ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Αυγ 2007

ΑΥΓ. 2007 - Διάλογος… επιτέλους; ή μη μου τους κύκλους τάραττε!

Σί­γου­ρα δεν μπο­ρού­σα να φα­ντα­στώ το πο­λύ θε­τι­κό α­πο­τέ­λε­σμα που θα εί­χε η ε­πί­σκε­ψη μιας νε­α­ρής μα­θή­τριας (Αι­γει­ρά­τισ­σας α­πό την Α­θή­να) τον πε­ρα­σμένο Αύ­γου­στο στο γρα­φεί­ο μου. Κρα­τού­σε στα χέ­ρια της μια δι­σέ­λι­δη χει­ρό­γρα­φη ε­πι­στο­λή και με πε­ρισ­σή ευ­γέ­νεια με πα­ρα­κά­λε­σε να τη δη­μο­σιεύ­σω. Της το υ­πο­σχέ­θη­κα, κά­ποιες συ­γκυ­ρί­ες ό­μως δεν ε­πέ­τρε­ψαν τό­τε την έ­γκαι­ρη δημο­σί­ευ­σή της. Την ξα­να­θυ­μή­θη­κα φέ­τος και τη δη­μο­σί­ευ­σα στο προ­η­γού­με­νο φύλλο τού «Φ».
Το γε­γο­νός ό­τι η ε­πι­στο­λή συ­ζη­τή­θη­κε α­μέ­σως με­τά την κυ­κλο­φο­ρί­α τής ε­φημε­ρί­δας (και προ­φο­ρι­κά και γρα­πτά, ε­νώ ο Δή­μος προ­χώ­ρη­σε στην το­πο­θέ­τη­ση νέ­ων α­πα­γο­ρευ­τι­κών stand στον πα­ρα­λια­κό που ε­ξυπη­ρε­τούν πο­λύ κα­λύ­τε­ρα την κυ­κλο­φο­ρί­α των πε­ζών) ή­ταν μί­α πο­λύ θε­τι­κή εξέ­λι­ξη, δεν εί­ναι ό­μως αυ­τό το θέ­μα μας.
Ε­δώ και πολ­λά χρό­νια έ­χω α­ντι­λη­φθεί ό­τι α­που­σιά­ζει ο διά­λο­γος α­πό την τοπι­κή κοι­νω­νί­α μας. Υ­πάρ­χει φυ­σι­κά, θα μου πεί­τε, πο­λύς και έ­ντο­νος κα­τά τις προ­ε­κλο­γι­κές πε­ριό­δους. Αυ­τός ό­μως εί­ναι «πο­λι­τι­κός» διά­λο­γος και σαν γνή­σιοι Έλ­λη­νες δεν υ­στε­ρού­με. Ο άλ­λος λεί­πει, ο «κοι­νω­νι­κός», για τα θέ­ματα που θα πρέ­πει να α­πα­σχο­λούν κά­θε Δη­μό­τη και α­φο­ρούν το μέλ­λον τού τό­που μας.
Ε­πι­τέ­λους, λοι­πόν, ας αρ­χί­σου­με α­πό τον πα­ρα­λια­κό μας δρό­μο… Ε­δώ θα μου επι­τρέ­ψε­τε να κα­τα­θέ­σω και ε­γώ τη γνώ­μη μου, ως δη­μό­της. Θε­ω­ρώ ό­τι πρέ­πει να α­πα­γο­ρεύ­ε­ται η κυ­κλο­φο­ρί­α των αυ­το­κι­νή­των κα­τά τη δί­μη­νη κα­λο­και­ρι­νή πε­ρί­ο­δο σε ό­λο το μή­κος του. Α­πό πο­τά­μι σε πο­τά­μι, δη­λα­δή (Κριός – Θο­λο­πό­ταμος).
Ε­πί­σης, σε προ­η­γού­με­νο φύλ­λο δη­μο­σιεύ­τη­κε ε­ρώ­τη­ση βου­λευ­τή για τα σχο­λεί­α τής Αι­για­λεί­ας, χω­ρίς α­να­φο­ρά (λό­γω μη ε­νη­μέ­ρω­σης) στο Γυ­μνά­σιο – Λύ­κειο Αι­γεί­ρας. Δεν α­κού­στη­κε ό­μως ό­λο αυ­τό το διά­στη­μα κα­νέ­να σχό­λιο δη­μότη, γο­νιού, μα­θη­τή, ώ­στε ο βου­λευ­τής να ε­πα­νυ­πο­βάλ­λει την ε­ρώ­τη­ση στην υ­πουργό Παι­δεί­ας, με την α­να­φο­ρά και στο τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα αυ­τού του σχο­λι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος.
Άλ­λο: Α­πό το πε­ρα­σμέ­νο κα­λο­καί­ρι, ο­ρι­σμέ­να α­πό τα φρε­ά­τια ομ­βρί­ων στον μονα­δι­κό πλα­κό­στρω­το πε­ζό­δρο­μο της Αι­γεί­ρας έ­χουν υ­πο­χω­ρή­σει και εί­ναι άκρως ε­πι­κίν­δυ­να στη διέ­λευ­ση των πε­ζών. Το ση­μεί­ο α­πο­τε­λεί το νευ­ραλ­γι­κότε­ρο ση­μεί­ο προ­σέ­λευ­σης στην πα­ρα­λί­α και τα πα­ρα­κεί­με­να ε­στια­τό­ρια – κα­φέ. Σί­γου­ρα δεν υ­πάρ­χει Αι­γει­ρά­της που να μην περ­νά­ει α­πό το ση­μεί­ο τουλά­χι­στον μί­α φο­ρά την ε­βδο­μά­δα, ε­νώ οι ι­διο­κτή­τες των πα­ρα­λια­κών κα­τα­στημά­των τον χρη­σι­μο­ποιούν για τρο­φο­δο­σί­α πολ­λά­κις κα­θη­με­ρι­νά. Εί­μαι ό­μως από­λυ­τα βέ­βαιος ό­τι ου­δείς εν­δια­φέρ­θη­κε ό­λο αυ­τό το διά­στη­μα να ε­νη­με­ρώσει τις υ­πη­ρε­σί­ες του Δή­μου για να ε­πι­σκευά­σουν τα ε­πι­κίν­δυ­να αυ­τά ση­μεί­α (δου­λεί­α ό­χι πα­ρα­πά­νω α­πό μια ώ­ρα).
Αλ­λά και το θέ­μα τής διά­βρω­σης των α­κτών μάς α­φή­νει πα­γε­ρά α­διά­φο­ρους. Τι κι αν η αρ­μό­δια Πο­λι­τεί­α πα­ρα­δέ­χτη­κε ό­τι δεν υ­πάρ­χει κα­μί­α με­λέ­τη για την προ­στα­σί­α των πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών (βλ. «Φ» Ιου­νί­ου), κα­νείς μας δεν α­νη­συχεί γι’ αυ­τό και δεν σκέ­φτε­ται ό­τι σε λί­γα χρό­νια ο α­σφαλ­το­τά­πη­τας του πα­ρα­λια­κού με τα συ­νε­χή πρό­χει­ρα μπα­λώ­μα­τα θα υ­πε­ρυ­ψώ­νε­ται έ­τσι ώ­στε οι αυ­λές των πα­ρα­λια­κών οι­κιών να με­τα­τρέ­πο­νται σε λί­μνες με­τά α­πό κά­θε βροχή ή θα­λασ­σο­τα­ρα­χή. Ά­σε δε, η πε­ριο­χή τής «Αρ­χό­ντισ­σας», ε­κεί «α­πα­γο­ρεύ­ο­νται» λό­γω αι­για­λού και τα πρό­χει­ρα μπα­λώ­μα­τα της κα­τα­στρο­φι­κής διά­βρω­σης…
Ψι­λά γράμ­μα­τα θα μου πεί­τε!
Ε­δώ δεν ά­νοι­ξε …στό­μα για τη διέ­λευ­ση του τραίνου και του αυ­το­κι­νη­το­δρό­μου, τα δύ­ο έρ­γα που θα με­τα­τρέ­ψουν (σε λί­γα χρόνια) την Αι­γεί­ρα σε έ­να α­πέ­ρα­ντο συ­γκοι­νω­νια­κό πάρ­κο. Ε­δώ α­πο­ρούν α­κό­μη και οι το­πο­γρά­φοι που κα­τα­με­τρούν τις α­παλ­λο­τριω­μέ­νες ε­κτά­σεις. «Εί­στε από τα λί­γα χω­ριά με­τα­ξύ Κο­ρίν­θου – Πά­τρας, που δεν τα α­κού­με α­πό τους ι­διοκτή­τες…» ε­πι­ση­μαί­νουν με α­πο­ρί­α.
Α­λή­θεια, συ­ζη­τά κα­νείς για την α­νά­δει­ξη – α­ξιο­ποί­η­ση του Αρ­χαί­ου Θε­ά­τρου, ε­νός α­πό τα ι­σχυ­ρό­τε­ρα χαρ­τιά για την οι­κο­νο­μο­του­ρι­στι­κή α­να­βάθμι­ση της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής; Ευ­τυ­χώς δηλ. που στο πρό­γραμ­μα του Κέ­ντρου Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής Εκ­παί­δευ­σης Α­κρά­τας, υ­πάρ­χουν και κά­ποιες ε­πι­σκέ­ψεις σχο­λεί­ων στο χώ­ρο του Πα­λιο­κά­στρου!
Βέ­βαια, κά­ποιοι «δια­χρο­νι­κοί» πα­ρα­θε­ρί­ζο­ντες «Α­θη­νο­αι­γει­ρά­τες» αρ­θρώνουν λό­γο. Μι­λά­νε για πα­γκά­κια και κα­λύ­τε­ρο φω­τι­σμό στον πα­ρα­λια­κό δρό­μο που α­γα­πούν για­τί ε­δώ με­γά­λω­σαν τα παι­διά τους και τώ­ρα τα εγ­γό­νια τους. «Δεν βλέ­πουν πώς έ­χουν α­να­πλά­σει την πα­ρα­λί­α της Α­κρά­τας; Δεν φω­νά­ζει κανείς ό­μως, α­φού κά­θε βρά­δυ ό­λη η Αι­γεί­ρα α­πο­λαμ­βά­νει την νυ­χτε­ρι­νή ζω­ή της Α­κρά­τας», συ­ζη­τούν με­τα­ξύ τους…
Οι α­πο­ρί­ες φυ­σι­κά μπο­ρού­σαν να μην έ­χουν τε­λειω­μό, αλ­λά φο­βά­μαι ό­τι θα πεί­τε: Ε­δώ ο κό­σμος καί­γε­ται και συ φι­λο­σο­φείς…
Έ­χε­τε δί­κιο, γι’ αυ­τό μάλ­λον δεν θα το ξα­να­κά­νω.
Δεν θα ξα­να­θέ­σω ε­ρω­τή­ματα για κά­τι «αρ­χαί­ες πέ­τρες», για τη διά­βρω­ση της πα­ρα­λί­ας μας, για τη συ­γκοι­νω­νια­κή τρι­χο­τό­μη­ση της Αι­γεί­ρας, για την α­νά­πτυ­ξη και τα λοι­πά «δευ­τερεύ­ο­ντα» και «α­νε­παί­σθη­τα» μι­κρο­προ­βλή­μα­τα…
Κα­λό και ...ά­κα­πνο υ­πό­λοι­πο Κα­λο­καί­ρι

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com