1.9.09

ΣΕΠ. 2009: “Συμφωνία κυρίων”; η μακρόχρονη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων Κιάτου – Πάτρας

Ό­νει­ρο θε­ρι­νής νυ­κτός φαντά­ζει πλέ­ον η, ε­ντός των συμ­βα­τι­κών προ­θε­σμιών (μέ­χρι το 2011), ο­λο­κλή­ρω­ση τού νέ­ου σι­δη­ρο­δρό­μου Κιά­του – Ρο­δο­δάφ­νης.
Αυ­τό, μάλ­λον, συ­νει­δη­το­ποί­η­σαν οι ε­μπλε­κό­με­νοι φο­ρείς και προ­έ­βη­σαν σε δια­κο­πή των δρο­μο­λο­γί­ων α­μέ­σως με­τά το δε­κα­πε­νταύ­γου­στο (17-8-2009), προ­κει­μέ­νου να ξα­να­πά­ρει μπρο­στά η κα­τα­σκευα­στι­κή “μη­χα­νή”, α­φού τα έρ­γα σχε­δόν στο σύ­νο­λό τους εί­χαν πα­γώ­σει (ά­γνω­στο για­τί) το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα.
Το α­ξιο­μνη­μό­νευ­το σε αυ­τή την πε­ρί­πτω­ση, εί­ναι ό­τι στις συμ­βα­τι­κές υ­πο­χρε­ώ­σεις των κα­τα­σκευα­στών τής γραμ­μής, υπάρχει δέσμευση να ο­λο­κλη­ρω­θεί το έρ­γο μό­νο με ο­λι­γο­ή­με­ρες δια­κο­πές δρο­μο­λο­γί­ων (η νέ­α γραμ­μή στο με­γα­λύ­τε­ρο τμή­μα της “πα­τά­ει” ε­πά­νω στην πα­λιά γραμ­μή αυ­ξάνο­ντας το βαθ­μό δυ­σκο­λί­ας κα­τα­σκευ­ής) και εί­ναι γνω­στές πα­λαιό­τε­ρες εν­στά­σεις άλ­λων ε­ται­ρειών στο να μην αλ­λοιω­θεί ο πο­λύ ση­μα­ντι­κός αυ­τός ό­ρος, με κίν­δυ­νο να α­κυ­ρω­θεί η δη­μο­πρά­τη­ση.
Τι άλ­λα­ξε λοι­πόν τώ­ρα και α­πο­φα­σί­σθη­κε πο­λύ­μη­νη ή πο­λύ­χρο­νη δια­κο­πή των δρο­μο­λο­γί­ων α­πό Κιά­το μέ­χρι Πά­τρα; Υ­πήρ­ξε κά­ποια “συμ­φωνί­α κυ­ρί­ων” με­τα­ξύ των κα­τα­σκευα­στι­κών ο­μί­λων, σύμ­φω­να με την ο­ποί­α θα κά­νουν τα «στρα­βά μά­τια» στις ό­ποιες “αλ­λοιώσεις” των συμ­βά­σε­ων, α­φού οι κα­θυ­στε­ρή­σεις στο νέ­ο σι­δη­ρόδρο­μο εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι θα δη­μιουρ­γή­σουν ε­μπλο­κή και στην πο­ρεί­α κα­τα­σκευ­ής του νέ­ου αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου; (πα­ρά­δειγ­μα: στην ανα­το­λι­κή πλευ­ρά τής Αι­γεί­ρας ο αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος θα προ­χω­ρή­σει μό­νο ό­ταν με­τα­φερ­θεί η γραμ­μή στη νέ­α ευ­θεί­α της).

Ε­δώ πρέ­πει να ση­μειω­θεί και το πρό­σφα­το ρε­πορ­τάζ με­γά­λης α­θη­να­ϊ­κής ε­φη­με­ρί­δας για τον ε­τή­σιο α­πο­λο­γι­σμό του Τα­μεί­ου Συ­νο­χής, που ορ­γά­νω­σε το υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νο­μί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ό­που α­να­φέ­ρεται ό­τι, “πολ­λά έρ­γα -α­ξί­ας 1,8 δισ. ευ­ρώ- κιν­δυ­νεύ­ουν να μεί­νουν στη... μέ­ση.
Στη χει­ρό­τε­ρη κα­τη­γο­ρί­α (κόκ­κι­νη), δη­λα­δή ως «έρ­γα με κίν­δυ­νο μη υ­λο­ποί­η­σης», έ­χουν χα­ρα­κτη­ρι­στεί 6 ε­πεν­δύ­σεις, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων και η κα­τα­σκευ­ή νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής στο τμή­μα «Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη», που ξε­κί­νη­σε το 2004 με προ­ϋ­πο­λογι­σμό 240 ε­κατ. ευ­ρώ και α­πορ­ρό­φη­ση μό­νο 62%”.
Κυ­ριαρ­χι­κό ρό­λο στη με­γά­λη αυ­τή κα­θυ­στέ­ρη­ση, σύμ­φω­να με τους γνώ­στες τής κα­τά­στα­σης, εί­ναι η σο­βα­ρή ε­μπλο­κή που ε­ξα­κο­λου­θεί να υ­πάρ­χει στην πε­ριο­χή του Δια­κο­πτού, α­φού οι αλ­λε­πάλ­λη­λες προ­τά­σεις αλ­λα­γών στη χά­ρα­ξη της γραμ­μής (πα­ρά­καμ­ψη Ε­λαιώ­να, υ­πο­γειο­ποί­η­ση αρ­χι­κά μέ­σα στο Δια­κο­πτό, πλήρης πα­ρά­καμ­ψη του Δια­κο­πτού κλπ) έ­χουν δη­μιουρ­γή­σει έ­να ε­κρη­κτι­κό πο­λιτι­κό κλί­μα με­τα­ξύ Υ­πουρ­γεί­ων ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ και Με­τα­φο­ρών.
Α­πο­τέ­λε­σμα της ε­κεί κατά­στα­σης εί­ναι να μην υ­πάρ­χει α­κό­μα δη­μο­πρά­τη­ση στο τμή­μα α­πό τις σή­ραγ­γες της Τρά­πε­ζας μέ­χρι το Αίγιο, γε­γο­νός που δεί­χνει ό­τι το νέ­ο τρέ­νο σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν θα φτά­σει ό­πως προ­βλέ­πουν οι συμ­βά­σεις σε δύ­ο χρόνια στη Ροδοδάφνη και ο νέ­ος χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας θα εί­ναι μία του­λά­χι­στον πε­ντα­ε­τί­α…  
Ό­σον α­φο­ρά, τώ­ρα, τα κα­ταγ­γελ­λό­με­να ό­τι οι πα­λι­νω­δί­ες στην ο­ρι­στι­κοποί­η­ση της χά­ρα­ξης στο ση­μεί­ο ε­κεί­νο μπλό­κα­ραν για τα κα­λά το έρ­γο, το­πικοί πα­ρά­γο­ντες του Δια­κο­πτού ε­πι­ση­μαί­νουν ό­τι για τις κα­θυ­στε­ρή­σεις ευθύ­νο­νται οι Αι­γει­ρά­τες και οι Πλα­τα­ναί­οι!!!
Η α­λή­θεια ό­μως εί­ναι τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή.
Πράγ­μα­τι στην Αι­γεί­ρα, ιδιο­κτή­τες α­κι­νή­του προ­σέ­φυ­γαν στα αρ­μό­δια διοι­κη­τι­κά δι­κα­στήρια και υ­πάρ­χει προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή δια­κο­πής ερ­γα­σιών για το τμή­μα ε­ντός του σχε­δί­ου πό­λε­ως της έ­δρας του Δή­μου, η ο­ποί­α α­πό ό­σα μπο­ρού­με να γνω­ρί­ζου­με α­φο­ρά στην τρο­πο­ποί­η­ση του πο­λε­ο­δο­μι­κού αυ­τού σχε­δί­ου και ό­χι στην αλ­λα­γή χά­ρα­ξης.
Αυ­τό ό­μως σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν αι­τιο­λο­γεί το μέ­χρι τώ­ρα πά­γω­μα των ερ­γα­σιών στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή (π.χ. Μαύ­ρα Λι­θάρια, Αρ­χό­ντισ­σα, Κριός, Κρά­θιο -σταθ­μός κοκ) ε­νώ ε­ρώ­τη­μα πα­ρα­μέ­νει και η αιφνι­δια­στι­κή δια­κο­πή ερ­γα­σιών ο­λο­κλή­ρω­σης των τού­νελ με­τά τον Πλά­τα­νο - Τρά­πε­ζα.
Για την ι­στο­ρί­α, πά­ντως, πρέ­πει για μια α­κό­μα φο­ρά να ε­πι­ση­μαν­θεί ό­τι η Αιγεί­ρα ίσως εί­ναι το μο­να­δι­κό χω­ριό που η πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή με­λέ­τη του τρέ­νου πέ­ρα­σε  χω­ρίς να α­κου­στεί «κιχ» με ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου Α­χα­ΐ­ας, τον Α­πρί­λιο του 2004…
Το κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό Ο­ΧΙ του ΥΠΕ­ΧΩ­ΔΕ
στην με­τα­τό­πι­ση του δρό­μου χά­ριν της γραμ­μής
Με την α­πά­ντη­ση του Υ­φυ­πουρ­γού Θ. Ξαν­θό­που­λου στην α­πό 23-6-09 ε­ρώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν οι βου­λευ­τές ΠΑ­ΣΟΚ Α­χα­ΐ­ας, μπή­κε τέ­λος σε κά­θε ελ­πί­δα με­τα­τό­πι­σης της γραμ­μής ε­κτός Δια­κο­πτού.
Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται, ό­τι πριν με­ρι­κά χρό­νια το Δια­κο­πτό εί­χε πε­τύ­χει την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της γραμ­μής για ε­κα­το­ντά­δες μέ­τρα στο κέ­ντρο του χω­ριού, ε­νώ πριν με­ρι­κού μή­νες ι­κα­νο­ποι­ή­θη­κε αρ­χι­κά α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και νέ­ο αί­τη­μα του Δή­μου Δια­κο­πτού για πλή­ρη με­τα­τό­πι­ση της γραμ­μής ε­κτός οι­κι­σμών και θα κα­τα­σκευα­ζό­ταν πα­ράλ­λη­λα της Νέ­ας Ε­θνι­κής Ο­δού.
Ο Υ­φυ­πουρ­γός, στις 16 Ιου­λί­ου, α­νέφ­ερε για το θέ­μα αυ­τό: Το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ έ­χει έ­γκαι­ρα γνω­στο­ποι­ή­σει στην ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ ό­τι η πα­ρα­μι­κρή με­τατό­πι­ση του ά­ξω­να του αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου Κο­ρίν­θου – Πα­τρών, συ­νε­πά­γε­ται την τρο­πο­ποί­η­ση των πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών όρων και συ­να­κό­λου­θα την πα­ρε­μπό­δι­ση της πο­ρεί­ας υλο­ποί­η­σης του έρ­γου. Ει­δι­κό­τε­ρα, ο­ποια­δή­πο­τε αλ­λα­γή στα τε­χνι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του έρ­γου παρα­χώ­ρη­σης, ο­δη­γεί σε α­πρό­βλε­πτες κα­θυ­στε­ρή­σεις με υ­παι­τιό­τη­τα του Ελ­ληνι­κού Δη­μο­σί­ου και ε­πο­μέ­νως σε σο­βα­ρές οι­κο­νο­μι­κές και άλ­λες επι­πτώ­σεις στο υ­πό­ψη τμή­μα, το ο­ποί­ο με βά­ση την 5η Α­πο­κλει­στι­κή Προθε­σμί­α τής Σύμ­βα­σης Πα­ρα­χώ­ρη­σης, θα πρέ­πει να ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­σα σε διά­στημα 34 μη­νών, με έναρ­ξη την 4-8-2008.