1.1.07

ΙΑΝ. 2007: Την παράδοση των απολλοτριωθέντων ζητά η ΕΡΓΟΣΕ

Με την τα­χυ­δρό­μη­ση ο­νο­μα­στι­κών ε­πι­στο­λών προς τους φε­ρό­με­νους ι­διο­κτήτες των α­πολ­λο­τριω­θέ­ντων ε­κτά­σε­ων α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ, το έρ­γο τής κα­τα­σκευ­ής τής νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής μπαί­νει στην τε­λι­κή ευ­θεία υ­λο­ποί­η­σής του. 
Ή­δη, στην πε­ριο­χή τού Δή­μου Ευ­ρω­στί­νης άρ­χι­σε το κό­ψι­μο των δέ­ντρων στα α­πολ­λο­τριω­θέ­ντα, ώ­στε να ξε­κι­νή­σουν τα έρ­γα (σή­ραγ­γα) παρά­καμ­ψης Δερ­βε­νί­ου, ε­νώ θα α­κο­λου­θή­σουν τα έρ­γα των υ­πό­γειων δια­βά­σε­ων και γε­φυ­ρών στα πο­τά­μια Δερ­βε­νί­ου και Αι­γεί­ρας.
Τα έρ­γα πε­ρι­γρά­φο­νται α­πό την ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ ως ε­ξής:
Κα­τα­σκευ­ή υ­πο­δο­μής νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στο τµήµα Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη α­πό Χ.Θ. 28+000 έ­ως Χ.Θ. 67+870 και α­πό Χ.Θ. 79+000 έ­ως Χ.Θ. 91+500 (µε σή­ραγ­γες Δερ­βε­νί­ου).
Κα­τα­σκευ­ή υ­πο­δο­μής νέ­ας δι­πλής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στο τµήµα α­πό Χ.Θ. 73+135 έ­ως Χ.Θ. 79+000, σι­δη­ρο­δρο­μι­κών σταθ­μών και στά­σε­ων (κτί­ρια, α­πο­βά­θρες, στέ­γα­στρα και πε­ρι­βάλ­λων χώ­ρος) και Η/Μ ο­δι­κών έρ­γων στο τµήµα Κιά­το – Ρο­δο­δάφ­νη.
Η ε­πι­στο­λή προς τους ι­διο­κτή­τες α­να­φέ­ρει με­τα­ξύ άλ­λων:
Την 14-2-2007 συ­ζη­τή­θη­κε ε­νώ­πιον του Μο­νο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου Κο­ρίν­θου η α­πό 30­6-2006 αί­τη­σή μας για τον κα­θο­ρι­σμό προ­σω­ρι­νής τι­μής μο­νά­δας α­πο­ζημί­ω­σης έ­κτα­σης συ­νο­λι­κού εμ­βα­δού 71.109,90 τ.μ. που βρί­σκε­ται στην Κτη­μα­τική πε­ριο­χή του Νο­μού Κο­ριν­θίας η ο­ποί­α κη­ρύ­χθη­κε α­να­γκα­στι­κώς α­παλ­λο­τριω­τέα με την υπ’ α­ριθ­μ. 8412/2-6-2005 της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Πε­ρι­φέρειας Πε­λο­πον­νή­σου, η ο­ποί­α α­πό­φα­ση δη­μο­σιεύ­θη­κε νό­μι­μα στην Ε­φη­με­ρί­δα της Κυ­βερ­νή­σε­ως (ΦΕΚ 668 Δ /22-6-2005), για λό­γους δη­μό­σιας ω­φέ­λειας και ει­δι­κό­τε­ρα για την κα­τα­σκευ­ή της νέ­ας δι­πλής σι­δηρο­δρο­μι­κής γραμ­μής κα­νο­νι­κού πλάτους και υψη­λών τα­χυ­τή­των με­τα­ξύ Κο­ρίν­θου -Πα­τρών στο τμή­μα α­πό Χ.Θ. 40+000 έ­ως Χ.Θ. 59+250 (Υ­ποτμή­μα α­πό Χ.Θ. 53+600 έ­ως Χ.Θ. 59+250) που βρί­σκε­ται στην κτη­μα­τι­κή πε­ριο­χή των Νο­μών Κοριν­θί­ας και Α­χα­ΐ­ας και ει­δι­κό­τε­ρα στις κτη­μα­τι­κές πε­ρι­φέ­ρειες των Δή­μων Ευ­ρω­στί­νης και Αι­γεί­ρας, και ει­κο­νί­ζε­ται υ­πό κλί­μα­κα 1 :500 με δια­κρι­τι­κό χρώ­μα «σκού­ρο κί­τρι­νο» στα α­πό Αυ­γού­στου 2004 και με α­ριθ­μ. σχε­δί­ων 25 Β/ΔΕΡ12,25 Β/ΔΕΡ13, 25 Β/ΔΕΡ14, 25 Β/ΑIΓ.01 κτη­μα­το­λο­γικά δια­γράμμα­τα και στον α­ντί­στοι­χο κτη­μα­το­λο­γι­κό πίνα­κα με α­ριθ­μ. 25Β/Κ.Π.01 τα ο­ποία έ­χουν συ­ντό­ξει οι «Ν. ΠΕΡ­ΔΙ­ΚΑ­ΡΗΣ & ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΑ­ΤΕΣ Ε.Ε» και «Ο­ΜΑΣ ΜΕ­ΛΕ­ΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε» και έ­χει θε­ω­ρή­σει ο Προ­ϊ­στάμε­νος της Διευ­θύ­νου­σας Υ­πη­ρε­σί­ας Με­λε­τών κος Τρια­ντα­φύλ­λου Α. στις 24-9-2004 έ­χουν δε λη­φθεί υ­πό­ψη στο Φ19/96441761/05 έγ­γρα­φο του Γεν. Γραμ­μα­τέ­α Υ­πουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών Κ. Γκό­λια α­πό το ο­ποί­ο προ­κύ­πτει ότι έ­χουν τη­ρη­θεί οι προϋπο­θέ­σεις του όρ­θρου 3 του Ν. 2882/2001.
Με τους α­νω­τέ­ρω κτη­μα­το­λο­γι­κούς πί­να­κες, κα­θο­ρί­σθη­καν οι ει­κα­ζό­με­νοι δι­καιού­χοι της α­πο­ζη­μιώ­σε­ως.
Η α­παλ­λο­τρί­ω­ση κη­ρύ­χθη­κε υ­πέρ του Ο.Σ.Ε και με δαπάνες της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ Α.Ε.
Το μο­νο­με­λές Πρω­το­δι­κεί­ο Κο­ρίν­θου ε­ξέ­δω­σε την υπ’ αριθ­μ. 54/2007 α­πό­φα­σή του με την ο­ποί­α κα­θο­ρί­σθη­κε η προ­σω­ρι­νή τι­μή μο­νά­δας για το έ­δα­φος, τα κτί­ρια και τα ε­πι­κεί­με­να.
Η ως ά­νω α­παλ­λο­τρί­ω­ση συ­ντε­λέ­σθη­κε ό­πως προ­βλέ­πε­ται α­πό το άρ­θρο 7 παρ. 1 του Ν.2882/2001, ή­τοι:
Την 30η Ιου­λί­ου 2007 πα­ρα­κα­τα­θέ­σα­με στο Τα­μεί­ο Πα­ρα­κα­τα­θη­κών και Δα­νεί­ων την α­πο­ζη­μί­ω­ση που προσ­διο­ρί­σθη­κε με την ά­νω υπ’ α­ριθ­μ. 54/2007 α­πό­φα­ση του Μο­νομε­λούς Πρω­το­δι­κεί­ο Κο­ρίν­θου και η γνω­στο­ποί­η­ση της πα­ρα­κα­τά­θε­σης της απο­ζη­μί­ω­σης δη­μο­σιεύ­θη­κε στο υπ’ α­ριθ­μ. 367/Α.Α.Π./22.08.2007 Φύλ­λο της Ε­φη­με­ρί­δας της Κυ­βερ­νή­σε­ως.
Σύμ­φω­να με την παρ. 3 του άρ­θρου 7 του Ν.2882/2001 α­πό της συ­ντέ­λε­ση της α­να­γκα­στι­κής α­παλ­λο­τρί­ω­σης α­πο­κτή­σα­με την κυ­ριό­τη­τα ή άλ­λο ε­μπράγ­μα­το δι­καί­ω­μα επί του α­κι­νή­του.
Με την πα­ρού­σα σας ΠΡΟ­ΣΚΑ­ΛΟΥ­ΜΕ ό­πως, ε­ντός δέ­κα η­με­ρών α­πό την λή­ψη της παρού­σας ε­ξώ­δι­κης πρό­σκλη­σής μας, να μας πα­ρα­δώ­σε­τε ε­λεύ­θε­ρη την α­παλ­λο­τριω­θεί­σα ως ά­νω ι­διο­κτη­σί­ας σας.
Στην πε­ρί­πτω­ση που δεν πα­ρα­δώ­σε­τε ε­λεύ­θε­ρο το α­παλ­λο­τριω­θέν α­κί­νη­τό σας θα προ­σφύ­γου­με στο αρ­μό­διο δι­κα­στή­ριο σύμ­φω­να με το άρ­θρο 19 παρ. 1 του Ν.2882/2001 το ο­ποί­ο θα δια­τά­ξει την πα­ρά­δο­σή του.
Με την ε­πι­φύ­λα­ξη πα­ντός δι­καιώ­μα­τός μας και ι­διαί­τε­ρα του δι­καιώ­μα­τός μας για την α­πο­κα­τά­στα­ση της ζη­μί­ας που θα υ­πο­στού­με στην πε­ρί­πτω­ση που δεν μας πα­ρα­δώ­σε­τε ως ο νό­μος ο­ρί­ζει την α­παλ­λο­τριω­θεί­σα ως ά­νω ι­διο­κτη­σία σας.