ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1 Ιουλ 2004

ΙΟΥΛ 2004 - Αυτόνομο Ενιαίο Λύκειο στην Αιγείρα

Στις 14 Ιου­λί­ου 2004 δη­μο­σιεύ­θη­κε στην Ε­φη­με­ρί­δα της Κυ­βερ­νή­σε­ως (Φ.1067 τεύ­χος Β’) η α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γεί­ου Ε­θνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των με την οποί­α ι­δρύ­ο­νται α­πό το νέ­ο σχο­λι­κό έ­τος (2004 – 2005) σε ό­λη την Ελ­λά­δα 7 η­με­ρή­σια Γυ­μνά­σια, 5 η­με­ρή­σια Ε­νιαί­α Λύ­κεια, 3 ε­σπε­ρι­νά Γυ­μνά­σια και 5 ε­σπε­ρι­νά Ε­νιαία Λύ­κεια.
Με­τα­ξύ των 5 η­με­ρη­σί­ων Ε­νιαί­ων Λυ­κεί­ων, πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και αυ­τό της Αι­γεί­ρας.
Ή­ταν έ­να χρό­νιο αί­τη­μα της Αι­γεί­ρας, α­φού οι τά­ξεις του Λυ­κεί­ου α­πό τό­τε που δη­μιουρ­γή­θη­καν, διοικητικά λει­τουρ­γού­σαν ως πα­ράρ­τη­μα του Γυμνα­σίου Αιγείρας, χω­ρίς να έ­χουν δηλ. την αυ­το­νο­μί­α μιας πλή­ρους σχο­λι­κής μο­νά­δας.
Η ά­με­ση λει­τουρ­γί­α, πά­ντως, του ε­νιαί­ου Λυ­κεί­ου Αι­γεί­ρας, αυ­ξά­νει τις στεγα­στι­κές α­νά­γκες του υ­πάρ­χο­ντος σχο­λι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος, α­φού θα α­παι­τηθούν νέ­οι χώ­ροι για τη δη­μιουρ­γί­α γρα­φεί­ων του Διευ­θυ­ντή (το ό­νο­μα του οποί­ου θα α­να­κοι­νω­θεί κα­τά πά­σα πι­θα­νό­τη­τα μέ­σα στον Σε­πτέμ­βριο), των κα­θηγη­τών κλπ.
Για το λό­γο αυ­τό εί­ναι ε­πι­βε­βλη­μέ­νη η προ­ώ­θη­ση, ό­σο το δυ­να­τόν γρη­γο­ρό­τερα, της α­νέ­γερ­σης νέ­ου κτι­ρί­ου που θα στε­γά­σει α­ξιο­πρε­πώς, τό­σο το Γυ­μνάσιο, ό­σο και το Λύ­κειο Αι­γεί­ρας.
Στην ι­δρυ­τι­κή α­πό­φα­ση, α­να­φέ­ρο­νται επίσης και τα ε­ξής οι­κο­νο­μι­κά στοι­χεία που α­φο­ρούν συ­νο­λι­κά και τα 20 νε­ο­ϊ­δρυ­θέ­ντα σχο­λεί­α:
…Προ­κα­λεί­ται δα­πά­νη σε βά­ρος Α) του Κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το τρέ­χον έ­τος 39 χιλ. ευ­ρώ και για τα ε­πό­με­να έ­τη 116 χιλ. ευ­ρώ. Β) Του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού των οι­κεί­ων Δή­μων για το τρέ­χον έ­τος 56 χιλ. ευ­ρώ και για τα ε­πό­με­να έ­τη 168 χιλ. ευ­ρώ. Γ) Του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του Ορ­γα­νι­σμού Σχο­λι­κών Κτι­ρί­ων για το τρέ­χον έ­τος 116 χιλ. ευ­ρώ.

ΕπιδοτούμενΟ πρόγραμμα απασχόλησης

Ο Σύλλογος Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.Λ.Ε., προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-30 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη του συλλόγου μας έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισϕορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2017 (H επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος). · Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 160€ (5€ για κάθε εκπαιδευτική ώρα) · Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες και η παρακολούθησή του υποχρεωτική · Θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος · Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 8 Σεπτεμβρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ορίζεται μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ενδιαϕερόμενοι μέσω του εργατικού κέντρου. Για περισσότερες πληροϕορίες και υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραϕείο του Συλλόγου (πρώην κτίριο ΟΣΕ) καθημερινά και ώρες 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Τηλέϕωνο επικοινωνίας: 2696032422, e-mail: emporikosakr@gmail.com