ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Φεβ 2010

ΦΕΒ. 2010: Κάποτε... το τρένο “χελώνα” θα πιάσει Πατρινό λιμάνι!


Φυ­σι­κά, ό­ταν κά­πο­τε δει τρέ­νο η Πά­τρα (και ε­φό­σον ξε­χά­σουν την υ­πο­γειο­ποί­η­σή της), δεν θα εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό τρέ­νο των 250 χι­λιο­μέ­τρων την ώ­ρα, αλ­λά έ­να ό­χη­μα του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να που θα ει­σέρ­χε­ται στην Α­χα­ΐ­α με την «τρι­το­κο­σμι­κή» τα­χύ­τη­τα των 140 χιλ­μ/ώ­ρα!
-------------
Για μια α­κό­μη φο­ρά ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε πλή­ρως το ρε­πορ­τάζ τής ε­φη­με­ρί­δας μας τού πε­ρα­σμέ­νου Αυ­γού­στου, πε­ρί της νέ­ας σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, ό­που γρά­φα­με: «Ξα­να­ζε­σταί­νουν τη μη­χα­νή υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου…», ε­πι­ση­μαί­νο­ντας ό­τι τα έρ­γα σχε­δόν στο σύ­νο­λό τους εί­χαν πα­γώ­σει (ά­γνω­στο για­τί) το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα και το­νί­ζα­με τον κίν­δυ­νο -μη υ­λο­ποί­η­σης- «απέ­ντα­ξης» α­πό το Τα­μεί­ο Συ­νο­χής τού τμή­μα­τος «Κιά­το - Ρο­δο­δάφ­νη», που ξε­κί­νη­σε το 2004 με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 240 ε­κατ. ευ­ρώ και ευ­ρω­πα­ϊ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση κα­τά 50%, α­φού έ­χει α­πορ­ρό­φη­ση μό­νο 62%. Τό­τε, με­τα­ξύ των άλ­λων, κα­τα­λή­γα­με στη δια­πί­στω­ση ό­τι το νέ­ο τρέ­νο σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δεν θα φτά­σει ό­πως προ­βλέ­πουν οι συμ­βά­σεις (το 2010) στη Ρο­δο­δάφ­νη και ο νέ­ος χρο­νι­κός ο­ρί­ζο­ντας θα εί­ναι μί­α του­λά­χι­στον πε­ντα­ε­τί­α…  
Η ε­πα­λή­θευ­ση (δυ­στυ­χώς) των τό­τε γρα­φό­με­νων, ήρ­θε πρό­σφα­τα με την α­πά­ντη­ση του αρ­μό­διου Υ­φυ­πουρ­γού Υ­πο­δο­μών Με­τα­φο­ρών και Δι­κτύ­ων Νί­κου Ση­φου­νά­κη στην ε­ρώ­τη­ση του Α­χαιού Βου­λευ­τή Νί­κου Τσού­κα­λη. Ο Υ­φυ­πουρ­γός α­να­φέ­ρει με­τα­ξύ άλ­λων ό­τι το τμή­μα Κιά­το- Ρί­ο εί­ναι αμ­φί­βο­λο αν θα έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί μέ­χρι το 2015, ε­νώ για το τμή­μα α­πό το Ρί­ο μέ­χρι και το λι­μά­νι τής Πά­τρας, δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­να χρο­νο­διά­γραμ­μα και κυ­ρί­ως δεν υ­πάρ­χουν χρή­μα­τα α­φού θα πρέ­πει να γί­νουν με­λέ­τες, να υ­πάρ­ξουν απαλ­λο­τριώ­σεις και θα εί­ναι έ­να δύ­σκο­λο έρ­γο! (Εκ πα­ρα­δρο­μής μάλ­λον ο υ­φυ­πουρ­γός α­να­φέ­ρε­ται στο Ρί­ο, α­φού  τα «δρο­μο­λο­γη­μέ­να» έρ­γα εί­ναι μέ­χρι τη Ρο­δο­δάφ­νη).
Το για­τί φτά­σα­με ως ε­δώ, το έ­χου­με α­να­λύ­σει πλή­ρως στα δε­κά­δες δη­μο­σιεύ­μα­τα του “Φ” α­πό το 1997.
Έ­τσι, πα­ρά το «α­ντι­συμ­βα­τι­κό» και επ’ α­ό­ρι­στο ξή­λω­μα της πα­λιάς γραμ­μής τον Αύ­γου­στο του 2009 για να προ­χω­ρή­σει η κα­τα­σκευ­ή και να ξα­να­ζε­στα­θεί η κα­τα­σκευα­στι­κή «Μη­χα­νή», τα έρ­γα (Κιά­του - Ρο­δο­δάφ­νης) ε­ξα­κο­λου­θούν να «καρ­κι­νο­βα­τούν».
Αυ­τή τη στιγ­μή, ό­λο το βά­ρος έ­χει πέ­σει μό­νο στην ο­λο­κλή­ρω­ση του Προ­α­στια­κού μέ­χρι το Ξυ­λό­κα­στρο, ε­νώ τε­λεί­ως υ­πο­το­νι­κή (σε ...Με­ξι­κά­νι­κους ρυθ­μούς), εί­ναι η κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων σε Δερ­βέ­νι και Α­κρά­τα…
 Ε­πί­σης, σε εκ­κρε­μό­τη­τα ευ­ρί­σκο­νται α­κό­μη ση­μα­ντι­κές ερ­γο­λα­βί­ες που α­φο­ρούν: Μί­α Σι­δηρο­δρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα και Κά­τω Διά­βα­ση Ο­δού μή­κους 70μ. Πέ­ντε Κά­τω Δια­βά­σεις Ο­δών. Δύ­ο Ά­νω Δια­βά­σεις Ο­δών συ­νο­λι­κού μή­κους 100μ πε­ρί­που. Τε­χνι­κό υπο­γειο­ποί­η­σης της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στην πε­ριο­χή του Σι­δη­ρο­δρο­μι­κού Σταθ­μού Δια­κο­πτού μή­κους 1940μ πε­ρί που, εκ των ο­ποί­ων τα 250μ πε­ρί­που εί­ναι Cut & Cover. Μί­α Σι­δη­ρο­δρο­μι­κή Γέ­φυ­ρα μή­κους 40μ. Τέσ­σα­ροι Σι­δη­ρο­δρο­μι­κοί Σταθ­μοί (Ξυ­λο­κά­στρου, Α­κρά­τας, Δια­κο­πτού και Αι­γί­ου). Έ­ξι στά­σεις (Δι­μη­νιού, Λυ­κο­πο­ριάς, Λυ­γιάς (πε­ριο­χή Δερ­βε­νί­ου), Πλα­τά­νου, Ε­λαιώνα, Ε­λί­κης). Ερ­γα­σί­ες η­λε­κτρο­φω­τι­σμού ο­δι­κών έρ­γων!
Το σο­βα­ρό­τε­ρο, βέ­βαια, πρό­βλη­μα, δεν εί­ναι αν κά­πο­τε θα φτά­σει το τρέ­νο στην Πά­τρα, αλ­λά η ε­μπλο­κή που δη­μιουρ­γεί στα έρ­γα τού Αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, αφού αν δεν με­τα­το­πι­στεί η γραμ­μή σε αρ­κε­τά ση­μεί­α (Αι­γεί­ρα κλπ) δεν μπο­ρούν να ο­λο­κλη­ρω­θούν οι ο­δι­κές δια­πλα­τύν­σεις.
Ας μη γε­λιό­μα­στε, λοι­πόν. Το θέ­μα έ­γι­νε τώ­ρα «Πα­τρι­νό πρω­το­σέ­λι­δο», α­φού εί­ναι α­πό­λυ­τα κα­τα­νο­η­τό πλέ­ον ό­τι η Α­χα­ϊ­κή Πρω­τεύ­ου­σα θα αρ­γή­σει πά­ρα πο­λύ να δει τρέ­νο... (Μό­νο η υ­πο­γειο­ποί­η­ση, που έ­χουν «κα­το­χυ­ρώ­σει» για ό­λο το πα­ρα­λια­κό κομ­μά­τι τής Πά­τρας, σε συν­δυα­σμό με τα τού­νελ στην Πα­να­γο­πού­λα, θα α­παι­τή­σουν τό­σα χρή­μα­τα, ό­σα πε­ρί­που θα στοι­χί­σει το τμή­μα Κιά­του – Αι­γί­ου)!
Φυ­σι­κά, ό­ταν κά­πο­τε δει τρέ­νο η Πά­τρα (και ε­φό­σον ξε­χά­σουν την υ­πο­γειο­ποί­η­σή της), δεν θα εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό τρέ­νο των 250 χι­λιο­μέ­τρων την ώ­ρα, αλ­λά έ­να ό­χη­μα του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να που θα ει­σέρ­χε­ται στην Α­χα­ΐ­α με την «τρι­το­κο­σμι­κή» τα­χύ­τη­τα των 140 χιλ­μ/ώ­ρα!
Οι ευ­θύ­νες για το τε­ρά­στιο αυ­τό πρό­βλη­μα, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, εί­ναι δια­χρο­νι­κές, συλ­λο­γι­κές και αγ­γί­ζουν ό­λο το πο­λι­τι­κό φά­σμα τής Α­χα­ϊ­κής πο­λι­τι­κής σκη­νής (Βου­λευ­τές, Νο­μαρ­χια­κούς, Δη­μο­τι­κούς πα­ρά­γο­ντες), οι ο­ποί­οι δεν πρέ­πει να ξε­χνά­νε την αλ­λο­πρό­σαλ­λη και  α­πο­σπα­σμα­τι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση του φα­κέ­λου «τρέ­νο στην Α­χα­ΐ­α» τα τε­λευ­ταί­α 10-12 χρό­νια. (μην ξα­να­γρά­ψου­με για τους υ­πο­γρά­φο­ντες την έ­γκρι­ση τής πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής με­λέ­της τής Αι­γεί­ρας, την α­πόρ­ρι­ψη της πα­ρό­μοιας σε άλ­λα ση­μεί­α της Αι­για­λεί­ας κ.ο.κ.).
Έ­τσι ήρ­θε στο προ­σκή­νιο το «προ­βλη­μα­τι­κό» τρέ­νο
Ο κ. Ση­φου­νά­κης, α­πα­ντώ­ντας, στην ε­ρώ­τη­ση του βου­λευ­τή Αχα­ΐ­ας τού ΣΥΡΙΖΑ Νί­κου Τσού­κα­λη, στην το­πο­θέ­τη­σή του τό­νι­σε με­τα­ξύ άλ­λων: «Το τμή­μα Ρί­ο- Πά­τρα εί­ναι έ­να δύ­σκο­λο κομ­μά­τι. Το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος του εί­ναι ε­πί της α­κτής, δεν υ­πάρ­χουν με­λέ­τες για η­μι-υ­πο­γειο­ποί­η­ση και α­παι­τεί τε­ρά­στια δα­πά­νη. Αν συ­ζη­τη­θεί θα εί­ναι για με­τά το 2015. Αλ­λά ε­μείς εί­μα­στε υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι να φτά­σου­με στο λι­μά­νι κυ­ρί­ως για τα ε­μπο­ρεύ­μα­τα. Πο­λύ πι­θα­νό να χρεια­στεί έ­να εν­διά­με­σο διά­στη­μα ό­που ε­κεί θα υπάρ­χει μο­νή γραμ­μή. Αλ­λά  για το δεύ­τε­ρο σκέ­λος ( Ρί­ο- Πά­τρα) θα πρέ­πει να γί­νουν με­λέ­τες, να υ­πάρ­ξουν α­παλ­λο­τριώ­σεις και θα εί­ναι έ­να δύ­σκο­λο έρ­γο».
Ο βου­λευ­τής κ. Τσού­κα­λης στην πα­ρέμ­βα­ση του υ­πο­γράμ­μι­σε «Φαί­νε­ται ό­τι ο σι­δη­ρό­δρο­μος, εί­ναι αμ­φί­βο­λο αν θα φτά­σει στο λι­μά­νι της Πά­τρας για­τί το χρο­νο­διά­γραμ­μα δεν προσ­διο­ρί­στη­κε. Έ­χου­με έ­να α­ό­ρι­στο χρο­νο­διά­γραμ­μα πε­ρί­που μέ­χρι το 2015 για την κα­τα­σκευ­ή της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής μέ­χρι το Ρί­ο, αλ­λά δεν έ­χου­με χρο­νο­διά­γραμ­μα μέ­χρι την Πά­τρα. Γε­γο­νός που ση­μαί­νει ό­τι υ­πάρ­χει σο­βα­ρό πρό­βλη­μα Εί­ναι πρω­το­φα­νές τρί­το α­στι­κό κέ­ντρο κρά­τους μέ­λους της Ε­Ε να μην δια­θέ­τει γραμ­μή υ­ψη­λών τα­χυ­τή­των. Οι δε 53 θέ­σεις ε­μπλο­κής, αν δεν λυ­θούν ά­με­σα θα προ­κα­λέ­σουν πε­ραι­τέ­ρω κα­θυ­στε­ρή­σεις». Ο κ. Τσού­κα­λης σχο­λιά­ζο­ντας την α­πά­ντη­ση του Υ­πουρ­γεί­ου δή­λω­σε ό­τι η ε­ξέ­λι­ξη αυ­τή εί­ναι κα­τα­στρο­φι­κή τό­σο για την Α­χα­ΐ­α ό­σο και για ο­λό­κλη­ρη τη Δυ­τι­κή Ελ­λά­δα.
Μό­λις ο Δή­μαρ­χος Πατρέων Αν­­­δρέας  Φού­ρας, που βρι­σκό­ταν εκείνη τη στιγμή στα θεωρεία τής Βουλής, ά­κου­σε την το­πο­θέ­τη­ση του κ. Ση­φου­νά­κη με­τέ­βη στο αρ­μό­διο Υ­πουρ­γεί­ο και συ­νά­ντη­σε τον Υ­πουρ­γό Δη­μή­τρη Ρέπ­πα. Ο Δή­μαρ­χος, τό­νι­σε με κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο προς τον Υ­πουρ­γό ό­τι οι Πα­τρι­νοί δεν πρό­κει­ται να α­πο­δε­χθούν τον α­πο­κλει­σμό της πό­λης α­πό τη σύν­δε­σή της με σύγ­χρο­νο σι­δη­ρο­δρο­μι­κό δί­κτυο, υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι η υ­πο­γειο­ποί­η­ση της γραμ­μής τού τρέ­νου μέ­σα στον α­στι­κό ι­στό εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση του έρ­γου κα­θώς και ό­τι α­πο­τε­λεί ευ­θύ­νη της κυ­βέρ­νη­σης να δώ­σει λύ­σεις στα πολ­λα­πλά προ­βλή­μα­τα που έ­χουν α­να­κύ­ψει με­τα­ξύ Ο­λυ­μπί­ας ο­δού που κα­τα­σκευά­ζει τον αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο Κο­ρίν­θου-Πα­τρών και της ΕΡ­ΓΟ­ΣΕ που φέ­ρει την ευ­θύ­νη για το σι­δη­ρο­δρο­μι­κό δί­κτυο.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !