ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιαν 2007

ΙΑΝ. 2007: Την παράδοση των απολλοτριωθέντων ζητά η ΕΡΓΟΣΕ

Με την τα­χυ­δρό­μη­ση ο­νο­μα­στι­κών ε­πι­στο­λών προς τους φε­ρό­με­νους ι­διο­κτήτες των α­πολ­λο­τριω­θέ­ντων ε­κτά­σε­ων α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, το έρ­γο τής κα­τα­σκευ­ής τής νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής μπαί­νει στην τε­λι­κή ευ­θεία υ­λο­ποί­η­σής του. 
Ή­δη, στην πε­ριο­χή τού Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης άρ­χι­σε το κό­ψι­μο των δέ­ντρων στα α­πολ­λο­τριω­θέ­ντα, ώ­στε να ξε­κι­νή­σουν τα έρ­γα (σή­ραγ­γα) παρά­καμ­ψης Δερ­βε­νί­ου, ε­νώ θα α­κο­λου­θή­σουν τα έρ­γα των υ­πό­γειων δια­βά­σε­ων και γε­φυ­ρών στα πο­τά­μια Δερ­βε­νί­ου και Αι­γεί­ρας.
Τα έρ­γα πε­ρι­γρά­φο­νται α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ ως ε­ξής:
Κα­τα­σκευ­ή υ­πο­δο­μής νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στο τµήµα Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη α­πό Χ.Θ. 28+000 έ­ως Χ.Θ. 67+870 και α­πό Χ.Θ. 79+000 έ­ως Χ.Θ. 91+500 (µε σή­ραγ­γες Δερ­βε­νί­ου).
Κα­τα­σκευ­ή υ­πο­δο­μής νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στο τµήµα α­πό Χ.Θ. 73+135 έ­ως Χ.Θ. 79+000, σι­δη­ρο­δρο­μι­κών σταθ­μών και στά­σε­ων (κτί­ρια, α­πο­βά­θρες, στέ­γα­στρα και πε­ρι­βάλ­λων χώ­ρος) και Η/Μ ο­δι­κών έρ­γων στο τµήµα Κιά­το – Ρο­δο­δάφ­νη.
Η ε­πι­στο­λή προς τους ι­διο­κτή­τες α­να­φέ­ρει με­τα­ξύ άλ­λων:
Την 14-2-2007 συ­ζη­τή­θη­κε ε­νώ­πιον του Μο­νο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου Κο­ρίν­θου η α­πό 30­6-2006 αί­τη­σή μας για τον κα­θο­ρι­σμό προ­σω­ρι­νής τι­μής μο­νά­δας α­πο­ζημί­ω­σης έ­κτα­σης συ­νο­λι­κού εμ­βα­δού 71.109,90 τ.μ. που βρί­σκε­ται στην Κτη­μα­τική πε­ριο­χή του Νο­μού Κο­ριν­θίας η ο­ποί­α κη­ρύ­χθη­κε α­να­γκα­στι­κώς α­παλ­λο­τριω­τέα με την υπ’ α­ριθ­μ. 8412/2-6-2005 της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Πε­ρι­φέρειας Πε­λο­πον­νή­σου, η ο­ποί­α α­πό­φα­ση δη­μο­σιεύ­θη­κε νό­μι­μα στην Ε­φη­με­ρί­δα της Κυ­βερ­νή­σε­ως (ΦΕΚ 668 Δ /22-6-2005), για λό­γους δη­μό­σιας ω­φέ­λειας και ει­δι­κό­τε­ρα για την κα­τα­σκευ­ή της νέ­ας δι­πλής σι­δηρο­δρο­μι­κής γραμ­μής κα­νο­νι­κού πλάτους και υψη­λών τα­χυ­τή­των με­τα­ξύ Κο­ρίν­θου -Πα­τρών στο τμή­μα α­πό Χ.Θ. 40+000 έ­ως Χ.Θ. 59+250 (Υ­ποτμή­μα α­πό Χ.Θ. 53+600 έ­ως Χ.Θ. 59+250) που βρί­σκε­ται στην κτη­μα­τι­κή πε­ριο­χή των Νο­μών Κοριν­θί­ας και Α­χα­ΐ­ας και ει­δι­κό­τε­ρα στις κτη­μα­τι­κές πε­ρι­φέ­ρειες των Δή­μων Ευ­ρω­στί­νης και Αι­γεί­ρας, και ει­κο­νί­ζε­ται υ­πό κλί­μα­κα 1 :500 με δια­κρι­τι­κό χρώ­μα «σκού­ρο κί­τρι­νο» στα α­πό Αυ­γού­στου 2004 και με α­ριθ­μ. σχε­δί­ων 25 Β/ΔΕΡ12,25 Β/ΔΕΡ13, 25 Β/ΔΕΡ14, 25 Β/ΑIΓ.01 κτη­μα­το­λο­γικά δια­γράμμα­τα και στον α­ντί­στοι­χο κτη­μα­το­λο­γι­κό πίνα­κα με α­ριθ­μ. 25Β/Κ.Π.01 τα ο­ποία έ­χουν συ­ντό­ξει οι «Ν. ΠΕΡ­ΔΙ­ΚΑ­ΡΗΣ & ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΑ­ΤΕΣ Ε.Ε» και «Ο­ΜΑΣ ΜΕ­ΛΕ­ΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε» και έ­χει θε­ω­ρή­σει ο Προ­ϊ­στάμε­νος της Διευ­θύ­νου­σας Υ­πη­ρε­σί­ας Με­λε­τών κος Τρια­ντα­φύλ­λου Α. στις 24-9-2004 έ­χουν δε λη­φθεί υ­πό­ψη στο Φ19/96441761/05 έγ­γρα­φο του Γεν. Γραμ­μα­τέ­α Υ­πουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών Κ. Γκό­λια α­πό το ο­ποί­ο προ­κύ­πτει ότι έ­χουν τη­ρη­θεί οι προϋπο­θέ­σεις του όρ­θρου 3 του Ν. 2882/2001.
Με τους α­νω­τέ­ρω κτη­μα­το­λο­γι­κούς πί­να­κες, κα­θο­ρί­σθη­καν οι ει­κα­ζό­με­νοι δι­καιού­χοι της α­πο­ζη­μιώ­σε­ως.
Η α­παλ­λο­τρί­ω­ση κη­ρύ­χθη­κε υ­πέρ του Ο.Σ.Ε και με δαπάνες της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ Α.Ε.
Το μο­νο­με­λές Πρω­το­δι­κεί­ο Κο­ρίν­θου ε­ξέ­δω­σε την υπ’ αριθ­μ. 54/2007 α­πό­φα­σή του με την ο­ποί­α κα­θο­ρί­σθη­κε η προ­σω­ρι­νή τι­μή μο­νά­δας για το έ­δα­φος, τα κτί­ρια και τα ε­πι­κεί­με­να.
Η ως ά­νω α­παλ­λο­τρί­ω­ση συ­ντε­λέ­σθη­κε ό­πως προ­βλέ­πε­ται α­πό το άρ­θρο 7 παρ. 1 του Ν.2882/2001, ή­τοι:
Την 30η Ιου­λί­ου 2007 πα­ρα­κα­τα­θέ­σα­με στο Τα­μεί­ο Πα­ρα­κα­τα­θη­κών και Δα­νεί­ων την α­πο­ζη­μί­ω­ση που προσ­διο­ρί­σθη­κε με την ά­νω υπ’ α­ριθ­μ. 54/2007 α­πό­φα­ση του Μο­νομε­λούς Πρω­το­δι­κεί­ο Κο­ρίν­θου και η γνω­στο­ποί­η­ση της πα­ρα­κα­τά­θε­σης της απο­ζη­μί­ω­σης δη­μο­σιεύ­θη­κε στο υπ’ α­ριθ­μ. 367/Α.Α.Π./22.08.2007 Φύλ­λο της Ε­φη­με­ρί­δας της Κυ­βερ­νή­σε­ως.
Σύμ­φω­να με την παρ. 3 του άρ­θρου 7 του Ν.2882/2001 α­πό της συ­ντέ­λε­ση της α­να­γκα­στι­κής α­παλ­λο­τρί­ω­σης α­πο­κτή­σα­με την κυ­ριό­τη­τα ή άλ­λο ε­μπράγ­μα­το δι­καί­ω­μα επί του α­κι­νή­του.
Με την πα­ρού­σα σας ΠΡΟ­ΣΚΑ­ΛΟΥ­ΜΕ ό­πως, ε­ντός δέ­κα η­με­ρών α­πό την λή­ψη της παρού­σας ε­ξώ­δι­κης πρό­σκλη­σής μας, να μας πα­ρα­δώ­σε­τε ε­λεύ­θε­ρη την α­παλ­λο­τριω­θεί­σα ως ά­νω ι­διο­κτη­σί­ας σας.
Στην πε­ρί­πτω­ση που δεν πα­ρα­δώ­σε­τε ε­λεύ­θε­ρο το α­παλ­λο­τριω­θέν α­κί­νη­τό σας θα προ­σφύ­γου­με στο αρ­μό­διο δι­κα­στή­ριο σύμ­φω­να με το άρ­θρο 19 παρ. 1 του Ν.2882/2001 το ο­ποί­ο θα δια­τά­ξει την πα­ρά­δο­σή του.
Με την ε­πι­φύ­λα­ξη πα­ντός δι­καιώ­μα­τός μας και ι­διαί­τε­ρα του δι­καιώ­μα­τός μας για την α­πο­κα­τά­στα­ση της ζη­μί­ας που θα υ­πο­στού­με στην πε­ρί­πτω­ση που δεν μας πα­ρα­δώ­σε­τε ως ο νό­μος ο­ρί­ζει την α­παλ­λο­τριω­θεί­σα ως ά­νω ι­διο­κτη­σία σας.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com