ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιουλ 2000

ΑΥΓ. 2000 - Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Ακράτα για τις πυρκαγιές

Ήλθαν, είδαν ... έδωσαν και απήλθαν
*Αντιδράσεις γιατί αγνοήθηκε ο Δήμος Αιγείρας
Ό­πως εί­χα­με γρά­ψει στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο του “Φ”, ή­ταν ε­πι­βε­βλη­μέ­νη η κά­θο­δος κυ­βερ­νη­τι­κού κλι­μα­κί­ου στην πε­ριο­χή προ­κει­μέ­νου να κα­τα­γρα­φούν τα τε­ρά­στια προ­βλή­μα­τα που δη­μιούρ­γη­σε η πυρ­κα­γιά της 12ης Ιου­λί­ου.
Λί­γες βδο­μά­δες αρ­γό­τε­ρα ο “Φ” ε­πα­λη­θεύ­θη­κε και το κυ­βερ­νη­τι­κό κλιμά­κιο με ε­πι­κε­φα­λής τον Υ­πουρ­γό Γε­ωρ­γί­ας
Γε­ώρ­γιο Α­νω­με­ρί­τη και τους Υ­φυπουρ­γούς, Ε­σω­τε­ρι­κών Κώ­στα Κα­ϊ­σαρ­λή, Οι­κο­νο­μι­κών Γιώρ­γο Δρυ, Πρό­νοιας Δημή­τρη Θά­νο και Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Θά­νο Α­λευ­ρά, ε­πι­σκέ­φθη­κε το Δή­μο Α­κρά­τας.
Στη σύ­σκε­ψη που α­κο­λού­θη­σε, στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν οι Δή­μαρ­χοι των πληγέ­ντων α­πό τη φω­τιά Δή­μων, πα­ρευ­ρέ­θη­καν και οι Βου­λευ­τές Α­χα­ΐ­ας Γιώρ­γος Θω­μάς, Μα­ρί­α Θω­μά, Σπή­λιος Σπη­λιω­τό­που­λος και Θε­ό­φι­λος Βα­σι­λεί­ου.
Τα μέ­τρα που ε­ξαγ­γέλ­θη­καν α­φο­ρού­σαν κυ­ρί­ως τις κα­μέ­νες α­γρο­τι­κές ε­κτάσεις κα­θώς και αυ­τούς που κά­η­καν τα σπί­τια τους.
Σε γε­νι­κές γραμ­μές τα ε­ξαγ­γελ­θέ­ντα πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα ε­ξής:
Για ε­κρί­ζω­ση - ε­πα­να­φύ­τευ­ση: Ε­λαιό­δεν­δρα - ε­σπε­ρι­δο­ει­δή μέ­χρι 4000 το δέν­δρο, Α­μπέ­λια μέ­χρι 150000 το στρέμ­μα.
Για α­πώ­λεια πα­ρα­γω­γής: Ε­λαιό­δεν­δρα - ε­σπε­ρι­δο­ει­δή 12000 το δέν­δρο, Α­μπέ­λια 300000 το στρέμ­μα.
Για κα­μέ­νες α­γρο­το­α­πο­θή­κες πο­σό έ­ως το 40% της δα­πά­νης α­πο­κα­τά­στα­σης.
Α­πο­κα­τά­στα­ση κα­τε­στραμ­μέ­νων δι­κτύ­ων ύ­δρευ­σης και άρ­δευ­σης.
Για τις δα­σι­κές ε­κτά­σεις: Α­να­δά­σω­ση - προ­στα­σί­α α­πό ξυ­λο­κό­πους.
Ε­πι­πρό­σθε­τα μέ­τρα για τους α­γρό­τες: Για ζη­μιές πά­νω α­πό 50% στις α­γρο­τι­κές καλ­λιέρ­γειες θα δι­πλα­σια­σθούν οι οι­κο­νο­μι­κές ε­νι­σχύ­σεις. Ε­πί­σης, οι φετι­νές ε­πι­δο­τή­σεις καλ­λιερ­γειών θα α­πο­δο­θούν στο α­κέ­ραιο με βά­ση τα συ­γκρι­τι­κά στοι­χεί­α της πα­ρα­γω­γής των τριών τε­λευ­ταί­ων ε­τών.
Πο­λύ ση­μα­ντι­κό κρί­νε­ται και το μέ­τρο της εκ­πό­νη­σης α­να­πτυ­ξια­κής με­λέτης για τους Δή­μους Αι­γεί­ρας, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού.
Ό­σο α­φο­ρά τις κα­τε­στραμ­μέ­νες οι­κί­ες α­να­κοι­νώ­θη­καν: Οι­κο­νο­μι­κή ε­νί­σχυση 200000 δρχ α­νά οι­κο­γέ­νεια. Πο­σό 2 ε­κα­τομ. για οι­κο­σκευές. Ε­νί­σχυ­ση 200000 δρχ για πο­λύ­τε­κνους και ά­το­μα με ει­δι­κές α­νά­γκες και 120000 δρχ για συ­ντα­ξιού­χους. Θα υπάρ­ξει α­να­στο­λή πλη­ρω­μής χρε­ών στις ΔΟΥ, κα­θώς και δια­γρα­φή των λη­ξι­πρόθε­σμων λο­γα­ρια­σμών της ΔΕ­Η στα κα­μέ­να σπί­τια.
Η ε­πί­σκε­ψη πά­ντως του κυ­βερ­νη­τι­κού κλι­μα­κί­ου στην Α­κρά­τα, δη­μιούρ­γη­σε έ­ντα­ση και αρ­κε­τούς δια­ξι­φι­σμούς κα­τά τη διάρ­κεια πρό­σφα­της συ­νε­δρί­ασης του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Αι­γεί­ρας. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ό­ταν ο Δή­μαρ­χος Δη­μήτρης Μυ­λω­νάς προ­χώ­ρη­σε στην ε­νη­μέ­ρω­ση του Σώ­μα­τος για τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα της σύ­σκε­ψης δέ­χτη­κε τα πυ­ρά, τό­σο του Δη­μή­τρη Κο­λο­βού, ό­σο και του Αν­δρέ­α Οι­κο­νό­μου, για το ό­τι δεν υ­πήρ­ξε κα­μί­α ε­νη­μέ­ρω­ση στους Δη­μο­τι­κούς Συμ­βούλους πε­ρί της ε­πί­σκε­ψης των υ­πουρ­γών στην πε­ριο­χή. Α­πα­ντώ­ντας ο Δή­μαρ­χος, εί­πε ό­τι και ο ί­διος δεν γνώ­ρι­ζε τί­πο­τα μέ­χρι την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή. Το ε­πει­σό­διο έ­λη­ξε με την α­πο­χώ­ρη­ση α­πό τη συ­νε­δρί­α­ση του Δη­μή­τρη Κο­λο­βού, ο οποί­ος δια­φώ­νη­σε ε­πί­σης και για τον τρό­πο που τη­ρού­νται τα πρα­κτι­κά της συνε­δρί­α­σης.
Τέ­λος, το θέ­μα της ε­πί­σκε­ψης του Υ­πουρ­γι­κού κλι­μα­κί­ου μό­νο στον Δή­μο Ακρά­τας, πα­ρά τα θε­τι­κά μέ­τρα που ε­ξαγ­γέλ­θη­καν, συ­νά­ντη­σε και τα αρ­νη­τι­κά σχό­λια πολ­λών δη­μο­τών, για το ό,τι δηλ. α­γνο­ή­θη­κε πα­ντε­λώς ο Δή­μος Αι­γεί­ρας α­πό το πρό­γραμ­μα της ε­πί­σκε­ψης.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com