1.10.06

ΟΚΤ. 2006: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Επανεξελέγη ο Δημήτρης Μυλωνάς 
Την τρί­τη τε­τρα­ε­τί­α του στο τι­μό­νι του Δή­μου Αι­γεί­ρας θα δια­νύ­σει ο κ. Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς και ο συν­δυα­σμός του, ύ­στε­ρα α­πό το νι­κη­φό­ρο απο­τέ­λε­σμα των ε­κλο­γών της 15ης Ο­κτω­βρί­ου.
Μια νί­κη «καρ­μπόν» της προ­η­γού­με­νης ε­κλο­γι­κής α­να­μέ­τρη­σης του 2002, α­φού ο συν­δυα­σμός του Δη­μάρ­χου αύ­ξη­σε τη δύ­να­μή του κα­τά 8 ψή­φους (1386), ε­νώ ο συν­δυα­σμός του κ. Πά­νου Γιαν­νού­λη μεί­ω­σε κα­τά 4 ψή­φους (1089) τη δύ­να­μη που εί­χε πά­ρει ο συν­δυα­σμός Α­να­γνω­στό­που­λου το 2002.
Σχε­δόν πα­νο­μοιό­τυ­πα εί­ναι και τα συ­γκρι­τι­κά του ε­κλο­γι­κού σώ­μα­τος στο Δή­μο Αι­γεί­ρας. Οι ψη­φί­σα­ντες το 2006 εί­ναι 20 πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό το 2002, ε­νώ τα Ά­κυ­ρα – Λευ­κά αυ­τή τη φο­ρά αυ­ξή­θη­καν κα­τά 16.
Εν­δια­φέ­ρον υ­πάρ­χει ε­πί­σης στη διε­ρεύ­νη­ση των α­πο­τε­λε­σμά­των στα 13 ε­κλο­γικά τμή­μα­τα του Δή­μου (στην Αι­γεί­ρα λει­τούρ­γη­σαν 3 τμή­μα­τα και ό­χι 2 ό­πως παλαιό­τε­ρα).
Δε­κα­τρί­α μέ­λη θα έ­χει πλέ­ον το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας σύμ­φω­να με το νέ­ο Κώ­δι­κα Δή­μων & Κοι­νο­τή­των. Μι­κρές εί­ναι και ε­δώ οι α­να­κα­τα­τά­ξεις.
Στο ο­κτα­με­λές σχή­μα της πλειο­ψη­φί­ας, θα με­τέ­χουν δύ­ο και­νούργια πρό­σω­πα, ο Πά­νος Κα­ρα­μπά­σης και ο Βα­σί­λης Το­μα­ράς.
Στο πε­ντα­με­λές σχή­μα της α­ντι­πο­λί­τευ­σης (4 + 1 ο αρ­χη­γός του συν­δυα­σμού) νε­ο­ε­κλε­γέ­ντες εί­ναι ο Φάνης Σταυρόπουλος, η Α­θη­νά Οι­κο­νό­μου (πρώ­τη γυ­ναί­κα Σύμ­βου­λος στην Αι­γεί­ρα), ε­νώ ανα­μέ­νε­ται η κλή­ρω­ση α­πό το δι­κα­στή­ριο που προ­βλέ­πε­ται  α­πό το Άρ­θρο 54 του Κ.Δ.Κ. στην πε­ρί­πτω­ση ισο­ψη­φί­ας (Πα­ντε­λής Βα­σι­λά­γκος ή Χρή­στος Ρό­ζος),

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
1. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ           
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ         
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     
4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
5. ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          
6. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       
7. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΤΟΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             
9. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
10. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ     
11. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ         
12. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ           
13. ΡΟΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         
(1η στήλη Μυλωνάς, 2η Γιαννούλης, 3η 'Ακυρα. 4η λευκά