Αρχής
  • -Αποχετευτικό: Μπήκε το “νερό” στ' αυλάκι...
  • -Σκουπίδια: Το μεγάλο “αγκάθι”...
  • -Οικονομικά: “Κυκεώνας”...
  • -Διοικητική οργάνωση: Το μεγάλο στοίχημα...  Μία ευχάριστη έκπληξη ένοιωσαν όσοι βρίσκονταν στην πλατεία τής Αιγείρας το μεσημέρι τής 15ης Δεκεμβρίου. Ο Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοδωρακόπουλος, μετά την ενημέρωση που είχε στο Δημαρχείο τής Αιγείρας, έκανε μια μικρή βόλτα στην αγορά.
Πολύ φιλική και άκρως ενημερωτική η συζήτηση που είχαμε μαζί του για αρκετή ώρα.
Νιώσαμε τη χαρά του, όταν κτύπησε το τηλέφωνο και από την άλλη άκρη τής γραμμής τον ενημέρωναν ότι η αρμόδια Υπουργός κα Μπιρ­μπίλη από στιγμή σε στιγμή θα υπέγραφε το έργο τού αποχετευτικού.
Διαισθανθήκαμε, τον προβληματισμό του για τα σκουπίδια...
Νιώσαμε το άγχος του για το πόσες οικονομικές εκκρεμότητες θα «κληρονομήσει» από τους τέως Δήμους.
Η ώρα κύλησε γρήγορα και ευχάριστα, αλλά το ραντεβού τού Δημάρχου με τον μελετητή τού αποχετευτικού ήταν επείγον και σημαντικό. Έδωσε υπόσχεση για νέα επίσκεψη και έφυγε βιαστικός.
Στις επόμενες μέρες, αλλά και μέχρι σήμερα που ο Δήμος Αιγιαλείας είναι πλέον νομική οντότητα, υπήρξε ένας καται­γισμός εξελίξεων και πληροφόρησης για σημαντικά θέματα του Δήμου.
Πράγματι, το αποχετευτικό προχωρά ταχύτατα, σύντομα θα δημοπρατηθεί ο κεντρικός αγωγός (από Αιγείρα μέχρι Ερινεό), θα χρηματοδοτηθεί και η αναγκαία αναβάθμιση του βιολογικού Αιγίου, ενώ μέχρι το φθινόπωρο υπολογίζεται να προχωρήσουν τα εσωτερικά δίκτυα των παραλιακών οικισμών (την τελευταία στιγμή μπήκε και το δίκτυο της Αιγείρας). Αστρονομικό φαντάζει το ποσό των σχεδόν 100 εκατομμυρίων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω. Αν όλα πάνε καλά, σε μερικά χρόνια ο εφιάλτης τού «ξεχειλισμένου» βόθρου θα είναι παρελθόν στην πολύπαθη παραλιακή ζώνη.
Σε κάθε περίπτωση, εμπόδιο ανυπέρβλητο παραμένει η απομάκρυνση των σκουπιδιών τής δυτικής περιοχής τού Δήμου, αφού λύση εφικτή και μέσα στις προεκλογικές δεσμεύσεις δεν είναι ορατή. Όταν, βέβαια, το αγωνιώδες ερώτημα «τι θα κάνουμε τα σκουπίδια τής πρωτεύουσας τού Δήμου» απευθύνεται σε ανώτερα επίπεδα εξουσίας, όλοι δείχνουν ευθέως ανατολικά και τονίζουν κατηγορηματικά:
-Στο Δήμο Αιγιαλείας υπάρχει εν λειτουργία και αδειοδοτημένος ο ΧΥΤΑ της Αιγείρας. «Εκκρεμεί» μάλιστα και η κατασκευή τού δεύτερου κυττάρου...
Άρα ο Δήμος Αιγιαλείας δεν έχει πρόβλημα, μπορούν να ισχυριστούν ακόμα και στις Βρυξέλες κάποιοι, για να γλιτώσουν τα υπέρογκα πρόστιμα. Εκεί δεν ισχύουν οι τοπικές προεκλογικές δεσμεύ­σεις!
Και φυσικά, άλλο τεράστιο θέμα είναι το οικονομικό. «Πέλαγος» τα ταμεία των τέως Δήμων. Καθημερινές είναι οι αναφορές τού Δημάρχου για χρέη προς προμηθευτές, αδυναμία προμήθειας καυσίμων λόγω οφειλών, «απροθυμία» ενημέρωσης σε δημοτικές επιχειρήσεις κλπ.
Το μεγάλο στοίχημα, βέβαια, είναι η διοικητική οργάνωση του νέου Δήμου. Πώς θα μοιραστούν, για παράδειγμα, τα ΚΕΠ. Θα παραμείνει από ένα, σε κάθε εδαφική περιφέρεια ή θα γίνουν συγχωνεύσεις; Θα δοθεί γραμματειακή υποστήριξη μόνο σε δημοτικές κοινότητες ή και σε τοπικές; Και αν δοθούν υπάλληλοι σε κάποιες από τις τοπικές κοινότητες, με τι κριτήρια θα γίνει η επιλογή;
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αιγιαλείας διανύει τις πρώτες ημέρες τής ιστορίας του. Σίγουρα, όπως συμβαίνει σε κάθε νέο ξεκίνημα, μπορεί να παρουσιασθούν «αρρυθμίες».
Ροντάρισμα λέγεται στη γλώσσα τού αυτοκινήτου...
Όρεξη για δουλεία και «δίκαια κρίση» να υπάρχει από τους διοικούντες και όλα θα πάνε καλά...

  • Πώς μπορεί η Αιγείρα να αξιοποιήσει τη γέφυρα του τρένου, στον Κριό...
Ε­πί­κει­ται, ό­πως εί­χα­με α­να­φέ­ρει σε προ­η­γού­με­νο «Φ», το ξή­λω­μα της γέ­φυ­ρας του τρέ­νου στον Κριό πο­τα­μό, προ­κει­μέ­νου να κα­τα­σκευα­σθεί η νέ­α (δι­πλή).
Με α­φορ­μή το γε­γο­νός αυ­τό, η ε­φη­με­ρί­δα μας έ­θε­σε το ε­ρώ­τη­μα αν υ­πάρ­χει πι­θα­νό­τη­τα, έ­να α­πό τα τρί­α (20ά­με­τρα) τμή­μα­τα τής γέ­φυ­ράς, να πα­ρα­χω­ρη­θεί α­πό τον Ο­ΣΕ και φυ­σι­κά να με­τα­φερ­θεί στο ύ­ψος (πε­ρί­που) τού Γη­πέ­δου, ό­που θα δη­μιουρ­γη­θεί μια α­σφα­λής πε­ζο­γέ­φυ­ρα, ε­νώ­νο­ντας και σί­γου­ρα α­ξιο­ποιώ­ντας τις δύ­ο πλευ­ρές του χω­ριού που για «αιώ­νες» χω­ρί­ζει το πο­τά­μι...
Τα μη­νύ­μα­τα υ­λο­ποί­η­σης αυ­τής τής σκέ­ψης μας εί­ναι θε­τι­κά, αρ­κεί να υ­πάρ­ξει τεκ­μη­ριω­μέ­νο αί­τη­μα α­πό τον Δή­μο Αι­για­λεί­ας προς την αρ­μό­δια Διεύ­θυν­ση του Ορ­γα­νι­σμού Σι­δη­ρο­δρό­μων.
Φυ­σι­κά, για το θέ­μα, έ­χου­με ε­νη­με­ρώ­σει και τους το­πι­κούς νε­ο­ε­κλε­γέ­ντες στο Δή­μο.
Σε α­να­μο­νή, λοι­πόν...
  • Στο Ε­ΣΠΑ το Θέ­α­τρο της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας! Τη­λε­φω­νι­κή ε­πι­κοι­νω­νί­α με τον κ. Σταύ­ρο Μπέ­νο
Εί­ναι, σί­γου­ρα, μια ση­μα­ντι­κό­τα­τη ε­ξέ­λι­ξη που α­φο­ρά την α­νά­δει­ξη και α­ξιο­ποί­η­ση του Αρ­χαί­ου θε­ά­τρου τής πε­ριο­χής μας. Γνω­ρί­ζα­με, βέ­βαια, α­πό τα τέ­λη Σε­πτεμ­βρί­ου, ό­τι ε­πρό­κει­το να ε­ντα­χθεί για χρη­μα­το­δό­τη­ση στο Ε­ΣΠΑ. Πε­ρι­μέ­να­με ό­μως να ο­λο­κλη­ρω­θούν οι χρο­νο­βό­ρες δια­δι­κα­σί­ες και με­τά να το δη­μο­σιεύ­σου­με.
Την πα­ρα­μο­νή των Χρι­στου­γέν­νων, ο κ. Σταύ­ρος Μπέ­νος (Πρό­ε­δρος του Σω­μα­τεί­ου ΔΙΑ­ΖΩ­ΜΑ, της γνω­στής “Κί­νη­σης Πο­λι­τών” που κύ­ριο στό­χο έ­χει τη συμ­βο­λή στην προ­στα­σί­α και την α­νά­δει­ξη των αρ­χαί­ων χώ­ρων θέ­α­σης και α­κρό­α­σης) ε­πι­κοι­νώ­νη­σε με τον “Φ” και πα­ράλ­λη­λα με τις ευ­χές του για Κα­λές Γιορ­τές, μας έ­κα­νε γνω­στό ό­τι κα­τα­τέ­θη­καν τα τε­χνι­κά δελ­τί­α τού έρ­γου στο Ε­θνι­κό Στρα­τη­γι­κό Πλαί­σιο Α­να­φο­ράς 2007 - 2013, προ­κει­μέ­νου να υ­λο­ποι­η­θούν με­τα­ξύ άλ­λων και τα ε­ξής: Πρό­σβα­ση και “ει­δι­κή” προ­σπε­λα­σι­μό­τη­τα στο θέ­α­τρο. Κα­τα­σκευ­ή δια­δρό­μων ώ­στε η πε­ρι­ή­γη­ση στο χώ­ρο να γί­νε­ται με α­σφά­λεια, τό­σο για το κοι­νό ό­σο και για την προ­στα­σί­α των αρ­χαιο­τή­των. Α­παλ­λο­τρί­ω­ση κά­ποιων κτη­μά­των, για να δη­μιουρ­γη­θεί εί­σο­δος στον αρ­χαιο­λο­γι­κό χώ­ρο. Κα­τα­σκευ­ή μι­κρού πε­ρι­πτέ­ρου για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των ε­πι­σκε­πτών. Το­πο­θέ­τη­ση κα­τα­το­πι­στι­κών πι­να­κί­δων για τα ευ­ρή­μα­τα. Προ­βλέ­πε­ται, ε­πί­σης, α­πο­κα­τά­στα­ση των φθο­ρών στις κερ­κί­δες και σε ό­λα τα α­να­σκα­φέ­ντα ση­μα­ντι­κό­τα­τα ευ­ρή­μα­τα στο κα­τά Παυ­σα­νί­α “ιε­ρόν τού Διός”.
Πε­ρισ­σό­τε­ρα, φυ­σι­κά, θα έ­χου­με να πού­με ό­ταν θα α­να­κοι­νω­θούν ε­πί­ση­μα τα πα­ρα­πά­νω και α­να­δει­χθεί ο κα­τα­σκευα­στής του έρ­γου.
Ευ­χα­ρι­στή­σα­με τον κ. Μπέ­νο και τού ευ­χη­θή­κα­με κα­λή δύ­να­μη στον α­γώ­να του για την α­νά­δει­ξη της αρ­χαί­ας ελ­λη­νι­κής μας κλη­ρο­νο­μιάς, ε­νώ του α­πευ­θύ­να­με πρό­σκλη­ση να τον φι­λο­ξε­νή­σου­με ε­δώ στην πε­ριο­χή μας, προ­κει­μέ­νου να μας ε­νη­με­ρώ­σει ο ί­διος για ό­λα ε­κεί­να που α­φο­ρούν τον φά­κε­λο “Θέ­α­τρο Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας”, πρό­σκλη­ση που ο κ. Μπέ­νος α­πο­δέ­χτη­κε με χα­ρά.
Ο κ. Μπέ­νος, ε­πι­κοι­νώ­νη­σε και με τον νε­ο­ε­κλε­γέ­ντα Δή­μαρ­χο κ. Στά­θη Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λο, με τον ο­ποί­ο εί­χε μια διε­ξο­δι­κή συ­ζή­τη­ση στα θέ­μα­τα του αρ­χαί­ου θε­ά­τρου.