ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • Κορινθιακός
 • Δημοτικές εκλογές 2014
 • The best playlist with 390+ live cams... ΖΩΝΤΑΝΑ

  1 Ιαν 1999

  ΙΑΝ 1999 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Το Υπουργείο Πολιτισμού απαντά στα ερωτήματα του "Φ"

  ΔΕΝ υπάρχει μελέτη
  Έ­ξι μή­νες με­τά την τε­λευ­ταί­α α­να­φο­ρά μας στο πο­λύ σο­βα­ρό θέ­μα της α­νά­δει­ξης και α­ξιο­ποί­η­σης του μο­να­δι­κού αρ­χαί­ου θε­ά­τρου που υ­πάρ­χει στην πε­ριο­χή μας, εί­μα­στε α­να­γκα­σμέ­νοι να δια­ψεύ­σου­με το πρω­το­σέ­λι­δο του Αυ­γού­στου, στο ο­ποί­ο γρά­φα­με ό­τι η μελέ­τη στε­ρέ­ω­σής του ή­ταν έ­τοι­μη.
  Τό­τε ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού, ύ­στε­ρα α­πό ερώ­τη­ση που του εί­χε α­πευ­θύ­νει ο Βου­λευ­τής Α­χα­ΐ­ας Γε­ώρ­γιος Τσα­φού­λιας σύμφω­να με στοι­χεί­α που του εί­χαν δο­θεί α­πό τον “Φ”, εί­χε δώ­σει κα­τη­γο­ρημα­τι­κή α­πά­ντη­ση (α­πό­σπα­σμα της ο­ποί­ας α­να­δη­μο­σιεύ­ε­ται σε δι­πλα­νή στή­λη), ό­τι δηλ. η με­λέ­τη των Αυ­στρια­κών ή­ταν έ­τοι­μη και πε­ρί­με­νε την έ­γκρι­ση α­πό το Κε­ντρι­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο.
  Α­πό τη στιγ­μή ε­κεί­νη η ε­φη­με­ρί­δα μας άρ­χι­σε να ε­ρευ­νά το θέ­μα προ­κει­μένου να πα­ρου­σιά­σει την συ­γκε­κρι­μέ­νη με­λέ­τη, η οποία θα έ­δι­νε προφανώς τις α­παι­τού­με­νες λύ­σεις για την πρό­λη­ψη της κα­τα­στρο­φής του θε­ά­τρου. Πα­ρά τις συ­νε­χείς ό­μως ε­πα­φές που έ­γι­ναν με ό­λους τους ε­μπλε­κό­με­νους φο­ρείς την μό­νη με­λέ­τη που βρή­κα­με και η ο­ποί­α δεν εί­χε κα­μί­α σχέ­ση με την συ­ντή­ρη­ση του θε­ά­τρου ή­ταν αυ­τή του κα­θη­γη­τή Σάβ­βα Γκό­γκου, ο ο­ποί­ος την δε­κα­ε­τί­α του ‘80 εί­χε α­σχο­λη­θεί διε­ξο­δι­κά με την ΑΡ­ΧΑΙΑ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑ κα­τα­γρά­φο­ντας λεπτο­με­ρώς στο βι­βλί­ο του ό­λα τα στοι­χεί­α του θε­ά­τρου.
  Ύ­στε­ρα α­πό αυ­τό, η ε­φη­με­ρί­δα α­πευ­θύν­θη­κε στο γρα­φεί­ο του κ. Βε­νι­ζέ­λου, με συ­γκε­κρι­μέ­να ε­ρω­τή­μα­τα. Η α­πά­ντη­ση ό­μως που λά­βα­με σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν συμ­φω­νεί με τα λε­γό­με­να του Υ­πουρ­γού στη Βου­λή τον Ιού­νιο του 1998.
  Το ε­ρώ­τη­μα λοι­πόν εί­ναι, για­τί ο κ. Υ­πουρ­γός έ­δω­σε αυ­τή την α­πά­ντη­ση , ενώ η "κα­λή με­λέ­τη lege artis για τη στε­ρέ­ω­ση" δεν υπάρχει!...
  Ό­σο δε, για την έ­ντα­ξη του Θε­ά­τρου στον ά­ξο­να Ο­λυ­μπί­ας - Α­θή­νας εν ό­ψει των Ο­λυ­μπια­κών του 2004 ού­τε λό­γος δεν γί­νε­ται.
  Το σί­γου­ρο πά­ντως εί­ναι, ό­τι η στε­ρέ­ω­ση - α­να­στύ­λω­ση του θε­ά­τρου εί­ναι εξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λη λό­γω του υ­λι­κού α­πό το ο­ποί­ο εί­ναι κα­τα­σκευα­σμέ­νο, αυ­τό όμως δεν δι­καιο­λο­γεί σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση την α­δρά­νεια και τις αλ­λη­λο­κρουώ­μενες α­πα­ντή­σεις που δί­νο­νται κα­τά και­ρούς α­πό τους πλέ­ον αρ­μό­διους φο­ρείς.
  Ο “Φ” θα ε­πα­νέλ­θει και πά­λι στο σο­βα­ρό αυ­τό πρό­βλη­μα, ό­σο βα­ρε­τό και δευ­τε­ρεύ­ον να φαί­νε­ται σε ο­ρι­σμένους.
  Τα ερωτήματα του "Φ" στον κ. Βενιζέλο
  Προς Υ­πουρ­γό Πο­λι­τι­σμού κ. Ευάγ­γε­λο Βε­νι­ζέ­λο(Γρα­φεί­ο Υ­πουρ­γού)
    Κύ­ριοι,
  η ε­φη­με­ρί­δα μας ε­δώ και πο­λύ και­ρό α­σχο­λεί­ται διε­ξο­δι­κά με το ση­μα­ντι­κό­τα­το θέ­μα της α­νά­δει­ξης του θε­ά­τρου της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας. Ή­δη έ­χου­με δη­μο­σιεύ­σει την υπ’ α­ριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΥ/ΚΕ/59 α­πά­ντη­ση του Υ­πουρ­γού, κα­θώς και την α­πά­ντη­ση του κ. Βε­νι­ζέ­λου που δό­θη­κε στην Βου­λή το πρώ­το δε­κα­ή­με­ρο του Ιου­νί­ου 1998 στην ε­πί­και­ρη ε­ρώ­τη­ση του Βου­λευ­τή Α­χα­ΐ­ας κ. Τσα­φού­λια. Η α­πά­ντη­ση του κ. Υ­πουρ­γού στον συ­γκε­κρι­μέ­νο Βου­λευ­τή πε­ριεί­χε με­τα­ξύ άλ­λων και τα ε­ξής:
  “ε­δώ και λί­γες βδο­μά­δες ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε και πα­ρα­δό­θη­κε α­πό τους Αυ­στρια­κούς, η με­λέ­τη στε­ρέ­ω­σης του θε­ά­τρου ε­νώ α­να­μέ­νε­ται η έ­γκρι­ση της α­πό το Κε­ντρι­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο κα­θώς πρό­κει­ται για έ­να έρ­γο πρω­τό­τυ­πο και πρό­τυ­πο τε­χνι­κά. Έ­ως τό­τε ό­μως η χρή­ση του θε­ά­τρου εί­ναι α­πο­λύ­τως α­δύ­να­τη. Ό­μως τα έρ­γα αυ­τά δεν κρί­νο­νται με βά­ση το πό­σα χρή­μα­τα α­πορ­ρο­φούν, αλ­λά την ε­πι­στη­μο­νι­κή τους ε­πάρ­κεια. Γι’ αυ­τό οι με­λέ­τες πρέ­πει να ε­ξε­τά­ζο­νται με πο­λύ με­γά­λη προ­σο­χή α­πό τις υ­πη­ρε­σί­ες. Θέ­λω να πι­στεύ­ω ό­τι η Αυ­στρια­κή Σχο­λή έ­κα­νε μια κα­λή με­λέ­τη “lege artis” για τη στε­ρέ­ω­ση, η ε­φαρ­μο­γή της ο­ποί­ας δεν μπο­ρεί να γί­νει με τα­χύ­τη­τα.”
  Η ε­φη­με­ρί­δα “Φρου­ρός” λό­γω του με­γά­λου εν­δια­φέ­ρο­ντος που προ­ξε­νεί η τύ­χη του Θε­ά­τρου στην το­πι­κή κοι­νω­νί­α ε­πα­να­φέ­ρει το θέ­μα στο ε­πό­με­νο φύλ­λο και για την πλη­ρό­τη­τα των στοι­χεί­ων που θα πα­ρου­σιά­σου­με, ζη­τού­με α­πα­ντή­σεις, που μό­νο ε­σείς μπο­ρεί­τε να μας δώ­σε­τε ε­πί­ση­μα, στα ε­ξής ε­ρω­τή­μα­τα:
  Α. Πό­τε κα­τα­τέ­θη­κε στις αρ­μό­διες Υ­πη­ρε­σί­ες του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού η με­λέ­τη στε­ρέ­ω­σης του θε­ά­τρου;
  Β. Ποιος εί­ναι ο α­ριθ­μός πρω­το­κόλ­λου της συ­γκε­κρι­μέ­νης με­λέ­της;
  Γ. Α­πό ποιόν ή ποιους υ­πο­γρά­φε­ται;
  Δ. Τι α­κρι­βώς πε­ρι­λαμ­βά­νει;
  E. Σε πιο στά­διο ευ­ρί­σκε­ται η ε­ξέ­λι­ξη του θέ­μα­τος αυ­τού;
  Η απάντηση του Υπουργείου
  Υ­ΠΟΥΡ­ΓΕΙΟ ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΣΜΟΥ ΓΡΑ­ΦΕΙΟ Υ­ΠΟΥΡ­ΓΟΥΔΙΕΥ­ΘΥ­ΝΤΗΣ Α­θή­να 17 Δε­κεμ­βρί­ου 1998
  Αρ. Πρωτ.: 9396
  ΠΡΟΣ : κ. Κώ­στα Ρό­ζο Διευ­θυ­ντή Ε­φη­με­ρί­δας “Φρου­ρός”
  Κύ­ριε Ρό­ζο
  Στο πρό­γραμ­μα του Αυ­στρια­κού Αρ­χαιο­λο­γι­κού Ιν­στι­τού­του για το 1998 εί­χε ε­ντα­χθεί πά­ντα σε συ­νεν­νό­η­ση με την ΣΤ’ ΕΠ­ΚΑ η πραγ­μα­το­ποί­η­ση προ­κα­ταρ­κτι­κών με­λε­τών για το Θέ­α­τρο της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας με στό­χο την μελ­λο­ντι­κή ε­ξα­σφά­λι­ση της ι­σχύ­ου­σας κα­τά­στα­σης του αρ­χαιο­λο­γι­κού συ­νό­λου.
  Το Αυ­στρια­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Ιν­στι­τού­το σε πρό­σφα­τη α­να­φο­ρά του το­νί­ζει ό­τι ξε­κί­νη­σε μια προ­κα­ταρ­κτι­κή με­λέ­τη για τη συ­ντή­ρη­ση του Θε­ά­τρου της Αι­γεί­ρας. Συ­ζη­τή­θη­καν τα προ­βλή­μα­τα προ­στα­σί­ας της σκη­νής, έ­γι­νε σει­ρά φω­το­γρα­φι­κών λή­ψε­ων ε­νώ για το 1999 προ­βλέ­πε­ται η ά­φι­ξη γε­ω­λό­γου για ε­ξέ­τα­ση της κα­τά­στα­σης των λί­θων και του βρά­χου στη σκη­νή.
  Θά­νος Μπάσ­δρας

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !