ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιουλ 2006

ΙΟΥΛ. 2006: Ο Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, αποκλειστικά στον «Φ»

Α­πό ώ­ρα σε ώ­ρα α­να­μέ­νε­ται να «πιά­σει» λι­μά­νι στο Αί­γιο το πα­σί­γνω­στο πλοί­ο «Rainbow Warrior» (ο Πο­λε­μι­στής του Ου­ρά­νιου Τό­ξου). 
Με α­φορ­μή το γε­γο­νός αυ­τό, ζη­τή­σα­με α­πό τον Διευ­θυ­ντή στο Ελ­λη­νικό Γρα­φεί­ο της Greenpeace τον κ. Νί­κο Χα­ρα­λα­μπί­δη να μας ει­σα­γάγει στους στό­χους και τις ε­νέρ­γειες αυ­τής της Πα­γκό­σμιας Οι­κο­λο­γι­κής Οργά­νω­σης σε σχέ­ση με τον Κο­ριν­θια­κό Κόλ­πο και γε­νι­κό­τε­ρα τη θά­λασ­σα της Με­σο­γεί­ου.
Ο Διευ­θυ­ντής του Ελ­λη­νι­κού γρα­φεί­ου της Ορ­γά­νω­σης, πα­ρά τον με­γά­λο φόρ­το ερ­γα­σί­ας του, α­πο­δέ­χτη­κε με χα­ρά να ε­νη­με­ρώ­σει τους α­να­γνώ­στες της ε­φημε­ρί­δας μας για τα προ­βλή­μα­τα που δη­μιουρ­γού­νται α­πό την πα­ρά­νο­μη α­λιεί­α με α­φρό­δι­χτα.
Σκο­πός αυ­τής της ε­πί­σκε­ψης, τό­νι­σε ο Νί­κος Χα­ρα­λα­μπί­δης εί­ναι να δει­χθεί τη συ­μπα­ρά­στα­ση της Greenpeace στην προ­σπά­θεια Δημάρ­χων, Νο­μαρ­χών, Α­λιευ­τι­κών Συλ­λό­γων, Φο­ρέ­ων και Ορ­γα­νώ­σε­ων για την προστα­σί­α του Κο­ριν­θια­κού.
Το ό­ρα­μά τους για την προ­στα­σί­α του κλει­στού και ευαί­σθη­του κόλ­που, σε συνδυα­σμό με την ε­πι­μο­νή και τη συ­νερ­γα­σί­α τους πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σουν πα­ράδειγ­μα προς μί­μη­ση για πολ­λές άλ­λες πε­ριο­χές της χώ­ρας. Ε­νω­μέ­νοι οι συ­νεργα­ζό­με­νοι φο­ρείς θα έ­χουν την ευ­και­ρί­α να εκ­φρά­σουν την α­πό­φα­σή τους να συ­νε­χί­σουν την προ­σπά­θεια για την προ­στα­σί­α της θά­λασ­σάς μας.
Η προ­στα­σί­α της Με­σο­γεί­ου χρειά­ζε­ται ά­με­ση δρά­ση και ό­χι λό­για. Οι α­κτιβι­στές της Greenpeace, για έ­να πε­ρί­που μή­να πε­ρι­πο­λούν τη θα­λάσσια πε­ριο­χή δυ­τι­κά της Ι­τα­λί­ας και το Ιό­νιο, ε­ντο­πί­ζουν, κα­τα­γρά­φουν και ε­μπο­δί­ζουν την πα­ρά­νο­μη δρά­ση των πα­ρα­συ­ρό­με­νων α­φρό­δι­χτων.
Με προ­ο­ρι­σμό τον Πει­ραιά, το Rainbow Warrior θα πιά­σει για λί­γο στο λι­μά­νι του Αι­γί­ου. Η προ­στα­σί­α του Κο­ριν­θια­κού πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει κοι­νό αί­τη­μα του συ­νό­λου των φο­ρέ­ων που δρα­στη­ριοποιού­νται στην πε­ριο­χή. Οι ε­περ­χό­με­νες δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές εί­ναι μια μο­ναδι­κή ευ­και­ρί­α για ό­λους τους υ­πο­ψή­φιους. Η συ­νερ­γα­σί­α ό­λων για την προ­στα­σί­α του Κο­ριν­θια­κού εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη.
Και ο Ν. Χα­ρα­λα­μπί­δης συ­νε­χί­ζει: Η Με­σό­γειος εί­ναι η θά­λασ­σά μας. Τα νε­ρά της ή­ταν α­πό την αρ­χαιό­τη­τα σταυ­ρο­δρό­μι πο­λι­τι­σμών. Ταυ­τό­χρο­να, η Με­σό­γειος εί­ναι μια θά­λασ­σα πλού­σια σε βιο­ποι­κι­λό­τη­τα. Αν και κα­λύ­πτει μό­λις το 0,7% της συ­νο­λι­κής ε­πι­φά­νειας των ω­κε­α­νών του πλα­νή­τη μας, φι­λο­ξε­νεί το 8-9% της θα­λάσ­σιας βιο­ποι­κι­λό­τη­τας. Έ­χου­με λοι­πόν πολ­λούς λό­γους να την προ­στατεύ­σου­με.
Σή­με­ρα, δυ­στυ­χώς, το μο­να­δι­κό οι­κο­σύ­στη­μα της Με­σο­γεί­ου α­πει­λεί­ται. Η ε­ντα­τι­κή και α­νε­ξέ­λε­γκτη εκ­με­τάλ­λευ­ση, σε συν­δυα­σμό με τη ρύ­παν­ση υ­πο­βαθ­μί­ζουν κα­θη­με­ρι­νά τη θα­λάσ­σια ζω­ή.
Σύμ­φω­να με την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Υ­πη­ρε­σί­α Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, το 65% των α­πο­θε­μά­των ψαριών της Με­σο­γεί­ου α­πει­λού­νται. Με­γα­λύ­τε­ρος εί­ναι ο κίν­δυ­νος για τον ε­ρυθρό τό­νο, τον ξι­φί­α αλ­λά και για την τσι­πού­ρα και τον μπα­κα­λιά­ρο.
Πε­ρί τους 100.000 τό­νους πε­τρε­λαί­ου κα­τα­λή­γουν κά­θε χρό­νο στα νε­ρά της Με­σο­γεί­ου.
Στα διε­θνή ύ­δα­τα, που α­πο­τε­λούν το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της Με­σο­γεί­ου, δεν υπάρ­χει κα­νείς ου­σια­στι­κός έ­λεγ­χος. Πα­ρά­νο­μες και κα­τα­στρο­φι­κές α­λιευ­τικές δρα­στη­ριό­τη­τες α­πει­λούν τη θα­λάσ­σια ζω­ή αλ­λά και το μέλ­λον της α­λιείας και των α­λιέ­ων. Τα πα­ρα­συ­ρό­με­να α­φρό­δι­χτα (γνω­στά και σαν «τεί­χη του θανά­του») συ­νε­χί­ζουν να α­πλώ­νο­νται κα­θη­με­ρι­νά, σε μή­κος χι­λιά­δων χι­λιο­μέτρων αν και έ­χουν α­πα­γο­ρευ­θεί α­πό την 1/1/2002 και οι ψα­ρά­δες έ­χουν ή­δη α­πο­ζη­μιωθεί για την α­πό­συρ­σή τους! Α­πό τα δί­χτυα αυ­τά, κά­θε χρό­νο βρί­σκουν το θά­νατο χι­λιά­δες δελ­φί­νια, φά­λαι­νες, χε­λώ­νες και θα­λασ­σο­πού­λια.
Η Greenpeace προ­τεί­νει και ζη­τά τη δη­μιουρ­γί­α ε­νός δι­κτύ­ου θαλάσ­σιων κα­τα­φυ­γί­ων που θα κα­λύ­πτει το 40% της έ­κτα­σής της. Τα κα­τα­φύ­για αυτά πε­ρι­λαμ­βά­νουν α­ντι­προ­σω­πευ­τι­κούς οι­κο­τό­πους αλ­λά και ση­μα­ντι­κές περιο­χές α­να­πα­ρα­γω­γής και α­νά­πτυ­ξης πολ­λών θα­λάσ­σιων ει­δών που πρέ­πει να προ­στα­τευ­θούν για να ε­ξα­σφα­λι­στεί η ζω­ή στη θά­λασ­σά μας.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com