1 Σεπ 2009

ΣΕΠ. 2009: “Συμφωνία κυρίων”; η μακρόχρονη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων Κιάτου – Πάτρας

Ό­νει­ρο θε­ρι­νής νυ­κτός φαντά­ζει πλέ­ον η, ε­ντός των συμ­βα­τι­κών προ­θε­σμιών (μέ­χρι το 2011), ο­λο­κλή­ρω­ση τού νέ­ου σι­δη­ρο­δρό­μου Κιά­του – Ρο­δο­δάφ­νης.
Αυ­τό, μάλ­λον, συ­νει­δη­το­ποί­η­σαν οι ε­μπλε­κό­με­νοι φο­ρείς και προ­έ­βη­σαν σε δια­κο­πή των δρο­μο­λο­γί­ων α­μέ­σως με­τά το δε­κα­πε­νταύ­γου­στο (17-8-2009), προ­κει­μέ­νου να ξα­να­πά­ρει μπρο­στά η κα­τα­σκευα­στι­κή “μη­χα­νή”, α­φού τα έρ­γα σχε­δόν στο σύ­νο­λό τους εί­χαν πα­γώ­σει (ά­γνω­στο για­τί) το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα.
Το α­ξιο­μνη­μό­νευ­το σε αυ­τή την πε­ρί­πτω­ση, εί­ναι ό­τι στις συμ­βα­τι­κές υ­πο­χρε­ώ­σεις των κα­τα­σκευα­στών τής γραμ­μής, υπάρχει δέσμευση να ο­λο­κλη­ρω­θεί το έρ­γο μό­νο με ο­λι­γο­ή­με­ρες δια­κο­πές δρο­μο­λο­γί­ων (η νέ­α γραμ­μή στο με­γα­λύ­τε­ρο τμή­μα της “πα­τά­ει” ε­πά­νω στην πα­λιά γραμ­μή αυ­ξάνο­ντας το βαθ­μό δυ­σκο­λί­ας κα­τα­σκευ­ής) και εί­ναι γνω­στές πα­λαιό­τε­ρες εν­στά­σεις άλ­λων ε­ται­ρειών στο να μην αλ­λοιω­θεί ο πο­λύ ση­μα­ντι­κός αυ­τός ό­ρος, με κίν­δυ­νο να α­κυ­ρω­θεί η δη­μο­πρά­τη­ση.
Τι άλ­λα­ξε λοι­πόν τώ­ρα και α­πο­φα­σί­σθη­κε πο­λύ­μη­νη ή πο­λύ­χρο­νη δια­κο­πή των δρο­μο­λο­γί­ων α­πό Κιά­το μέ­χρι Πά­τρα; Υ­πήρ­ξε κά­ποια “συμ­φωνί­α κυ­ρί­ων” με­τα­ξύ των κα­τα­σκευα­στι­κών ο­μί­λων, σύμ­φω­να με την ο­ποί­α θα κά­νουν τα «στρα­βά μά­τια» στις ό­ποιες “αλ­λοιώσεις” των συμ­βά­σε­ων, α­φού οι κα­θυ­στε­ρή­σεις στο νέ­ο σι­δη­ρόδρο­μο εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι θα δη­μιουρ­γή­σουν ε­μπλο­κή και στην πο­ρεί­α κα­τα­σκευ­ής του νέ­ου αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου; (πα­ρά­δειγ­μα: στην ανα­το­λι­κή πλευ­ρά τής Αι­γεί­ρας ο αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος θα προ­χω­ρή­σει μό­νο ό­ταν με­τα­φερ­θεί η γραμ­μή στη νέ­α ευ­θεί­α της).

Ε­δώ πρέ­πει να ση­μειω­θεί και το πρό­σφα­το ρε­πορ­τάζ με­γά­λης α­θη­να­ϊ­κής ε­φη­με­ρί­δας για τον ε­τή­σιο α­πο­λο­γι­σμό του Τα­μεί­ου Συ­νο­χής, που ορ­γά­νω­σε το υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νο­μί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ό­που α­να­φέ­ρεται ό­τι, “πολ­λά έρ­γα -α­ξί­ας 1,8 δισ. ευ­ρώ- κιν­δυ­νεύ­ουν να μεί­νουν στη... μέ­ση.
Στη χει­ρό­τε­ρη κα­τη­γο­ρί­α (κόκ­κι­νη), δη­λα­δή ως «έρ­γα με κίν­δυ­νο μη υ­λο­ποί­η­σης», έ­χουν χα­ρα­κτη­ρι­στεί 6 ε­πεν­δύ­σεις, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων και η κα­τα­σκευ­ή νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής στο τμή­μα «Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη», που ξε­κί­νη­σε το 2004 με προ­ϋ­πο­λογι­σμό 240 ε­κατ. ευ­ρώ και α­πορ­ρό­φη­ση μό­νο 62%”.
Κυ­ριαρ­χι­κό ρό­λο στη με­γά­λη αυ­τή κα­θυ­στέ­ρη­ση, σύμ­φω­να με τους γνώ­στες τής κα­τά­στα­σης, εί­ναι η σο­βα­ρή ε­μπλο­κή που ε­ξα­κο­λου­θεί να υ­πάρ­χει στην πε­ριο­χή του Δια­κο­πτού, α­φού οι αλ­λε­πάλ­λη­λες προ­τά­σεις αλ­λα­γών στη χά­ρα­ξη της γραμ­μής (πα­ρά­καμ­ψη Ε­λαιώ­να, υ­πο­γειο­ποί­η­ση αρ­χι­κά μέ­σα στο Δια­κο­πτό, πλήρης πα­ρά­καμ­ψη του Δια­κο­πτού κλπ) έ­χουν δη­μιουρ­γή­σει έ­να ε­κρη­κτι­κό πο­λιτι­κό κλί­μα με­τα­ξύ Υ­πουρ­γεί­ων ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ και Με­τα­φο­ρών.
Α­πο­τέ­λε­σμα της ε­κεί κατά­στα­σης εί­ναι να μην υ­πάρ­χει α­κό­μα δη­μο­πρά­τη­ση στο τμή­μα α­πό τις σή­ραγ­γες της Τρά­πε­ζας μέ­χρι το Αίγιο, γε­γο­νός που δεί­χνει ό­τι το νέ­ο τρέ­νο σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν θα φτά­σει ό­πως προ­βλέ­πουν οι συμ­βά­σεις σε δύ­ο χρόνια στη Ροδοδάφνη και ο νέ­ος χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας θα εί­ναι μία του­λά­χι­στον πε­ντα­ε­τί­α…  
Ό­σον α­φο­ρά, τώ­ρα, τα κα­ταγ­γελ­λό­με­να ό­τι οι πα­λι­νω­δί­ες στην ο­ρι­στι­κοποί­η­ση της χά­ρα­ξης στο ση­μεί­ο ε­κεί­νο μπλό­κα­ραν για τα κα­λά το έρ­γο, το­πικοί πα­ρά­γο­ντες του Δια­κο­πτού ε­πι­ση­μαί­νουν ό­τι για τις κα­θυ­στε­ρή­σεις ευθύ­νο­νται οι Αι­γει­ρά­τες και οι Πλα­τα­ναί­οι!!!
Η α­λή­θεια ό­μως εί­ναι τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή.
Πράγ­μα­τι στην Αι­γεί­ρα, ιδιο­κτή­τες α­κι­νή­του προ­σέ­φυ­γαν στα αρ­μό­δια διοι­κη­τι­κά δι­κα­στήρια και υ­πάρ­χει προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή δια­κο­πής ερ­γα­σιών για το τμή­μα ε­ντός του σχε­δί­ου πό­λε­ως της έ­δρας του Δή­μου, η ο­ποί­α α­πό ό­σα μπο­ρού­με να γνω­ρί­ζου­με α­φο­ρά στην τρο­πο­ποί­η­ση του πο­λε­ο­δο­μι­κού αυ­τού σχε­δί­ου και ό­χι στην αλ­λα­γή χά­ρα­ξης.
Αυ­τό ό­μως σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν αι­τιο­λο­γεί το μέ­χρι τώ­ρα πά­γω­μα των ερ­γα­σιών στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή (π.χ. Μαύ­ρα Λι­θάρια, Αρ­χό­ντισ­σα, Κριός, Κρά­θιο -σταθ­μός κοκ) ε­νώ ε­ρώ­τη­μα πα­ρα­μέ­νει και η αιφνι­δια­στι­κή δια­κο­πή ερ­γα­σιών ο­λο­κλή­ρω­σης των τού­νελ με­τά τον Πλά­τα­νο - Τρά­πε­ζα.
Για την ι­στο­ρί­α, πά­ντως, πρέ­πει για μια α­κό­μα φο­ρά να ε­πι­ση­μαν­θεί ό­τι η Αιγεί­ρα ίσως εί­ναι το μο­να­δι­κό χω­ριό που η πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή με­λέ­τη του τρέ­νου πέ­ρα­σε  χω­ρίς να α­κου­στεί «κιχ» με ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου Α­χα­ΐ­ας, τον Α­πρί­λιο του 2004…
Το κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό Ο­ΧΙ του ΥΠΕ­ΧΩ­ΔΕ
στην με­τα­τό­πι­ση του δρό­μου χά­ριν της γραμ­μής
Με την α­πά­ντη­ση του Υ­φυ­πουρ­γού Θ. Ξαν­θό­που­λου στην α­πό 23-6-09 ε­ρώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν οι βου­λευ­τές ΠΑ­ΣΟΚ Α­χα­ΐ­ας, μπή­κε τέ­λος σε κά­θε ελ­πί­δα με­τα­τό­πι­σης της γραμ­μής ε­κτός Δια­κο­πτού.
Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται, ό­τι πριν με­ρι­κά χρό­νια το Δια­κο­πτό εί­χε πε­τύ­χει την υ­πο­γειο­ποί­η­ση της γραμ­μής για ε­κα­το­ντά­δες μέ­τρα στο κέ­ντρο του χω­ριού, ε­νώ πριν με­ρι­κού μή­νες ι­κα­νο­ποι­ή­θη­κε αρ­χι­κά α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ και νέ­ο αί­τη­μα του Δή­μου Δια­κο­πτού για πλή­ρη με­τα­τό­πι­ση της γραμ­μής ε­κτός οι­κι­σμών και θα κα­τα­σκευα­ζό­ταν πα­ράλ­λη­λα της Νέ­ας Ε­θνι­κής Ο­δού.
Ο Υ­φυ­πουρ­γός, στις 16 Ιου­λί­ου, α­νέφ­ερε για το θέ­μα αυ­τό: Το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ έ­χει έ­γκαι­ρα γνω­στο­ποι­ή­σει στην ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ ό­τι η πα­ρα­μι­κρή με­τατό­πι­ση του ά­ξω­να του αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου Κο­ρίν­θου – Πα­τρών, συ­νε­πά­γε­ται την τρο­πο­ποί­η­ση των πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών όρων και συ­να­κό­λου­θα την πα­ρε­μπό­δι­ση της πο­ρεί­ας υλο­ποί­η­σης του έρ­γου. Ει­δι­κό­τε­ρα, ο­ποια­δή­πο­τε αλ­λα­γή στα τε­χνι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του έρ­γου παρα­χώ­ρη­σης, ο­δη­γεί σε α­πρό­βλε­πτες κα­θυ­στε­ρή­σεις με υ­παι­τιό­τη­τα του Ελ­ληνι­κού Δη­μο­σί­ου και ε­πο­μέ­νως σε σο­βα­ρές οι­κο­νο­μι­κές και άλ­λες επι­πτώ­σεις στο υ­πό­ψη τμή­μα, το ο­ποί­ο με βά­ση την 5η Α­πο­κλει­στι­κή Προθε­σμί­α τής Σύμ­βα­σης Πα­ρα­χώ­ρη­σης, θα πρέ­πει να ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­σα σε διά­στημα 34 μη­νών, με έναρ­ξη την 4-8-2008.

Όλα τα αρθρα ανα ετος...

Ετικέτες 790 αναρτήσεων

ΕΡΓΟΣΕ (103) Ολυμπία Οδός (100) αρχαίο θέατρο αιγείρας (47) ΕΡΓΟΣΕ Αιγείρα (44) Κώστας Ρόζος (44) ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (44) Διάβρωση ακτών (35) Διάβρωση ακτών Αιγείρας (35) ΧΥΤΑ Αιγείρας (35) Κορινθιακός (28) αποχετευτικός αγωγός (28) Λύκειο Αιγείρας (19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (18) αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πάτρας (18) Αιγιαλό έχουμε ...Παραλιακό δεν έχουμε (17) Αιγείρα (16) 17η επαρχιακή οδός Αχαίας Αιγείρα - Περιθώρι (14) σχέδιο πόλεως Αιγείρας (14) Γυμνάσιο Αιγείρας (13) Κριός ποταμός (13) Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ (13) Κορίνθου Πατρών (12) αποχετευτικός αγωγός από Λαμπίρι έως Αιγείρα (11) Αποχετευτικό (10) Κώστας Σπηλιόπουλος (10) Ολυμπία οδός Αιγείρα Απαλλοτριώσεις (10) ΜΕΤΚΑ (9) ΣΠΟΑΚ (9) διόδια (9) Ακράτα (8) Κατολίσθηση (8) Κιάτο ροδοδάφνη Αίγιο (8) Ν.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών (8) Ομοσπονδία Οικολογικών Οργαν. Κορινθιακού ΑΛΚΥΩΝ (8) σχέδιο πόλεως (8) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ (7) Γαλάζιες Σημαίες (7) Διάβρωση ακτών Αιγιαλείας (7) Θολοπόταμος (7) Κώστας Κοτσανάς (7) Λύκειο Ακράτας (7) Μηχανική (7) ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (7) αντιδιαβρωτική μελέτη (7) Δήμος Αιγιαλείας (6) Δασικοί χάρτες (6) Κατεδάφιση Γέφυρας (6) Πλάτανος (6) Σύλληψη στην Ακράτα (6) οριοθέτηση Κριός (6) φωτιά (6) Δημοτικές εκλογές 2014 (5) Σταύρος Μπένος (5) αστυνομικό τμήμα Ακράτας (5) καθαρές θάλασσες (5) ληστεία (5) ληστεία βενζινάδικου (5) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5) περιφέρεια δυτικής ελλάδας (5) Otto Walter (4) Αιγιαλός και παραλία (4) ΕΡΓΟΣΕ Διακοπτό (4) Ευσταθίου Τασία (4) Καποδίστριας 2 (4) Πλάτανος. Τράπεζα (4) ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (4) Σήραγγες (4) Στάθης Θεοδωρακόπουλος (4) αιμοδοσία (4) ανάβαση Αιγείρας (4) αστυνομική επιχείρηση (4) γέφυρα Κριού (4) δρόμος κλειστός (4) εγκαίνια δημοτικού σχολείου Αιγείρας (4) κατολισθήσιμοι οικισμοί (4) παλαιά εθνική οδός Αιγείρας Πατρών (4) σελιάνα (4) σπείρα κλοπές (4) συλλήψεις (4) 11η Ανάβαση Αιγείρας (3) Ανδρέας Βόρδος (3) Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας (3) Απογραφή πληθυσμού 2011 Αιγείρας (3) Βουλευτικές εκλογές 2015 (3) Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος (3) Διάρρηξη δημοτικών γραφείων (3) Η γυναίκα τση Ζάκυθος (3) Θεατρικό Εργαστήρι Αιγείρας (3) Καταδίωξη στην Αιγείρα (3) Λίμνη Τσιβλού (3) Ληστεία στην Αιγείρα (3) Μαύρα Λιθάρια (3) Σκουπίδια (3) Σύνδεσμος Κορινθιακού κόλπου ΑΡΙΩΝ (3) αρχαιολογική έρευνα (3) δυστύχημα 145 χλμ (3) θέατρο στην αναγέννηση (3) κακή χούνη (3) ληστεία στην Ακράτα (3) μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (3) ναρκωτικά (3) οριοθέτηση Αιγιαλού Αιγείρας (3) 'Ίδρυμα «Μάνος Χατζιδάκις - Νίκος Γκάτσος» (2) Georg Ladstatter (2) MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) SEATRAC (2) Όλια Λαζαρίδου (2) Αί­θριο Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αί­γιο (2) Αίγιο (2) Αιγές Βλοβοκά (2) Αιγείρας (2) Αιγιαλεία (2) Ακράτας (2) Απόστολος Κατσιφάρας (2) Αρχαία Φελλόη (2) Αυτοκίνητο στη θάλασσα (2) Βαλιμή (2) Βαλκουβίνα (2) Βλοβοκά (2) Γαλάζιες Σημαίες 2014 (2) Γεώργιος Τσαφούλιας (2) Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) ΔΕΥΑ Αιγίου (2) Δήμαρχος Αιγιαλείας (2) Δήμος Αιγείρας (2) Δήμος Αιγιαλείας ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (2) Δρόμος Ακράτας Ζαρούχλας (2) Ειρήνη Παγώνη (2) Επερώτηση Τσαφούλια σε Βενιζέλο. Πρακτικά Βουλής (2) Ευάγγελος Βενιζέλος (2) Ζαρούχλα χιονοδρομικό (2) Ηλιοβασίλεμα στον τουρισμό (2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ (2) Καρναβάλι Αιγιάλειας 2013 (2) Κτηματολόγιο (2) Μητρόπολη Ανατολικής Αιγιαλείας (2) Οδοντωτός (2) Πάνος Νιάγκος (2) ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (2) Σελιανίτης Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) Σύλληψη στην Αιγείρα (2) Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιαλείας (2) αμπελόκηποι (2) απαλλοτριώσεις (2) γήπεδο Αιγείρας (2) δερβένι (2) ελαιόλαδο (2) η αυλή των θαυμάτων (2) μιχάλης λιάπης (2) νέοι φοιτητές (2) οδική ασφάλεια (2) οριοθέτηση Θολοπόταμος (2) πλατεία Αιγείρας (2) πλημμύρα (2) σιδηροδρομική γραμμή. δερβένι (2) ταχυδρομείο αιγείρας (2) φωτιά ανατολική αιγιαλεία 2000 (2) 10η ανάβαση Αιγείρας (1) 18η Επαρχιακή Οδός (1) 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας (1) 2ο δημοτικό Ακράτας (1) 2ο νηπιαγωγείο Ακράτας (1) 3692/1998 απόφαση Ε’ τμ ΣτΕ (1) AGELO ROZOS (1) Coca-Cola (1) Councillor (1) Fugro Synergy (1) Greenpeace (1) Johannes Hahn (1) KING FAROUK (1) LEMON PIE (1) Middle Harbour Ward (1) NSW (1) Nia Bardalos (1) SYDNEY (1) Werner König (1) live Aigeira (1) ΑΒΑΞ (1) ΑΝΤΟΝ BAMMER (1) ΑΣΠΙΔΑ (1) Αγγελική Τσιατά (1) Αδέσποτα Ζώα (1) Αιγείρα η χώρα τού Ποτέ (1) Αιγείρα “γιοκ” (1) Αιγιαλέας Καλλικράτης (1) Αιγιαλείας (1) Αμβρόσιος (1) Ανακύκλωση (1) Ανδρέας Γαλάνης (1) Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (1) Αποστόλης Κατσιφάρας. (1) Αποχετευτικό Αιγιαλείας (1) Αρμενίζοντας προς... (1) Αστυνομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Αυ­στρια­κό Ιν­στι­τού­το (1) Αυτοκινητόδρομος. Υπόγεια διαδρομή (1) Αχαΐα (1) Αχαϊκή Τράπεζα (1) Βασίλης Κελλάρης (1) Βυζαντινός Ναός Αγρίδι (1) Γαλάζιες Σημαίες 2013 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2015 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2016 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2018 (1) Γεράσιμος Φεσσιάν (1) Γεώργιος Παπαγιαβής (1) Γεώργιος Φερεντίνος (1) Γηροκομείο (1) Γιάννης Δεμιρτζόγλου (1) Γιώργος Θωμάς (1) Γιώργος Κουτρούλης (1) Γκόλφω (1) Γούδας Κωνσταντίνος (1) Γρηγόρης Αλεξόπουλος (1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011 (1) Δάνειο (1) Δήμαρχοι Αχαΐας (1) Δήμαρχος Δημήτρης Μυλωνάς (1) Δήμος Ακράτας (1) Δημήτρης Κατσικόπουλος (1) Δημήτρης Λόης (1) Δημοτικές εκλογές 2019 (1) Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιγείρα και Ακράτα (1) Διώρυγα Κορίνθου (1) Εurobank Κραθιο (1) ΕΠΠΕΡΑ (1) ΕΡΓΟΣΕ σταθμός Κραθίου (1) Εθνική τράπεζα (1) Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα (1) Επίτιμος πρέσβης Φινλανδίας (1) Ερωφίλη Κόλλια (1) Εσωτερικά δίκτυα (1) Ευρωεκλογές 2014 Αιγείρα (1) Ευρωεκλογές 2014 Ακράτα (1) Θανάσης Παναγόπουλος (1) Θεομηνιόπληκτη (1) Θύελλα Αιγείρας (1) ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΑΓΗΣ ΑΕ (1) Ιράκ (1) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος (1) Ιωάννης Τομαράς Αντιστράτηγος (1) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) Κακιά Σκάλα (1) Καμπέρης (1) Καποδιστριακοί Δήμοι (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2014 (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2015 (1) Κατάληψη λυκείου (1) Κερύνεια (1) Κιάτο βύθιση ρυμουλκού (1) Κοιμητήριο Αιγείρας (1) Κουμπούρας παναγιώτης (1) Κριός ΤΑΙΠΕΔ (1) Κωνσταντίνα Κούνεβα (1) Κώστας Σημίτης (1) Λαζαράκης Κωνσταντίνος (1) Λαμπινό (1) Λαογραφικό Μουσείο Παραλίας Πλατάνου (1) ΜΟΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ (1) Μέγα Σπήλαιο (1) Μέμη Σπυράτου (1) Μίλτος Πασχαλιδης LIVE Αιγείρα (1) Μαυρουδής (1) Με τους Παρτιζάνους του Τίτο (1) Μεσορρούγι (1) Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 2013 (1) Μιχάλης Χαραλαμπίδης (1) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (1) Μουτούσης (1) Νία Βαρδάλος (1) Νίκος Βουρνάζος (1) Νίκος Κούρεντας (1) Νίκος Μπίστης (1) Νίκος Τσούκαλης (1) Νηπιαγωγείο Αιγείρας (1) Νταλάρας μαρινέλλα αιγειρα (1) Ντοκιμαντέρ (1) Ορκωμοσία (1) ΠΑΚΟΕ 2017 (1) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1974 – 2014 (1) Παλαιολόγου (1) Παναγιωτόπουλος (1) Παναγιώτης Γιαννόπουλος (1) Παναγιώτης Γκούμας (1) Παντελής Βασιλάγκος (1) Παντελής Βούλγαρης (1) Παπαγεωργίου (1) Παρακαταθηκών (1) Περεσιάδης (1) Πράσινο ταμείο (1) Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (1) Πτώση δένδρου (1) Ρόδη Κράτσα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» (1) Σαραντάπηχο (1) Σουφλιάς (1) Στέφανος Κορκολής (1) Συλιβαινιωτίκων (1) Συλιβαινιώτικα (1) Συλλόγος Παραπληγικών Αχαΐας (1) Σύλληψη στην Όαση (1) Σύσκεψη Δημάρχων (1) ΤΕΕ στην Αιγείρα (1) Τάκης Παπαγεωργόπουλος (1) Το μπουφάν τής Χάρλεϋ (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας 23 Φεβρουαρίου 2011 (1) Τρένο (1) Τσουκαλά Γεωργία (1) ΥΠΕΚΑ (1) Υγειονομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Υδροηλεκτρικό Τσιβλού (1) ΦΙΛΜΠΑ (1) Φάνης Σταυρόπουλος (1) Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας (1) Φαρούκ (1) Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (1) Φρουρός Σεπτεμβρίου 2012 (1) Χαράλαμπος ράλλης (1) Χειμερινή ανάβαση (1) Χελμός φωτιά (1) Χιόνια παραλιακή Αιγιαλεία (1) Χρήστος Χωμενίδης (1) Ψυχράμη (1) άρθρο (1) αγροτικά ΙΧ (1) αεροφωτογρφίες Αιιγείρας (1) αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Αιγίου (1) ανατροπή αυτοκινήτου (1) αντιπλημμυρικά (1) απογραφή 1981 (1) απογραφή 1991 (1) απογραφή 2001 (1) απογραφή 2011 (1) αριθμ. Χ.10779/1992 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (1) αρχα (1) γεωτρήσεις (1) γιορτή πετροκέρασου (1) γραφεία (1) δημοτικές εκλογές 2002 (1) δημοτικές εκλογές 2006 (1) δημοτικές εκλογές 2010 (1) δημοψήφισμα (1) διαχείριση απορριμμάτων Αχαΐας (1) εργολαβία ΣΚΟΥΠΑ (1) ερώτηση στη Βουλή για ΕΡΓΟΣΕ (1) ηλεκτρονικός παράνομος «τζόγος» (1) θεά Ειλειθυία (1) ιστορίες του 2ου Παγκοσμίου πολέμου (1) κέντρο υγείας ακράτας (1) κανόνες δόμησης στην Αχαΐα (1) καρναβάλι Ανατολικής Αιγιαλείας (1) καρχαριάκι στην Αιγείρα (1) κοινοτική οδός (1) μεταφορά μαθητών (1) μη αναστρέψιμες παθήσεις (1) μπλόκο Αιγείρας (1) ξενοδοχείο «Σήμαντρον» (1) ξεχασμένα αρχαία θέατρα (1) οπλοκατοχή (1) οπτικοακουστικό αρχείο Ανατολικής Αιγιαλείας (1) ορεινές διαδρομές (1) οριοθέτηση ποταμών (1) π. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1) παραλιακός δρόμος (1) πολιτιστικά (1) πολιτιστικός σύλλογος Αιγείρας (1) πρόσκοποι (1) πυλώνες υπερύψηλης ΔΕΗ (1) πόλεμος (1) ρύπανση εδάφους (1) σταθμός Κραθίου (1) συμβόλαιο θανάτου (1) συνένωση Αιγείρας Ακράτας (1) συναξάρι τού Ανδρέα Κορδοπάτη (1) συνελήφθη (1) ταμπέλες (1) τούνελ Αιγείρα (1) υπόγεια διάβαση (1) φοροδιαφυγή (1) φορολογικές αξίες Οικοπέδων (1) φρουτάκια (1) φωτιά στο ΧΥΤΑ (1) χαραλαμπιδης νίκος (1)