1 Αυγ 2007

ΑΥΓ. 2007 - Διάλογος… επιτέλους; ή μη μου τους κύκλους τάραττε!

Σί­γου­ρα δεν μπο­ρού­σα να φα­ντα­στώ το πο­λύ θε­τι­κό α­πο­τέ­λε­σμα που θα εί­χε η ε­πί­σκε­ψη μιας νε­α­ρής μα­θή­τριας (Αι­γει­ρά­τισ­σας α­πό την Α­θή­να) τον πε­ρα­σμένο Αύ­γου­στο στο γρα­φεί­ο μου. Κρα­τού­σε στα χέ­ρια της μια δι­σέ­λι­δη χει­ρό­γρα­φη ε­πι­στο­λή και με πε­ρισ­σή ευ­γέ­νεια με πα­ρα­κά­λε­σε να τη δη­μο­σιεύ­σω. Της το υ­πο­σχέ­θη­κα, κά­ποιες συ­γκυ­ρί­ες ό­μως δεν ε­πέ­τρε­ψαν τό­τε την έ­γκαι­ρη δημο­σί­ευ­σή της. Την ξα­να­θυ­μή­θη­κα φέ­τος και τη δη­μο­σί­ευ­σα στο προ­η­γού­με­νο φύλλο τού «Φ».
Το γε­γο­νός ό­τι η ε­πι­στο­λή συ­ζη­τή­θη­κε α­μέ­σως με­τά την κυ­κλο­φο­ρί­α τής ε­φημε­ρί­δας (και προ­φο­ρι­κά και γρα­πτά, ε­νώ ο Δή­μος προ­χώ­ρη­σε στην το­πο­θέ­τη­ση νέ­ων α­πα­γο­ρευ­τι­κών stand στον πα­ρα­λια­κό που ε­ξυπη­ρε­τούν πο­λύ κα­λύ­τε­ρα την κυ­κλο­φο­ρί­α των πε­ζών) ή­ταν μί­α πο­λύ θε­τι­κή εξέ­λι­ξη, δεν εί­ναι ό­μως αυ­τό το θέ­μα μας.
Ε­δώ και πολ­λά χρό­νια έ­χω α­ντι­λη­φθεί ό­τι α­που­σιά­ζει ο διά­λο­γος α­πό την τοπι­κή κοι­νω­νί­α μας. Υ­πάρ­χει φυ­σι­κά, θα μου πεί­τε, πο­λύς και έ­ντο­νος κα­τά τις προ­ε­κλο­γι­κές πε­ριό­δους. Αυ­τός ό­μως εί­ναι «πο­λι­τι­κός» διά­λο­γος και σαν γνή­σιοι Έλ­λη­νες δεν υ­στε­ρού­με. Ο άλ­λος λεί­πει, ο «κοι­νω­νι­κός», για τα θέ­ματα που θα πρέ­πει να α­πα­σχο­λούν κά­θε Δη­μό­τη και α­φο­ρούν το μέλ­λον τού τό­που μας.
Ε­πι­τέ­λους, λοι­πόν, ας αρ­χί­σου­με α­πό τον πα­ρα­λια­κό μας δρό­μο… Ε­δώ θα μου επι­τρέ­ψε­τε να κα­τα­θέ­σω και ε­γώ τη γνώ­μη μου, ως δη­μό­της. Θε­ω­ρώ ό­τι πρέ­πει να α­πα­γο­ρεύ­ε­ται η κυ­κλο­φο­ρί­α των αυ­το­κι­νή­των κα­τά τη δί­μη­νη κα­λο­και­ρι­νή πε­ρί­ο­δο σε ό­λο το μή­κος του. Α­πό πο­τά­μι σε πο­τά­μι, δη­λα­δή (Κριός – Θο­λο­πό­ταμος).
Ε­πί­σης, σε προ­η­γού­με­νο φύλ­λο δη­μο­σιεύ­τη­κε ε­ρώ­τη­ση βου­λευ­τή για τα σχο­λεί­α τής Αι­για­λεί­ας, χω­ρίς α­να­φο­ρά (λό­γω μη ε­νη­μέ­ρω­σης) στο Γυ­μνά­σιο – Λύ­κειο Αι­γεί­ρας. Δεν α­κού­στη­κε ό­μως ό­λο αυ­τό το διά­στη­μα κα­νέ­να σχό­λιο δη­μότη, γο­νιού, μα­θη­τή, ώ­στε ο βου­λευ­τής να ε­πα­νυ­πο­βάλ­λει την ε­ρώ­τη­ση στην υ­πουργό Παι­δεί­ας, με την α­να­φο­ρά και στο τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα αυ­τού του σχο­λι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος.
Άλ­λο: Α­πό το πε­ρα­σμέ­νο κα­λο­καί­ρι, ο­ρι­σμέ­να α­πό τα φρε­ά­τια ομ­βρί­ων στον μονα­δι­κό πλα­κό­στρω­το πε­ζό­δρο­μο της Αι­γεί­ρας έ­χουν υ­πο­χω­ρή­σει και εί­ναι άκρως ε­πι­κίν­δυ­να στη διέ­λευ­ση των πε­ζών. Το ση­μεί­ο α­πο­τε­λεί το νευ­ραλ­γι­κότε­ρο ση­μεί­ο προ­σέ­λευ­σης στην πα­ρα­λί­α και τα πα­ρα­κεί­με­να ε­στια­τό­ρια – κα­φέ. Σί­γου­ρα δεν υ­πάρ­χει Αι­γει­ρά­της που να μην περ­νά­ει α­πό το ση­μεί­ο τουλά­χι­στον μί­α φο­ρά την ε­βδο­μά­δα, ε­νώ οι ι­διο­κτή­τες των πα­ρα­λια­κών κα­τα­στημά­των τον χρη­σι­μο­ποιούν για τρο­φο­δο­σί­α πολ­λά­κις κα­θη­με­ρι­νά. Εί­μαι ό­μως από­λυ­τα βέ­βαιος ό­τι ου­δείς εν­δια­φέρ­θη­κε ό­λο αυ­τό το διά­στη­μα να ε­νη­με­ρώσει τις υ­πη­ρε­σί­ες του Δή­μου για να ε­πι­σκευά­σουν τα ε­πι­κίν­δυ­να αυ­τά ση­μεί­α (δου­λεί­α ό­χι πα­ρα­πά­νω α­πό μια ώ­ρα).
Αλ­λά και το θέ­μα τής διά­βρω­σης των α­κτών μάς α­φή­νει πα­γε­ρά α­διά­φο­ρους. Τι κι αν η αρ­μό­δια Πο­λι­τεί­α πα­ρα­δέ­χτη­κε ό­τι δεν υ­πάρ­χει κα­μί­α με­λέ­τη για την προ­στα­σί­α των πα­ρα­λια­κών οι­κι­σμών (βλ. «Φ» Ιου­νί­ου), κα­νείς μας δεν α­νη­συχεί γι’ αυ­τό και δεν σκέ­φτε­ται ό­τι σε λί­γα χρό­νια ο α­σφαλ­το­τά­πη­τας του πα­ρα­λια­κού με τα συ­νε­χή πρό­χει­ρα μπα­λώ­μα­τα θα υ­πε­ρυ­ψώ­νε­ται έ­τσι ώ­στε οι αυ­λές των πα­ρα­λια­κών οι­κιών να με­τα­τρέ­πο­νται σε λί­μνες με­τά α­πό κά­θε βροχή ή θα­λασ­σο­τα­ρα­χή. Ά­σε δε, η πε­ριο­χή τής «Αρ­χό­ντισ­σας», ε­κεί «α­πα­γο­ρεύ­ο­νται» λό­γω αι­για­λού και τα πρό­χει­ρα μπα­λώ­μα­τα της κα­τα­στρο­φι­κής διά­βρω­σης…
Ψι­λά γράμ­μα­τα θα μου πεί­τε!
Ε­δώ δεν ά­νοι­ξε …στό­μα για τη διέ­λευ­ση του τραίνου και του αυ­το­κι­νη­το­δρό­μου, τα δύ­ο έρ­γα που θα με­τα­τρέ­ψουν (σε λί­γα χρόνια) την Αι­γεί­ρα σε έ­να α­πέ­ρα­ντο συ­γκοι­νω­νια­κό πάρ­κο. Ε­δώ α­πο­ρούν α­κό­μη και οι το­πο­γρά­φοι που κα­τα­με­τρούν τις α­παλ­λο­τριω­μέ­νες ε­κτά­σεις. «Εί­στε από τα λί­γα χω­ριά με­τα­ξύ Κο­ρίν­θου – Πά­τρας, που δεν τα α­κού­με α­πό τους ι­διοκτή­τες…» ε­πι­ση­μαί­νουν με α­πο­ρί­α.
Α­λή­θεια, συ­ζη­τά κα­νείς για την α­νά­δει­ξη – α­ξιο­ποί­η­ση του Αρ­χαί­ου Θε­ά­τρου, ε­νός α­πό τα ι­σχυ­ρό­τε­ρα χαρ­τιά για την οι­κο­νο­μο­του­ρι­στι­κή α­να­βάθμι­ση της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής; Ευ­τυ­χώς δηλ. που στο πρό­γραμ­μα του Κέ­ντρου Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής Εκ­παί­δευ­σης Α­κρά­τας, υ­πάρ­χουν και κά­ποιες ε­πι­σκέ­ψεις σχο­λεί­ων στο χώ­ρο του Πα­λιο­κά­στρου!
Βέ­βαια, κά­ποιοι «δια­χρο­νι­κοί» πα­ρα­θε­ρί­ζο­ντες «Α­θη­νο­αι­γει­ρά­τες» αρ­θρώνουν λό­γο. Μι­λά­νε για πα­γκά­κια και κα­λύ­τε­ρο φω­τι­σμό στον πα­ρα­λια­κό δρό­μο που α­γα­πούν για­τί ε­δώ με­γά­λω­σαν τα παι­διά τους και τώ­ρα τα εγ­γό­νια τους. «Δεν βλέ­πουν πώς έ­χουν α­να­πλά­σει την πα­ρα­λί­α της Α­κρά­τας; Δεν φω­νά­ζει κανείς ό­μως, α­φού κά­θε βρά­δυ ό­λη η Αι­γεί­ρα α­πο­λαμ­βά­νει την νυ­χτε­ρι­νή ζω­ή της Α­κρά­τας», συ­ζη­τούν με­τα­ξύ τους…
Οι α­πο­ρί­ες φυ­σι­κά μπο­ρού­σαν να μην έ­χουν τε­λειω­μό, αλ­λά φο­βά­μαι ό­τι θα πεί­τε: Ε­δώ ο κό­σμος καί­γε­ται και συ φι­λο­σο­φείς…
Έ­χε­τε δί­κιο, γι’ αυ­τό μάλ­λον δεν θα το ξα­να­κά­νω.
Δεν θα ξα­να­θέ­σω ε­ρω­τή­ματα για κά­τι «αρ­χαί­ες πέ­τρες», για τη διά­βρω­ση της πα­ρα­λί­ας μας, για τη συ­γκοι­νω­νια­κή τρι­χο­τό­μη­ση της Αι­γεί­ρας, για την α­νά­πτυ­ξη και τα λοι­πά «δευ­τερεύ­ο­ντα» και «α­νε­παί­σθη­τα» μι­κρο­προ­βλή­μα­τα…
Κα­λό και ...ά­κα­πνο υ­πό­λοι­πο Κα­λο­καί­ρι

Όλα τα αρθρα ανα ετος...

Ετικέτες 790 αναρτήσεων

ΕΡΓΟΣΕ (103) Ολυμπία Οδός (100) αρχαίο θέατρο αιγείρας (47) Κώστας Ρόζος (45) ΕΡΓΟΣΕ Αιγείρα (44) ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (44) Διάβρωση ακτών (35) Διάβρωση ακτών Αιγείρας (35) ΧΥΤΑ Αιγείρας (35) Κορινθιακός (30) αποχετευτικός αγωγός (29) Λύκειο Αιγείρας (19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (18) αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πάτρας (18) Αιγείρα (17) Αιγιαλό έχουμε ...Παραλιακό δεν έχουμε (17) 17η επαρχιακή οδός Αχαίας Αιγείρα - Περιθώρι (15) σχέδιο πόλεως Αιγείρας (14) Γυμνάσιο Αιγείρας (13) Κριός ποταμός (13) Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας ΑΚΡΑΤΑΣ (13) Κορίνθου Πατρών (12) αποχετευτικός αγωγός από Λαμπίρι έως Αιγείρα (11) Αποχετευτικό (10) Κώστας Σπηλιόπουλος (10) Ολυμπία οδός Αιγείρα Απαλλοτριώσεις (10) ΣΠΟΑΚ (10) ΜΕΤΚΑ (9) διόδια (9) Ακράτα (8) Κατολίσθηση (8) Κιάτο ροδοδάφνη Αίγιο (8) Ν.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών (8) Ομοσπονδία Οικολογικών Οργαν. Κορινθιακού ΑΛΚΥΩΝ (8) σχέδιο πόλεως (8) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ (7) Γαλάζιες Σημαίες (7) Διάβρωση ακτών Αιγιαλείας (7) Θολοπόταμος (7) Κώστας Κοτσανάς (7) Λύκειο Ακράτας (7) Μηχανική (7) ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (7) αντιδιαβρωτική μελέτη (7) Δήμος Αιγιαλείας (6) Δασικοί χάρτες (6) Κατεδάφιση Γέφυρας (6) Πλάτανος (6) Σύλληψη στην Ακράτα (6) οριοθέτηση Κριός (6) φωτιά (6) Αιγιαλός και παραλία (5) Δημοτικές εκλογές 2014 (5) Σταύρος Μπένος (5) αστυνομικό τμήμα Ακράτας (5) καθαρές θάλασσες (5) ληστεία (5) ληστεία βενζινάδικου (5) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5) περιφέρεια δυτικής ελλάδας (5) Otto Walter (4) ΕΡΓΟΣΕ Διακοπτό (4) Ευσταθίου Τασία (4) Καποδίστριας 2 (4) Πλάτανος. Τράπεζα (4) ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ (4) Σήραγγες (4) Στάθης Θεοδωρακόπουλος (4) αιμοδοσία (4) ανάβαση Αιγείρας (4) αστυνομική επιχείρηση (4) γέφυρα Κριού (4) δρόμος κλειστός (4) εγκαίνια δημοτικού σχολείου Αιγείρας (4) κατολισθήσιμοι οικισμοί (4) οριοθέτηση Αιγιαλού Αιγείρας (4) παλαιά εθνική οδός Αιγείρας Πατρών (4) σελιάνα (4) σπείρα κλοπές (4) συλλήψεις (4) 11η Ανάβαση Αιγείρας (3) Ανδρέας Βόρδος (3) Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας (3) Απογραφή πληθυσμού 2011 Αιγείρας (3) Βουλευτικές εκλογές 2015 (3) Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος (3) Διάρρηξη δημοτικών γραφείων (3) Η γυναίκα τση Ζάκυθος (3) Θεατρικό Εργαστήρι Αιγείρας (3) Καταδίωξη στην Αιγείρα (3) Λίμνη Τσιβλού (3) Ληστεία στην Αιγείρα (3) Μαύρα Λιθάρια (3) Σκουπίδια (3) Σύνδεσμος Κορινθιακού κόλπου ΑΡΙΩΝ (3) αρχαιολογική έρευνα (3) δυστύχημα 145 χλμ (3) θέατρο στην αναγέννηση (3) κακή χούνη (3) ληστεία στην Ακράτα (3) μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (3) ναρκωτικά (3) 'Ίδρυμα «Μάνος Χατζιδάκις - Νίκος Γκάτσος» (2) 18η Επαρχιακή Οδός (2) Georg Ladstatter (2) MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) SEATRAC (2) Όλια Λαζαρίδου (2) Αί­θριο Αρ­χαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου Αί­γιο (2) Αίγιο (2) Αιγές Βλοβοκά (2) Αιγείρας (2) Αιγιαλεία (2) Ακράτας (2) Απόστολος Κατσιφάρας (2) Αρχαία Φελλόη (2) Αυτοκίνητο στη θάλασσα (2) Βαλιμή (2) Βαλκουβίνα (2) Βλοβοκά (2) Γαλάζιες Σημαίες 2014 (2) Γεώργιος Τσαφούλιας (2) Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) ΔΕΥΑ Αιγίου (2) Δήμαρχος Αιγιαλείας (2) Δήμος Αιγείρας (2) Δήμος Αιγιαλείας ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας (2) Δρόμος Ακράτας Ζαρούχλας (2) Ειρήνη Παγώνη (2) Επερώτηση Τσαφούλια σε Βενιζέλο. Πρακτικά Βουλής (2) Ευάγγελος Βενιζέλος (2) Ζαρούχλα χιονοδρομικό (2) Ηλιοβασίλεμα στον τουρισμό (2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ (2) Καρναβάλι Αιγιάλειας 2013 (2) Κτηματολόγιο (2) Μητρόπολη Ανατολικής Αιγιαλείας (2) Οδοντωτός (2) Πάνος Νιάγκος (2) ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (2) Σελιανίτης Γιώργος Χαραλαμπόπουλος (2) Σύλληψη στην Αιγείρα (2) Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιαλείας (2) αμπελόκηποι (2) απαλλοτριώσεις (2) γήπεδο Αιγείρας (2) δερβένι (2) ελαιόλαδο (2) η αυλή των θαυμάτων (2) μιχάλης λιάπης (2) νέοι φοιτητές (2) οδική ασφάλεια (2) οριοθέτηση Θολοπόταμος (2) πλατεία Αιγείρας (2) πλημμύρα (2) σιδηροδρομική γραμμή. δερβένι (2) ταχυδρομείο αιγείρας (2) φωτιά ανατολική αιγιαλεία 2000 (2) 10η ανάβαση Αιγείρας (1) 19η επαρχιακή οδός Αχαίας Ακράτα Ζαρούχλα (1) 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας (1) 2ο δημοτικό Ακράτας (1) 2ο νηπιαγωγείο Ακράτας (1) 3692/1998 απόφαση Ε’ τμ ΣτΕ (1) AGELO ROZOS (1) Coca-Cola (1) Councillor (1) Fugro Synergy (1) Greenpeace (1) Johannes Hahn (1) KING FAROUK (1) LEMON PIE (1) Middle Harbour Ward (1) NSW (1) Nia Bardalos (1) SYDNEY (1) Werner König (1) live Aigeira (1) ΑΒΑΞ (1) ΑΝΤΟΝ BAMMER (1) ΑΣΠΙΔΑ (1) Αγγελική Τσιατά (1) Αδέσποτα Ζώα (1) Αιγείρα η χώρα τού Ποτέ (1) Αιγείρα “γιοκ” (1) Αιγιαλέας Καλλικράτης (1) Αιγιαλείας (1) Αμβρόσιος (1) Ανακύκλωση (1) Ανδρέας Γαλάνης (1) Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (1) Αποστόλης Κατσιφάρας. (1) Αποχετευτικό Αιγιαλείας (1) Αρμενίζοντας προς... (1) Αστυνομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Αυ­στρια­κό Ιν­στι­τού­το (1) Αυτοκινητόδρομος. Υπόγεια διαδρομή (1) Αχαΐα (1) Αχαϊκή Τράπεζα (1) Βασίλης Κελλάρης (1) Βυζαντινός Ναός Αγρίδι (1) Γαλάζιες Σημαίες 2013 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2015 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2016 (1) Γαλάζιες Σημαίες 2018 (1) Γεράσιμος Φεσσιάν (1) Γεώργιος Παπαγιαβής (1) Γεώργιος Φερεντίνος (1) Γηροκομείο (1) Γιάννης Δεμιρτζόγλου (1) Γιώργος Θωμάς (1) Γιώργος Κουτρούλης (1) Γκόλφω (1) Γούδας Κωνσταντίνος (1) Γρηγόρης Αλεξόπουλος (1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ Απογραφή 2011 (1) Δάνειο (1) Δήμαρχοι Αχαΐας (1) Δήμαρχος Δημήτρης Μυλωνάς (1) Δήμος Ακράτας (1) Δημήτρης Κατσικόπουλος (1) Δημήτρης Λόης (1) Δημοτικές εκλογές 2019 (1) Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιγείρα και Ακράτα (1) Διώρυγα Κορίνθου (1) Εurobank Κραθιο (1) ΕΠΠΕΡΑ (1) ΕΡΓΟΣΕ σταθμός Κραθίου (1) Εθνική τράπεζα (1) Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα (1) Επίτιμος πρέσβης Φινλανδίας (1) Ερωφίλη Κόλλια (1) Εσωτερικά δίκτυα (1) Ευρωεκλογές 2014 Αιγείρα (1) Ευρωεκλογές 2014 Ακράτα (1) Θανάσης Παναγόπουλος (1) Θεομηνιόπληκτη (1) Θύελλα Αιγείρας (1) ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΑΑΓΗΣ ΑΕ (1) Ιράκ (1) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος (1) Ιωάννης Τομαράς Αντιστράτηγος (1) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) Κακιά Σκάλα (1) Καμπέρης (1) Καποδιστριακοί Δήμοι (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2014 (1) Καρναβάλι Αιγιαλείας 2015 (1) Κατάληψη λυκείου (1) Κερύνεια (1) Κιάτο βύθιση ρυμουλκού (1) Κοιμητήριο Αιγείρας (1) Κουμπούρας παναγιώτης (1) Κριός ΤΑΙΠΕΔ (1) Κωνσταντίνα Κούνεβα (1) Κώστας Σημίτης (1) Λαζαράκης Κωνσταντίνος (1) Λαμπινό (1) Λαογραφικό Μουσείο Παραλίας Πλατάνου (1) ΜΟΜΑ ΖΑΡΟΥΧΛΑ (1) Μέγα Σπήλαιο (1) Μέμη Σπυράτου (1) Μίλτος Πασχαλιδης LIVE Αιγείρα (1) Μαυρουδής (1) Με τους Παρτιζάνους του Τίτο (1) Μεσορρούγι (1) Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης 2013 (1) Μιχάλης Χαραλαμπίδης (1) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (1) Μουτούσης (1) Νία Βαρδάλος (1) Νίκος Βουρνάζος (1) Νίκος Κούρεντας (1) Νίκος Μπίστης (1) Νίκος Τσούκαλης (1) Νηπιαγωγείο Αιγείρας (1) Νταλάρας μαρινέλλα αιγειρα (1) Ντοκιμαντέρ (1) Ορκωμοσία (1) ΠΑΚΟΕ 2017 (1) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 1974 – 2014 (1) Παλαιολόγου (1) Παναγιωτόπουλος (1) Παναγιώτης Γιαννόπουλος (1) Παναγιώτης Γκούμας (1) Παντελής Βασιλάγκος (1) Παντελής Βούλγαρης (1) Παπαγεωργίου (1) Παρακαταθηκών (1) Περεσιάδης (1) Πράσινο ταμείο (1) Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (1) Πτώση δένδρου (1) Ρόδη Κράτσα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» (1) Σαραντάπηχο (1) Σουφλιάς (1) Στέφανος Κορκολής (1) Συλιβαινιωτίκων (1) Συλιβαινιώτικα (1) Συλλόγος Παραπληγικών Αχαΐας (1) Σύλληψη στην Όαση (1) Σύσκεψη Δημάρχων (1) ΤΕΕ στην Αιγείρα (1) Τάκης Παπαγεωργόπουλος (1) Το μπουφάν τής Χάρλεϋ (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας (1) Τοπική κοινότητα Αιγείρας 23 Φεβρουαρίου 2011 (1) Τρένο (1) Τσουκαλά Γεωργία (1) ΥΠΕΚΑ (1) Υγειονομικός Σταθμός Αιγείρας (1) Υδροηλεκτρικό Τσιβλού (1) ΦΙΛΜΠΑ (1) Φάνης Σταυρόπουλος (1) Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας (1) Φαρούκ (1) Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (1) Φρουρός Σεπτεμβρίου 2012 (1) Χαράλαμπος ράλλης (1) Χειμερινή ανάβαση (1) Χελμός φωτιά (1) Χιόνια παραλιακή Αιγιαλεία (1) Χρήστος Χωμενίδης (1) Ψυχράμη (1) άρθρο (1) αγροτικά ΙΧ (1) αεροφωτογρφίες Αιιγείρας (1) αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Αιγίου (1) ανατροπή αυτοκινήτου (1) αντιπλημμυρικά (1) απογραφή 1981 (1) απογραφή 1991 (1) απογραφή 2001 (1) απογραφή 2011 (1) αριθμ. Χ.10779/1992 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (1) αρχα (1) γεωτρήσεις (1) γιορτή πετροκέρασου (1) γραφεία (1) δημοτικές εκλογές 2002 (1) δημοτικές εκλογές 2006 (1) δημοτικές εκλογές 2010 (1) δημοψήφισμα (1) διαχείριση απορριμμάτων Αχαΐας (1) εργολαβία ΣΚΟΥΠΑ (1) ερώτηση στη Βουλή για ΕΡΓΟΣΕ (1) ηλεκτρονικός παράνομος «τζόγος» (1) θεά Ειλειθυία (1) ιστορίες του 2ου Παγκοσμίου πολέμου (1) κέντρο υγείας ακράτας (1) κανόνες δόμησης στην Αχαΐα (1) καρναβάλι Ανατολικής Αιγιαλείας (1) καρχαριάκι στην Αιγείρα (1) κοινοτική οδός (1) μεταφορά μαθητών (1) μη αναστρέψιμες παθήσεις (1) μπλόκο Αιγείρας (1) ξενοδοχείο «Σήμαντρον» (1) ξεχασμένα αρχαία θέατρα (1) οπλοκατοχή (1) οπτικοακουστικό αρχείο Ανατολικής Αιγιαλείας (1) ορεινές διαδρομές (1) οριοθέτηση ποταμών (1) π. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (1) παραλιακός δρόμος (1) πολιτιστικά (1) πολιτιστικός σύλλογος Αιγείρας (1) πρόσκοποι (1) πυλώνες υπερύψηλης ΔΕΗ (1) πόλεμος (1) ρύπανση εδάφους (1) σταθμός Κραθίου (1) συμβόλαιο θανάτου (1) συνένωση Αιγείρας Ακράτας (1) συναξάρι τού Ανδρέα Κορδοπάτη (1) συνελήφθη (1) ταμπέλες (1) τούνελ Αιγείρα (1) υπόγεια διάβαση (1) φοροδιαφυγή (1) φορολογικές αξίες Οικοπέδων (1) φρουτάκια (1) φωτιά στο ΧΥΤΑ (1) χαραλαμπιδης νίκος (1)