1.7.05

ΙΟΥΛ. 2006: «Κλείδωσε» το μοναδικό τούνελ στην Αιγείρα

Θα μπο­ρού­σε η Αι­γεί­ρα να εί­χε κερ­δί­σει κά­τι πο­λύ κα­λύ­τε­ρο α­πό τη χά­ρα­ξη του Νέ­ου Αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, αν μη τι άλ­λο έ­να α­κό­μα τού­νελ α­πό τα τρί­α που “κό­πη­καν” τον πε­ρα­σμέ­νο Αύ­γου­στο (και που κατ’ α­πο­κλει­στι­κό­τη­τα εί­χε τότε α­να­φέ­ρει ο “Φ”), εάν εί­χε κα­τα­θέ­σει το δι­καιό­τα­το αί­τη­μά της πο­λύ πριν ο κ. Σου­φλιάς α­να­κοινώ­σει τις ορι­στι­κές του α­πο­φά­σεις.
 Βέ­βαια τον πε­ρα­σμέ­νο Ια­νουά­ριο το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας, ό­πως και ό­λοι οι θι­γό­με­νοι Αχα­ϊ­κοί Δή­μοι, εί­χε α­πορ­ρί­ψει τη συ­γκε­κρι­μέ­νη με­λέ­τη με το έ­να τού­νελ, το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ ό­μως έ­θε­σε α­συ­ζη­τη­τί στο αρ­χεί­ο ό­λα τα αι­τή­ματα αλ­λα­γών.
Η α­πόρ­ριψη ό­λων των αι­τη­μά­­τ­ων ή­ταν α­να­με­νό­με­νη (ό­πως εί­χα­με το­νί­σει και στο φύλλο του Φε­βρουα­ρί­ου 2006), α­φού ο­ποια­δή­πο­τε α­πο­δο­χή αλ­λα­γών στη χά­ρα­ξη ε­κεί­νη τη χρο­νι­κή στιγ­μή θα τί­να­ζε στον α­έ­ρα το σχε­δια­σμό μεί­ω­σης του κό­στους από το Υ­πουρ­γεί­ο.
Αυ­τό μά­λι­στα ε­πι­σή­μανε ο κ. Σου­φλιάς στις 26 Ιου­νί­ου 2006, λέ­γο­ντας ό­τι ε­ξε­τάστη­καν ε­ναλ­λα­κτι­κές λύ­σεις, μί­α α­πό τις ο­ποί­ες πε­ρι­λάμ­βα­νε σή­ραγ­γες 6 χλμ. και αύ­ξη­ση του κό­στους κα­τά έ­να δισ. ευ­ρώ. Ε­δώ υ­πήρ­ξε πλή­ρης δι­καί­ω­ση της εφη­με­ρί­δας μας, ό­ταν το Νο­έμ­βριο του 2005 εί­χα­με α­να­φέ­ρει και τα ε­ξής: “η Αι­γεί­ρα θα “συ­νει­σφέ­ρει” στη μεί­ω­ση δα­πά­νης του έρ­γου έ­να ση­μα­ντι­κό­τα­το πο­σό, που μπο­ρεί να ξε­περ­νά τα 150 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ, με α­ντάλ­λαγ­μα μια α­κό­μα “εν­δε­χό­με­νη” δι­χο­τό­μη­ση.”
 Εν πά­σει πε­ρι­πτώ­σει, η Αι­γεί­ρα θα “α­πο­κτή­σει” έ­να τού­νελ μό­νο κά­τω α­πό τα Μάρ­μα­ρα, ε­νώ ο­λό­κλη­ρη η πε­ριο­χή α­να­το­λι­κά του Κριού (νό­τια της υ­πάρ­χου­σας γέ­φυ­ρας της Νέ­ας Ε­θνι­κής) θα “ε­ξα­φα­νι­σθεί” με την κα­τα­σκευ­ή τριών γε­φυρών, ε­πι­χω­μα­τώ­σε­ων.
Για τις ο­ρι­στι­κές αλ­λα­γές ο κ. Σου­φλιάς α­νέ­φε­ρε τα ε­ξής: Θα πα­ρα­μεί­νει η σημε­ρι­νή χά­ρα­ξη, με βελ­τιώ­σεις στις θέ­σεις Κιά­το, Γε­λι­νιά­τι­κα, Ξυ­λό­κα­στρο, Λυ­κο­πο­ριά, Μαύ­ρα Λι­θά­ρια, Αι­γεί­ρα, Πλά­τα­νος, Ε­λί­κη, Αί­γιο, Σε­λια­νί­τι­κα, Α­βυθος, Πα­να­γο­πού­λα και Α­ρα­χω­βί­τι­κα. Με τη λύ­ση αυ­τή συμ­φω­νούν οι φο­ρείς του νο­μού Κο­ριν­θί­ας, αλ­λά δια­φω­νούν ο­μό­φω­να της Α­χα­ΐ­ας. Ο νέ­ος δρό­μος θα δια­θέ­τει τρεις λω­ρί­δες κυ­κλο­φο­ρί­ας α­νά κα­τεύ­θυν­ση, χω­ρίς Λω­ρί­δα Έ­κτα­κτης Α­νά­γκης (ΛΕ­Α).
Οι τέσ­σε­ρις ό­μι­λοι, που έ­χουν προ­ε­πι­λε­γεί α­πό την πρώ­τη φά­ση του δια­γω­νι­σμού το 2001, θα κλη­θούν στις 9 Ο­κτω­βρί­ου να υ­πο­βά­λουν τις ο­ρι­στικές προ­σφο­ρές τους. Το χρο­νο­διά­γραμ­μα του Υπουρ­γεί­ου, που δεν πε­ρι­λαμ­βά­νει το εν­δε­χό­με­νο ε­μπλο­κών, προ­βλέ­πει υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης στα τέ­λη του χρό­νου. Θα α­κο­λου­θή­σουν η ε­πι­κύ­ρω­ση α­πό τη Βου­λή και η ε­γκα­τά­στα­ση του ερ­γο­λά­βου την ά­νοι­ξη του 2007. Η ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου προ­βλέ­πε­ται για τα τέ­λη του 2013.