1.5.06

ΜΑΪΟΣ 2006: “Έρχεται” ο αγωγός αποχέτευσης της Αιγιαλείας

Στις 10 Α­πρι­λί­ου συ­ζη­τή­θη­κε α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμβού­λιο και ψη­φί­στη­κε ο­μό­φω­να, η χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της του κοι­νού α­πο­χε­τευ­τι­κού δι­κτύ­ου της Αι­για­λεί­ας (α­πό Αι­γεί­ρα έ­ως Ε­ρι­νε­ό) και η α­να­βάθ­μι­ση του Βιο­λο­γι­κού Καθα­ρι­σμού Αι­γί­ου.
Ό­πως έ­γι­νε γνω­στό, η δα­πά­νη του έρ­γου εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη στην Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας. O Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Πα­να­γιώ­της Κα­βα­δάς, δή­λω­σε σε το­πι­κά Μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης: “το έρ­γο θα ε­ντα­χθεί στο Δ΄ Κ.Π.Σ. Υ­πάρ­χει πο­λι­τική βού­λη­ση να τε­λειώ­νου­με με την πε­ριο­χή αυ­τή που θε­ω­ρεί­ται απ’ τις κα­λύτε­ρες της Ελ­λά­δος και η ο­ποί­α κιν­δυ­νεύ­ει να κα­τα­στρα­φεί πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά. Πρέ­πει τά­χι­στα να α­πο­λυ­μά­νου­με τον Κο­ριν­θια­κό και γι’ αυ­τό το έρ­γο θα προχω­ρή­σει. Α­μέ­σως με­τά το Πά­σχα θα γί­νει, η δη­μο­πρά­τη­ση της με­λέ­της”.
Ό­σο α­φο­ρά τον φο­ρέ­α υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου, ο Γ.Γ.  τό­νι­σε: “Το θέ­μα εί­ναι ο με­λε­τη­τής; Εί­ναι πιο σο­βα­ρό έ­να τέ­τοιο έρ­γο να το κά­νει η Πε­ρι­φέ­ρεια, αυ­τό εγώ θε­ω­ρώ λο­γι­κό. Αν θέ­λουν οι Δή­μοι να το κά­νει η Α­να­πτυ­ξια­κή, κα­μί­α αντίρ­ρη­ση. Θέ­λουν ό­μως να γί­νει το έρ­γο ή θέ­λουν να γί­νει το έρ­γο μό­νον αν το κά­νουν οι Δή­μοι;”
Ο Δή­μαρ­χος Αι­γί­ου Γιώρ­γος Περ­πής με α­να­κοί­νω­σή του, πα­ρου­σιά­στηκε πλή­ρως ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νος για την ε­ξέ­λι­ξη κά­νο­ντας λό­γο για ση­μα­ντι­κή ε­πι­τυ­χί­α των έ­ξι Δή­μων της Αι­γιά­λειας, το­νί­ζο­ντας:
“Ψη­φί­στη­κε ο­μό­φω­να α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο η χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της του κοι­νού α­πο­χε­τευ­τι­κού δι­κτύ­ου α­πό τον Δή­μο Ε­ρι­νε­ού μέ­χρι την Αι­γεί­ρα και η α­να­βάθ­μι­ση του Βιο­λο­γι­κού κα­θα­ρι­σμού Αι­για­λεί­ας. Η ση­μα­ντι­κό­τα­τη αυ­τή ε­πι­τυ­χί­α των έξι Δή­μων της Αι­γιά­λειας εί­ναι α­πο­τέ­λε­σμα της συ­νερ­γα­σί­ας με­τα­ξύ των έ­ξι Δη­μάρ­χων, της κοι­νής διεκ­δί­κη­σης του με­γα­λύτε­ρου έρ­γου στην Αι­γιά­λεια προς ό­φε­λος της α­νά­πτυ­ξης της πε­ριο­χής μας και της δια­δη­μο­τι­κής πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ω­φέ­λειας του έρ­γου, για αυ­τό και έ­χει ά­με­ση ε­πι­λε­ξι­μό­τη­τα και α­πό τα υ­πό­λοι­πα του Γ΄ ΠΕΠ και του Δ΄ ΠΕΠ α­πό την νέ­α πε­ρί­ο­δο ό­σον α­φο­ρά την κα­τα­σκευ­ή του.”
Το ση­μα­ντι­κό­τα­το αυ­τό θέ­μα εί­ναι βέ­βαιο ό­τι θα έ­χει “πο­λι­τι­κή” συ­νέ­χεια ε­νό­ψει των Δη­μο­τι­κών ε­κλο­γών. Συ­γκε­κρι­μέ­να, στη συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γί­ου της 17ης Α­πρι­λί­ου, ο διεκ­δι­κη­τής του Δη­μαρ­χια­κού θώ­κου Στά­θης Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λος σχο­λί­α­σε τις δη­λώ­σεις του Δη­μάρ­χου για το α­πο­χε­τευ­τι­κό: “Ε­παί­ρε­στε για το κα­τόρ­θω­μά σας, ό­μως με ποιο δι­καί­ω­μα προ­χω­ρά­τε το έρ­γο και ε­ντάσ­σε­τε με­λέ­τες, χω­ρίς να έ­χε­τε πάρει τη γνώ­μη του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου (Αι­γί­ου). Με ποιο αντάλ­λαγ­μα το Αί­γιο θα δε­χθεί τα βο­θρο­λύ­μα­τα της Α­κρά­τας και της Αι­γεί­ρας. Σας προ­κα­λώ να φέρε­τε το θέ­μα προς συ­ζή­τη­ση, για να κα­τα­γρα­φεί ποιος θέ­λει και ποιος δεν θέλει τα λύ­μα­τα της Αι­γεί­ρας στο Βιο­λο­γι­κό του Αι­γί­ου. Δεν μπο­ρεί­τε να μας φέρνε­τε προ τε­τε­λε­σμέ­νων γε­γο­νό­των”.