1.2.10

ΦΕΒ. 2010: Κάποτε... το τρένο “χελώνα” θα πιάσει Πατρινό λιμάνι!


Φυ­σι­κά, ό­ταν κά­πο­τε δει τρέ­νο η Πά­τρα (και ε­φό­σον ξε­χά­σουν την υ­πο­γειο­ποί­η­σή της), δεν θα εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό τρέ­νο των 250 χι­λιο­μέ­τρων την ώ­ρα, αλ­λά έ­να ό­χη­μα του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να που θα ει­σέρ­χε­ται στην Α­χα­ΐ­α με την «τρι­το­κο­σμι­κή» τα­χύ­τη­τα των 140 χιλ­μ/ώ­ρα!
-------------
Για μια α­κό­μη φο­ρά ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε πλή­ρως το ρε­πορ­τάζ τής ε­φη­με­ρί­δας μας τού πε­ρα­σμέ­νου Αυ­γού­στου, πε­ρί της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, ό­που γρά­φα­με: «Ξα­να­ζε­σταί­νουν τη μη­χα­νή υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου…», ε­πι­ση­μαί­νο­ντας ό­τι τα έρ­γα σχε­δόν στο σύ­νο­λό τους εί­χαν πα­γώ­σει (ά­γνω­στο για­τί) το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα και το­νί­ζα­με τον κίν­δυ­νο -μη υ­λο­ποί­η­σης- «απέ­ντα­ξης» α­πό το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής τού τμή­μα­τος «Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη», που ξε­κί­νη­σε το 2004 με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 240 ε­κατ. ευ­ρώ και ευ­ρω­πα­ϊ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση κα­τά 50%, α­φού έ­χει α­πορ­ρό­φη­ση μό­νο 62%. Τό­τε, με­τα­ξύ των άλ­λων, κα­τα­λή­γα­με στη δια­πί­στω­ση ό­τι το νέ­ο τρέ­νο σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν θα φτά­σει ό­πως προ­βλέ­πουν οι συμ­βά­σεις (το 2010) στη Ρο­δο­δάφ­νη και ο νέ­ος χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας θα εί­ναι μί­α του­λά­χι­στον πε­ντα­ε­τί­α…  
Η ε­πα­λή­θευ­ση (δυ­στυ­χώς) των τό­τε γρα­φό­με­νων, ήρ­θε πρό­σφα­τα με την α­πά­ντη­ση του αρ­μό­διου Υ­φυ­πουρ­γού Υ­πο­δο­μών Με­τα­φο­ρών και Δι­κτύ­ων Νί­κου Ση­φου­νά­κη στην ε­ρώ­τη­ση του Α­χαιού Βου­λευ­τή Νί­κου Τσού­κα­λη. Ο Υ­φυ­πουρ­γός α­να­φέ­ρει με­τα­ξύ άλ­λων ό­τι το τμή­μα Κιά­το- Ρί­ο εί­ναι αμ­φί­βο­λο αν θα έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­χρι το 2015, ε­νώ για το τμή­μα α­πό το Ρί­ο μέ­χρι και το λι­μά­νι τής Πά­τρας, δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­να χρο­νο­διά­γραμ­μα και κυ­ρί­ως δεν υ­πάρ­χουν χρή­μα­τα α­φού θα πρέ­πει να γί­νουν με­λέ­τες, να υ­πάρ­ξουν απαλ­λο­τριώ­σεις και θα εί­ναι έ­να δύ­σκο­λο έρ­γο! (Εκ πα­ρα­δρο­μής μάλ­λον ο υ­φυ­πουρ­γός α­να­φέ­ρε­ται στο Ρί­ο, α­φού  τα «δρο­μο­λο­γη­μέ­να» έρ­γα εί­ναι μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη).
Το για­τί φτά­σα­με ως ε­δώ, το έ­χου­με α­να­λύ­σει πλή­ρως στα δε­κά­δες δη­μο­σιεύ­μα­τα του “Φ” α­πό το 1997.
Έ­τσι, πα­ρά το «α­ντι­συμ­βα­τι­κό» και επ’ α­ό­ρι­στο ξή­λω­μα της πα­λιάς γραμ­μής τον Αύ­γου­στο του 2009 για να προ­χω­ρή­σει η κα­τα­σκευ­ή και να ξα­να­ζε­στα­θεί η κα­τα­σκευα­στι­κή «Μη­χα­νή», τα έρ­γα (Κιά­του - Ρο­δο­δάφ­νης) ε­ξα­κο­λου­θούν να «καρ­κι­νο­βα­τούν».
Αυ­τή τη στιγ­μή, ό­λο το βά­ρος έ­χει πέ­σει μό­νο στην ο­λο­κλή­ρω­ση του Προ­α­στια­κού μέ­χρι το Ξυ­λό­κα­στρο, ε­νώ τε­λεί­ως υ­πο­το­νι­κή (σε ...Με­ξι­κά­νι­κους ρυθ­μούς), εί­ναι η κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων σε Δερ­βέ­νι και Α­κρά­τα…
 Ε­πί­σης, σε εκ­κρε­μό­τη­τα ευ­ρί­σκο­νται α­κό­μη ση­μα­ντι­κές ερ­γο­λα­βί­ες που α­φο­ρούν: Μί­α Σι­δηρο­δρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα και Κά­τω Διά­βα­ση Ο­δού μή­κους 70μ. Πέ­ντε Κά­τω Δια­βά­σεις Ο­δών. Δύ­ο Ά­νω Δια­βά­σεις Ο­δών συ­νο­λι­κού μή­κους 100μ πε­ρί­που. Τε­χνι­κό υπο­γειο­ποί­η­σης της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στην πε­ριο­χή του Σι­δη­ρο­δρο­μι­κού Σταθ­μού Δια­κο­πτού μή­κους 1940μ πε­ρί που, εκ των ο­ποί­ων τα 250μ πε­ρί­που εί­ναι Cut & Cover. Μί­α Σι­δη­ρο­δρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα μή­κους 40μ. Τέσ­σα­ροι Σι­δη­ρο­δρο­μι­κοί Σταθ­μοί (Ξυ­λο­κά­στρου, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού και Αι­γί­ου). Έ­ξι στά­σεις (Δι­μη­νιού, Λυ­κο­πο­ριάς, Λυ­γιάς (πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου), Πλα­τά­νου, Ε­λαιώνα, Ε­λί­κης). Ερ­γα­σί­ες η­λε­κτρο­φω­τι­σμού ο­δι­κών έρ­γων!
Το σο­βα­ρό­τε­ρο, βέ­βαια, πρό­βλη­μα, δεν εί­ναι αν κά­πο­τε θα φτά­σει το τρέ­νο στην Πά­τρα, αλ­λά η ε­μπλο­κή που δη­μιουρ­γεί στα έρ­γα τού Αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, αφού αν δεν με­τα­το­πι­στεί η γραμ­μή σε αρ­κε­τά ση­μεί­α (Αι­γεί­ρα κλπ) δεν μπο­ρούν να ο­λο­κλη­ρω­θούν οι ο­δι­κές δια­πλα­τύν­σεις.
Ας μη γε­λιό­μα­στε, λοι­πόν. Το θέ­μα έ­γι­νε τώ­ρα «Πα­τρι­νό πρω­το­σέ­λι­δο», α­φού εί­ναι α­πό­λυ­τα κα­τα­νο­η­τό πλέ­ον ό­τι η Α­χα­ϊ­κή Πρω­τεύ­ου­σα θα αρ­γή­σει πά­ρα πο­λύ να δει τρέ­νο... (Μό­νο η υ­πο­γειο­ποί­η­ση, που έ­χουν «κα­το­χυ­ρώ­σει» για ό­λο το πα­ρα­λια­κό κομ­μά­τι τής Πά­τρας, σε συν­δυα­σμό με τα τού­νελ στην Πα­να­γο­πού­λα, θα α­παι­τή­σουν τό­σα χρή­μα­τα, ό­σα πε­ρί­που θα στοι­χί­σει το τμή­μα Κιά­του – Αι­γί­ου)!
Φυ­σι­κά, ό­ταν κά­πο­τε δει τρέ­νο η Πά­τρα (και ε­φό­σον ξε­χά­σουν την υ­πο­γειο­ποί­η­σή της), δεν θα εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό τρέ­νο των 250 χι­λιο­μέ­τρων την ώ­ρα, αλ­λά έ­να ό­χη­μα του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να που θα ει­σέρ­χε­ται στην Α­χα­ΐ­α με την «τρι­το­κο­σμι­κή» τα­χύ­τη­τα των 140 χιλ­μ/ώ­ρα!
Οι ευ­θύ­νες για το τε­ρά­στιο αυ­τό πρό­βλη­μα, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, εί­ναι δια­χρο­νι­κές, συλ­λο­γι­κές και αγ­γί­ζουν ό­λο το πο­λι­τι­κό φά­σμα τής Α­χα­ϊ­κής πο­λι­τι­κής σκη­νής (Βου­λευ­τές, Νο­μαρ­χια­κούς, Δη­μο­τι­κούς πα­ρά­γο­ντες), οι ο­ποί­οι δεν πρέ­πει να ξε­χνά­νε την αλ­λο­πρό­σαλ­λη και  α­πο­σπα­σμα­τι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση του φα­κέ­λου «τρέ­νο στην Α­χα­ΐ­α» τα τε­λευ­ταί­α 10-12 χρό­νια. (μην ξα­να­γρά­ψου­με για τους υ­πο­γρά­φο­ντες την έ­γκρι­ση τής πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής με­λέ­της τής Αι­γεί­ρας, την α­πόρ­ρι­ψη της πα­ρό­μοιας σε άλ­λα ση­μεί­α της Αι­για­λεί­ας κ.ο.κ.).
Έ­τσι ήρ­θε στο προ­σκή­νιο το «προ­βλη­μα­τι­κό» τρέ­νο
Ο κ. Ση­φου­νά­κης, α­πα­ντώ­ντας, στην ε­ρώ­τη­ση του βου­λευ­τή Αχα­ΐ­ας τού ΣΥΡΙΖΑ Νί­κου Τσού­κα­λη, στην το­πο­θέ­τη­σή του τό­νι­σε με­τα­ξύ άλ­λων: «Το τμή­μα Ρί­ο- Πά­τρα εί­ναι έ­να δύ­σκο­λο κομ­μά­τι. Το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος του εί­ναι ε­πί της α­κτής, δεν υ­πάρ­χουν με­λέ­τες για η­μι-υ­πο­γειο­ποί­η­ση και α­παι­τεί τε­ρά­στια δα­πά­νη. Αν συ­ζη­τη­θεί θα εί­ναι για με­τά το 2015. Αλ­λά ε­μείς εί­μα­στε υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι να φτά­σου­με στο λι­μά­νι κυ­ρί­ως για τα ε­μπο­ρεύ­μα­τα. Πο­λύ πι­θα­νό να χρεια­στεί έ­να εν­διά­με­σο διά­στη­μα ό­που ε­κεί θα υπάρ­χει μο­νή γραμ­μή. Αλ­λά  για το δεύ­τε­ρο σκέ­λος ( Ρί­ο- Πά­τρα) θα πρέ­πει να γί­νουν με­λέ­τες, να υ­πάρ­ξουν α­παλ­λο­τριώ­σεις και θα εί­ναι έ­να δύ­σκο­λο έρ­γο».
Ο βου­λευ­τής κ. Τσού­κα­λης στην πα­ρέμ­βα­ση του υ­πο­γράμ­μι­σε «Φαί­νε­ται ό­τι ο σι­δη­ρό­δρο­μος, εί­ναι αμ­φί­βο­λο αν θα φτά­σει στο λι­μά­νι της Πά­τρας για­τί το χρο­νο­διά­γραμ­μα δεν προσ­διο­ρί­στη­κε. Έ­χου­με έ­να α­ό­ρι­στο χρο­νο­διά­γραμ­μα πε­ρί­που μέ­χρι το 2015 για την κα­τα­σκευ­ή της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής μέ­χρι το Ρί­ο, αλ­λά δεν έ­χου­με χρο­νο­διά­γραμ­μα μέ­χρι την Πά­τρα. Γε­γο­νός που ση­μαί­νει ό­τι υ­πάρ­χει σο­βα­ρό πρό­βλη­μα Εί­ναι πρω­το­φα­νές τρί­το α­στι­κό κέ­ντρο κρά­τους μέ­λους της Ε­Ε να μην δια­θέ­τει γραμ­μή υ­ψη­λών τα­χυ­τή­των. Οι δε 53 θέ­σεις ε­μπλο­κής, αν δεν λυ­θούν ά­με­σα θα προ­κα­λέ­σουν πε­ραι­τέ­ρω κα­θυ­στε­ρή­σεις». Ο κ. Τσού­κα­λης σχο­λιά­ζο­ντας την α­πά­ντη­ση του Υ­πουρ­γεί­ου δή­λω­σε ό­τι η ε­ξέ­λι­ξη αυ­τή εί­ναι κα­τα­στρο­φι­κή τό­σο για την Α­χα­ΐ­α ό­σο και για ο­λό­κλη­ρη τη Δυ­τι­κή Ελ­λά­δα.
Μό­λις ο Δή­μαρ­χος Πατρέων Αν­­­δρέας  Φού­ρας, που βρι­σκό­ταν εκείνη τη στιγμή στα θεωρεία τής Βουλής, ά­κου­σε την το­πο­θέ­τη­ση του κ. Ση­φου­νά­κη με­τέ­βη στο αρ­μό­διο Υ­πουρ­γεί­ο και συ­νά­ντη­σε τον Υ­πουρ­γό Δη­μή­τρη Ρέπ­πα. Ο Δή­μαρ­χος, τό­νι­σε με κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο προς τον Υ­πουρ­γό ό­τι οι Πα­τρι­νοί δεν πρό­κει­ται να α­πο­δε­χθούν τον α­πο­κλει­σμό της πό­λης α­πό τη σύν­δε­σή της με σύγ­χρο­νο σι­δη­ρο­δρο­μι­κό δί­κτυο, υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι η υ­πο­γειο­ποί­η­ση της γραμ­μής τού τρέ­νου μέ­σα στον α­στι­κό ι­στό εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση του έρ­γου κα­θώς και ό­τι α­πο­τε­λεί ευ­θύ­νη της κυ­βέρ­νη­σης να δώ­σει λύ­σεις στα πολ­λα­πλά προ­βλή­μα­τα που έ­χουν α­να­κύ­ψει με­τα­ξύ Ο­λυ­μπί­ας ο­δού που κα­τα­σκευά­ζει τον αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο Κο­ρίν­θου-Πα­τρών και της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ που φέ­ρει την ευ­θύ­νη για το σι­δη­ρο­δρο­μι­κό δί­κτυο.
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ