1.2.11

ΦΕΒ.2011 - Το φαινόμενο της Αιγειράτικης «αδιαφορίας»

Η επίσημη πρώτη τού 3μελούς Τοπικού Συμβουλίου Αιγείρας έγινε το μεσημέρι τής 31ης Ιανουαρίου 2011.

Σαν να μη πέρασε μια μέρα... Θέματα από τη δεκαετία τού ’90 στην ημερήσια διάταξη!
Ουσιαστικά, εγκαινιάστηκε για την Αιγείρα (όπως για όλα τα χωριά) η 3η διοικητική της περίοδος - αυτή τού Καλλικράτη, με την οποία η Αιγείρα, ξεπερνώντας το επί 12ετία «σύνδρομο» της έδρας τού Καποδιστριακού Δήμου, επανήλθε στην επίλυση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στα πριν τού 1998 γεωγραφικά όριά της.
Παρά τη συμβολική ιστορικότητα τής στιγμής τα τρία μέλη τού Τοπικού Συμβουλίου (Αθηνά Οικονόμου Πρόεδρος, Μανώλης Φακίτσας Μέλος, Αλέκος Πετρόπουλος Μέλος) με την εκτελούσα χρέη γραμματέα Δημοτική υπάλληλο, συνεδρίασαν στην παγωμένη αίθουσα του παλιού δημοτικού σχολείου έχοντας ακροατήριο δύο εκδότες και έναν δημότη...
Βέβαια, γνωστό το φαινόμενο της Αιγειράτικης «αδιαφορίας», μιας και τα περασμένα Καποδιστριακά χρόνια, σπανιότατα η συγκεκριμένη αίθουσα συνεδριάσεων τού Δημοτικού Συμβουλίου «τιμήθηκε» από Δημότες (ακόμα και όταν πάρθηκαν αποφάσεις που σημάδευαν το μέλλον τού τόπου)!
Ευχές, λοιπόν, των τριών ακροατών προς τους τρεις Τοπικούς, για καλή δύναμη στην προσπάθεια να προωθήσουν όλα όσα έπρεπε να είχαν γίνει τα περασμένα χρόνια!
Και πράγματι, μπαίνοντας στην ημερήσια διάταξη, μετά την ψήφιση των «υπηρεσιακών» θεμάτων (κανονισμός λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου, καθορισμός θέσεων πινάκων ανακοινώσεων, στέγαση κλπ), η συζήτηση του θέματος «Νεκροταφείο Αιγείρας» δημιουργεί το αίσθημα ότι δεν πέρασε ούτε μια μέρα από τη δεκαετία τού 1990. Τότε, δηλαδή, πού ο κοινότητα Αιγείρας εντόπισε το πρόβλημα και δρομολόγησε την αγορά οικοπέδου. Συγκινητικά από κάθε άποψη τα λόγια τού παριστάμενου δημότη Πάνου Κλεάρχου Γιαννούλη, ο οποίος πώληση το 1998 στον Δήμο το κτήμα του με την προϋπόθεση να κατασκευάσει νεκροταφείο.
Άκρως ενδιαφέρουσα και η επί του θέματος εισήγηση της Προέδρου Αθηνάς Οικονόμου, που είπε μεταξύ άλλων:
«Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η Αιγείρα αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αφού το υπάρχον νεκροταφείο έχει κορεσθείς τόσο πολύ, ώστε να δημιουργούνται τάφοι σε διαδρόμους ακόμη και στα όρια (εντός και εκτός) της περίφραξης.
Με τη δημιουργία τού Δήμου Αιγείρας, ολοκληρώθηκε η αγορά, αλλά δυστυχώς αιδώ και μια δωδεκαετία ο αγοράσεις χώρος έχει μεταβληθεί σε «παιδότοπο» και το υπάρχον νεκροταφείο σε «άβατο»...
Ογκωδέστατος ο φάκελος των εγγράφων και των πρακτικών συνεδριάσεων στο Δ. Σ. Αιγείρας, που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος αλλά και τις εμπλοκές με τα αιτήματα κάποιων για αλλαγή χρήσης (πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής) κ.ά.
Έφτασε όμως ο κόμπος στο χτένι, το ουσιαστικό «κλείσιμο» του νεκροταφείου, αλλά και ο «κορεσμός» τού νεκροταφείου στον συνοικισμό Μαρμάρων, επιτάσσει την άμεση λήψη απόφασης από τον Δήμο, προς την κατεύθυνση κατεπείγουσας έναρξης των διαδικασιών κατασκευής του νέου νεκροταφείου στην Αιγείρα»...
Όλα τα θέματα της συνεδρίασης πέρασαν με ομόφωνες αποφάσεις, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας θα πρέπει να καταθέσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και άμεσες ανάγκες, δηλαδή, της Αιγείρας.
Εκεί να δούμε πόσο πίσω στο παρελθόν θα αναγκαστούμε να ανατρέξουμε...
-------------------------------------------------------------------------------------

“Κόλαφος” η απογραφή πληθυσμού...
Ηχηρό "χαστούκι" στους εναπομείναντες "ρομαντικούς" Αιγειράτες, θα είναι το άκουσμα της επίσημης ανακοίνωσης, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, του αποτελέσματος τής απογραφής πληθυσμού τής Αιγείρας.
Ό­νει­ρο α­πα­τη­λό α­πο­δει­κνύ­ε­ται η προσ­δο­κί­α ο­ρι­σμέ­νων ό­τι με έ­ναν σω­στό συ­ντο­νι­σμό η α­πο­γρα­φή στην Αι­γεί­ρα θα φέ­ρει έ­να κα­λό α­πο­τέ­λε­σμα, α­νε­βά­ζο­ντας τον πλη­θυ­σμό στους 2000, ώ­στε η πά­λαι πο­τέ... έ­δρα Δή­μου να α­να­βαθ­μι­στεί σε Δη­μο­τι­κή κοι­νό­τη­τα!
Η Αι­γεί­ρα, λοι­πόν, ού­τε θα αυ­ξή­σει τον πλη­θυ­σμό της, ού­τε θα τον κρα­τή­σει στα ε­πί­πε­δα του 2001, αλ­λά θα ε­πα­νέλ­θει στα πλη­θυ­σμια­κά δε­δο­μέ­να τού 1981. Με α­πλά λό­για θα γυ­ρί­ζει 30 ο­λό­κλη­ρα χρό­νια πί­σω, α­φού θα μειω­θεί ο πλη­θυ­σμός κα­τά 25%.
Ο α­ριθ­μός των κα­τοί­κων το έ­τος 1981, που ή­ταν 1289 θα εί­ναι πε­ρί­που (συν 15- 20) και ση­με­ρι­νός πλη­θυ­σμός τής Αι­γεί­ρας.
Τα συ­μπε­ρά­σμα­τα και οι ε­πι­πτώ­σεις (κυ­ρί­ως οι­κο­νο­μι­κές κλπ) για την Αι­γεί­ρα, θα βγουν πιο ξε­κά­θα­ρα με­τά την ε­πί­ση­μη α­να­κοί­νω­ση του α­πο­τε­λέ­σμα­τος.
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, ρα­ντε­βού το 2021... Υ­πο­μο­νή.
Κοινότητα Αιγείρας
έτος 1981 πληθυσμός 1289 κάτοικοι
έτος 1991 πληθυσμός 1696 κάτοικοι
έτος 2001 πληθυσμός 1673 κάτοικοι
έτος 2011 πληθυσμός  1290 κάτοικοι περίπου.
-------------------------------------------------------------------------------------

Αδιάφορη η τοπική κοινωνία στη διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα τής Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας...
Το συμβούλιο τής Τοπικής Κοινότητας κατά την 2η συνεδρίαση του, στις 21 Φεβρουαρίου 2011, θα αποφασίσει το Επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα τής Αιγείρας.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο «Καλλικράτη» θα καταθέσει (όπως και όλες οι Τοπικές και Δημοτικές κοινότητες) πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Για το σκοπό αυτό, το Τοπικό Συμβούλιο με ανακοινώσεις προσκαλούσε τους Δημότες την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, προκειμένου να αναπτυχτεί ένας διάλογος προτάσεων με σκοπό την καλύτερη δυνατή συμπλήρωση τού φακέλου με τα αιτήματα για επίλυση αναγκών και αναπτυξιακές προοπτικές τής κοινότητας στα πλαίσια τού Δήμου Αιγιαλείας.
Παρά τη σπουδαιότητα αυτού τού θέματος, εκτός από τα τρία μέλη τού Τοπικού Συμβουλίου (Αθηνά Οικονόμου, Μανώλη Φακίτσα, Αλέκο Πετρόπουλο) και τον Δημοτικό Σύμβουλο Πάνο Γιαννούλη, μόνο δύο - τρία άτομα άκουσαν από την Πρόεδρο Αθηνά Οικονόμου τον μακροσκελή κατάλογο με τα επείγοντα, κατεπείγοντα και σημαντικά θέματα που προετοιμάζονται από το τοπικό συμβούλιο, ώστε τεκμηριωμένα να ενσωματωθούν στον προγραμματισμό τού Δήμου.
Όλα εκείνα που μπήκαν και θα μπουν στον τοπικό σχεδιασμό, θα τα παρουσιάσουμε αναλυτικά ύστερα από τη οριστικοποίηση τους με απόφαση τού Τοπικού Συμβουλίου Αιγείρας.