1.8.10

ΑΥΓ. 2010: Πυρετώδεις διεργασίες στελέχωσης ψηφοδελτίων...


Πυρετώδεις διεργασίες στελέχωσης ψηφοδελτίων, από τους διεκδικητές τού Δημαρχιακού θώκου στο Δ. Αιγιαλείας
Οι ε­κλο­γές του Νο­εμ­βρί­ου α­πο­κτούν με­γά­λη ση­μα­σί­α. Ο δή­μαρ­χος θα δια­χει­ρί­ζε­ται πράγ­μα­τα που α­φο­ρούν την ά­με­ση κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα του πο­λί­τη, πε­ρισ­σό­τε­ρα και α­πό τον πρω­θυ­πουρ­γό. Ο ε­κλεγ­μέ­νος πε­ρι­φε­ρειάρ­χης θα έ­χει στον τό­πο του με­γα­λύ­τε­ρο ει­δι­κό βά­ρος και α­πό υ­πουρ­γό. Με αυτή την (υπέρ) αισιόδοξη σκέψη κοιτάμε και μεις εδώ στην Αιγιαλεία, τα νέα δεδομένα που θα ξημερώσουν μετά την 7η Νοεμβρίου...
Έ­ξι εί­ναι, μέ­χρι στιγ­μής, οι συν­δυα­σμοί που θα διεκ­δι­κή­σουν την «πί­τα» τού 33α­με­λούς Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου στο Δή­μο Αι­για­λεί­ας. Συ­γκε­κρι­μέ­να, των συν­δυα­σμών αυ­τών η­γού­νται: ο Δη­μή­τρης Κα­λο­γε­ρό­που­λος (Δή­μαρ­χος Συ­μπο­λι­τεί­ας), ο Δη­μή­τρης Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος (Υ­πο­ψή­φιος βου­λευ­τής Ν.Δ), ο Στά­θης Θε­ο­δω­ρα­κό­που­λος (αρ­χη­γός συν­δυα­σμού μειο­ψη­φί­ας στο Δ. Αι­γί­ου), ο Γρη­γό­ρης Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος (εκ­δό­της ε­φημ. Αι­γί­ο­χος), ο Τά­κης Πα­πα­κωνστα­ντινό­που­λος (α­πό το ΚΚΕ), και ο Σταύ­ρος Λυ­ρι­ντζής (τέ­ως α­ντι­δή­μαρ­χος Αι­γί­ου).
Έ­ντο­νο το προ­ε­κλο­γι­κό κλί­μα, φυ­σιο­λο­γι­κό άλ­λω­στε, α­φού βρι­σκό­μα­στε πλέ­ον στην τε­λι­κή ευ­θεί­α και η ανακήρυξη των συνδυασμών από το πρωτοδικείο θα γί­νει στις 23 Οκτωβρίου.
Κα­ται­γι­σμός α­να­κοι­νώ­σε­ων, με θέ­σεις, α­ντι­πα­ρα­θέ­σεις με­τα­ξύ των υ­πο­ψη­φί­ων, κα­θώς και α­να­κοι­νώ­σεις ο­νο­μά­των που στη­ρί­ζουν τούς συν­δυα­σμούς.
Ο «Φ» δη­μο­σιεύ­ει, στο μέ­τρο του χώ­ρου που δια­θέ­τει, τα δελ­τί­α τύ­που που λαμ­βά­νει. (μέ­χρι τώ­ρα έ­χου­με λά­βει δελ­τί­α α­πό τους συν­δυα­σμούς Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λου και Κα­λο­γε­ρό­που­λου).
«Πόλεμος» δημοσκοπήσεων
Τά­ρα­ξε τα “προ­εκλογικά” νε­ρά, η δη­μοσκόπη­ση της εται­ρί­ας DATA RC για λογα­ρια­σμό τού Ρά­διο Αίγιο και τής ε­φη­με­ρί­δας Αιγιά­λεια.
Συ­γκεκριμένα, η τη­λε­φω­νική συνέντευξη, έγι­νε στις 13 & 14 Σεπτεμβρί­ου, σε 503 άτο­μα και από τους έξι συνε­νούμε­νους Δήμους τής Αιγια­λεί­ας, τα οποί­α απάντη­σαν μεταξύ άλ­λων και στα ε­ρωτήματα:
1. “Ε­άν είχα­με αύριο εκλογές για το Δήμο Αιγια­λεί­ας και οι επικε­φαλής των πα­ρατά­ξε­ων ήταν (α­ναφέρονται τα ο­νό­ματα) ποιον θα ψη­φί­ζατε;”, ως εξής:
Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος: 50,1%.
Στά­θης Θε­ο­δω­ρακόπουλος: 25%.
Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος: 14,5%.
Τάκης Παπακων­σταντι­νόπουλος: 5,4%.
Γρηγό­ρης Τριανταφυλλόπουλος: 2,4%.
Σταύρος Λυριντής: 0,8%.
Λευκό-Άκυρο: 0,8%. Δεν ξέρω-Δεν απαντώ: 1%
2. “Ε­άν είχα­με και δεύτε­ρο γύρο στις δη­μοτικές εκλογές και οι υποψήφιοι ήσαν ο κ. Στά­θης Θε­ο­δω­ρακόπουλος και ο κ. Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος ποιον θα ψη­φί­ζατε;”.
Απάντη­σαν: Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος: 54,9%. Στά­θης Θε­ο­δω­ρακόπουλος: 35,4%. Λευκό Άκυρο: 2,6%. Δεν ξέρω-Δεν απαντώ: 5%. Δεν θα ψη­φί­σω: 2,2%.
3. “Ε­άν είχα­με και δεύτε­ρο γύρο στις δη­μοτικές εκλογές και οι υποψήφιοι ήσαν ο κ. Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος και ο κ. Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος ποιον θα ψη­φί­ζατε;”.
Απάντη­σαν: Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος: 63,4%. Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος: 25%. Λευκό-Άκυρο: 3,8%. Δεν ξέρω-Δεν απαντώ: 4,4%. Δεν θα ψη­φί­σω: 3,4%.
Άμε­ση ήταν, στα πα­ραπά­νω α­νακοι­νωθέντα, η αντί­δρα­ση του υπο­ψη­φί­ου Δη­μάρχου Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου ο οποί­ος επεσήμα­νε μεταξύ άλ­λων:
“α) Αποτε­λεί προ­φανώς πα­νελ­λα­δικό φαι­νό­με­νο της τρέχουσας πε­ριό­δου, σε μί­α πε­ριοχή και συ­γκεκριμένα στην Αιγιά­λεια, οι α­ναπο­φά­σιστοι να μετρούνται σήμε­ρα στο 1%, όταν σε δήμους της χώρας, μέσα από επί­ση­μες μετρήσεις, αυτοί κυμαί­νονται παντού από 20% - 30%. Δη­λαδή μό­νο οι Αιγια­λείς Έλλη­νες έχουν απο­φα­σί­σει ποιον θα ψη­φί­σουν! Ας βγά­λει ο καθένας τα συμπε­ρά­σματα του!
β) Η εν λόγω δη­μοσκόπη­ση ζητήθηκε από τα Μ.Μ.Ε να διε­νεργη­θεί από την ί­δια εται­ρεί­α με την οποί­α συνεργά­ζεται - κατά πα­ραγγε­λί­α - ένας και μό­νο ένας υποψήφιος δήμαρχος. Ο κ. Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος!”
Πα­ράλ­λη­λα ο κ. Τριανταφυλλόπουλος έδω­σε στη δη­μο­σιότητα μια άλ­λη δη­μοσκόπη­ση, την οποί­α παρήγ­γει­λε η πα­ράταξή του από την Εται­ρεί­α “ΑΠΟ­ΨΙΣ - S.M.R”, που έγι­νε τη­λε­φω­νικά από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρί­ου 2010 σε δη­μότες του νέου Δήμου Αιγιά­λειας, σε δείγμα 800 ατό­μων, με τα εξής αποτελέσματα:
Δημήτρης Κα­λογε­ρόπουλος: 25,3%.
Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος: 17,5%.
Στά­θης Θε­ο­δω­ρακόπουλος: 13,2%.
Τάκης Παπακων­σταντι­νόπουλος: 5,4%.
Γρηγό­ρης Τριανταφυλλόπουλος: 2,1%.
Λευκό/Άκυρο/Αποχή: 7,6%.
Α­ναπο­φά­σιστοι: 28,9%.