ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιουλ 2005

ΙΟΥΛ. 2006: «Κλείδωσε» το μοναδικό τούνελ στην Αιγείρα

Θα μπο­ρού­σε η Αι­γεί­ρα να εί­χε κερ­δί­σει κά­τι πο­λύ κα­λύ­τε­ρο α­πό τη χά­ρα­ξη του Νέ­ου Αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, αν μη τι άλ­λο έ­να α­κό­μα τού­νελ α­πό τα τρί­α που “κό­πη­καν” τον πε­ρα­σμέ­νο Αύ­γου­στο (και που κατ’ α­πο­κλει­στι­κό­τη­τα εί­χε τότε α­να­φέ­ρει ο “Φ”), εάν εί­χε κα­τα­θέ­σει το δι­καιό­τα­το αί­τη­μά της πο­λύ πριν ο κ. Σου­φλιάς α­να­κοινώ­σει τις ορι­στι­κές του α­πο­φά­σεις.
 Βέ­βαια τον πε­ρα­σμέ­νο Ια­νουά­ριο το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας, ό­πως και ό­λοι οι θι­γό­με­νοι Αχα­ϊ­κοί Δή­μοι, εί­χε α­πορ­ρί­ψει τη συ­γκε­κρι­μέ­νη με­λέ­τη με το έ­να τού­νελ, το Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ ό­μως έ­θε­σε α­συ­ζη­τη­τί στο αρ­χεί­ο ό­λα τα αι­τή­ματα αλ­λα­γών.
Η α­πόρ­ριψη ό­λων των αι­τη­μά­­τ­ων ή­ταν α­να­με­νό­με­νη (ό­πως εί­χα­με το­νί­σει και στο φύλλο του Φε­βρουα­ρί­ου 2006), α­φού ο­ποια­δή­πο­τε α­πο­δο­χή αλ­λα­γών στη χά­ρα­ξη ε­κεί­νη τη χρο­νι­κή στιγ­μή θα τί­να­ζε στον α­έ­ρα το σχε­δια­σμό μεί­ω­σης του κό­στους από το Υ­πουρ­γεί­ο.
Αυ­τό μά­λι­στα ε­πι­σή­μανε ο κ. Σου­φλιάς στις 26 Ιου­νί­ου 2006, λέ­γο­ντας ό­τι ε­ξε­τάστη­καν ε­ναλ­λα­κτι­κές λύ­σεις, μί­α α­πό τις ο­ποί­ες πε­ρι­λάμ­βα­νε σή­ραγ­γες 6 χλμ. και αύ­ξη­ση του κό­στους κα­τά έ­να δισ. ευ­ρώ. Ε­δώ υ­πήρ­ξε πλή­ρης δι­καί­ω­ση της εφη­με­ρί­δας μας, ό­ταν το Νο­έμ­βριο του 2005 εί­χα­με α­να­φέ­ρει και τα ε­ξής: “η Αι­γεί­ρα θα “συ­νει­σφέ­ρει” στη μεί­ω­ση δα­πά­νης του έρ­γου έ­να ση­μα­ντι­κό­τα­το πο­σό, που μπο­ρεί να ξε­περ­νά τα 150 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ, με α­ντάλ­λαγ­μα μια α­κό­μα “εν­δε­χό­με­νη” δι­χο­τό­μη­ση.”
 Εν πά­σει πε­ρι­πτώ­σει, η Αι­γεί­ρα θα “α­πο­κτή­σει” έ­να τού­νελ μό­νο κά­τω α­πό τα Μάρ­μα­ρα, ε­νώ ο­λό­κλη­ρη η πε­ριο­χή α­να­το­λι­κά του Κριού (νό­τια της υ­πάρ­χου­σας γέ­φυ­ρας της Νέ­ας Ε­θνι­κής) θα “ε­ξα­φα­νι­σθεί” με την κα­τα­σκευ­ή τριών γε­φυρών, ε­πι­χω­μα­τώ­σε­ων.
Για τις ο­ρι­στι­κές αλ­λα­γές ο κ. Σου­φλιάς α­νέ­φε­ρε τα ε­ξής: Θα πα­ρα­μεί­νει η σημε­ρι­νή χά­ρα­ξη, με βελ­τιώ­σεις στις θέ­σεις Κιά­το, Γε­λι­νιά­τι­κα, Ξυ­λό­κα­στρο, Λυ­κο­πο­ριά, Μαύ­ρα Λι­θά­ρια, Αι­γεί­ρα, Πλά­τα­νος, Ε­λί­κη, Αί­γιο, Σε­λια­νί­τι­κα, Α­βυθος, Πα­να­γο­πού­λα και Α­ρα­χω­βί­τι­κα. Με τη λύ­ση αυ­τή συμ­φω­νούν οι φο­ρείς του νο­μού Κο­ριν­θί­ας, αλ­λά δια­φω­νούν ο­μό­φω­να της Α­χα­ΐ­ας. Ο νέ­ος δρό­μος θα δια­θέ­τει τρεις λω­ρί­δες κυ­κλο­φο­ρί­ας α­νά κα­τεύ­θυν­ση, χω­ρίς Λω­ρί­δα Έ­κτα­κτης Α­νά­γκης (ΛΕ­Α).
Οι τέσ­σε­ρις ό­μι­λοι, που έ­χουν προ­ε­πι­λε­γεί α­πό την πρώ­τη φά­ση του δια­γω­νι­σμού το 2001, θα κλη­θούν στις 9 Ο­κτω­βρί­ου να υ­πο­βά­λουν τις ο­ρι­στικές προ­σφο­ρές τους. Το χρο­νο­διά­γραμ­μα του Υπουρ­γεί­ου, που δεν πε­ρι­λαμ­βά­νει το εν­δε­χό­με­νο ε­μπλο­κών, προ­βλέ­πει υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης στα τέ­λη του χρό­νου. Θα α­κο­λου­θή­σουν η ε­πι­κύ­ρω­ση α­πό τη Βου­λή και η ε­γκα­τά­στα­ση του ερ­γο­λά­βου την ά­νοι­ξη του 2007. Η ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου προ­βλέ­πε­ται για τα τέ­λη του 2013.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !