ΝΕΟ

Συλλογος Εθελοντων Αιμοδοτων Ανατολικης Αιγιαλειας «Ο ΔΕΣΜΟΣ»

Εθελοντική Αιμοδοσία Κυριακή 17/12/17 – Κ. Υγείας Ακράτας 08:30–13:00. Αυτές τις γιορτές κάνε ένα δώρο ζωής – Είναι μεγάλη ανάγκη. Αν είσαι νέος ελπίζουμε στην ενεργητικότητά σου, αν είσαι γονιός στην ιδιαίτερη ευαισθησία σου. Ας «θυσιάσουμε» όλοι ένα Σάββατο που δε θα βγούμε ή δε θα πιούμε, ακόμα και τις αγροτικές εργασίες μας το πρωί της Κυριακής, που λόγω εποχής έχουμε, για να κρατήσουμε ανθρώπους στη ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται, αξίζει οι γιορτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ξέγνοιαστες. Τηλ: 6944428678, seadesmos@gmail.com

5 Μαΐ 2010

Κατεδαφίσεις Γεφυρών Λαδοπόταμου και Κράθη

5-5-10 Κράθης Ποταμός
Στις 4 το α­πό­γευ­μα της Τε­τάρ­της 5 Μα­ΐ­ου 2010 πραγ­μα­το­ποιή­θηκε η κα­τε­δά­φι­ση του βόρειου κλά­δου της γέ­φυ­ρας του Πο­τα­μού Κρά­θη. Εί­χε μά­λι­στα δη­μιουρ­γη­θεί και ει­δι­κή ε­ξέ­δρα δί­πλα στο πο­τά­μι, ώ­στε ό­λοι να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν σε α­πό­στα­ση α­σφα­λεί­ας την δια­δι­κα­σί­α κα­τε­δά­φι­σης.
Πο­λύ πιο νω­ρίς α­πό την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη α­να­τί­να­ξη, πλή­θος κό­σμου συ­γκε­ντρώ­θη­κε στο ση­μεί­ο, ε­νώ πα­ρα­βρέ­θη­καν τε­χνι­κοί και διοι­κη­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες α­πό ό­λες τις ε­ται­ρεί­ες που με­τέ­χουν στην κα­τα­σκευα­στι­κή κοι­νο­πρα­ξί­α Α­ΠΙΟΝ ΚΛΕ­ΟΣ.
Ε­ντυ­πω­σια­κό το θέ­α­μα, α­φού χρειά­στη­καν μό­νο λί­γα δευ­τε­ρό­λε­πτα για να γί­νει έ­να “σύν­νε­φο” σκό­νης η με­γά­λη αυ­τή γέ­φυ­ρα, η η­λι­κί­α τής ο­ποί­ας δεν ξε­περ­νού­σε τα 40 χρό­νια.
28-4-10 Λαδοπόταμος (κόμβος Καλαβρύτων) 
Εντυπωσιακές εικόνες από την ανατίναξη της γέφυρας της Ν.Ε.Ο στον κόμβο τον Καλαβρύτων, το μεσημέρι τής Τετάρτης 28 Απριλίου 2010. Η κατεδάφιση έγινε προκειμένου να κατασκευαστεί η καινούργια στο πλαίσιο των εργασιών του νέου αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών. Έπεται συνέχεια, αφού σε λίγο καιρό θα δούμε ανάλογα στιγμιότυπα και στη γέφυρα του Κράθη.

Ανατολική Αιγείρα... Drone !