1.7.06

ΙΟΥΛ. 2006: Ο Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, αποκλειστικά στον «Φ»

Α­πό ώ­ρα σε ώ­ρα α­να­μέ­νε­ται να «πιά­σει» λι­μά­νι στο Αί­γιο το πα­σί­γνω­στο πλοί­ο «Rainbow Warrior» (ο Πο­λε­μι­στής του Ου­ρά­νιου Τό­ξου). 
Με α­φορ­μή το γε­γο­νός αυ­τό, ζη­τή­σα­με α­πό τον Διευ­θυ­ντή στο Ελ­λη­νικό Γρα­φεί­ο της Greenpeace τον κ. Νί­κο Χα­ρα­λα­μπί­δη να μας ει­σα­γάγει στους στό­χους και τις ε­νέρ­γειες αυ­τής της Πα­γκό­σμιας Οι­κο­λο­γι­κής Οργά­νω­σης σε σχέ­ση με τον Κο­ριν­θια­κό Κόλ­πο και γε­νι­κό­τε­ρα τη θά­λασ­σα της Με­σο­γεί­ου.
Ο Διευ­θυ­ντής του Ελ­λη­νι­κού γρα­φεί­ου της Ορ­γά­νω­σης, πα­ρά τον με­γά­λο φόρ­το ερ­γα­σί­ας του, α­πο­δέ­χτη­κε με χα­ρά να ε­νη­με­ρώ­σει τους α­να­γνώ­στες της ε­φημε­ρί­δας μας για τα προ­βλή­μα­τα που δη­μιουρ­γού­νται α­πό την πα­ρά­νο­μη α­λιεί­α με α­φρό­δι­χτα.
Σκο­πός αυ­τής της ε­πί­σκε­ψης, τό­νι­σε ο Νί­κος Χα­ρα­λα­μπί­δης εί­ναι να δει­χθεί τη συ­μπα­ρά­στα­ση της Greenpeace στην προ­σπά­θεια Δημάρ­χων, Νο­μαρ­χών, Α­λιευ­τι­κών Συλ­λό­γων, Φο­ρέ­ων και Ορ­γα­νώ­σε­ων για την προστα­σί­α του Κο­ριν­θια­κού.
Το ό­ρα­μά τους για την προ­στα­σί­α του κλει­στού και ευαί­σθη­του κόλ­που, σε συνδυα­σμό με την ε­πι­μο­νή και τη συ­νερ­γα­σί­α τους πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σουν πα­ράδειγ­μα προς μί­μη­ση για πολ­λές άλ­λες πε­ριο­χές της χώ­ρας. Ε­νω­μέ­νοι οι συ­νεργα­ζό­με­νοι φο­ρείς θα έ­χουν την ευ­και­ρί­α να εκ­φρά­σουν την α­πό­φα­σή τους να συ­νε­χί­σουν την προ­σπά­θεια για την προ­στα­σί­α της θά­λασ­σάς μας.
Η προ­στα­σί­α της Με­σο­γεί­ου χρειά­ζε­ται ά­με­ση δρά­ση και ό­χι λό­για. Οι α­κτιβι­στές της Greenpeace, για έ­να πε­ρί­που μή­να πε­ρι­πο­λούν τη θα­λάσσια πε­ριο­χή δυ­τι­κά της Ι­τα­λί­ας και το Ιό­νιο, ε­ντο­πί­ζουν, κα­τα­γρά­φουν και ε­μπο­δί­ζουν την πα­ρά­νο­μη δρά­ση των πα­ρα­συ­ρό­με­νων α­φρό­δι­χτων.
Με προ­ο­ρι­σμό τον Πει­ραιά, το Rainbow Warrior θα πιά­σει για λί­γο στο λι­μά­νι του Αι­γί­ου. Η προ­στα­σί­α του Κο­ριν­θια­κού πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει κοι­νό αί­τη­μα του συ­νό­λου των φο­ρέ­ων που δρα­στη­ριοποιού­νται στην πε­ριο­χή. Οι ε­περ­χό­με­νες δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές εί­ναι μια μο­ναδι­κή ευ­και­ρί­α για ό­λους τους υ­πο­ψή­φιους. Η συ­νερ­γα­σί­α ό­λων για την προ­στα­σί­α του Κο­ριν­θια­κού εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη.
Και ο Ν. Χα­ρα­λα­μπί­δης συ­νε­χί­ζει: Η Με­σό­γειος εί­ναι η θά­λασ­σά μας. Τα νε­ρά της ή­ταν α­πό την αρ­χαιό­τη­τα σταυ­ρο­δρό­μι πο­λι­τι­σμών. Ταυ­τό­χρο­να, η Με­σό­γειος εί­ναι μια θά­λασ­σα πλού­σια σε βιο­ποι­κι­λό­τη­τα. Αν και κα­λύ­πτει μό­λις το 0,7% της συ­νο­λι­κής ε­πι­φά­νειας των ω­κε­α­νών του πλα­νή­τη μας, φι­λο­ξε­νεί το 8-9% της θα­λάσ­σιας βιο­ποι­κι­λό­τη­τας. Έ­χου­με λοι­πόν πολ­λούς λό­γους να την προ­στατεύ­σου­με.
Σή­με­ρα, δυ­στυ­χώς, το μο­να­δι­κό οι­κο­σύ­στη­μα της Με­σο­γεί­ου α­πει­λεί­ται. Η ε­ντα­τι­κή και α­νε­ξέ­λε­γκτη εκ­με­τάλ­λευ­ση, σε συν­δυα­σμό με τη ρύ­παν­ση υ­πο­βαθ­μί­ζουν κα­θη­με­ρι­νά τη θα­λάσ­σια ζω­ή.
Σύμ­φω­να με την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Υ­πη­ρε­σί­α Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, το 65% των α­πο­θε­μά­των ψαριών της Με­σο­γεί­ου α­πει­λού­νται. Με­γα­λύ­τε­ρος εί­ναι ο κίν­δυ­νος για τον ε­ρυθρό τό­νο, τον ξι­φί­α αλ­λά και για την τσι­πού­ρα και τον μπα­κα­λιά­ρο.
Πε­ρί τους 100.000 τό­νους πε­τρε­λαί­ου κα­τα­λή­γουν κά­θε χρό­νο στα νε­ρά της Με­σο­γεί­ου.
Στα διε­θνή ύ­δα­τα, που α­πο­τε­λούν το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της Με­σο­γεί­ου, δεν υπάρ­χει κα­νείς ου­σια­στι­κός έ­λεγ­χος. Πα­ρά­νο­μες και κα­τα­στρο­φι­κές α­λιευ­τικές δρα­στη­ριό­τη­τες α­πει­λούν τη θα­λάσ­σια ζω­ή αλ­λά και το μέλ­λον της α­λιείας και των α­λιέ­ων. Τα πα­ρα­συ­ρό­με­να α­φρό­δι­χτα (γνω­στά και σαν «τεί­χη του θανά­του») συ­νε­χί­ζουν να α­πλώ­νο­νται κα­θη­με­ρι­νά, σε μή­κος χι­λιά­δων χι­λιο­μέτρων αν και έ­χουν α­πα­γο­ρευ­θεί α­πό την 1/1/2002 και οι ψα­ρά­δες έ­χουν ή­δη α­πο­ζη­μιωθεί για την α­πό­συρ­σή τους! Α­πό τα δί­χτυα αυ­τά, κά­θε χρό­νο βρί­σκουν το θά­νατο χι­λιά­δες δελ­φί­νια, φά­λαι­νες, χε­λώ­νες και θα­λασ­σο­πού­λια.
Η Greenpeace προ­τεί­νει και ζη­τά τη δη­μιουρ­γί­α ε­νός δι­κτύ­ου θαλάσ­σιων κα­τα­φυ­γί­ων που θα κα­λύ­πτει το 40% της έ­κτα­σής της. Τα κα­τα­φύ­για αυτά πε­ρι­λαμ­βά­νουν α­ντι­προ­σω­πευ­τι­κούς οι­κο­τό­πους αλ­λά και ση­μα­ντι­κές περιο­χές α­να­πα­ρα­γω­γής και α­νά­πτυ­ξης πολ­λών θα­λάσ­σιων ει­δών που πρέ­πει να προ­στα­τευ­θούν για να ε­ξα­σφα­λι­στεί η ζω­ή στη θά­λασ­σά μας.