ττττττ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Τι θα γινει, θα παρετε κανενα σκουπιδι στην Αιγειρα και από την Πατρα

  1 ΙΟΥΛ 2011. Όταν το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών είναι λίγο πιο μακριά από το οπτικο-πολιτικό μας πεδίο !… Πριν μερικούς μήνες ευρισκόμενος σε εκδήλωση φορέα Ειδικών αναγκών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, είχα την ευκαιρία στο περιθώριο της εκδήλωσης να συνομιλήσω με αρκετούς Αχαιούς πολιτικούς - βουλευτές, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους (κυρίως Πατρινούς). Και ενώ η κουβέντα περιστρεφόταν στο τι μέλλει γενέσθαι με τα βαλτωμένα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γνωστός μου Πατρινός (τέως δημοτικός σύμβουλος) με ρώτησε χωρίς περιστροφές: Τι θα γίνει, θα πάρετε κανένα σκουπίδι στην Αιγείρα και από την Πάτρα που έχει σοβαρότατο πρόβλημα… τόσα λεφτά σάς έδωσε το κράτος για ΧΥΤΑ και τον θέλετε μόνο για την πάρτη σας… Φανερά ενοχλημένος και νομίζοντας ότι μου κάνει πλάκα, απευθύνθηκα στη μικρή “πολιτική” παρέα λέγοντάς τους: -Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν γνωρίζετε τίποτα για την περιοχή τής Αιγείρας, σας προσκαλώ σε μία επίσκεψη στον ΧΥΤΑ στην Κακή Χούνη, αφού πρώτα με ξεναγήσετε εσείς στον ΧΥΤΑ τής Ωλενίας… -Τι είναι η Κακή Χούνη με ρώτησε κάποιος διπλανός (μη πολιτικός) με απορία… - Μια περιοχή στη απέναντι βουνοκορφή από το αρχαίο Θέατρο, του απάντησα… -Δεν γνώριζα ότι εκεί υπάρχει θέατρο, θα περάσω καμιά φορά να το δω, πού ακριβώς είναι η Αιγείρα, μετά την Ακράτα και πριν το Ξυλόκαστρο νομίζω... -Έχεις δει που κατασκευάζονται οι σήραγγες της Ακράτας τού Αυτοκινητόδρομο, εκεί ακριβώς ευρίσκεται η Αιγείρα, του είπα, κλείνοντας τη συζήτηση… Από τότε, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ο “σκουπιδοπόλεμος” της Αιγιαλείας, ο οποίος όντως έχει αγγίξει τους ευαισθητοποιημένους περιβαλλοντικά συντοπίτες ώστε να μη γίνει η Κακή Χούνη τα “Λιόσια” τής Βόρειας Πελοποννήσου, έρχεται στη μνήμη και η παραπάνω “ενοχλητική” Πατρινή συζήτηση. Τα ερωτήματα είναι πολλά και ενδεχομένως αναπάντητα… Αξίζει για την Αιγείρα και την ευρύτερη περιοχή της, το κύριο σημείο “κοινωνικοπολιτιστικού” προσδιορισμού της να είναι “η "σκουπιδιάρα" της παραλιακής Αχαΐας”, τη στιγμή που έχουμε άκρως σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές, όμορφες παραλίες, καταπληκτικούς ορεινούς όγκους, μια πολύ ενδιαφέρουσα -προς περιπατητική εξερεύνηση- κοίτη του Κριού κ.ο.κ. Γιατί,λοιπόν, αφήσαμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία να εκφράζεται μόνο μέσα από τα σκουπίδια, αφήνοντας κοντινούς και μακρινούς γείτονες να θεωρούν ότι το μόνο που είναι άξιο λόγου στην περιοχή τού τέως Δήμου Αιγείρας είναι ένας "υπερσύγχρονος" Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων; Δεν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητο το Πρόβλημα της διάσωσης, από τη φθορά τού χρόνου, του Θεάτρου τής Αρχαίας Αιγείρας; Δεν είδαμε όμως καμία "διαδήλωση" διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες… Ούτε στην περίπτωση της σιδηροδρομικής χάραξης μάς βγήκε το περιβαλλοντικό μας αισθητήριο, αφού τον Απρίλιο του 2004 δεν άνοιξε "στόμα" διαμαρτυρίας κατά όλων των Πολιτικών Παρατάξεων που (από άγνοια ή αδιαφορία) μετείχαν στην Ομόφωνη ψήφιση της διχοτόμησης της Αιγείρας, πιστεύοντας ότι διχοτομούσαν το Δερβένι! Βέβαια, ούτε στον Τρικούπη τράβηξαν το αυτί οι πρόγονοί μας, όταν το 1883 έκοψε στη μέση τα χειμαδιά τής περιοχής… Θα μπορούσαμε επίσης όλοι εμείς (οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι) να είχαμε (έστω) ρωτήσει γιατί σε μια μέρα κόπηκαν δεκάδες ευκάλυπτοι στις εκβολές του Κριού, που είχαν φυτευτεί από τους νεολαίους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγείρας στα τέλη τής 10ετίας του '70. Κόπηκαν, φυσικά, για την ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας. Μήπως όμως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, έστω μερικοί, αν υπήρχε κάποια τεκμηριωμένη αντίδραση; Βέβαια, εκεί που εκτονώσαμε όλη την περιβαλλοντική μας “αγάπη” για την περιοχή, ήταν το θέμα τής διάβρωσης των ακτών. Πάμπολλες εκδηλώσεις ενημέρωσης και κλήση ειδικών επιστημόνων θα μπορούσαν… να είχαν γίνει στην Αιγείρα, ώστε να είχε σωθεί τουλάχιστον οπτικά η -μοναδικής ομορφιάς- παραλία μας και φυσικά να μην ήμασταν απόντες κατά την -χωρίς επιστημονική μελέτη- ρίψη ογκόλιθων στη θάλασσα. Τουλάχιστον, ας μας το επέβαλε η αισθητική μας, εφόσον δεν χτύπησε το καμπανάκι τής οικολογικής μας ευαισθησίας… Εν κατακλείδι, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε το εύρος των περιβαλλοντικών μας ευαισθησιών λίγο πιο μακριά από το οπτικό-πολιτικό μας πεδίο…; Κ.Ρ....

  1 Μαΐ 2006

  ΜΑΪΟΣ 2006: “Έρχεται” ο αγωγός αποχέτευσης της Αιγιαλείας

  Στις 10 Α­πρι­λί­ου συ­ζη­τή­θη­κε α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμβού­λιο και ψη­φί­στη­κε ο­μό­φω­να, η χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της του κοι­νού α­πο­χε­τευ­τι­κού δι­κτύ­ου της Αι­για­λεί­ας (α­πό Αι­γεί­ρα έ­ως Ε­ρι­νε­ό) και η α­να­βάθ­μι­ση του Βιο­λο­γι­κού Καθα­ρι­σμού Αι­γί­ου.
  Ό­πως έ­γι­νε γνω­στό, η δα­πά­νη του έρ­γου εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη στην Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας. O Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Πα­να­γιώ­της Κα­βα­δάς, δή­λω­σε σε το­πι­κά Μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης: “το έρ­γο θα ε­ντα­χθεί στο Δ΄ Κ.Π.Σ. Υ­πάρ­χει πο­λι­τική βού­λη­ση να τε­λειώ­νου­με με την πε­ριο­χή αυ­τή που θε­ω­ρεί­ται απ’ τις κα­λύτε­ρες της Ελ­λά­δος και η ο­ποί­α κιν­δυ­νεύ­ει να κα­τα­στρα­φεί πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά. Πρέ­πει τά­χι­στα να α­πο­λυ­μά­νου­με τον Κο­ριν­θια­κό και γι’ αυ­τό το έρ­γο θα προχω­ρή­σει. Α­μέ­σως με­τά το Πά­σχα θα γί­νει, η δη­μο­πρά­τη­ση της με­λέ­της”.
  Ό­σο α­φο­ρά τον φο­ρέ­α υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου, ο Γ.Γ.  τό­νι­σε: “Το θέ­μα εί­ναι ο με­λε­τη­τής; Εί­ναι πιο σο­βα­ρό έ­να τέ­τοιο έρ­γο να το κά­νει η Πε­ρι­φέ­ρεια, αυ­τό εγώ θε­ω­ρώ λο­γι­κό. Αν θέ­λουν οι Δή­μοι να το κά­νει η Α­να­πτυ­ξια­κή, κα­μί­α αντίρ­ρη­ση. Θέ­λουν ό­μως να γί­νει το έρ­γο ή θέ­λουν να γί­νει το έρ­γο μό­νον αν το κά­νουν οι Δή­μοι;”
  Ο Δή­μαρ­χος Αι­γί­ου Γιώρ­γος Περ­πής με α­να­κοί­νω­σή του, πα­ρου­σιά­στηκε πλή­ρως ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νος για την ε­ξέ­λι­ξη κά­νο­ντας λό­γο για ση­μα­ντι­κή ε­πι­τυ­χί­α των έ­ξι Δή­μων της Αι­γιά­λειας, το­νί­ζο­ντας:
  “Ψη­φί­στη­κε ο­μό­φω­να α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο η χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της του κοι­νού α­πο­χε­τευ­τι­κού δι­κτύ­ου α­πό τον Δή­μο Ε­ρι­νε­ού μέ­χρι την Αι­γεί­ρα και η α­να­βάθ­μι­ση του Βιο­λο­γι­κού κα­θα­ρι­σμού Αι­για­λεί­ας. Η ση­μα­ντι­κό­τα­τη αυ­τή ε­πι­τυ­χί­α των έξι Δή­μων της Αι­γιά­λειας εί­ναι α­πο­τέ­λε­σμα της συ­νερ­γα­σί­ας με­τα­ξύ των έ­ξι Δη­μάρ­χων, της κοι­νής διεκ­δί­κη­σης του με­γα­λύτε­ρου έρ­γου στην Αι­γιά­λεια προς ό­φε­λος της α­νά­πτυ­ξης της πε­ριο­χής μας και της δια­δη­μο­τι­κής πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ω­φέ­λειας του έρ­γου, για αυ­τό και έ­χει ά­με­ση ε­πι­λε­ξι­μό­τη­τα και α­πό τα υ­πό­λοι­πα του Γ΄ ΠΕΠ και του Δ΄ ΠΕΠ α­πό την νέ­α πε­ρί­ο­δο ό­σον α­φο­ρά την κα­τα­σκευ­ή του.”
  Το ση­μα­ντι­κό­τα­το αυ­τό θέ­μα εί­ναι βέ­βαιο ό­τι θα έ­χει “πο­λι­τι­κή” συ­νέ­χεια ε­νό­ψει των Δη­μο­τι­κών ε­κλο­γών. Συ­γκε­κρι­μέ­να, στη συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γί­ου της 17ης Α­πρι­λί­ου, ο διεκ­δι­κη­τής του Δη­μαρ­χια­κού θώ­κου Στά­θης Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λος σχο­λί­α­σε τις δη­λώ­σεις του Δη­μάρ­χου για το α­πο­χε­τευ­τι­κό: “Ε­παί­ρε­στε για το κα­τόρ­θω­μά σας, ό­μως με ποιο δι­καί­ω­μα προ­χω­ρά­τε το έρ­γο και ε­ντάσ­σε­τε με­λέ­τες, χω­ρίς να έ­χε­τε πάρει τη γνώ­μη του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου (Αι­γί­ου). Με ποιο αντάλ­λαγ­μα το Αί­γιο θα δε­χθεί τα βο­θρο­λύ­μα­τα της Α­κρά­τας και της Αι­γεί­ρας. Σας προ­κα­λώ να φέρε­τε το θέ­μα προς συ­ζή­τη­ση, για να κα­τα­γρα­φεί ποιος θέ­λει και ποιος δεν θέλει τα λύ­μα­τα της Αι­γεί­ρας στο Βιο­λο­γι­κό του Αι­γί­ου. Δεν μπο­ρεί­τε να μας φέρνε­τε προ τε­τε­λε­σμέ­νων γε­γο­νό­των”.

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !