1.12.07

ΔΕΚ. 2007 - Αισιόδοξα μηνύματα για το Γυμνάσιο - Λύκειο Αιγείρας...

Ο κ. Πα­ταρ­γιάς  μπο­ρεί να το χρη­μα­το­δο­τή­σει με 2.000.000 ευ­ρώ
Τε­λι­κά ή­ταν τό­σο α­πλή η λύ­ση του χρό­νιου κτι­ρια­κού προ­βλή­μα­τος για το Γυ­μνά­σιο - Λύ­κειο Αι­γεί­ρας;
Απ’ ό­τι φά­νη­κε η κι­νη­το­ποί­η­ση της μα­θη­τι­κής κοι­νό­τη­τας και η α­φύ­πνι­ση όλων των φο­ρέ­ων, θα φέ­ρει το ε­πι­θυ­μη­τό α­πο­τέ­λε­σμα. Η δέ­σμευ­ση του Προ­έ­δρου τού Ορ­γα­νι­σμού Σχο­λι­κών Κτι­ρί­ων για χρη­μα­το­δό­τη­ση, κα­θώς και η, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, α­να­με­νό­με­νη Υ­πουρ­γι­κή α­πό­φα­ση, εί­ναι έ­να πο­λύ αι­σιό­δο­ξο μή­νυμα.
Αυ­τό εί­ναι σε γε­νι­κές γραμ­μές το συ­μπέ­ρα­σμα, που διε­ξά­γε­ται α­πό την α­να­κοί­νω­ση της Νο-μαρχί­ας και στην ο­ποί­α α­ναφέ­ρο­νται τα ε­ξής:
«Πά­τρα, 19/11/2007
Κα­τό­πιν πιέ­σε­ων του Νο­μάρ­χη Α­χα­ΐ­ας κ. Δη­μή­τρη Κα­τσι­κό­που­λου, ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος του Ο­ΣΚ κ. Πα­ταρ­γιάς,  α­φού δια­πί­στω­σε τις τρα­γι­κές συν­θή­κες λει­τουρ­γί­ας του Γυ­μνα­σί­ου- Λυ­κεί­ου Αι­γεί­ρας, ζή­τη­σε α­πό τον Υ­πουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Ευ­ρυ­πί­δη Στυ­λια­νί­δη την έκ­δο­ση Υ­πουρ­γι­κής Α­πό­φα­σης που να πα­ρέ­χει ε­ναλ­λα­κτι­κά τη δυ­να­τό­τη­τα υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου κα­τα­σκευ­ής νέ­ου κτι­ρί­ου για το Γυ­μνά­σιο - Λύ­κειο Αι­γεί­ρας, εί­τε μέ­σω προ­γραμ­μα­τι­κής σύμ­βα­σης με το Δή­μο, εί­τε με χρη­μα­το­δό­τη­ση.
Ο κ. Πα­ταρ­γιάς, γνω­στο­ποιεί στον Υ­πουρ­γό ό­τι ο Ο­ΣΚ  μπο­ρεί να ε­ντά­ξει στον προ­γραμ­μα­τι­σμό του το έρ­γο και να το χρη­μα­το­δο­τή­σει με το πο­σό των 2.000.000 ευ­ρώ.
Κα­τό­πιν αυ­τής της ε­ξέ­λι­ξης ο Νο­μάρ­χης εκ­φρά­ζει την ι­κα­νο­ποί­η­σή του για την α­ντα­πό­κρι­ση του Ο­ΣΚ στην κα­τεύ­θυν­ση της ε­πί­λυ­σης ε­νός χρό­νιου προ­βλή­μα­τος και ε­νη­μέ­ρω­σε ό­λους τους εν­δια­φε­ρό­με­νους, ό­τι η Νο­μαρ­χί­α α­πό την πλευ­ρά της έ­χει προ­χω­ρή­σει ή­δη στη σύ­ντα­ξη με­λέ­της για την κα­τα­σκευ­ή του σχο­λι­κού κτι­ρί­ου.»