1.3.08

ΜΑΡ. 2008: Με τα βλέμματα όλων στην “Κακή Χούνη” …

Μπαράζ συσκέψεων για σκουπίδια και αποχετευτικό
Μια παρ­τί­δα σκλη­ρού «πό­κερ» φαί­νε­ται ό­τι βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα στην Αιγια­λεία, (με συ­χνό­τα­τες συ­σκέ­ψεις των Δη­μάρ­χων) και τον α­πό­η­χό της να ε­πη­ρε­ά­ζει ό­λη σχε­δόν την Α­χα­ΐ­α.
Για τους α­πλούς θε­α­τές, το θέ­μα τού πο­λι­τι­κού αυ­τού παι­χνι­διού, εστιά­ζεται στην ε­πί­λυ­ση των χρό­νιων πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών θε­μά­των τής ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής.
Για τους «μύ­στες», ό­μως, του παι­χνι­διού, οι ε­πι­πτώ­σεις και οι προ­ε­κτά­σεις του στο πε­ρι­φε­ρεια­κό πο­λι­τι­κό γί­γνε­σθαι, μοιά­ζουν να εί­ναι ποι­κί­λες και πε­ρί­πλο­κες.
Μπο­ρεί ο «καυ­γάς» να γί­νε­ται, για το πώς και που θα γί­νε­ται η Υ­γειο­νο­μι­κή Τα­φή των Α­πορ­ριμ­μά­των τής Α­να­το­λι­κής Α­χα­ΐ­ας και πώς θα λυ­θεί το συ­ντο­μό­τερο η «βιο­λο­γι­κή» α­πο­χέ­τευ­ση των Υ­γρών Α­πο­βλή­των της πα­ρα­λια­κής Αι­για­λεί­ας, όμως  εί­ναι τό­σο α­πλό το θέ­μα;
Ε­στιά­ζε­ται μό­νο στο ό­τι ό­λοι πε­ρι­μέ­νουν έ­να ε­πί­ση­μο (ε­θε­λο­ντι­κό) ΝΑΙ της Αι­γεί­ρας στο «προ­σω­ρι­νό» ά­νοιγ­μα του ΧΥ­ΤΑ στην «Κακή Χού­νη», ώστε να δε­χθεί και τα σκου­πί­δια της 3ης Δια­χει­ρι­στι­κής Ενό­τη­τας (Δυ­τι­κή Αι­για­λεί­α - Κα­λά­βρυ­τα), με δέ­λε­αρ την ά­με­ση ε­πί­λυ­ση «γρα­φειο­κρα­τι­κών» θε­μά­των χρη­μα­το­δό­τη­σης για την επα­να­κα­τα­σκευ­ή και ε­πέ­κτα­ση του ΧΥ­ΤΑ Αι­γεί­ρας, με ταυτό­χρο­νη υ­πό­σχε­ση για πλού­σια α­ντα­πο­δο­τι­κά ο­φέ­λη;
Ως πό­τε θα πα­ρα­μέ­νει η εκ­κρε­μό­τη­τα διο­ρι­σμού Διοί­κη­σης στη δια­χει­ρι­στική ε­νό­τη­τα της Α­να­το­λι­κής Αι­για­λεί­ας (1 μέ­λος Αι­γεί­ρα, 2 Α­κρά­τα, 2 Δια­κο­πτό) λό­γω έν­στα­σης του Δή­μου Αι­γεί­ρας και πώς ερ­μη­νεύ­ε­ται «πολι­τι­κά» το γε­γο­νός ό­τι στο ο­μα­δι­κό – ε­νω­τι­κό ξε­κί­νη­μα της πο­ρεί­ας για το Ερ­γο­στά­σιο Στε­ρε­ών Α­πο­βλή­των Α­χα­ΐ­ας δεν με­τέ­χει η Α­να­το­λι­κή Αι­για­λεί­α;
Μή­πως, τα πα­ρα­πά­νω έ­χουν σχέ­ση και με τον δεύ­τε­ρο «Κα­πο­δίστρια»;
Πρό­σφα­τα ο Υ­πουρ­γός Γιώρ­γος Σου­φλιάς πα­ρου­σιά­ζο­ντας το Ε­θνι­κό Χω­ρο­ταξι­κό Σχέ­διο τό­νι­σε με­τα­ξύ άλ­λων, ό­τι ε­ντός τε­τρα­ε­τί­ας θα πρέ­πει να έ­χει συντε­λε­στεί η διοι­κη­τι­κή και γε­ω­γρα­φι­κή α­να­συ­γκρό­τη­ση της χώ­ρας, με μεί­ωση του α­ριθ­μού των Πε­ρι­φε­ρειών, των Νο­μών και των Δή­μων.
Θα α­να­λο­γι­στού­με φυ­σι­κά, πώς «κολ­λά­ει» σε ό­λα αυ­τά η νέ­ος «Κα­πο­δί­στριας» των Δή­μων, με τους ΧΥ­ΤΑ και τους Βιο­λο­γι­κούς;
Σί­γου­ρα, με μια προ­σε­κτι­κό­τε­ρη «πο­λι­τι­κή α­νά­λυ­ση», γί­νε­ται κα­τα­νο­η­τό ότι οι συ­νε­νώ­σεις σε με­γα­λύ­τε­ρους δή­μους, θα δη­μιουρ­γή­σουν νέ­α δε­δο­μέ­να συνερ­γα­σιών και ι­σορ­ρο­πιών στους α­γώ­νες διεκ­δί­κη­σης της ε­ξου­σί­ας στους διευ­ρυ­μέ­νους Ο­ΤΑ, έ­τσι ώ­στε να υπάρξει εν­δε­χο­μέ­νως αλ­λα­γή και ε­πα­να­προσ­διο­ρι­σμός στην πο­λι­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση των με­τε­χό­ντων τού το­πι­κού και πε­ρι­φε­ρεια­κού ε­κλο­γι­κού παι­χνι­διού.
Πολ­λά τα ε­ρω­τή­μα­τα, που πε­ρι­μέ­νουν σύ­ντο­μα ε­πί­ση­μες α­πα­ντή­σεις και ξε­καθά­ρι­σμα προ­θέ­σε­ων και στρα­τη­γι­κών.
Σε α­να­μο­νή λοι­πόν…