1 Απρ 2010

ΑΠΡ. 2010: Ανάβασης Τέλος... Παραμένουν (για λίγο) οι ¨Καλλικρατικοί" πόθοι...

1. ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ τέλος!!! Στην ΕΛΠΑ ρίχνουν τις ευθύνες για την κατάργηση της Αιγειράτικης διαδρομής
"Βγήκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2010 και η "ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ" (τρομάρα τους) ΕΛΠΑ-ΕΘΕΑ έκοψαν ένα επιτυχημένο αγώνα από το πρωτάθλημα αναβάσεων,
ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΤΕΛΟΣ" (σχόλιο wordpress)
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον ΒΑΣΙΛΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΠΑ- ΕΘ.Ε.Α - ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΙΓΕΙΡΑΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010
Κε ΠΡΟΕΔΡΕ
Σας Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως, γιατί η ΕΘ.Ε.Α. δεν περιέλαβε, στην φετινή Προκήρυξη για το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2010 την 10η ΑΝΑ­ΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ. Με την ενέργειά σας αυτή αφήσατε ΑΦΩ­ΝΟΥΣ τους φίλους του ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πανελ­λα­δικά. Κόψατε την μακράν καλύτερη και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ διαδρομή ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.. Σας θυμίζουμε εννέα (9) χρόνια στην διαδρομή έχουμε κατασκευάσει και παρουσιάσει:
1. Τοποθέτηση (5.000 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. Έχουμε μέσα στα όρια της πίστας φτιάξει δύο χιλιάδες πεντα­κόσιες (2.500) θέσεις στάθμευσης θεατών. 3. Πρόσθετα στα μέτρα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ χρησιμοποιούμε 800 ντάνες λάστιχα, περίπου πεντακόσια μέτρα πλέγμα και 2000 μέτρα κορ­δέλες. 4. Έχουμε ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙ πάνω από 10.000 τ.μ., παρου­σιά­ζοντας έναν τέτοιο τάπητα, απόλυτα κατάλληλο για Αγώνες Αυτο­κινήτων. 5. Έχουμε συνδέσει τον ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ με ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ την παρουσία του Σπορ του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ στην χώρα μας και όχι μόνο. Όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ δεδομένα στους Αγώνες Αυτοκινήτου. Φτιάξαμε την ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΠΙΣΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ και όχι μόνο. Η Δημοφιλία της είναι γνωστή σε όλους τους φίλους του ΣΠΟΡ, Πανελλαδικά και όχι μόνο.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, περιμένοντας απάντησή σας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.Α ΦΙΛ.Μ.Π.Α ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
2. Διαλέξτε: Δήμο Ανατολικής Αιγιαλείας με έδρα το Διακοπτό ή Δήμο Αιγιαλείας με έδρα το Αίγιο;
Ο­λι­γο­ή­με­ρη πα­ρά­τα­ση στο σί­ριαλ της δη­μιουρ­γί­ας δή­μων στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή μας, έ­δω­σε ο Υ­πουρ­γός Ε­σω­τε­ρι­κών με­τά την πο­λυα­να­με­νό­με­νη α­να­κοί­νω­ση του χω­ρο­τα­ξι­κού σχε­δια­σμού στο Υ­πουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο της Τε­τάρ­της 28 Α­πρι­λί­ου. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ά­φη­σε α­νοι­κτή τη συ­ζή­τη­ση για δη­μιουρ­γί­α 14 ε­πι­πλέ­ον των 333 νέ­ων Δή­μων σε ό­λη την Ε­πι­κρά­τεια, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων ο έ­νας θα «παί­ξει» στην Αι­για­λεί­α.
Το μπα­λά­κι, λοι­πόν, δί­νε­ται στους Δή­μους τής Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας, να α­πο­φα­σί­σουν αν θέ­λουν τη συ­νέ­νω­ση Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού με έ­δρα το Δια­κο­πτό και ό­νο­μα «Δή­μος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας» ή τη συ­νέ­νω­ση των έ­ξι της Αι­για­λεί­ας με έ­δρα το Αί­γιο και ό­νο­μα «Δή­μος Αι­για­λεί­ας».
Α­μέ­σως με­τά τη δη­μο­σιο­ποί­η­ση τού Σχε­δί­ου, συ­νε­δρί­α­σε το Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ. Α­χα­ΐ­ας και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες υ­πήρ­ξε μια γε­νι­κό­τε­ρη α­πο­δο­χή των δη­μο­σιο­ποι­η­μέ­νων σχε­δί­ων, ε­νώ θα ξε­κι­νή­σει ά­με­σα η α­ξιο­λό­γη­ση των προ­τά­σε­ων με δια­βου­λεύ­σεις, τό­σο σε ε­πί­πε­δο Δή­μων, ό­σο και σε ε­πί­πε­δο Τ.Ε.Δ.Κ. η ο­λο­μέ­λεια της ο­ποί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε λί­γες μέ­ρες.
Με πο­λύ με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον α­να­μέ­νε­ται και η θέ­ση που θα πά­ρει ο Δή­μος Δια­κο­πτού, α­φού ε­κεί έ­βλε­παν με κα­λό «μά­τι» τη συ­νέ­νω­σή τους με το Αί­γιο και πό­σο θα ε­πη­ρε­ά­σει το γε­γο­νός ό­τι το Δια­κο­πτό προ­τεί­νε­ται ως έ­δρα τού Δή­μου Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας.
Α­πό την άλ­λη, ε­ρω­τη­μα­τι­κό εί­ναι η στά­ση τού Δή­μου Α­κρά­τας (πρω­τερ­γά­τη του α­γώ­να δη­μιουρ­γί­ας Δή­μου Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας), α­φού σύμ­φω­να με την υ­πουρ­γι­κή πρό­τα­ση «χά­νει» την έ­δρα τού Δή­μου η ο­ποί­α θε­ω­ρεί­το δε­δο­μέ­νη λό­γω της κα­τα­σκευ­ής του Δη­μαρ­χια­κού με­γά­ρου στην Α­κρά­τα.
Ό­σο για την Αι­γεί­ρα, δεν δια­φαί­νε­ται κά­ποια δια­φο­ρο­ποί­η­ση, α­φού ναι μεν το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο εί­χε τα­χθεί υ­πέρ της δη­μιουρ­γί­ας Δή­μου Α­να­το­λι­κής Αι­γιά­λειας, δεν εί­χε θέ­σει ό­μως κα­νέ­να ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο αί­τη­μα.
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, πά­ντως, για να δη­μιουρ­γη­θεί ο Δή­μος Α­να­το­λι­κής Αι­γιά­λειας, χρειά­ζε­ται ευ­ρεί­α κοι­νω­νι­κή συ­ναί­νε­ση.
Δια­φο­ρε­τι­κά θα πά­με στο σε­νά­ριο του με­γά­λου Δή­μου Αι­για­λεί­ας με έ­δρα το Αί­γιο.
Υ­πο­μο­νή, σε δυο – τρεις ε­βδο­μά­δες θα ξε­κα­θα­ρί­σει το θέ­μα.
Η συ­νο­λι­κή πρό­τα­ση για την Α­χα­ΐ­α - Συ­νι­στώ­νται οι κα­τω­τέ­ρω δή­μοι: 1. Δή­μος Πα­τρέ­ων με έ­δρα τη Πά­τρα α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Πα­τρέ­ων β. Βρα­χναί­ι­κων γ. Ρί­ου δ. Μεσ­σά­τι­δος και ε. Πα­ρα­λί­ας, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται. 2. Δή­μος Ε­ρυ­μάν­θου με έ­δρα τη Χα­λαν­δρί­τσα α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Τρι­ταί­ας β. Φαρ­ρών και τις κοι­νό­τη­τες α. Κα­λε­ντζί­ου β. Λε­ό­ντιου, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται. 3. Δή­μος Δυ­τι­κής Α­χα­ΐ­ας με έ­δρα τη Κά­τω Α­χα­ΐ­α α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Ω­λέ­νιας β. Μό­βρης γ. Δύ­μης και δ. Λα­ρισ­σού, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται. 4. Δή­μος Κα­λα­βρύ­των με έ­δρα τα Κα­λά­βρυ­τα α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Κα­λα­βρύ­των β. Α­ρο­α­νί­ας γ. Πα­ϊ­ων και δ.Λευ­κα­σί­ου, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται.
Πρό­τα­ση 1 {5. Δή­μος Αι­γί­ου με έ­δρα το Αί­γιο α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Αι­γί­ου β. Συ­μπο­λι­τεί­ας και γ. Ε­ρι­νε­ού, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται. 6. Δή­μος Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας με έ­δρα το Δια­κο­πτό α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Δια­κο­πτού β. Α­κρά­τας και γ. Αι­γεί­ρας, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται.}
Πρό­τα­ση 2 {5. Δή­μος Αι­για­λεί­ας με έ­δρα το Αί­γιο α­πο­τε­λού­με­νος α­πό τους δή­μους α. Αι­γί­ου β. Συ­μπο­λι­τεί­ας γ. Ε­ρι­νε­ού δ. Δια­κο­πτού ε. Α­κρά­τας και στ. Αι­γεί­ρας, οι ο­ποί­οι κα­ταρ­γού­νται.}

Όλα τα αρθρα ανα ετος...

Ετικέτες 790 αναρτήσεων

ΕΡΓΟΣΕ (103) Ολυμπία Οδός (100) αρχαίο θέατρο αιγείρας (47) ΕΡΓΟΣΕ Αιγείρα (44) Κώστας Ρόζος (44) ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (44) Διάβρωση ακτών (35) Διάβρωση ακτών Αιγείρας (35) ΧΥΤΑ Αιγείρας (35) Κορινθιακός (28) αποχετευτικός αγωγός (28) Λύκειο Αιγείρας (19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (18) αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πάτρας (18) Αιγιαλό έχουμε ...Παραλιακό δεν έχουμε (17) Αιγείρα (16) 17η επαρχιακή οδός Αχαίας Αιγείρα - Περιθώρι (14) σχέδιο πόλεως Αιγείρας (14) Γυμνάσιο Αιγείρας (13) Κριός ποταμός (13) Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ (13) Κορίνθου Πατρών (12) αποχετευτικός αγωγός από Λαμπίρι έως Αιγείρα (11) Αποχετευτικό (10) Κώστας Σπηλιόπουλος (10) Ολυμπία οδός Αιγείρα Απαλλοτριώσεις (10) ΜΕΤΚΑ (9) ΣΠΟΑΚ (9) διόδια (9) Ακράτα (8) Κατολίσθηση (8) Κιάτο ροδοδάφνη Αίγιο (8) Ν.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών (8) Ομοσπονδία Οικολογικών Οργαν. Κορινθιακού ΑΛΚΥΩΝ (8) σχέδιο πόλεως (8) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ (7) Γαλάζιες Σημαίες (7) Διάβρωση ακτών Αιγιαλείας (7) Θολοπόταμος (7) Κώστας Κοτσανάς (7) Λύκειο Ακράτας (7) Μηχανική (7) ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (7) αντιδιαβρωτική μελέτη (7) Δήμος Αιγιαλείας (6) Δασικοί χάρτες (6) Κατεδάφιση Γέφυρας (6) Πλάτανος (6) Σύλληψη στην Ακράτα (6) οριοθέτηση Κριός (6) φωτιά (6) Δημοτικές εκλογές 2014 (5) Σταύρος Μπένος (5) αστυνομικό τμήμα Ακράτας (5) καθαρές θάλασσες (5) ληστεία (5) ληστεία βενζινάδικου (5) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5) περιφέρεια δυτικής ελλάδας (5) Otto Walter (4) Αιγιαλός και παραλία (4) ΕΡΓΟΣΕ Διακοπτό (4) Ευσταθίου Τασία (4) Καποδίστριας 2 (4) Πλάτανος. Τράπεζα (4) ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (4) Σήραγγες (4) Στάθης Θεοδωρακόπουλος (4) αιμοδοσία (4) ανάβαση Αιγείρας (4) αστυνομική επιχείρηση (4) γέφυρα Κριού (4) δρόμος κλειστός (4) εγκαίνια δημοτικού σχολείου Αιγείρας (4) κατολισθήσιμοι οικισμοί (4) παλαιά εθνική οδός Αιγείρας Πατρών (4) σελιάνα (4) σπείρα κλοπές (4) συλλήψεις (4) 11η Ανάβαση Αιγείρας (3) Ανδρέας Βόρδος (3) Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας (3) Απογραφή πληθυσμού 2011 Αιγείρας (3) Βουλευτικές εκλογές 2015 (3) Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος (3) Διάρρηξη δημοτικών γραφείων (3) Η γυναίκα τση Ζάκυθος (3) Θεατρικό Εργαστήρι Αιγείρας (3) Καταδίωξη στην Αιγείρα (3) Λίμνη Τσιβλού (3) Ληστεία στην Αιγείρα (3) Μαύρα Λιθάρια (3) Σκουπίδια (3) Σύνδεσμος Κορινθιακού κόλπου ΑΡΙΩΝ (3) αρχαιολογική έρευνα (3) δυστύχημα 145 χλμ (3) θέατρο στην αναγέννηση (3) κακή χούνη (3) ληστεία στην Ακράτα (3) μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (3) ναρκωτικά (3) οριοθέτηση Αιγιαλού Αιγείρας (3) 'Ίδρυμα «Μάνος Χατζιδάκις - Νίκος Γκάτσος» (2) Georg Ladstatter (2) MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) SEATRAC (2) Όλια Λαζαρίδου (2) Αί­θριο Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αί­γιο (2) Αίγιο (2) Αιγές Βλοβοκά (2) Αιγείρας (2) Αιγιαλεία (2) Ακράτας (2) Απόστολος Κατσιφάρας (2) Αρχαία Φελλόη (2) Αυτοκίνητο στη θάλασσα (2) Βαλιμή (2) Βαλκουβίνα (2) Βλοβοκά (2) Γαλάζιες Σημαίες 2014 (2) Γεώργιος Τσαφούλιας (2) Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) ΔΕΥΑ Αιγίου (2) Δήμαρχος Αιγιαλείας (2) Δήμος Αιγείρας (2) Δήμος Αιγιαλείας ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (2) Δρόμος Ακράτας Ζαρούχλας (2) Ειρήνη Παγώνη (2) Επερώτηση Τσαφούλια σε Βενιζέλο. Πρακτικά Βουλής (2) Ευάγγελος Βενιζέλος (2) Ζαρούχλα χιονοδρομικό (2) Ηλιοβασίλεμα στον τουρισμό (2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ (2) Καρναβάλι Αιγιάλειας 2013 (2) Κτηματολόγιο (2) Μητρόπολη Ανατολικής Αιγιαλείας (2) Οδοντωτός (2) Πάνος Νιάγκος (2) ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (2) Σελιανίτης Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) Σύλληψη στην Αιγείρα (2) Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιαλείας (2) αμπελόκηποι (2) απαλλοτριώσεις (2) γήπεδο Αιγείρας (2) δερβένι (2) ελαιόλαδο (2) η αυλή των θαυμάτων (2) μιχάλης λιάπης (2) νέοι φοιτητές (2) οδική ασφάλεια (2) οριοθέτηση Θολοπόταμος (2) πλατεία Αιγείρας (2) πλημμύρα (2) σιδηροδρομική γραμμή. δερβένι (2) ταχυδρομείο αιγείρας (2) φωτιά ανατολική αιγιαλεία 2000 (2) 10η ανάβαση Αιγείρας (1) 18η Επαρχιακή Οδός (1) 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας (1) 2ο δημοτικό Ακράτας (1) 2ο νηπιαγωγείο Ακράτας (1) 3692/1998 απόφαση Ε’ τμ ΣτΕ (1) AGELO ROZOS (1) Coca-Cola (1) Councillor (1) Fugro Synergy (1) Greenpeace (1) Johannes Hahn (1) KING FAROUK (1) LEMON PIE (1) Middle Harbour Ward (1) NSW (1) Nia Bardalos (1) SYDNEY (1) Werner König (1) live Aigeira (1) ΑΒΑΞ (1) ΑΝΤΟΝ BAMMER (1) ΑΣΠΙΔΑ (1) Αγγελική Τσιατά (1) Αδέσποτα Ζώα (1) Αιγείρα η χώρα τού Ποτέ (1) Αιγείρα “γιοκ” (1) Αιγιαλέας Καλλικράτης (1) Αιγιαλείας (1) Αμβρόσιος (1) Ανακύκλωση (1) Ανδρέας Γαλάνης (1) Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (1) Αποστόλης Κατσιφάρας. (1) Αποχετευτικό Αιγιαλείας (1) Αρμενίζοντας προς... (1) Αστυνομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Αυ­στρια­κό Ιν­στι­τού­το (1) Αυτοκινητόδρομος. Υπόγεια διαδρομή (1) Αχαΐα (1) Αχαϊκή Τράπεζα (1) Βασίλης Κελλάρης (1) Βυζαντινός Ναός Αγρίδι (1) Γαλάζιες Σημαίες 2013 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2015 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2016 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2018 (1) Γεράσιμος Φεσσιάν (1) Γεώργιος Παπαγιαβής (1) Γεώργιος Φερεντίνος (1) Γηροκομείο (1) Γιάννης Δεμιρτζόγλου (1) Γιώργος Θωμάς (1) Γιώργος Κουτρούλης (1) Γκόλφω (1) Γούδας Κωνσταντίνος (1) Γρηγόρης Αλεξόπουλος (1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011 (1) Δάνειο (1) Δήμαρχοι Αχαΐας (1) Δήμαρχος Δημήτρης Μυλωνάς (1) Δήμος Ακράτας (1) Δημήτρης Κατσικόπουλος (1) Δημήτρης Λόης (1) Δημοτικές εκλογές 2019 (1) Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιγείρα και Ακράτα (1) Διώρυγα Κορίνθου (1) Εurobank Κραθιο (1) ΕΠΠΕΡΑ (1) ΕΡΓΟΣΕ σταθμός Κραθίου (1) Εθνική τράπεζα (1) Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα (1) Επίτιμος πρέσβης Φινλανδίας (1) Ερωφίλη Κόλλια (1) Εσωτερικά δίκτυα (1) Ευρωεκλογές 2014 Αιγείρα (1) Ευρωεκλογές 2014 Ακράτα (1) Θανάσης Παναγόπουλος (1) Θεομηνιόπληκτη (1) Θύελλα Αιγείρας (1) ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΑΓΗΣ ΑΕ (1) Ιράκ (1) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος (1) Ιωάννης Τομαράς Αντιστράτηγος (1) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) Κακιά Σκάλα (1) Καμπέρης (1) Καποδιστριακοί Δήμοι (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2014 (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2015 (1) Κατάληψη λυκείου (1) Κερύνεια (1) Κιάτο βύθιση ρυμουλκού (1) Κοιμητήριο Αιγείρας (1) Κουμπούρας παναγιώτης (1) Κριός ΤΑΙΠΕΔ (1) Κωνσταντίνα Κούνεβα (1) Κώστας Σημίτης (1) Λαζαράκης Κωνσταντίνος (1) Λαμπινό (1) Λαογραφικό Μουσείο Παραλίας Πλατάνου (1) ΜΟΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ (1) Μέγα Σπήλαιο (1) Μέμη Σπυράτου (1) Μίλτος Πασχαλιδης LIVE Αιγείρα (1) Μαυρουδής (1) Με τους Παρτιζάνους του Τίτο (1) Μεσορρούγι (1) Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 2013 (1) Μιχάλης Χαραλαμπίδης (1) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (1) Μουτούσης (1) Νία Βαρδάλος (1) Νίκος Βουρνάζος (1) Νίκος Κούρεντας (1) Νίκος Μπίστης (1) Νίκος Τσούκαλης (1) Νηπιαγωγείο Αιγείρας (1) Νταλάρας μαρινέλλα αιγειρα (1) Ντοκιμαντέρ (1) Ορκωμοσία (1) ΠΑΚΟΕ 2017 (1) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1974 – 2014 (1) Παλαιολόγου (1) Παναγιωτόπουλος (1) Παναγιώτης Γιαννόπουλος (1) Παναγιώτης Γκούμας (1) Παντελής Βασιλάγκος (1) Παντελής Βούλγαρης (1) Παπαγεωργίου (1) Παρακαταθηκών (1) Περεσιάδης (1) Πράσινο ταμείο (1) Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (1) Πτώση δένδρου (1) Ρόδη Κράτσα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» (1) Σαραντάπηχο (1) Σουφλιάς (1) Στέφανος Κορκολής (1) Συλιβαινιωτίκων (1) Συλιβαινιώτικα (1) Συλλόγος Παραπληγικών Αχαΐας (1) Σύλληψη στην Όαση (1) Σύσκεψη Δημάρχων (1) ΤΕΕ στην Αιγείρα (1) Τάκης Παπαγεωργόπουλος (1) Το μπουφάν τής Χάρλεϋ (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας 23 Φεβρουαρίου 2011 (1) Τρένο (1) Τσουκαλά Γεωργία (1) ΥΠΕΚΑ (1) Υγειονομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Υδροηλεκτρικό Τσιβλού (1) ΦΙΛΜΠΑ (1) Φάνης Σταυρόπουλος (1) Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας (1) Φαρούκ (1) Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (1) Φρουρός Σεπτεμβρίου 2012 (1) Χαράλαμπος ράλλης (1) Χειμερινή ανάβαση (1) Χελμός φωτιά (1) Χιόνια παραλιακή Αιγιαλεία (1) Χρήστος Χωμενίδης (1) Ψυχράμη (1) άρθρο (1) αγροτικά ΙΧ (1) αεροφωτογρφίες Αιιγείρας (1) αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Αιγίου (1) ανατροπή αυτοκινήτου (1) αντιπλημμυρικά (1) απογραφή 1981 (1) απογραφή 1991 (1) απογραφή 2001 (1) απογραφή 2011 (1) αριθμ. Χ.10779/1992 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (1) αρχα (1) γεωτρήσεις (1) γιορτή πετροκέρασου (1) γραφεία (1) δημοτικές εκλογές 2002 (1) δημοτικές εκλογές 2006 (1) δημοτικές εκλογές 2010 (1) δημοψήφισμα (1) διαχείριση απορριμμάτων Αχαΐας (1) εργολαβία ΣΚΟΥΠΑ (1) ερώτηση στη Βουλή για ΕΡΓΟΣΕ (1) ηλεκτρονικός παράνομος «τζόγος» (1) θεά Ειλειθυία (1) ιστορίες του 2ου Παγκοσμίου πολέμου (1) κέντρο υγείας ακράτας (1) κανόνες δόμησης στην Αχαΐα (1) καρναβάλι Ανατολικής Αιγιαλείας (1) καρχαριάκι στην Αιγείρα (1) κοινοτική οδός (1) μεταφορά μαθητών (1) μη αναστρέψιμες παθήσεις (1) μπλόκο Αιγείρας (1) ξενοδοχείο «Σήμαντρον» (1) ξεχασμένα αρχαία θέατρα (1) οπλοκατοχή (1) οπτικοακουστικό αρχείο Ανατολικής Αιγιαλείας (1) ορεινές διαδρομές (1) οριοθέτηση ποταμών (1) π. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1) παραλιακός δρόμος (1) πολιτιστικά (1) πολιτιστικός σύλλογος Αιγείρας (1) πρόσκοποι (1) πυλώνες υπερύψηλης ΔΕΗ (1) πόλεμος (1) ρύπανση εδάφους (1) σταθμός Κραθίου (1) συμβόλαιο θανάτου (1) συνένωση Αιγείρας Ακράτας (1) συναξάρι τού Ανδρέα Κορδοπάτη (1) συνελήφθη (1) ταμπέλες (1) τούνελ Αιγείρα (1) υπόγεια διάβαση (1) φοροδιαφυγή (1) φορολογικές αξίες Οικοπέδων (1) φρουτάκια (1) φωτιά στο ΧΥΤΑ (1) χαραλαμπιδης νίκος (1)