1.9.09

ΣΕΠ. 2009: Κάποιος πρέπει, επιτέλους, να απαιτήσει την αναβάθμιση του Ιατρείου τής Αιγείρας!

Εί­ναι το κυ­ρί­αρ­χο θέ­μα συζή­τη­σης πολ­λών α­γα­να­κτι­σμέ­νων πο­λι­τών, οι α­νά­γκες τής υ­γεί­ας των ο­ποί­ων, ε­πι­βάλ­λουν την ε­πί­σκε­ψη στο ια­τρεί­ο τής Αι­γεί­ρας. Οι α­τε­λεί­ω­τες ώ­ρες α­ναμο­νής και …υ­πο­μο­νής, τους ε­ξα­ντλούν και κυ­ρί­ως τους η­λι­κιω­μέ­νους.
Εν­δει­κτι­κή και η φω­το­γρα­φί­α πού πή­ρα­με γύ­ρω στα τέ­λη Ιου­λί­ου. -Σή­με­ρα, είμα­στε πο­λύ λί­γοι, μου εί­πε κά­ποια κυ­ρί­α. -Πού να δεις  προ­χθές τι γι­νό­τα­νε. Εγώ ήρ­θα να γρά­ψω χά­πια για την πί­ε­ση και ό­ταν φύ­γω θα πά­ρω η­ρε­μι­στι­κά…
Τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές, τα βά­ζου­νε και με τον ε­κά­στο­τε για­τρό. Τι να σου κάνει ό­μως έ­νας άν­θρω­πος, πώς να τους προ­λά­βει ό­λους. Και να ή­τα­νε και κά­θε μέ­ρα α­νοι­κτό το ια­τρεί­ο;
Δεν το κλεί­νουν κα­λύ­τε­ρα, για να μη βρί­ζου­νε λά­θος αν­θρώ­πους. Βέ­βαια, σι­γά μην στε­νο­χω­ρη­θεί κα­νέ­νας ε­δώ στην Αι­γεί­ρα! Α­κό­μα δεν στέ­ρε­ψαν τα “δά­κριά μας” για το τα­χυ­δρο­μεί­ο, την α­στυ­νομί­α κλπ. 
Κά­πο­τε, πά­νε τριά­ντα και… χρό­νια, ό­ταν ο πλη­θυ­σμός τής πε­ριο­χής ή­ταν πε­ρίπου ο μι­σός, το ια­τρεί­ο τής Αι­γεί­ρας εί­χε στε­λε­χω­θεί με δύ­ο για­τρούς και πλή­ρες υ­γειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό. Σή­με­ρα, που η πε­ριο­χή έ­χει υ­περ­τρι­πλά­σιους μόνι­μους και ε­πο­χια­κούς κα­τοί­κους και  η Αι­γεί­ρα “α­να­βαθ­μί­σθηκε” σε έ­δρα Δή­μου, α­ντί να α­παι­τη­θεί ή α­να­βάθ­μι­ση και  του ιατρεί­ου, το α­φή­νου­με να (υ­πο)λει­τουρ­γεί “υ­πο­βαθ­μι­σμέ­νο”.