ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιουλ 2007

ΙΟΥΛ. 2007 - Πάλι από την αρχή ο ΧΥΤΑ Αιγείρας…

 Εί­χαν πε­ρά­σει μό­λις 4 μή­νες λει­τουρ­γί­ας του Χώ­ρου Υ­γειο­νο­μι­κής Τα­φής των Α­πορ­ριμ­μά­των στην Αι­γείρα και το α­πο­με­σή­με­ρο της 9ης Ιου­λί­ου, μί­α τε­ρά­στια στή­λη πυ­κνού μαύ­ρου κα­πνού, έ­δει­χνε σε με­γά­λες α­πο­στά­σεις το μέ­γε­θος της κα­τα­στροφής που α­κο­λού­θη­σε. Η φω­τιά ά­να­ψε στο κέ­ντρο της λε­κά­νης ε­να­πό­θε­σης, αρ­κετά μα­κριά α­πό τα μέ­χρι στιγ­μής ε­να­πο­τι­θέ­με­να σκου­πί­δια των Δή­μων Δια­κο­πτού, Α­κρά­τας και Αι­γεί­ρας. Γι’ αυ­τό, πολ­λοί μί­λη­σαν (και ο Δή­μαρ­χος Αι­γεί­ρας Δη­μή­τρης Μυ­λω­νάς) για ε­μπρη­σμό.
Η φω­τιά σύμ­φω­να με την α­να­κοί­νω­ση της πυρο­σβε­στι­κής ξε­κί­νη­σε στις 16,30 και α­μέ­σως πή­ρε τε­ρά­στιες δια­στά­σεις α­φού το υ­λι­κό που ή­ταν στρω­μέ­νο σε ό­λη τη λε­κά­νη α­πο­τε­λεί­το α­πό χι­λιά­δες τε­μαχι­σμέ­να λά­στι­χα αυ­το­κι­νή­των, τα ο­ποί­α χρη­σί­μευαν ως προ­στα­τευ­τι­κό τού «γε­ω­υ­φά­σμα­τος» συλ­λο­γής των ε­πι­κίν­δυ­νων, για τον υ­δρο­φό­ρο ο­ρί­ζο­ντα, υ­γρών υ­πο­λυ­μά­των.
Η μά­χη που δό­θη­κε α­πό τους πυ­ρο­σβέ­στες, τους αν­θρώ­πους τού Δή­μου Αι­γεί­ρας και της Νο­μαρ­χί­ας ή­ταν τε­ρά­στια, αλ­λά ή­ταν ά­νι­ση και αρ­γά το βρά­δυ το μό­νο που εί­χε α­πο­μεί­νει ή­ταν έ­να μι­κρό κομ­μά­τι στο κα­τώ­τε­ρο ση­μεί­ο, το οποίο εί­χαν κα­τα­φέ­ρει τα σκα­πτι­κά μη­χα­νή­μα­τα να ε­πι­χω­μα­τώ­σουν.  Έ­να «κα­ναντέρ» έ­κα­νε πτή­ση πά­νω α­πό την “Κα­κή Χού­νη”, απο­χώ­ρη­σε ό­μως α­μέ­σως, α­φού η ρίψη νε­ρού στο ε­πι­κλι­νές ε­κεί­νο μέ­ρος θα κα­τά­στρε­φε ο­τι­δή­πο­τε η φω­τιά ά­φηνε… Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, πά­ντως, οι φλό­γες προ­ξέ­νη­σαν σχε­δόν ο­λο­κλη­ρω­τι­κή κατα­στρο­φή στο «κύτ­τα­ρο» του ΧΥ­ΤΑ (γε­ω­ύ­φα­σμα, η­λε­κτρο­λο­γι­κές, υ­δραυ­λι­κές εγκα­τα­στά­σεις κλπ). 
 Α­μέ­σως με­τά το πο­λύ σο­βα­ρό αυ­τό γε­γο­νός ο Νο­μάρ­χης Δ. Κα­τσι­κό­που­λος ε­πικοι­νώ­νη­σε με τον Υ­πουρ­γό Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, ζη­τώ­ντας του την ά­με­ση χρη­ματο­δό­τη­ση της α­πο­κα­τά­στα­σης του ΧΥ­ΤΑ.
Πα­ράλ­λη­λα στο προ­σκή­νιο ήρ­θε και το θέ­μα της τή­ρη­σης ό­λων των προ­δια­γρα­φών φύ­λα­ξης και προ­στα­σί­ας ε­νός τόσο ση­μα­ντι­κού και πο­λυ­δά­πα­νου ΧΥ­ΤΑ, που εί­ναι α­πό τα πρώ­τα που λει­τούρ­γησε σε ο­λό­κλη­ρη την Α­χα­ΐ­α. Για το λόγο αυ­τό η πυ­ρο­σβε­στι­κή ε­ξέ­δω­σε α­να­κοίνω­ση με το τι προ­βλέ­πει η νο­μο­θε­σί­α για την προ­στα­σία των ΧΥ­ΤΑ. Πα­ρέμβα­ση με α­να­κοί­νω­σή του κα­θώς και με μη­νυ­τή­ρια α­να­φο­ρά στον ει­σαγ­γε­λέ­α κατά πα­ντός υ­πευ­θύ­νου, έ­κα­νε ο αρ­χη­γός τής α­ντι­πο­λί­τευ­σης Πά­νος Γιαν­νού­λης, ενώ κα­τά τη διάρ­κεια συ­νε­δρί­ασης του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βου­λί­ου, δη­μιουρ­γή­θη­κε έ­ντο­νο φρα­στι­κό ε­πει­σόδιο με­τα­ξύ τού Πά­νου Γιαν­νού­λη και του αρ­μό­διου Α­ντι­νο­μάρχη, ό­ταν ο πρώ­τος ε­νη­μέ­ρω­σε το σώ­μα ό­τι προ­σέ­φυ­γε στη δι­καιο­σύ­νη.
Τις ε­πό­με­νες μέ­ρες α­κο­λού­θη­σε έ­να μπα­ράζ συ­σκέ­ψε­ων και συ­νε­δριά­σε­ων  και α­πό τους δύ­ο βαθ­μούς αυ­το­διοί­κη­σης για το τι μέλ­λει γε­νέ­σθαι, ε­νώ αρ­κετές ε­πι­σκέ­ψεις πο­λι­τι­κών πα­ρα­γό­ντων έ­γι­ναν στον χώ­ρο.
Σύμ­φω­να, τέ­λος, με τον τε­χνι­κό σύμ­βου­λο του έρ­γου, ό­πως α­να­λύ­θη­κε στο Νο­μαρ­χια­κό Συμ­βού­λιο, για το έργο τής α­πο­κα­τά­στα­σης – ε­πα­να­λει­τουρ­γί­ας τού ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, θα α­παι­τηθούν πε­ρί­που 1.300.000 Ευ­ρώ, πο­σό αρ­κε­τά με­γά­λο, αν α­να­λο­γι­στεί κα­νείς ό­τι το έρ­γο με ό­λες τις ε­γκα­τα­στά­σεις (βιο­λο­γι­κός κα­θα­ρι­σμός, δε­ξα­με­νές λημ­μά­των, κτη­ρια­κές υ­πο­δο­μές κλπ) α­νήλ­θε στο πο­σό των 3 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ. Ε­πι­πρό­σθετα πρέ­πει να το­νι­στεί ό­τι τα νέ­α αυ­τά κον­δύ­λια πρέ­πει να ε­κτα­μιευ­τούν από ε­θνι­κούς πό­ρους, α­φού η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση δεν μπο­ρεί να ε­πα­να­χρη­μα­το­δο­τήσει το ί­διο έρ­γο, το ο­ποί­ο α­κό­με δεν εί­χε πα­ρα­δο­θεί.
Τα σκου­πί­δια, πά­ντως, των τριών Δή­μων ε­ξα­κο­λου­θούν να ε­να­πο­τί­θε­νται στον ί­διο χώ­ρο, α­φού σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς το κα­τώ­τα­το ση­μεί­ο τής λε­κά­νης δεν έ­χει υ­πο­στεί ζη­μιά και δεν κιν­δυ­νεύ­ει ο υ­δρο­φό­ρος ο­ρί­ζο­ντας. Σί­γου­ρα ή­ταν μια λύ­ση «α­νά­γκης». Σε α­ντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση τα α­πορ­ρίμ­μα­τα, θα έ­πρε­πε να με­τα­φέ­ρο­ντα αλ­λού, με τε­ρά­στιο λει­τουρ­γι­κό κό­στος για τους ε­ξυ­πη­ρε­τού­με­νους δή­μους, μιας και οι πα­λιές χω­μα­τε­ρές έ­χουν «σφρα­γι­στεί» ο­ρι­στι­κά. 

Ανατολική Αιγείρα... Drone !