1.3.10

ΜΑΡ. 2010: Αρχαίο Θέατρο και τρένο...

1. Ευτυχώς που ήρθε ο Σταύρος Μπένος.., (link)
 2. Και νέα επιβεβαίωση τού “Φ” για το τρένο: Καθοριστικής σημασίας ο ερχόμενος Σεπτέμβριος
Πα­ρελ­θόν α­πο­τε­λεί η σύν­δε­ση της δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής με τη Βιο­μη­χα­νι­κή Πε­ριο­χή της Πά­τρας, ό­πως α­να­κοί­νω­σε την Πα­ρα­σκευ­ή 26 Φε­βρουα­ρί­ου το στέ­λε­χος της Διεύ­θυν­σης Κα­τα­σκευών της ΕΡ­ΓΑ Ο­ΣΕ Α.Ε., Π. Μπό­κια στη η­με­ρί­δα που διορ­γά­νω­σε το ΤΕ­Ε Δυτ. Ελ­λά­δος για τα με­γά­λα έρ­γα.
Ό­πως ε­ξή­γη­σε η κα Μπό­κια η αρ­μό­δια Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή δεν ε­νέ­κρι­νε τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της με α­πο­τέ­λε­σμα το έρ­γο να τι­νά­ζε­ται στον α­έ­ρα. Το στέ­λε­χος της ΕΡ­ΓΑ Ο­ΣΕ Α.Ε., ό­μως δεν ε­πε­φύ­λασ­σε μό­νο αυ­τή την πί­κρα για τους το­πι­κούς φο­ρείς, κα­θώς α­να­φε­ρό­με­νη στην ε­ξέ­λι­ξη της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, τό­νι­σε πως α­πό το Ρί­ο μέ­χρι το νέ­ο λι­μά­νι της Πά­τρας ό­χι μό­νο δεν έ­χει γί­νει καν η με­λέ­τη πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων, αλ­λά δεν έ­χει δε­σμευ­τεί ού­τε έ­να ευ­ρώ για το έρ­γο.
Για τη γραμ­μή μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη, η κα Μπό­κια ε­πε­σή­μα­νε πως το έρ­γο ε­ξε­λίσ­σε­ται ι­κα­νο­ποι­η­τι­κά και οι πι­στώ­σεις φθά­νουν σε βαθ­μό α­πορ­ρό­φη­σης 70%, ε­νώ στο τμή­μα α­πό Αί­γιο έ­ως Πά­τρα τα χρή­μα­τα που έ­χουν δε­σμευ­τεί ε­παρ­κούν για να φθά­σει η γραμ­μή μό­νο μέ­χρι το Ρί­ο, κά­τι που ό­πως εί­πε, α­να­μέ­νε­ται να γί­νει μέ­χρι το 2015.
Την ά­πο­ψη πως η δη­μο­σιο­νο­μι­κή κρί­ση ε­πη­ρε­ά­ζει τις ε­ξε­λί­ξεις των έρ­γων ε­ξέ­φρα­σε ο Γ.Γ. της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος, Τά­σος Α­πο­στο­λό­που­λος, λέ­γο­ντας πως μέ­χρι τώ­ρα τα έρ­γα βρί­σκο­νταν «ε­γκλω­βι­σμέ­να» στη γρα­φειο­κρα­τί­α. Έ­κα­νε λό­γο για λά­θος στο­χεύ­σεις και ε­πι­λο­γές, ε­πι­ση­μαί­νο­ντας πως «έ­χου­με χρέ­ος, ευ­θύ­νη και υ­πο­χρέ­ω­ση στους πο­λί­τες». Ο κ. Α­πο­στο­λό­που­λος α­νέ­φε­ρε πως φέ­τος α­πό το Ε­ΣΠΑ θα «α­νοί­ξουν» 10,3 δις. ευ­ρώ, τα ο­ποί­α μπο­ρούν να α­πορ­ρο­φη­θούν αν υ­πάρ­χουν συ­ντε­ταγ­μέ­νες κι­νή­σεις απ’ ό­λους τους φο­ρείς.
Υ­πεν­θυ­μί­ζου­με ξα­νά, τις α­να­φο­ρές τού “Φ” (α­πό τον πε­ρα­σμέ­νο Αύ­γου­στο) για κίν­δυ­νο στις ευ­ρω­πα­ϊ­κές χρη­μα­το­δο­τή­σεις, οι οποίες είναι στο 50% τού κό­στους.
Ό­σο α­φο­ρά, ό­μως, το λε­χθέν για ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή ε­ξέ­λι­ξη τού έρ­γου Κιά­του - Ρο­δο­δάφ­νη, το ρε­πορ­τάζ τής ε­φη­με­ρί­δας μας, α­να­φέ­ρει ό­τι στο τμή­μα Ξυ­λο­κά­στρου - Πλα­τά­νου συ­νε­χί­ζε­ται η κα­τα­σκευ­ή ο­ρι­σμέ­νων ση­μεί­ων, προ­κει­μέ­νου να δο­θεί η δυ­να­τό­τη­τα ε­πα­να­το­πο­θέ­τη­σης στον ά­ξο­να της πα­λιάς γραμ­μής. Σκο­πός εί­ναι μέ­χρι το Φθι­νό­πω­ρο του 2010, να ε­πα­να­λει­τουρ­γή­σει το “πα­λιό” τρέ­νο τα δρο­μο­λό­για του ο­ποί­ου έ­χουν δια­κο­πεί α­πό τις 17 Αυ­γού­στου 2009 (Κιά­το - Δια­κο­πτό).
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, πά­ντως, ο ερ­χό­με­νος Σε­πτέμ­βριος εί­ναι κα­θο­ρι­στι­κής ση­μα­σί­ας για το μέλ­λον τού Νέ­ου Σι­δη­ρο­δρό­μου, α­φού αν ε­πι­βε­βαιω­θούν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες, ό­τι η κα­τα­σκευά­στρια ε­ται­ρί­α που έ­χει α­να­λά­βει το με­γα­λύ­τε­ρο τμή­μα (Κιά­του - Ρο­δο­δάφ­νης) σκέ­πτε­ται(;) να σβή­σει “μη­χα­νές” και να α­πο­χω­ρή­σει, α­φού τα ο­φει­λό­με­να προς αυτήν (στη περιοχή) ξε­περ­νούν τα 20 ε­κα­τομ­μύ­ρια Ευ­ρώ...!
-----------------------------------------------------

Σύντομα, πολύ σύντομα «φουλάρει» η κατασκευαστική μηχανή τού Νέου Αυτοκινητόδρομου και στην Ανατολική πλευρά τής Αιγείρας.
Πριν λίγες μέρες, κλιμάκιο του ΥΠΕΧΩΔΕ με επιτόπου καταγραφή των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών εκατέρωθεν του ποταμού Κριού, ζήτησε από τους ιδιοκτήτες την άμεση παραχώρηση των εκτάσεων προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Έτσι, οι συμφωνούντες ιδιοκτήτες θα πληρωθούν άμεσα για τα υπερκείμενα (δέντρα, τεχνητά ποτίσματα, κτίσματα κλπ) με τις τιμές που έχουν ορισθεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, ενώ θα τους καταβληθεί και ενοίκιο για το ακίνητο.
Η λύση αυτή επιλέχθηκε από το Υπουργείο, λόγω της καθυστέρησης (μετά από δύο αναβολές) εκδίκασης από το Πρωτοδικείο Καλαβρύτων, της απόφασης προσδιορισμού προσωρινών τιμών αποζημίωσης.
Η υπόθεση τελικά εκδικάστηκε στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να εισπράξουν το επιδικασθέν ποσό αφού γίνει και άλλο δικαστήριο για την αναγνώριση των δικαιούχων (τίτλοι ιδιοκτησίας). Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο Εφετείο (Πάτρα) το οποίο θα επιδικάσει της οριστικές τιμές για κάθε ακίνητο.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, οι μπουλντόζες αναμένονται τάχιστα να «ισοπεδώσουν» τα σημεία που θα καταλάβει η επέκταση του νέου δρόμου.