ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Δεκ 2007

ΔΕΚ. 2007 - Πληρέστατη ενημέρωση στο Δερβένι από την ΕΡΓΟΣΕ για την πορεία των εργασιών


Σε ρυθ­μούς ερ­γο­τα­ξί­ου κινεί­ται πλέ­ον ό­λη η πε­ριο­χή (Δυ­τι­κή Κο­ριν­θί­α - Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α) αφού βρί­σκο­νται σε πλή­ρη ε­ξέ­λι­ξη τα έρ­γα κα­τα­σκευ­ής της Νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρομι­κής γραμ­μής, α­πό Κιά­το έ­ως Αί­γιο.
Πολ­λές οι α­πο­ρί­ες του κό­σμου για το πώς θα ε­ξε­λι­χθούν οι ερ­γα­σί­ες. Για το σκο­πό αυ­τό ο γει­το­νι­κός Δή­μος Ευ­ρω­στί­νης προ­σκά­λε­σε το ε­πι­τε­λεί­ο τής ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ στο Δερ­βέ­νι σε μί­α εκ­δή­λω­ση - πα­ρου­σί­α­ση του συ­νο­λι­κού έρ­γου μέ­χρι την Πά­τρα.
Στις 4 Δε­κεμ­βρί­ου, λοι­πόν, ο Διευ­θυ­ντής έρ­γων Νί­κος Σω­τη­ρό­που­λος, πα­ρου­σία του Δη­μάρ­χου, των Α­ντι­δη­μάρ­χων, του προ­έ­δρου του Δ.Σ και πλή­θους κό­σμου του δή­μου Ευ­ρω­στί­νης, πε­ριέ­γρα­ψε με κά­θε λε­πτο­μέ­ρεια ό­λες τις πτυ­χές τής υ­πό ε­ξέ­λι­ξη ερ­γο­λα­βί­ας α­πό την ε­ται­ρί­α «Μη­χα­νι­κή».
Με­τα­ξύ άλ­λων α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ πα­ρί­στα­ντο, η ε­πι­βλέ­που­σα μη­χα­νι­κός Ε­λέ­νη Πλα­κιά, ο Τρύ­φω­νας Γκουβάς, τε­χνι­κοί και ο ερ­γο­τα­ξιάρ­χης τής «Μη­χα­νι­κής».
Ο κ. Σω­τη­ρό­που­λος α­πά­ντη­σε και στα ε­ρω­τή­μα­τα του «Φ», στο πό­τε δηλ. θα προχω­ρή­σουν τα έρ­γα στο κέ­ντρο τής Αι­γεί­ρας.
Η α­πά­ντη­ση που λά­βα­με ή­ταν: «μέ­σα στους πρώ­τους μή­νες του νέ­ου έ­τους».
Σύμ­φω­να πά­ντως με δη­μο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες τής ε­φη­με­ρί­δας μας, αυ­τό το διά­στη­μα εκ­πο­νεί­ται με­λέ­τη α­πό τη ΔΕ­Η για με­τα­φο­ρά τού η­λε­κτρι­κού δι­κτύ­ου ε­κα­τέ­ρω­θεν της γραμ­μής, προ­κειμέ­νου να ξε­κι­νή­σουν οι δια­πλα­τύν­σεις μέ­σα στην Αι­γεί­ρα.
Ε­ντυ­πω­σια­κά ό­λα τα στοι­χεί­α που α­να­φέρ­θη­καν κα­τά τη διάρ­κεια της πο­λύ­ωρης πα­ρου­σί­α­σης, ε­νώ αί­σθη­ση έ­κα­νε η α­να­φο­ρά στο κό­στος του έρ­γου, που το «πέ­ρα­σμά» του α­πό τον Δή­μο Ευ­ρω­στί­νης θα α­πορ­ρο­φή­σει το 43% του συ­νο­λι­κού κόστους τής σύμ­βα­σης.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com