1.1.07

ΙΑΝ. 2007 - Ορκωμοσία και Δημαιρεσίες στον Δήμο Αιγείρας


Με ε­πι­ση­μό­τη­τα και με το καθιε­ρω­μέ­νο τε­λε­τουρ­γι­κό πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Κυ­ρια­κή 31 Δε­κεμ­βρί­ου, στην αί­θου­σα του Πο­λι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου, η δη­μό­σια συ­νε­δρί­α­ση ορ­κω­μο­σί­ας Δη­μάρχου, Δη­μο­τι­κών και Το­πι­κών Συμ­βού­λων Δή­μου Αι­γεί­ρος.
Η τε­λε­τή ξε­κί­νη­σε στις 11 το πρω­ί με ψαλ­μω­δί­ες α­πό τους Ιε­ρείς του Δή­μου, ακο­λού­θη­σε ο όρ­κος και σύ­ντο­μη ο­μι­λί­α του Δη­μάρ­χου κ. Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά ο ο­ποίος α­φού ευ­χα­ρί­στη­σε τους δη­μό­τες για την ε­πα­νε­κλο­γή του, ζή­τη­σε α­πό ό­λους να ερ­γα­σθούν αυ­ξά­νο­ντας τις προ­σπά­θειές τους, ώ­στε το κα­λύ­τε­ρο μέλ­λον της Αι­γεί­ρος να γί­νει πρά­ξη τη νέ­α τε­τρα­ε­τί­α.
Η τε­λε­τή έ­λη­ξε με το θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα των πα­ρευ­ρι­σκό­με­νων δη­μο­τών και την α­νταλ­λα­γή ευ­χών για την και­νούρ­για χρο­νιά.
Οι ορ­κι­σθέ­ντες Δη­μο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι:
Πλειο­ψη­φί­α: Λυ­μπε­ρόπου­λος Χρη­στός, Νι­κο­λά­ου Θε­ο­φά­νης, Κούρτης Άγγε­λος, Σπυ­ρό­που­λος Σπυ­ρί­δων, Κορ­δούλης Γε­ώρ­γιος, Σταυρόπου­λος Πα­να­γιώ­της, Κα­ρα­μπάσης Πα­να­γιώ­της, Το­μαράς Βα­σί­λειος.
Μειο­ψη­φί­α: Γιαννούλης Πάνος, Σταυρόπου­λος Φά­νης, Δημόπου­λος Πά­νος, Οι­κο­νό­μου Α­θη­νά, Ρό­ζος Χρή­στος.
Δημαιρεσίες: Την Κυ­ρια­κή 7 Ια­νουα­ρίου στις 11 το πρω­ί πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην αί­θου­σα συ­νε­δριά­σε­ων, η ει­δι­κή συνε­δρί­α­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας με μο­να­δι­κό θέ­μα την ε­κλο­γή Προ­έ­δρου, Α­ντι­προ­έ­δρου και Γραμ­μα­τέ­α του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, κα­θώς και των με­λών της Δη­μαρ­χια­κής Ε­πι­τρο­πής, για την πε­ρί­ο­δο 2007 - 2008.
Α­πό την προ­βλε­πό­με­νη δια­δι­κα­σί­α προ­έ­κυ­ψαν τα ε­ξής:
Προ­ε­δρεί­ο - Χρή­στος Λυ­μπε­ρό­που­λος: Πρό­ε­δρος. Α­θη­νά Οι­κο­νό­μου (α­πό τη μειο­ψη­φί­α): Αντι­πρό­ε­δρος. Σπύ­ρος Σπυ­ρό­που­λος: Γραμ­μα­τέ­ας.
Δη­μαρ­χια­κή Ε­πι­τρο­πή - Γιώρ­γος Κορ­δού­λης, Φά­νης Νι­κο­λά­ου, Πα­να­γιώ­της Σταυ­ρό­που­λος. Από τη μειο­ψη­φί­α: Φά­νης Σταυ­ρό­που­λος. Α­να­πλη­ρω­μα­τι­κά μέ­λη: Πα­να­γιώ­της Κα­ρα­μπά­σης, Άγ­γε­λος Κούρ­της και Βα­σί­λης Το­μα­ράς. Από τη μειο­ψη­φί­α: Πά­νος Δη­μό­που­λος. Σύμ­φω­να με το νέ­ο Δη­μο­τι­κό Κώ­δι­κα ο Πρό­ε­δρος και ο Γραμ­μα­τέ­ας προ­τεί­νο­νται α­πό την πλειο­ψη­φί­α και ο Α­ντι­πρό­ε­δρος από τη μειο­ψη­φί­α.
Οι Α­ντι­δή­μαρ­χοι
Στις 25 Ια­νουα­ρί­ου 2007, με α­πό­φα­ση του Δη­μάρ­χου Αι­γεί­ρας Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά, ο­ρίσθη­καν οι τρεις Α­ντι­δή­μαρ­χοι Δή­μου Αι­γεί­ρας για το διά­στη­μα α­πό 1-1-2007 ως 31-12-2007, με τις ε­ξής αρ­μο­διό­τη­τες: Θε­ο­φά­νης Νι­κο­λά­ου. Τε­χνι­κά έρ­γα, Κα­θα­ριό­τη­τα, Ύ­δρευ­ση, Άρ­δευ­ση, Η­λε­κτροφω­τι­σμός. Α­να­πλη­ρω­τής Δη­μάρ­χου.
Γε­ώρ­γιος Κορ­δού­λης. Διοί­κη­ση, Οι­κο­νο­μι­κά, Πο­λε­ο­δο­μι­κά θέ­μα­τα, Πο­λι­τι­κή προ­στα­σί­α, Ά­δειες κα­τα­στη­μά­των.
Άγ­γε­λος Κούρ­της. Πε­ρι­βάλ­λον, Α­να­κύ­κλω­ση, Πο­λι­τι­στι­κά, Ποιό­τη­τα ζω­ής και κοι­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας, Με­τα­τρο­πή της Δη­μο­τι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης.