1.7.04

ΙΟΥΛ 2004 - Αυτόνομο Ενιαίο Λύκειο στην Αιγείρα

Στις 14 Ιου­λί­ου 2004 δη­μο­σιεύ­θη­κε στην Ε­φη­με­ρί­δα της Κυ­βερ­νή­σε­ως (Φ.1067 τεύ­χος Β’) η α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γεί­ου Ε­θνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των με την οποί­α ι­δρύ­ο­νται α­πό το νέ­ο σχο­λι­κό έ­τος (2004 – 2005) σε ό­λη την Ελ­λά­δα 7 η­με­ρή­σια Γυ­μνά­σια, 5 η­με­ρή­σια Ε­νιαί­α Λύ­κεια, 3 ε­σπε­ρι­νά Γυ­μνά­σια και 5 ε­σπε­ρι­νά Ε­νιαία Λύ­κεια.
Με­τα­ξύ των 5 η­με­ρη­σί­ων Ε­νιαί­ων Λυ­κεί­ων, πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και αυ­τό της Αι­γεί­ρας.
Ή­ταν έ­να χρό­νιο αί­τη­μα της Αι­γεί­ρας, α­φού οι τά­ξεις του Λυ­κεί­ου α­πό τό­τε που δη­μιουρ­γή­θη­καν, διοικητικά λει­τουρ­γού­σαν ως πα­ράρ­τη­μα του Γυμνα­σίου Αιγείρας, χω­ρίς να έ­χουν δηλ. την αυ­το­νο­μί­α μιας πλή­ρους σχο­λι­κής μο­νά­δας.
Η ά­με­ση λει­τουρ­γί­α, πά­ντως, του ε­νιαί­ου Λυ­κεί­ου Αι­γεί­ρας, αυ­ξά­νει τις στεγα­στι­κές α­νά­γκες του υ­πάρ­χο­ντος σχο­λι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος, α­φού θα α­παι­τηθούν νέ­οι χώ­ροι για τη δη­μιουρ­γί­α γρα­φεί­ων του Διευ­θυ­ντή (το ό­νο­μα του οποί­ου θα α­να­κοι­νω­θεί κα­τά πά­σα πι­θα­νό­τη­τα μέ­σα στον Σε­πτέμ­βριο), των κα­θηγη­τών κλπ.
Για το λό­γο αυ­τό εί­ναι ε­πι­βε­βλη­μέ­νη η προ­ώ­θη­ση, ό­σο το δυ­να­τόν γρη­γο­ρό­τερα, της α­νέ­γερ­σης νέ­ου κτι­ρί­ου που θα στε­γά­σει α­ξιο­πρε­πώς, τό­σο το Γυ­μνάσιο, ό­σο και το Λύ­κειο Αι­γεί­ρας.
Στην ι­δρυ­τι­κή α­πό­φα­ση, α­να­φέ­ρο­νται επίσης και τα ε­ξής οι­κο­νο­μι­κά στοι­χεία που α­φο­ρούν συ­νο­λι­κά και τα 20 νε­ο­ϊ­δρυ­θέ­ντα σχο­λεί­α:
…Προ­κα­λεί­ται δα­πά­νη σε βά­ρος Α) του Κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το τρέ­χον έ­τος 39 χιλ. ευ­ρώ και για τα ε­πό­με­να έ­τη 116 χιλ. ευ­ρώ. Β) Του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού των οι­κεί­ων Δή­μων για το τρέ­χον έ­τος 56 χιλ. ευ­ρώ και για τα ε­πό­με­να έ­τη 168 χιλ. ευ­ρώ. Γ) Του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Ορ­γα­νι­σμού Σχο­λι­κών Κτι­ρί­ων για το τρέ­χον έ­τος 116 χιλ. ευ­ρώ.