1.4.10

ΑΠΡ. 2010: Ανάβασης Τέλος... Παραμένουν (για λίγο) οι ¨Καλλικρατικοί" πόθοι...

1. ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ τέλος!!! Στην ΕΛΠΑ ρίχνουν τις ευθύνες για την κατάργηση της Αιγειράτικης διαδρομής
"Βγήκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2010 και η "ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ" (τρομάρα τους) ΕΛΠΑ-ΕΘΕΑ έκοψαν ένα επιτυχημένο αγώνα από το πρωτάθλημα αναβάσεων,
ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΤΕΛΟΣ" (σχόλιο wordpress)
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον ΒΑΣΙΛΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΠΑ- ΕΘ.Ε.Α - ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΙΓΕΙΡΑΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010
Κε ΠΡΟΕΔΡΕ
Σας Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως, γιατί η ΕΘ.Ε.Α. δεν περιέλαβε, στην φετινή Προκήρυξη για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2010 την 10η ΑΝΑ­ΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ. Με την ενέργειά σας αυτή αφήσατε ΑΦΩ­ΝΟΥΣ τους φίλους του ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πανελ­λα­δικά. Κόψατε την μακράν καλύτερη και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ διαδρομή ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.. Σας θυμίζουμε εννέα (9) χρόνια στην διαδρομή έχουμε κατασκευάσει και παρουσιάσει:
1. Τοποθέτηση (5.000 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. Έχουμε μέσα στα όρια της πίστας φτιάξει δύο χιλιάδες πεντα­κόσιες (2.500) θέσεις στάθμευσης θεατών. 3. Πρόσθετα στα μέτρα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ χρησιμοποιούμε 800 ντάνες λάστιχα, περίπου πεντακόσια μέτρα πλέγμα και 2000 μέτρα κορ­δέλες. 4. Έχουμε ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙ πάνω από 10.000 τ.μ., παρου­σιά­ζοντας έναν τέτοιο τάπητα, απόλυτα κατάλληλο για Αγώνες Αυτο­κινήτων. 5. Έχουμε συνδέσει τον ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ με ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ την παρουσία του Σπορ του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ στην χώρα μας και όχι μόνο. Όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ δεδομένα στους Αγώνες Αυτοκινήτου. Φτιάξαμε την ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΠΙΣΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ και όχι μόνο. Η Δημοφιλία της είναι γνωστή σε όλους τους φίλους του ΣΠΟΡ, Πανελλαδικά και όχι μόνο.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, περιμένοντας απάντησή σας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.Α ΦΙΛ.Μ.Π.Α ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
2. Διαλέξτε: Δήμο Ανατολικής Αιγιαλείας με έδρα το Διακοπτό ή Δήμο Αιγιαλείας με έδρα το Αίγιο;
Ο­λι­γο­ή­με­ρη πα­ρά­τα­ση στο σί­ριαλ της δη­μιουρ­γί­ας δή­μων στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή μας, έ­δω­σε ο Υ­πουρ­γός Ε­σω­τε­ρι­κών με­τά την πο­λυα­να­με­νό­με­νη α­να­κοί­νω­ση του χω­ρο­τα­ξι­κού σχε­δια­σμού στο Υ­πουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο της Τε­τάρ­της 28 Α­πρι­λί­ου. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ά­φη­σε α­νοι­κτή τη συ­ζή­τη­ση για δη­μιουρ­γί­α 14 ε­πι­πλέ­ον των 333 νέ­ων Δή­μων σε ό­λη την Ε­πι­κρά­τεια, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων ο έ­νας θα «παί­ξει» στην Αι­για­λεί­α.
Το μπα­λά­κι, λοι­πόν, δί­νε­ται στους Δή­μους τής Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας, να α­πο­φα­σί­σουν αν θέ­λουν τη συ­νέ­νω­ση Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού με έ­δρα το Δια­κο­πτό και ό­νο­μα «Δή­μος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας» ή τη συ­νέ­νω­ση των έ­ξι της Αι­για­λεί­ας με έ­δρα το Αί­γιο και ό­νο­μα «Δή­μος Αι­για­λεί­ας».
Α­μέ­σως με­τά τη δη­μο­σιο­ποί­η­ση τού Σχε­δί­ου, συ­νε­δρί­α­σε το Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ. Α­χα­ΐ­ας και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες υ­πήρ­ξε μια γε­νι­κό­τε­ρη α­πο­δο­χή των δη­μο­σιο­ποι­η­μέ­νων σχε­δί­ων, ε­νώ θα ξε­κι­νή­σει ά­με­σα η α­ξιο­λό­γη­ση των προ­τά­σε­ων με δια­βου­λεύ­σεις, τό­σο σε ε­πί­πε­δο Δή­μων, ό­σο και σε ε­πί­πε­δο Τ.Ε.Δ.Κ. η ο­λο­μέ­λεια της ο­ποί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε λί­γες μέ­ρες.
Με πο­λύ με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον α­να­μέ­νε­ται και η θέ­ση που θα πά­ρει ο Δή­μος Δια­κο­πτού, α­φού ε­κεί έ­βλε­παν με κα­λό «μά­τι» τη συ­νέ­νω­σή τους με το Αί­γιο και πό­σο θα ε­πη­ρε­ά­σει το γε­γο­νός ό­τι το Δια­κο­πτό προ­τεί­νε­ται ως έ­δρα τού Δή­μου Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας.
Α­πό την άλ­λη, ε­ρω­τη­μα­τι­κό εί­ναι η στά­ση τού Δή­μου Α­κρά­τας (πρω­τερ­γά­τη του α­γώ­να δη­μιουρ­γί­ας Δή­μου Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας), α­φού σύμ­φω­να με την υ­πουρ­γι­κή πρό­τα­ση «χά­νει» την έ­δρα τού Δή­μου η ο­ποί­α θε­ω­ρεί­το δε­δο­μέ­νη λό­γω της κα­τα­σκευ­ής του Δη­μαρ­χια­κού με­γά­ρου στην Α­κρά­τα.
Ό­σο για την Αι­γεί­ρα, δεν δια­φαί­νε­ται κά­ποια δια­φο­ρο­ποί­η­ση, α­φού ναι μεν το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο εί­χε τα­χθεί υ­πέρ της δη­μιουρ­γί­ας Δή­μου Α­να­το­λι­κής Αι­γιά­λειας, δεν εί­χε θέ­σει ό­μως κα­νέ­να ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο αί­τη­μα.
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, πά­ντως, για να δη­μιουρ­γη­θεί ο Δή­μος Α­να­το­λι­κής Αι­γιά­λειας, χρειά­ζε­ται ευ­ρεί­α κοι­νω­νι­κή συ­ναί­νε­ση.
Δια­φο­ρε­τι­κά θα πά­με στο σε­νά­ριο του με­γά­λου Δή­μου Αι­για­λεί­ας με έ­δρα το Αί­γιο.
Υ­πο­μο­νή, σε δυο – τρεις ε­βδο­μά­δες θα ξε­κα­θα­ρί­σει το θέ­μα.
Η συ­νο­λι­κή πρό­τα­ση για την Α­χα­ΐ­α - Συ­νι­στώ­νται οι κα­τω­τέ­ρω δή­μοι: 1. Δή­μος Πα­τρέ­ων με έ­δρα τη Πά­τρα α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Πα­τρέ­ων β. Βρα­χναί­ι­κων γ. Ρί­ου δ. Μεσ­σά­τι­δος και ε. Πα­ρα­λί­ας, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται. 2. Δή­μος Ε­ρυ­μάν­θου με έ­δρα τη Χα­λαν­δρί­τσα α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Τρι­ταί­ας β. Φαρ­ρών και τις κοι­νό­τη­τες α. Κα­λε­ντζί­ου β. Λε­ό­ντιου, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται. 3. Δή­μος Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας με έ­δρα τη Κά­τω Α­χα­ΐ­α α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Ω­λέ­νιας β. Μό­βρης γ. Δύ­μης και δ. Λα­ρισ­σού, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται. 4. Δή­μος Κα­λα­βρύ­των με έ­δρα τα Κα­λά­βρυ­τα α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Κα­λα­βρύ­των β. Α­ρο­α­νί­ας γ. Πα­ϊ­ων και δ.Λευ­κα­σί­ου, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται.
Πρό­τα­ση 1 {5. Δή­μος Αι­γί­ου με έ­δρα το Αί­γιο α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Αι­γί­ου β. Συ­μπο­λι­τεί­ας και γ. Ε­ρι­νε­ού, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται. 6. Δή­μος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας με έ­δρα το Δια­κο­πτό α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Δια­κο­πτού β. Α­κρά­τας και γ. Αι­γεί­ρας, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται.}
Πρό­τα­ση 2 {5. Δή­μος Αι­για­λεί­ας με έ­δρα το Αί­γιο α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Αι­γί­ου β. Συ­μπο­λι­τεί­ας γ. Ε­ρι­νε­ού δ. Δια­κο­πτού ε. Α­κρά­τας και στ. Αι­γεί­ρας, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται.}