ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Σεπ 2009

ΣΕΠ. 2009: Κάποιος πρέπει, επιτέλους, να απαιτήσει την αναβάθμιση του Ιατρείου τής Αιγείρας!

Εί­ναι το κυ­ρί­αρ­χο θέ­μα συζή­τη­σης πολ­λών α­γα­να­κτι­σμέ­νων πο­λι­τών, οι α­νά­γκες τής υ­γεί­ας των ο­ποί­ων, ε­πι­βάλ­λουν την ε­πί­σκε­ψη στο ια­τρεί­ο τής Αι­γεί­ρας. Οι α­τε­λεί­ω­τες ώ­ρες α­ναμο­νής και …υ­πο­μο­νής, τους ε­ξα­ντλούν και κυ­ρί­ως τους η­λι­κιω­μέ­νους.
Εν­δει­κτι­κή και η φω­το­γρα­φί­α πού πή­ρα­με γύ­ρω στα τέ­λη Ιου­λί­ου. -Σή­με­ρα, είμα­στε πο­λύ λί­γοι, μου εί­πε κά­ποια κυ­ρί­α. -Πού να δεις  προ­χθές τι γι­νό­τα­νε. Εγώ ήρ­θα να γρά­ψω χά­πια για την πί­ε­ση και ό­ταν φύ­γω θα πά­ρω η­ρε­μι­στι­κά…
Τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές, τα βά­ζου­νε και με τον ε­κά­στο­τε για­τρό. Τι να σου κάνει ό­μως έ­νας άν­θρω­πος, πώς να τους προ­λά­βει ό­λους. Και να ή­τα­νε και κά­θε μέ­ρα α­νοι­κτό το ια­τρεί­ο;
Δεν το κλεί­νουν κα­λύ­τε­ρα, για να μη βρί­ζου­νε λά­θος αν­θρώ­πους. Βέ­βαια, σι­γά μην στε­νο­χω­ρη­θεί κα­νέ­νας ε­δώ στην Αι­γεί­ρα! Α­κό­μα δεν στέ­ρε­ψαν τα “δά­κριά μας” για το τα­χυ­δρο­μεί­ο, την α­στυ­νομί­α κλπ. 
Κά­πο­τε, πά­νε τριά­ντα και… χρό­νια, ό­ταν ο πλη­θυ­σμός τής πε­ριο­χής ή­ταν πε­ρίπου ο μι­σός, το ια­τρεί­ο τής Αι­γεί­ρας εί­χε στε­λε­χω­θεί με δύ­ο για­τρούς και πλή­ρες υ­γειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό. Σή­με­ρα, που η πε­ριο­χή έ­χει υ­περ­τρι­πλά­σιους μόνι­μους και ε­πο­χια­κούς κα­τοί­κους και  η Αι­γεί­ρα “α­να­βαθ­μί­σθηκε” σε έ­δρα Δή­μου, α­ντί να α­παι­τη­θεί ή α­να­βάθ­μι­ση και  του ιατρεί­ου, το α­φή­νου­με να (υ­πο)λει­τουρ­γεί “υ­πο­βαθ­μι­σμέ­νο”.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com