ΝΕΟ

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Άρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Δασικοί χάρτες
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • Κορινθιακός
 • Δημοτικές εκλογές 2014
 • The best playlist with 390+ live cams... ΖΩΝΤΑΝΑ

  1 Μαρ 2002

  ΜΑΡ. 2002 - Προς ενοποίηση τα Ταχυδρομεία Αιγείρας και Ακράτας

  Σε ρι­ζικές αλ­λα­γές φαί­νε­ται ό­τι προ­χω­ρά η διοί­κη­ση των Ελ­λη­νι­κών Τα­χυ­δρο­μεί­ων στην Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α.
  Συ­γκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι αρμό­διοι των ΕΛ.ΤΑ. προ­έ­βη­σαν σε έ­ρευ­να δια­θε­σί­μων προς ε­νοι­κί­α­ση χώ­ρο επί της Πα­λαιάς Ε­θνι­κής Ο­δού στην πε­ριο­χή του Κρα­θί­ου του Δή­μου Α­κρά­τας.
  Ο χώ­ρος που α­να­ζη­τούν εί­ναι κα­τά­στη­μα 120 έ­ως 140 τ.μ. και σε πρώ­τη φά­ση ήρ­θαν σε ε­πα­φή με εν­δια­φε­ρό­με­νους ι­διο­κτή­τες α­νά­λο­γων χώ­ρων, ζη­τώ­ντας τις προ­σφο­ρές τους προ­κει­μέ­νου να τις α­ξιο­λο­γή­σουν και να μι­σθώ­σουν το κα­τάλ­λη­λο οί­κη­μα που θα στε­γά­σει τις τα­χυ­δρο­μι­κές υ­πη­ρε­σί­ες.
  Ύ­στε­ρα α­πό τις ε­νέρ­γειες αυ­τές ε­ξυ­πα­κού­ε­ται ό­τι, τό­σο το Τα­χυ­δρο­μεί­ο της Αι­γεί­ρας, ό­σο και το α­ντί­στοι­χο στην Ά­νω Α­κρά­τα θα κλεί­σουν και οι υπάλ­λη­λοι και των δύ­ο θα με­τα­φερ­θούν στο νέ­ο οί­κη­μα. Θα δη­μιουρ­γη­θεί δηλ. μια ε­νιαί­α υ­πη­ρε­σί­α των ΕΛ.ΤΑ. που θα ε­ξυ­πη­ρε­τεί και τους δύ­ο Δή­μους (Ακρά­τας – Αι­γεί­ρας).

  Ανατολική Αιγείρα... Drone !