ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

1 Ιουν 2010

ΙΟΥΝ. 2010: Σαββατοκύριακα ...“ελευθέρας” στον παραλιακό τής Αιγείρας

Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα ...“ε­λευ­θέ­ρας” στον πα­ρα­λια­κό τής Αι­γεί­ρας
Το θέ­μα γνω­στό α­πό το προ­η­γού­με­νο (και ό­χι μό­νο) κα­λο­καί­ρι, α­φού συ­νε­χί­ζει να προ­κα­λεί ε­ντά­σεις και δι­χο­γνω­μί­ες.
Ό­λες οι πλευ­ρές α­ντι­τάσ­σουν τα ε­πι­χει­ρή­μα­τά τους.
-Για­τί να αλ­λά­ξει το κα­θιε­ρω­μέ­νο ε­δώ και σχε­δόν 30 χρό­νια κα­θε­στώς τής πε­ζο­δρό­μη­σης του πα­ρα­λια­κού κα­τά τους μή­νες Ιού­λιο και Αύ­γου­στο, που έ­δι­νε τον τό­νο ε­νός ή­συ­χου και α­σφα­λούς χώ­ρου ό­μορ­φων κα­λο­και­ρι­νών πε­ρι­πά­των και α­θλο­παι­διών, υ­πε­ρα­μύ­νο­νται οι ε­ρα­στές τής η­συ­χί­ας και της α­σφά­λειας.
-Η του­ρι­στι­κή κί­νη­ση μειώ­νε­ται κά­θε χρό­νο στην Αι­γεί­ρα, πρέ­πει λοι­πόν να α­νοί­γει ο δρό­μος για τους ε­πο­χού­με­νους τα­ξι­διώ­τες, ώ­στε να έ­χουν ά­με­ση πρό­σβα­ση και να δε­λε­ά­ζο­νται α­πό την ό­μορ­φη πα­ρα­λί­α μας ε­πι­λέ­γο­ντάς την για τις δια­κο­πές τους, ε­πι­ση­μαί­νει η άλ­λη πλευ­ρά.
Με αυ­τά και με αυ­τά, αυ­τοί που ε­πι­μέ­νουν στον κα­θιε­ρω­μέ­νο πε­ζό­δρο­μο, προ­σέ­φυ­γαν κα­τά τής (προ διε­τί­ας) α­πό­φα­σης του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου πε­ρί α­νοίγ­μα­τος τού δρό­μου. Το τμή­μα α­να­στο­λών τού ΣτΕ α­κύ­ρω­σε την α­πό­φα­ση του Δ.Σ. και διέ­τα­ξε, με­τα­ξύ άλ­λων, το κλεί­σι­μο του δρό­μου τις κα­θη­με­ρι­νές και το ά­νοιγ­μά του τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα.
Πρό­σφα­τα, ήρ­θε πά­λι τα θέ­μα στο Δ.Σ. α­πό την α­ντι­πο­λί­τευ­ση, η οποία ζή­τη­σε να λη­φθεί α­πό­φα­ση πε­ρί κλει­σί­μα­τος τού δρό­μου το κα­λο­καί­ρι. Πα­ρά το γε­γο­νός, ό­μως, ό­τι πλειο­ψη­φού­σε η ά­πο­ψη για πε­ζο­δρό­μη­ση, το­νί­σθη­κε ό­τι η α­πό­φα­ση του ΣτΕ εί­ναι δε­σμευ­τι­κή και δεν μπο­ρεί να αλ­λά­ξει.
Έ­τσι, α­πό τη Δευ­τέ­ρα 12 Ιου­λί­ου, ο Δή­μος το­πο­θέ­τη­σε στον πα­ρα­λια­κό α­πα­γο­ρευ­τι­κές πι­να­κί­δες για τα αυ­το­κί­νη­τα, ε­κτός α­πό τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα (α­πό 8 πμ έ­ως 6 μμ.) που θα ε­πι­τρέ­πε­ται η κυ­κλο­φο­ρί­α ο­χη­μά­των...
Αποτέλεσμα: Και η πίτα ολόκληρη, και ο σκύ­λος χορτάτος!
Κίνηση μόνο δεν είδαμε ακό­μα στο χωριό μας και σίγουρα δεν μας φταίει ο δρόμος...

Ανατολική Αιγείρα... Drone !