1.10.10

ΟΚΤΩΒ.2010: ΣΧΟΟΑΠ Αιγείρας

Αναβολή τής συζήτησης της Β1΄ φάσης τού ΣΧΟΟΑΠ στο Δ.Σ. τής Αιγείρας
Πεντέμισι χρόνια μετά την κατά πλειοψηφία έγκριση της Α΄ φάσης τού ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αιγείρας από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε στην ημερήσια διάταξη του Σώματος το θέμα έγκρισης της Β1΄ φάσης τού σχεδίου. Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση της 16-9-2010, η μελετήτρια Χρύσα Διονυσοπούλου παρουσίασε τον ογκωδέστατο φάκελο της τελικής πρότασης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης διοικητικών ορίων Δήμου Αιγείρας.
Κατά τη διάρκεια τής πολύωρης συνεδρίασης, τέθηκαν πολλά ερωτήματα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, αφού ως γνωστόν η μελέτη περιλαμβάνει ένα τεράστιο πλήθος θεμάτων (χρήσεις γης - αγροτική - οικιστική - δασική - βιοτεχνική - προστατευόμενη κλπ, οδικά δίκτυα, μνημεία κοκ).
Υπήρξαν ισχυρές αντιδράσεις Δημοτικών Συμβούλων, σε θέματα όπως η πρόβλεψη λειτουργίας σφαγείων κοντά στην περιοχή τού ΧΥΤΑ, για τις επεκτάσεις σχεδίου Πόλης σε συνδυασμό με το συντελεστή δόμησης σε διάφορές περιοχές τού Δήμου Αιγείρας κ.α.
Κατά τη διαδικασία ψήφισης του θέματος, υπήρξε πρόταση αντιδρώντων Συμβούλων για αναβολή του θέματος, ώστε να ενσωματωθούν και οι παρατηρήσεις επί των παραπάνω θεμάτων.
Η πρόταση αναβολής πλειοψήφησε, αφού την ψήφησαν, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Λυμπερόπουλος, οι Δημ. Σύμβ. της πλειοψηφίας Άγγελλος Κούρτης Βασίλης Τομαράς, Γιώργος Κορδούλης και της μειοψηφίας Αλέκος Πετρόπουλος και Χρήστος Ρόζος. Απών ήταν ο ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Καραμπάσης,
Η πρόταση του Δημάρχου Δημήτρη Μυλωνά που ζητούσε την έγκριση αυτού του σταδίου τής μελέτης ψηφίστηκε από τούς Αντιδημάρχους Σωτήρη Διαμαντόπουλο - Θεοφάνη Νικολάου, τoν Δ.Σ. Σπύρο Σπυρόπουλο, από τον Αρχηγό τής Μειοψηφίας Πάνο Γιαννούλη και την Δ.Σ. τής μειοψηφίας Αθηνά Οικονόμου.
Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι το γεγονός της μηδενικής παρουσίας Δημοτών στην αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση του ΣΧΟΟΑΠ, κάτι που έχει επαναληφθεί και στις 19 Μαρτίου 2004 με ελάχιστη παρουσία δημοτών κατά την “πανηγυρική” παρουσίαση της πρώτης φάσης της μελέτης στον Πολιτιστικό Σύλλογο, όπου είχαν προσκληθεί 82 εκπρόσωποι Δημόσιων φορέων από Αχαΐα και Κορινθία...
Αλλά και το ρεπορτάζ τον Δεκέμβριο τού 2006, περιέγραφε κάτι ανάλογο και σίγουρα αξίζει να το ξαναθυμηθούμε εδώ


Και το Ρε­πορ­τάζ του “Φ” τον Δε­κέμ­βριο το 2006 κα­τέ­λη­γε: “Θα πρέ­πει πά­ντως κα­τά τη γνώ­μη μας να ε­πα­να­λη­φθεί η πα­ρου­σί­α­ση στην Αι­γεί­ρα σε μη ερ­γά­σι­μες η­μέ­ρες και ώ­ρες, ώ­στε να πα­ρα­βρε­θούν οι δη­μό­τες που θέ­λουν να ε­νη­με­ρω­θούν”। Φυ­σι­κά, η ε­πό­με­νη πα­ρου­σί­α­ση έ­γι­νε στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο στις 16 Σε­πτεμ­βρί­ου, σα­ρά­ντα πέ­ντε (45) μή­νες αρ­γό­τε­ρα...!
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010