ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Μαρ 2002

ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 - Αρχαίο Θέατρο: Το Κιάτο κέρδισε αυτό που έχασε η Αιγείρα!

Στο προ­η­γού­με­νο φύ­λο εί­χα­με α­να­φέ­ρει ό­τι χά­θη­κε η μο­ναδι­κή ευ­και­ρί­α χρη­μα­το­δό­τη­σης για το αρ­χαί­ο θέ­α­τρο της πε­ριο­χής μας, α­φού δεν ε­ντά­χθη­κε στο πρό­γραμ­μα της πο­λι­τι­στι­κής Ο­λυ­μπιά­δας του 2004. Εί­χα­με μά­λι­στα δη­μο­σιεύ­σει και τον χάρ­τη με τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα θέ­α­τρα γύρω α­πό τον ά­ξο­να Ο­λυ­μπί­ας – Α­θή­νας.
Η χρη­μα­το­δό­τη­ση αυ­τή όμως, απ’ ότι φαίνεται, χά­θη­κε μό­νο για τον Δή­μο Αι­γεί­ρας, α­φού, σε έ­ρευ­να που κά­να­με, βρή­κα­με ό­τι ύ­στε­ρα α­πό συ­ντο­νι­σμέ­νες ε­νέρ­γειες των πο­λι­τι­κών της Κο­ριν­θί­ας και του Δή­μου Σι­κυω­νί­ων, το ε­κεί αρ­χαί­ο θέ­α­τρο θα ε­ντα­χθεί ε­μπρό­θε­σμα στο Γ’ Κοι­νο­τι­κό Πλαί­σιο Στή­ρι­ξης με 587.000 Ευ­ρώ (200 ε­κ. Δρχ) και το έρ­γο θα ο­λο­κλη­ρω­θεί στις 31 Δε­κεμ­βρί­ου 2003.
Για το Θέ­α­τρο λοιπόν της Σι­κυώ­νος ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού Ευάγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος με το Υπ.Α­ριθ. ΥΠ­ΠΟ/Γ.Υ./120/28.12.2001 έγ­γρα­φό του γνω­στο­ποιεί τα ε­ξής:
“Η προ­στα­σί­α και α­πο­κα­τά­στα­ση του θε­ά­τρου της Σι­κυώ­νος, ό­πως και κά­θε μνη­μεί­ου, α­πο­τε­λεί πρω­ταρ­χι­κό μέ­λη­μα του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού. Για το λό­γο αυ­τό έ­χει εκ­πο­νη­θεί α­πό τη Διεύ­θυν­ση Α­να­στή­λω­σης Αρ­χαί­ων Μνη­μεί­ων με­λέ­τη για τη συ­ντή­ρη­ση των α­να­λημ­μά­των των πα­ρό­δων, των θο­λω­τών διό­δων, της σκη­νής και των ε­δω­λί­ων του κοί­λου του αρ­χαί­ου θε­ά­τρου, η ο­ποί­α έ­χει ε­γκρι­θεί α­πό το Κε­ντρι­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο.
Στο πα­ρα­πά­νω πλαί­σιο για το έρ­γο “Δια­μόρ­φω­ση αρ­χαιο­λο­γι­κού χώ­ρου Σικυώ­νος και α­να­στή­λω­ση αρ­χαί­ου θε­ά­τρου” η αρ­μό­δια Διεύ­θυν­ση του ΥΠ.ΠΟ. έχει ε­μπρό­θε­σμα υ­πο­βάλ­λει Τε­χνι­κό Δελ­τί­ο για την έ­ντα­ξή του στο Γ’ ΚΠΣ.
Σύμ­φω­να με τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό θα α­παι­τη­θούν 200 εκ. δρχ. εκ των ο­ποί­ων 30 θα απαι­τη­θούν για τη δια­μόρ­φω­ση και τις υ­πο­δο­μές του χώ­ρου (νέ­α πε­ρί­φρα­ξη, χώ­ρος στάθ­μευ­σης, προ­σβά­σεις, σή­μαν­ση, α­νά­δει­ξη αρ­χαιο­τή­των) και 170 εκ. για τη συ­ντή­ρη­ση – στε­ρέ­ω­ση – α­να­στή­λω­ση των α­να­λημ­μά­των των πα­ρό­δων, των θο­λω­τών διό­δων, της σκη­νής και των ε­δω­λί­ων του κοί­λου του αρ­χαί­ου θε­ά­τρου. Η ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου έ­χει προ­γραμ­μα­τι­σθεί για 31/12/2003”.
 Τα πα­ρα­πά­νω α­να­φέ­ρει ε­πί λέ­ξει ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού για τη Σι­κυώ­να, και σί­γου­ρα δεν έ­γρα­ψε αυ­τό το κεί­με­νο για να κά­νου­με ε­μείς ε­δώ στην Αι­γεί­ρα “α­ντι­πο­λί­τευ­ση”…
Η μη έ­ως τώ­ρα χρη­μα­το­δό­τη­ση του θε­ά­τρου συ­ζη­τή­θη­κε στην τε­λευ­ταί­α συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας (13/3/2002) με α­φορμή τη ψή­φι­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Δή­μου.
Το έ­θε­σαν οι αρ­χη­γοί της Α­ντι­πο­λί­τευ­σης Α. Οι­κο­νό­μου και Κ. Πα­λαιο­λο­γό­που­λος, ε­ρω­τώ­ντας το Δή­μαρχο για­τί μέ­χρι σή­με­ρα δεν έ­χει γί­νει τί­πο­τα. Ο Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς α­πά­ντησε ό­τι πρό­σφα­τα έ­στει­λε ε­πι­στο­λή προς ό­λους τους Βου­λευ­τές και τους πο­λι­τι­κούς πα­ρά­γο­ντες της Α­χα­ΐ­ας (η ο­ποί­α ου­δέ­πο­τε έ­φθα­σε στην εφη­με­ρί­δα μας), α­φή­νο­ντας αιχ­μές για το ό­τι οι α­χαιοί πο­λι­τι­κοί δεν έ­χουν δεί­ξει το α­νά­λο­γο εν­δια­φέ­ρον, το­νί­ζο­ντας ε­πί­σης ό­τι με ε­ρώ­τη­ση του Ν.Σ. Ν. Τσού­κα­λη το θέ­μα θα συ­ζη­τη­θεί στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο. Για την ό­ποια από­φα­ση του Ν.Σ. ο κ. Δή­μαρ­χος, ε­πι­σή­μα­νε ό­τι δεν θα μπο­ρέ­σει να λύ­σει το πρό­βλη­μα, θέ­το­ντας τις ελ­πί­δες του πλέ­ον στο πρό­γραμ­μα της “Πά­τρας Πο­λι­τι­στι­κή πρω­τεύ­ου­σα της Ευ­ρώ­πης” το 2006. Κλεί­νο­ντας την α­πά­ντησή του ο Δ. Μυ­λω­νάς για το Θέ­α­τρο της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας εί­πε, με­τα­ξύ άλ­λων: “Ο πο­λύ ση­μα­ντι­κός αυ­τός αρ­χαιο­λο­γι­κός χώ­ρος δεν α­νή­κει στο δή­μο Αιγεί­ρας, δεν α­νή­κει καν στην Α­χα­ΐ­α, α­νή­κει στην πα­γκό­σμια Ι­στο­ρί­α”.
Ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Δημ. Κο­λο­βός σε σύ­ντο­μη πα­ρέμ­βα­σή του, ρώ­τη­σε τον Δή­μαρ­χο για­τί το έγ­γρα­φο του Δή­μου προς τους πο­λι­τι­κούς ήρ­θε τώ­ρα με κα­θυ­στέ­ρη­ση τριών ε­τών.
Για το θέ­μα πά­ντως των αιχ­μών κα­τά των Α­χαιών Βου­λευ­τών, σε αναζήτηση που έγινε στο αρ­χεί­ο του “Φρου­ρού” τα πέ­ντε τε­λευ­ταί­α χρό­νια, διαβάσαμε αρ­κε­τές ε­ρω­τή­σεις και ε­πε­ρω­τή­σεις Βου­λευ­τών α­πό ό­λους τους πο­λι­τι­κούς χώ­ρους που α­παι­τού­σαν την α­νά­δει­ξη του Θε­ά­τρου, βρή­κα­με μά­λι­στα και τα πρα­κτι­κά της Βου­λής ό­που ο Ευάγ­γε­λος Βε­νι­ζέ­λος δή­λω­νε στο σώ­μα την ανα­γκαιό­τη­τα δια­φύ­λα­ξης αυ­τού του μνη­μεί­ου.
Έ­κτο­τε ό­μως το θέ­μα πα­ρα­πέμφθη­κε στις “κα­λέν­δες” και δια­τη­ρή­θη­κε μό­νο στις σε­λί­δες του “Φ”.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com